Işleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçeksayfa1/14
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
T.C

ARDAHAN VALİLİĞİ

ŞEHİT ÖĞRETMEN SEZGİN YOLCU YATILI BÖLGE ORTAOKULU

STRATEJİK PLAN 2015-2019

ARDAHAN - Eylül 2015En önemli

milli eğitim işlerinde lazımdır.

kurtuluşu

ve verimli vazifelerimiz

işleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek

ancak bu şekilde olur.

c:\users\emel\desktop\istiklalmarşısözleri.jpg


c:\users\emel\desktop\gençliğehitabe.jpg


c:\users\emel\desktop\k_20170003_img20150420wa0001.jpg

SUNUŞ

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu,Eğitim ve Öğretim işlerini mevzuatına görev yapmak,İlköğretim yönetmeliği,Pansiyon Yönetmeliğine ve yeni müfredat programının beklentileridoğrultusunda eğitim ve öğretimi düzenlemekve uygulamakla görevli M.E.B ‘lığının bütçe içinde ayrı bütçeli bir kuruluştur.

Ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle kamu yönetiminde radikal sayılabilecekbir reform

çabası göze çarpmaktadır.Bu reformlar yeni kamu yönetimi ilkeleri ve AB hedefleriyle uyumlu bir biçimde yerel ve merkezi idareleri yeni araç ve yöntemlerle tanıştırarak onları stratejik düşünmeye , sonuç odaklı ve performansa dayalıbir hesap verme sorumluluğuna yöneltmektedir.Buaraç ve yöntemlerin belki de en önemlisireform niteliğindekiyasal düzenlemelerden biri olan 5018sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile mevzuata giren stratejik planlama kavramıdır.

Kanunda stratejik plan ‘’ Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilk eve politikalarını,hedef ve önceliklerini , performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarınıiçeren plan’’ olarak tanımlanmış, yerel ve merkezi kamu idarelerine stratejik plan hazırlanması yükümlülüğü getirilmiştir.

Söz konusu kanun maddesi ile kamu idarelerinin, kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmeleri için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına , yıllık amaç ve hedefleri ile peformans göstergelerine dayandırmak zorunda olduğu anlaşılmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun öngördüğü işlevleri görebilecek , DPT’nin ‘’ Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Klavuzu ile Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ‘’ de açıklanan kapsam ve yöntem gereklerini yerine getirebilecek bir stratejik planlama sürecinin tasarlanması ve işletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu YBO olarak;stratejik planlama sürecinin ,’’ hazırlık dönemi ‘’ olan birinci aşaması tamamlanmıştır.Bu çalışmanın ardından ; ‘’ stratejik planın yapılma dönemi’’ olan ikinci aşama çalışmalarına başlanılacaktır. Gelişmiş ülkelerin yıllar once geçmiş oldukları Kamu Kurumlarında ve Mahalli İdarelerde Stratejik Planlamaya dayalı yönetim şekli kurumumuza ; hizmetlerimizin uzun vadeli planlarının bugünden yapılması , mali disiplin , katılımcı yönetim ile toplumun güvenini kazanma gibi birçok faydalı özelliği kazanmış olacaktır.

Çalışmanın kamu yönetiminde katılımcılık, vatndaş odaklı yönetim anlayışı açıklık ve hesap verme gibi stratejik yönetimin uygulama ve sonuçlarına ilişkin konularında da yaşama geçirilmesinde stratejik planlama faaliyetlerine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu

Okul Müdürü

GÜVEN ASLANİÇİNDEKİLER

SAYFA NO

YÖNETİCİ SUNUŞ

3

İÇİNDEKİLER

4

GRAFİKLER VE ŞEKİLLER DİZİNİ

5

KISALTMALAR

6

TANIMLAR

7

GİRİŞ

8

BÖLÜM 1
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

9

FATİH YATILI BÖLGE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

10

Stratejik Planın Hukuki Dayanakları

11

Hazırlık Çalışmaları

11

STRATEJİK PLAN MODELİ

13

BÖLÜM 2
DURUM ANALİZİ

15

TARİHİ GELİŞİM

15

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

16

FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER

18

PAYDAŞ ANALİZİ

20

Paydaşların Tespiti

20

Paydaşların Önceliklendirilmesi

21

Paydaşların Değerlendirilmesi

22

Paydaş Görüşlerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

22

KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ

23

Kurum İçi Analiz

23

Çevre Analizi

30

PEST Analizi

30

Üst Politika Belgeleri

32

GZFT (SWOT) Analizi

32

Gelişim/Sorun Alanları

35

SP Plan Mimarisi

36

BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
Misyon

37

Vizyon

39

Temel İlke ve Değerler

39

Stratejik Plan Genel Tablosu

40

Tema 1:Eğitime Erişimin Artırılması

41

Stratejik Amaç 1

41

3.6. Tema 2:Eğitim-Öğretimde Kalite

42

Stratejik Amaç 2

42

3.7. Tema 3:Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

47

Stratejik Amaç 3

47

BÖLÜM 4
MALİYETLENDİRME

52

BÖLÜM 5
İZLEME ve DEĞERLENDİRME

54

EKLER:1 Stratejik Paydaş Listesi

55

TABLOLAR, GRAFİKLER VE ŞEKİLLER DİZİNİ


SAYFA NO

1. TABLOLAR
Tablo :1 Okul Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Ekibi

12

Tablo: 2 Stratejik Plan Hazırlama Takvimi tablosu

12

Tablo: 3 Fatih Yatılı Bölge Ortaokulu Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler

18

Tablo: 4 Kurum örgütsel yapısı

25

Tablo: 5 Yönetici sayısı

24

Tablo: 6 Öğretmen sayısı

24

Tablo: 7 Öğretmen yaş dağılımı

24

Tablo: 8 Öğretmen hizmet süreleri

24

Tablo:9 Memur-Hizmetli dağılımı

25

Tablo: 10 Karşılaştırmalı öğretmen-öğrenci dağılımı

25

Tablo:11 Öğrenci mevcut listesi

25

Tablo: 12Yıllara göre Ortalama sınıf mevcutlar

25

Tablo: 13 Sosyal alanlar ve kapasite listesi

25

Tablo: 14 Sınıf tekrarı yapan öğrenci listesi

26

Tablo: 15 Teknolojik araç listesi

28

Tablo: 16 Gelir tablosu

29

Tablo: 17 Gelir-Gider tablosu

29

Tablo: 18 Tahmini Maliyet Tablosu

52

Tablo: 19İzleme Değerlendirme iş takvimi tablosu

54

Tablo: 20 Stratejik Paydaş listesi

55

ŞEKİLLER
Şekil: 1 SP modeli

13

Şekil: 2 Mevzuat Analiz Modeli

17

Şekil: 3
Şekil: 4

KISALTMALAR

AB Avrupa Birliği

ARGE Araştırma ve Geliştirme Ekibi BİLSEM Bilim ve Sanat Merkezi BİMER Başbakanlık İletişim Merkezi DPT Devlet Planlama Teşkilatı DYNED Yabancı Dil Programı DYS Doküman Yönetim Sistemi

EBA Eğitim Bilişim Ağı

EKY Eğitimde Kalite ve Yönetim

FATİH Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi

GZFT Güçlü- Zayıf-Fırsat-Tehdit

HBÖ Hayat Boyu Öğrenme

İŞKUR Türkiye İş Kurumu

MEB Milli Eğitim Bakanlığı

MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri

MEM Milli Eğitim Müdürlüğü

PEST Politik-Ekonomik-Sosyal-Teknolojik

PG Performans Göstergesi

PH Performans Hedefleri

PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

RAM Rehberlik Araştırma Merkezi

SA Stratejik Amaç

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu

SH Stratejik Hedef

SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

SP Stratejik Plan

SPE Stratejik Plan Ekibi

SPKE Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TANIMLAR

Strateji:Strateji, kelime anlamı olarak “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme.

Stratejik Planlama: Bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çaba.

Stratejik Plan Üst Kurulu: Stratejik planlama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere kurulan kurul.

Stratejik Plan Ekibi: Stratejik planlama çalışmalarını doğrudan yürütmesi beklenen ve üst kurula belirli dönemlerde raporlar sunarak, kurulun önerileri doğrultusunda çalışmaları yürüten ekipler.

SWOT Analizi: Bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir teknik.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Işleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

Işleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

Işleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

Işleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e

Işleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek iconOkulumuz misyon, vizyon ve stratejik planını ilk olarak 2014 yılında...

Işleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek iconŞimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin...

Işleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Işleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek iconGeleceği görebilmek, zafere ve başarıya doğru atılmış en büyük adımdır.”

Işleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek iconİl Milli Eğitim Müdürlüğü

Işleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev