T. C. Karpuzlu belediye başkanliğIsayfa4/5
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler
Ortak Hükümler

MADDE 10-

 1. Tüm Personel;

 1. Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda üstlerinden, yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.

 2. Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa hoşgörülü, saygılı ve eşit davranır.

 3. Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

ç) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli ve hızlı yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

Yazışma

MADDE 11-

 1. Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

 2. Belediye dışı yazışmalar Başkan yada görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Uygulama

MADDE 12-

 1. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarla ilgili mevzuat hükümleri uygulanır


Yürürlük

MADDE 13-

 1. Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 14-

 1. Bu Yönetmelik hükümlerini Karpuzlu Belediye Başkanı yürütür.

T.C.

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA AMİRLİĞİ

EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1-

 1. Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve bu çerçevede; Belediye tarafından beldenin düzeni ve esenliği, sağlık ve temizliği, pazar yerlerinin nizam ve intizamı, belde halkının yaşam kalitesinin arttırılması, imar, trafik vb., mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için; kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, belediyeye verdiği yetki çerçevesinde belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2-

 1. Bu yönetmelik belediye sınırları içerisindeki tüm Mahalle halkını, hizmet veren tüm belediye birimlerini, hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile belediye sınırları içerisindeki gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşları kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3

 1. Bu yönetmelik, 03.07.2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 15/m maddeleri ile diğer yasa ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

 1. Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

 1. Belediye : Karpuzlu Belediyesini,

 2. Meclis : Karpuzlu Belediye Meclisini,

 3. Encümen : Karpuzlu Belediye Encümenini,

ç) Başkanlık : Karpuzlu Belediye Başkanlığını,

 1. Başkan : Karpuzlu Belediye Başkanını,

 2. Amirlik : Karpuzlu Belediyesi Zabıta Amirliğini,

 3. Amir : Karpuzlu Belediyesi Zabıta Amirini,

 4. Zabıta : Karpuzlu Belediyesi Zabıtasını ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Emir ve Yasaklar
Huzur, Esenlik, Nizamla İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 5-

 1. Konut bölgelerinde ve yakın çevresinde, gürültüye duyarlı diğer bölgelerde; yapım, tadilat ve hafriyat işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makinelerini Pazar Günleri kış saatinde 18.00-09.00, yaz saatinde 20.00-09.30 saatlerinde ve resmi tatil günlerinde belediyeden izin almadan kullanmak,

 2. Halkı rahatsız edecek şekilde ana arterlerde, meydan, park, pazaryeri, mezarlıklar, umumi tuvalet, okul bahçesi, hastane ve ibadethanelerin avlularında, kamu binalarında, terminal, gar, telefon kulübeleri, bankamatikler, spor alanları gibi alanlarda alkollü içki içmek veya bankları etrafı rahatsız edici şekilde maksadı dışında kullanmak buralarda yatmak.

 3. Zabıta Memurları görevlerini ifa ederken görevini engelleyecek müdahalede bulunmak, karşı koyarak zorluk çıkartmak, görevin ifasını zorlaştırmak ya da fiilen engellemek, zabıta memurlarının görevlerinin gereği olan uyarılara ve emirlere uymamak ve gereğini yerine getirmemek.

 4. Kamuya ait çeşmelere, parklara, yeşil alanlara, spor alanlarına, ağaçlara, fidanlara, çamaşır, halı, kilim vb. eşyalar asmak, canlı hayvan bağlamak, otlatmak, çivi çakmak, yazı yazmak, izinsiz resim çizmek, izinli afişler hariç olmak üzere binadan binaya afiş, çamaşır, eşya asmak, kamu araç ve gereçlerini, yukarıda sayılan alanları tahrip etmek, kamuya ait çeşmelerde motorlu araç vb. yıkamak, hortum takarak ev ve işyerlerinde kullanmak, meydanlarda ve ana arter ile bağlantılı yollarda gelenekleş düğün ve sünnet cemiyetleri hariç olmak üzere her ne maksatla olursa olsun at arabası ile dolaşmak, Bu hususlara ilişkin Uluslararası Sözleşme Hükümleri 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5237 Sayılı TCK ve diğer kanunlardaki cezai hükümler saklıdır.

 5. Yaya kaldırımlarına, yayalara mahsus yollara, park-bahçe ve yeşil alanlara, Mezarlık içerisinde ayrılan otopark alanı haricinde, mezarlık içerisinde zorunlu haller dışında her türlü motorlu ve motorsuz araç ile (engelli vatandaşlarımız ve özel durumları gereği kullanmak zorunda olanlar hariç) girmek, konaklamak ve uyarılara rağmen çıkmamak. 3

 6. Belediyeden izin almadan cadde, sokak ve meydanlarda, fuar alanı, park ve meydanlarda stand kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak veya tezgâh açmak suretiyle tanıtım ve satış yapmak, satış tutundurma faaliyetlerinde bulunmak, Karpuzlu Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliğine aykırı olarak ilan ve reklam unsuru konulması, şifai uyarılara rağmen konulmaya veya bulundurulmaya devam etmek,

 7. Belediyece konulmuş olan cadde ve sokak levhaları ile bina numaralarını her ne suretle olursa olsun bozmak, kirletmek, tahrip etmek ve bunların yerlerini değiştirmek, belediyece binalara takılmak istenen numaraların takılmasını engel olmak,

 8. Yol, kaldırım, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler ile işhanı, pasaj gibi umumi binaların ve apartmanların ortak kullanım alanlarını işgal etmek, Buna ilişkin 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler saklıdır.

 9. Gerekli sağlık taramaları yapılmamış ev ve süs hayvanlarının satış, barınma ve eğitim yerlerinin Kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve Denetleme usul ve esaslarına dair Yönetmelikte tanımlanan ev ve süs hayvanlarını binaların ortak kullanım alanlarına müdahale teşkil edecek ve çevreyi rahatsız edecek şekilde, bunun dışındaki her türlü yabani hayvanı evde veya bahçede beslemek, barındırmak, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya sahibinin elinde bile olsa, etrafa zarar verecek şekilde hayvan gezdirmek ve bu gibi hayvanları başıboş bırakmak.

 10. Çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle bağırmak, klakson çalmak, şehir içerisinde izin almaksızın Ramazan davulu çalmak, durarak veya gezerek ses yükseltici cihazla veya cihazsız satıcılık ve ilan reklam yapmak,

 11. Her türlü spor sahalarında ve açık alanlarda, çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyecek fiillerde bulunmak,

 12. Meskûn mahal içerisinde boş arsalarda, Ateş ve mangal yakılmasının tehlike oluşturduğu ya da yasaklandığı bahçelerde piknik yapmak, temizlik ve benzeri maksatlarda ateş yakmak, her ne suretle olursa olsun, düğün ve eğlencelerde kullanılan proteknik patlayıcı madde kullanarak halkın huzur ve sükûnunu bozacak eylemlerde bulunmak,

 13. Kamuya ait park ve bahçeler ile yasaklanan yerlerde çimlere basmak, çiçekleri koparmak, banklara, park ve bahçe müştemilatında bulunan malzemelere ağaç ve bitkilere zarar vermek, Belediye tarafından konulan çöp konteynırları, çöp kutuları, kül kazanları ve geri dönüşüm kutularının yerlerini izinsiz değiştirmek, sıcak ve ateşli kül vb. şeyler dökerek veya herhangi bir şekilde zarar vermek.

 14. Umumun istifadesine mahsus yerler ile yasaklanan yerlerde, park ve bahçelerde, otobüs duraklarında, Şehirlerarası otobüs terminalindeki bekleme salonlarında oturma 4 gruplarına uzanmak, uyumak, belediyece konulmuş kanepelerin vs. yerlerini değiştirmek, umumun kullanımına sunulan bank, spor aletleri vb.’lerini maksadı dışında kullanmak, başkalarının kullanmasına mani olmak ve zarar vermek.

 15. Bina ve işyerleri önüne park yeri ayırmak, araç parkını engellemek ve benzeri maksatlarla her ne suretle olursa olsun zincir bağlamak, çiçeklik koymak, park yasağı levhası, sandalye, reklam tabelası vb. şeyler koymak,

 16. Belediye sınırları içerisinde belediyece belirlenen otoparklar dışında park eden araçlar için değnekçilik yapmak ve park ücreti almak,

 17. Binaların sokağa bakan dış duvarlarına, cadde ve sokaklara, tretuvarlara tebeşir, boya ve benzerleri ile yazı yazmak ve şekil çizerek karalamak, cadde, sokak ve meydanlara pis su akıtmak, deterjanlı su dökmek,

 18. Kalorifer ile ısınması yapılan resmi kurum ve kuruluşlar, iş yerleri, konutlar vb. tüm yerlerde kalorifer ateşçi belgesi olmayan kalorifercilere kalorifer yaktırmak,

 19. Yol, Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara, park, bahçe vb. yerlere tuvalet ihtiyacı gidermek, tükürmek sümkürmek ve benzeri tiksindirici davranışlarda bulunmak ,ev ve iş yerlerinin kapı, pencere, balkon ve teraslarından yola ve kaldırımlara halı, kilim, paspas, sofra bezi vb. ev eşyası silkelemek ve süprüntü atmak, balkonlara aşağı katlara düşmesini engelleyecek tedbirleri almadan vazo, saksı vb. maddeler koymak,

 20. Meydan, park ve bahçelerdeki havuzlara girmek, kirletmek, dere yataklarına veya kanallara çöp atmak.

 21. Belediyece belirlenmiş oto galericiler sitesi haricinde, oto ticareti kapsamına girecek şekilde cadde, meydan ve kaldırımlarda araç sergilemek.

 22. Halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde meskûn mahal içerisinde cadde sokak ve meydanlarda LPG vb. yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde yüklü araç park etmek.

 23. Yangın muslukları bulunan yerlerde yangın musluklarına zarar vermek, üstlerini kapatmak, bu musluklardan ve belediye araçlarının su aldığı depolardan su almak veya ilgili araçların su almasını engelleyecek hal ve hareketlerde bulunmak, her ne suretle olursa olsun Belediye hizmet ve çalışmalarını engel olmak, uyarıcı yasak levhalarına rağmen, şehir itfaiye musluklarının kullanımını engelleyecek şekilde araç park etmek veya eşya, araç gereç bulundurmak, trafik seyrini engelleyecek şekilde araç park etmek.

 24. Apartmanda oturanların müsaadesi dışında, huzur ve sükunu bozacak şekilde tamirat ve tadilat yapmak, geceleri Saat 21.30’dan sonra sessizliği bozacak, başkasının uykusuna mani olacak şekilde tamirat, tadilat ya da gürültülü işler yapmak, gürültü çıkartmak müzik çalmak,

 25. Apartmanların ortak kullanım alanlarında Yönetimden izin alınmadan kedi, köpek türü ya da kanatlı hayvan beslemek. Evde beslenilecek hayvanların, kaydını yaptırmamak, aşılarını ve kimlik kartını çıkartmadan beslemek, beslenilen hayvanların apartman sakinlerine zarar ya da rahatsızlık verici şekilde hareket etmesine izin vermek,


İmar İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 6-

 1. İnşaatların görünür alanlarına tanıtıcı levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak,

 2. Belediyeden izinsiz inşaat, kazı ve yıkım çalışması yapmak,

 3. Bina temizliğinde, inşaat yapımında ve her türlü tadilat ve tamiratlarda oluşan çamurlu kirli ve boyalı suları kaldırım ve yollara akıtmak,

 4. Her türlü inşaat çalışmalarında, bina tadilat, tamirat, sıva, boya ve yıkım çalışmalarında çevreye, yola kaldırımlara ve gelip geçenlere zarar verecek şekilde; sıva, boya sıçramasını moloz vb. malzemelerin düşmesini önleyici tedbirleri almamak, toz ve benzeri ile çevreyi rahatsız edici unsurları sulayarak yada başka usullerle gidermemek, koruyucu ve zarar vermeyi engelleyici perde çekmemek ve koruyucu tedbirleri almamak,

 5. Yapıların yıkım, tamir, onarım ve yıkım yapılacak yerlerde, kurulacak iskelelerin, çevrilecek tahta perdelerin ve vücuda getirilecek her türlü yapı tertibatının gelip geçenlere, yollara ve yollardaki ağaçlara, yeraltındaki ve havadaki nakil hatlarına en ufak bir zarar vermeyecek ve etrafı kirletmeyecek biçimde sağlam ve düzenli olmaları ve bunların kurulmasına neden olan iş biter bitmez kaldırmamak,

 6. Yapı ve inşaat sahiplerinin her türlü çalışma esnasında ve yapıların her neresinde olursa olsun çevreye, çevrede ikamet edenlere, gelip geçenlere ve tüm canlılara zarar verebilecek bir çöküntü, yıkıntı, çukur oluşması halinde veya bunların olabileceğini gösteren belirtilerin bulunması halinde, yapmış olduğu işlemleri derhal durdurmamak, gerekli kamu kuruluşlarına haber vermemek, bu iş bitinceye kadar yolda ikaz edecek bir işaret bulundurmamak, ilgili ekipler gelene kadar önlem almamak,

 7. Mesken ve işyerlerinin dış cephesine takılan klimaların sularını ve balkon korkulukları ile pencere dışına konulan saksıların suyunu açığa akıtmak,

 8. Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi sularının akıntı ve sızıntısını önlemeye yönelik tedbirleri almamak,

 9. Konutlarda, işyerlerinde ve her türlü binalarda; bodrum, çatı ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, konut ve işyerlerinde hurda eşya ve atıklarını izin almadan yakmak,

 10. Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, yaş deri, ve benzeri şeyleri açıkta taşımak, evlerin balkonuna yada terasa sebze yada meyve sermek, kurutmak,

 11. Belediye sınırları içerisinde Belediyeden izin almadan hurdacılık ve seyyar satıcılık yapmak,

 12. Binaların yağmur suyu ve balkon suyu tahliye borularının mecrasına götürülmesi, mecrası olmayan yerlerde kaldırımın altından yola kadar götürülmesi zorunludur. Yağmur ve Balkon sularını kontrolsüz, insanların üstlerini ıslatacak ve görüntü kirliliği yaratacak şekilde sokağa akıtmak, kanalizasyon sistemine bağlamamak,

 13. Boş arsaların ve bina bahçelerinin çevre sağlığına veya şehir estetiğine zarar verecek biçimde kullanılmayan eşyalarla doldurulması veya inşaat malzemesi atıkları, hurda gibi çirkin görüntü yaratacak şeylerle depolama alanı olarak kullanılması,

 14. Sit alanı içerisinde kalan tescilli ve sahipsiz binalar hariç olmak üzere, kent estetiğini bozucu şekildeki eski, sıvası dökük, boyasız ve bakımsız kaldığı tespit edilen, her türlü binaların olumsuzluğunu giderebilmesi için Belediye tarafından yazılı olarak verilen süre içerisinde gereken tamir, bakım ve onarımı yapmamak. Yapılmadığı takdirde varsa yönetici, yoksa kat malikleri hakkında işlem yapılır.

 15. Sit kapsamına giren tescilli binalar hariç olmak üzere, Belediye sorumluluk alanı içerisindeki terk edilmiş, kullanılmayan ve dışarıdan suça meyilli, mekânsız kişilerin girmesine suç işlemesine çevre sakinlerinin huzurunu bozmaya imkân ve ortam oluşturan binaların kapı, pencerelerinin kapatılarak girişin engellenmesi veya yıkılma tehlikesi bulunan ve çevre açısından tehlike unsuru taşıyan binaların sahipleri tarafından yıktırılması veya gerekli güvenlik önlemlerinin alınması mecburidir.

 16. Binalarda bulunan kalorifer ve soba bacalarının her yıl temizletmemek, gerekli tedbirleri almamak, ve istenildiğinde bu belgeleri Zabıtaya sunmamak,

 17. İnşaatlara; mal sahibi, sorumlu yapı denetim uzmanı firması, inşaatın teknik ve fenni vasfını, ruhsat tarihini gösteren en az 50*70 en çok 100*150 ebadında levha bulundurmamak,

1   2   3   4   5

Benzer:

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

T. C. Karpuzlu belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev