T. C. Karpuzlu belediye başkanliğIsayfa5/5
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5

Temizlik, Sağlık ve Çevre ile İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 7-

 1. Köpek ve benzeri hayvanların gezdirilmesi esnasında yol, boş alanlar, arsa, kaldırım, park vb. yerlere dışkı yaparak kirletilmesini önlemek için tedbir almamak, (kirliliğin temizlenmesinden hayvan sahibi sorumludur)

 2. Belediyece belirlenen günlerde açılan hayvan pazarı dışında kamuya açık alanlarda hayvan alım satımı yapmak,

 3. Kurban bayramı öncesinde, Kurban bayramında veya diğer günlerde her ne sebeple olursa olsun Belediyece belirlenen yerler dışında hayvan alım satımı yapmak ve hayvan kesmek,

 4. Ev, bahçe ve arsalara hurda, karton ve benzeri malzeme biriktirmek depolamak, gübre moloz ve aynı maksatlarla kullanılacak benzeri malzemeler koymak, depolamak, biriktirmek,

 5. Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri veya taşınması sırasında etrafı kirletmek veya tahrip etmek,

 6. Özel olarak çalışan tüm vidanjörlerin Belediyeden izin almaksızın herhangi bir noktaya döküm yapması,

 7. Tüm yapı ve binaların, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin, eğitim ve öğretim kurumlarının ve her türlü ibadet yerlerinin yüzeylerini, duvarlarını, cadde ve sokakları, tretuvarları, kent mobilyalarını, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, boyamak, yazı yazmak, yazı harici şekiller çizmek, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek, kazımak ve diğer suretlerle zarar vermek,

 8. Şehir içerisinde izinsiz olarak el arabası, araba, at arabası, kamyonet, kamyon, çuval vs. ile gerek çöp konteyner ve bidonlarından ve gerekse apartman, site, işyeri, market vb. yerlerden ambalaj atığı, geri kazanılabilir malzeme vb. toplamak veya depo etmek,

 9. Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık ve benzeri şeyleri atmak, araçlardan yola vb. yerlere çöp atmak,

 10. Belediyece belirlenip ilan edilmiş çöp saatleri dışında çöp konteyneri haricinde cadde ve sokaklara çöp bırakmak,

İşyerleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar

MADDE 8-

 1. Tüm iş yeri ve müessese sahiplerinin; iş yerlerinde iş ruhsatlarını, satıma sunulan malların fiyat listesini ve işyeri çalışma belgelerini görünür yere asmamak ve görevlilerce istendiğinde ibraz etmemek,

 2. Gıda maddesi üreten imalathaneler ve perakende satış yapan işyerlerinde iş esnasında çalışanların iş önlüğü, eldiven galoş ve bone giymemeleri, temizlik ve hijyen kuralları aksine üretim yapmaları, hijyen eğitim belgelerini bulundurmamak, bu yönde mevzuatın zorunlu kıldığı kurallara uymamak,

 3. Gıda maddesi üreten imalathaneler ve perakende satış yapan işyerlerinde çalışanların saç, sakal, tırnak vb. kişisel temizliklerinin iyi ve bakımlı olmaması,

 4. Belediye, odalar ve meslek kuruluşlarının belirlediği ve takibi Belediye Zabıtasınca yapılan mal ve hizmetlerde alınması gerekenden fazla, rayiçten fazla ürün ve hizmet bedeli almak,

 5. İş yerlerinde çalışan veya sahipleri tarafından, müşteri çekmek, kazanç elde etmek ve reklam maksadı ile çığırtkanlık, değnekçilik yapmak, yüksek sesle satış yapmaya çalışmak, yoldan geçenlerin önüne geçerek baskı uygulamak ve işyerinden alışveriş yapmaya zorlamak, bu yönde satış vs. reklam amaçlı görüntü kirliliği oluşturmak,

 6. Oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan patlayıcı maddelerin (içinde taneli kara bulut bulunan, kurbağa ve böcek şeklindeki patlangaçlar, fırfır maytaplar vb. havai fişekler) satışını proteknik madde satış izni bulunmayan işyerlerince (Bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı vb. işyerleri)ya da kişilerce tehlike oluşturacak şekilde ve şartlarda satılması,

 7. Konut alanlarında faaliyet gösteren işyerlerinin, halkın huzurunu bozacak şekilde ve dinlenmesine engel olacak şekilde, ısı, ışık, ses, yüksek sesli müzik, is duman gürültü koku ve benzeri rahatsızlıklar yaratmak,

 8. Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına eğlenmesine mahsus iş yerleri ve girişinde rahatsız edici şekilde yerlerde kedi köpek gibi hayvanların bulundurulması,

 9. Belediye tarafından pazar yeri, gıda satış yeri olarak belirlenmiş, geçici seyyar tezgah yeri olarak belirlenecek yada belirlenmiş alanlar dışında her türlü tezgah açmak,

 10. Tahsisli yer dışında yer işgal etmek, ip bağlamak ve zemini bozacak şekilde kazık yada çivi çakmak, toptan mal satmak,

 11. Tahsisli alanını ve çevresini temiz tutmamak, pazar bitiminde çöplerini toplayarak bir poşetle tahsis alanına yada gösterilen çöp bidonuna bırakmamak,

 12. Pazar yeri yönetmeliğinde belirtilmiş, pazarcılara yer işgali esnasında tebliğ edilmiş tüm kurallara aykırı hareket etmek,


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezai Hükümler

Denetim

MADDE 9-

 1. Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek, kurallara aykırılık halinde ilgilisini men etmek ve hakkında yasal işlem yapmak üzere Belediye Zabıtası yetkili ve görevlidir.


Çeşitli Hükümler

MADDE 10-

 1. Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı davrananlar hakkında 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16/04/1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun birinci maddesi gereğince 31/3/2005 Tarih ve 25772 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32 nci Maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı cezalar uygulanır. Ayrıca yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda, özel veya tüzel kişiye olumsuzluğun giderilmesi için belli bir süre de verilebilir. Belediye Encümeni, Karpuzlu Belediyesi Zabıtası vs. ile tebliğ edilen / edilecek kararında belirli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde masrafları % 20 zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. Bu madde hükümleri ilgili özel kanunlarda ayrıca hüküm bulunmayan hallerde uygulanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülük Ve Yürürlük

Yükümlülük

MADDE 11-

 1. 03/07/2005 Tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13 ncü maddesi gereğince Belediye sınırları içerisinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, bu yönetmelik maddelerine uymakla yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 12-

 1. Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13-

 1. Bu yönetmelik hükümlerini Karpuzlu Belediye Başkanı yürütür.Tuğrul OZAN Nizamettin KIZILYAR Durmuş AYDOĞDU

Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye

T.C.
KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI


MECLİS KARARI

Birimi : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konusu : BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Evrak No : 210 Karar Tarihi : 05.08.2015

Evrak Tarihi : 31.07.2015 Karar No : 39

TEKLİF

Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.07.2015 tarih ve 210 Sayılı “Boş Kadro Değişikliği” konulu yazısının görüşülmesi.

KARAR

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.07.2015 tarih ve 210 sayılı “Boş Kadro Değişikliği” konulu yazıları Meclisimizce incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları’na dair yönetmelik 22 Şubat 2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 11.maddesinin 1. paragrafında "Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır." denilmektedir. Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde Belediyenin ve Bağlı Kuruluşların Norm kadroları, bu ilke ve standartları çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan (8) dereceli Ekonomist kadrosunun iptal edilerek yerine (10) dereceli Teknik Ressam kadrosunun ihdas edilmesiyle ilgili ekte bulunan (II) Sayılı Cetvelin (Boş Kadro Değişikliği) onaylanmasına Meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Tuğrul OZAN Nizamettin KIZILYAR Durmuş AYDOĞDU

Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye

T.C.
KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI


MECLİS KARARI

Birimi : ÖZEL KALEM

Konusu : SÖZLEŞMELİ PERSONEL HK.

Evrak No : Karar Tarihi : 05.08.2015

Evrak Tarihi : Karar No : 40

TEKLİF

Belediyemiz Norm Kadrosunda Bulunan Teknik Ressam Kadrosuna Karşılık Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Konusunun Görüşülmesi.

KARAR

Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan Teknik Ressam kadrosuna karşılık olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına, çalıştırılacak personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Çalışanlara ödenecek ücret cetvelleri genelgesinde Teknik Ressam için belirtilen taban ücret üzerinden aylık ücret ödenmesine, sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'ın yetkili kılınmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

Tuğrul OZAN Nizamettin KIZILYAR Durmuş AYDOĞDU

Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
1   2   3   4   5

Benzer:

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev