2 İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Satınalma Birimi Şanliurfa olup, Tel No; 0414 344 41 65 Faks No : 0414 344 41 69 e- posta Adresi : satinalma63@hotmail com dur. 2kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Araştırma


SÖZLEŞME TASARISI

Alım No:02030

Sözleşmenin Tarafları

Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi (bundan sonra "İdare" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta " …………………………….." (bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Taraflara İlişkin Bilgiler

Madde 2-

2.1.İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Satınalma Birimi ŞANLIURFA olup,

Tel No ; 0414 344 41 65

Faks No : 0414 344 41 69

E- Posta Adresi : satinalma63@hotmail.com dur.

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi: ……………………………………… olup,

Tel No :

Faks No :

E-Posta Adresi (Varsa)

  1. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresten olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

  2. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.


Sözleşmenin Konusu Madde 3-

3.1. İdarenin ihtiyacı olan ve ekli listedeki miktar, tip, özellik ve detayları bulunan 11 Kalem Beyin Cerrahi Servisi Tıbbi Sarf Malzeme (22f) Birim bazlı alım işinin dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.
3.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya
uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Madde 4- Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin 1 (bir) adet miktarı ile bu alımlar için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların

Çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ……………………………. (rakam/yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Ancak sipariş miktarları ilgili birimin ihtiyacı olan miktar kadar verilecektir, Sözleşmenin bir (1) adet üzerinden yapılmasının nedeni Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tabiliğinin söz konusu malzemelerin birim fiyatının belirlenmesi, ayrıca bu malzemelerin yıl içerisinde kullanılacağı miktarın tam olarak bilinememesidir. Sağlık Uygulama Tebliği’nin güncellenmesi durumunda bu güncellemeye uygun olarak alınan malzemeden doğan fiyat farkı yüklenici firmaya bildirilerek 30 (otuz) gün içinde kurumun uğradığı zarar tanzim edilmelidir.

Bu nedenle, Sözleşme bedeli aşıldıktan sonra verilen her bir sipariş için ilgili sipariş tutarı üzerinden karar pulu ve sözleşme pulu Döner Sermaye Saymanlık veznesine yatırılacaktır.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 5- Faturalar TL (Türk Lirası) cinsinden kesilecek olup malzeme tesliminde ürün numarası olmayan malzemelerin kabulü yapılmayacaktır.

Madde 6- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemelere (malzeme iptali, malzeme fiyatında değişiklik vb.) idare yazılı olarak bilgilendirilecektir.
Sözleşmenin Ekleri Madde 7-

7.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. İhale dokümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
1)İdari şartlar ve ihtiyaç listesi

2)Teknik Şartname


Sözleşmenin Süresi

Madde 8- Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) ay 360 gündür. 09.02.2018 tarihine kadardır.
Malm/lşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı

Madde 9-

9.1. İşin yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

  1. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanması idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama (sipariş yazısı) talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecektir.

  2. Teslim Şekli: Teslimat aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır. Bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

9.4.Yükienicinin Teslimat Programı: ihale konusu malzemelerin siparişi, sözleşmenin bağlanmasını takiben 09.02.2018 tarihine kadar hastanelerimiz ilgili bölümünden gelen istemler doğrultusunda verilecektir. Siparişi verilen malzemeler 1 (bir) takvim günü içinde teslim edilecektir.
Madde 10-TESLİM ALMA-TESLİM ETME MUAYENE VE KABUL ŞARTLARI :

A-Teslim yeri Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı depolarıdır.

B-Satın alınan malların muayenesi ihale yetkilisi tarafından tayin edilen Döner Sermaye İşletmesi Muayene Komisyonunca yapılır.

C-Malın teslim alınmasında, 4734 Sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
Madde 11 -GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR:

Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı/malzemeyi süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde idarece en az 5 (BEŞ) gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için teslim etmediği miktar/tutar üzerinden % 10 (on) oranında gecikme cezası uygulanır. Bu süre sonunda taahhüt gerçekleşmezse 12.madde hükümleri uygulanır.

Beyin Cerrahi servisi gruplarına ait teknik şartnamede belirtilen şartnameye uygunluk, malzeme teslimi Bakım ve Kullanım Şartları yerine getirilmediği takdirde her seferinde bir tutanak ile tespit edilecektir. İkinci ve daha sonraki tutanaklar için kullanılan malzemeler için idare firmaya ihale birim fiyatı üzerinden %10 ceza kesecek, eğer bir ihale süresi içinde üç ve daha fazla tutanak tutulması gerekir ise ilgili grup alımı idare istediği takdirde iptal edilecek yasal işlem yapılacaktır.

Madde 12-SÖZLEŞMENİN FESHİ:

Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu'nun 10. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.

İdare tek taraflı sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

Madde 13- MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI VERİLEBİLME ŞARTLARI:

4735 Sayılı Sözleşme kanununun 10. Maddesi hükümleri geçerlidir.
Madde 14- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KİMİN TARAFINDAN ÖDENECEĞİ :

KDV Hariç tüm giderler yükleniciye aittir.
Madde 15-ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI İLE AVANS VERİLİP VERİLMEYECEĞİ:

Teslim ve muayene şartlarına uygun olarak getirilen malların bedelleri, teslim tarihinden sonra düzenlenecek verile emirlerine ve firmanın yazılı talebi üzerine 1-3 ay içinde ödenir. Avans verilmeyecektir.
Madde 16-FİYAT FARKI UYGULAMASI: SUT Fiyat güncellenmesi sonucunda yüklenici firma kamu yararı göz önüne alınarak kurum zarar etmesi durumunda kurumun zararını 10 (on) gün içinde telafi etmelidir.(Ayniyat Saymanlığının belge tarihi ve TL üzerinden belirleyeceği miktar geçerli olacaktır.)
Madde 17-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanacak olup, Şanlıurfa Mahkemeleri yetkilidir


Madde 18- DİĞER HÜKÜMLER:

İş bu sözleşme bu madde de dahil (18) maddeden ibaret olup, (1) nüsha olarak taraflarca birlikte

…………… tarihinde düzenlenerek imzalanmıştır.


İDARE YÜKLENİCİ
22/f Doğrudan Temin usulü ile BEYİN CERRAHİ SERVİSİ mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

b) Adresi: MARDİN YOLU ÜZERI OSMANBEY KAMPUSU ŞANLIURFA HALİLİYE

c) Telefon numarası : 04143444165

ç) Faks numarası : 04143444169

d) Elektronik posta adresi: satinalma63@hotmail.com

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Mustafa KARA Satınalma Memuru

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Beyin Cerrahi A.Bilim Dalı Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ayniyat Saymanlığı servisi

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

Doğrudan Temin 22/f

Tekliflerin sunulacağı adres: Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi - Osmanbey Kampusu ŞANLIURFA

İhale (son teklif verme) tarihi: 08.02.2017

İhale (son teklif verme) saati: 16:30

İhale komisyonunun toplantı yeri: Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi - Osmanbey Kampusu ŞANLIURFA

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

Bu madde boş bırakılmıştır.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

*Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na ( TITUBB ) kayıtlı ve TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

*Malzemeye teklif veren firma; imalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

*İsteklilerin ve/veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını teşvik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.

* Teklif edilecek malzemelerin ilgili yönetmelikler gereği Ulusal Bilgi Bankası ( TITUBB ) kaydı verilmiyor ise bu durumu teşvik edici belgeler sunulmalıdır.

*Sut Kodları ve Fiyatları Teklif formunda belirtilmelidir.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler katılamazlar.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Madde 15 - İş ortaklığı

Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 82 kalem birim bazlı olarak ihtiyaç listesinde düzenlenmiştir;

Yüklenicilerde kalan kısımları için tek sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

21.1. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - doksan takvim günüdür. .

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Ödenecek KDV vergisi hariç, resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta gideri teklif fiyata dahildir.

Madde 26 - Geçici teminat

Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

Bu madde boş bırakılmıştır

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, bildirilir.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

Sözleşme sırasında toplam tutarın % 6 teminat verilecektir.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, sözleşmeyi imzalamak zorundadır

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir.

44.2. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında sut fiyat farkı artış ve eksiliş güncel fiyatlar üzerinden hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 – Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

EK:

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2 İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Satınalma Birimi Şanliurfa olup, Tel No; 0414 344 41 65 Faks No : 0414 344 41 69 e- posta Adresi : satinalma63@hotmail com dur. 2 iconT. C. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

2 İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Satınalma Birimi Şanliurfa olup, Tel No; 0414 344 41 65 Faks No : 0414 344 41 69 e- posta Adresi : satinalma63@hotmail com dur. 2 iconHarran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

2 İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Satınalma Birimi Şanliurfa olup, Tel No; 0414 344 41 65 Faks No : 0414 344 41 69 e- posta Adresi : satinalma63@hotmail com dur. 2 iconT. C. Afyon kocatepe üNİversitesi İnternet Adresi e-posta hazirlayanlar

2 İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Satınalma Birimi Şanliurfa olup, Tel No; 0414 344 41 65 Faks No : 0414 344 41 69 e- posta Adresi : satinalma63@hotmail com dur. 2 iconAçık ve güncel posta adresi

2 İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Satınalma Birimi Şanliurfa olup, Tel No; 0414 344 41 65 Faks No : 0414 344 41 69 e- posta Adresi : satinalma63@hotmail com dur. 2 iconTüm Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Kayıtlı Elektronik Posta...

2 İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Satınalma Birimi Şanliurfa olup, Tel No; 0414 344 41 65 Faks No : 0414 344 41 69 e- posta Adresi : satinalma63@hotmail com dur. 2 iconAdı : Ahi Evran Üniversitesi Adresi

2 İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Satınalma Birimi Şanliurfa olup, Tel No; 0414 344 41 65 Faks No : 0414 344 41 69 e- posta Adresi : satinalma63@hotmail com dur. 2 iconKullanıcı Adresi

2 İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Satınalma Birimi Şanliurfa olup, Tel No; 0414 344 41 65 Faks No : 0414 344 41 69 e- posta Adresi : satinalma63@hotmail com dur. 2 iconAdı: Orman ve Şu İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Adresi

2 İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Satınalma Birimi Şanliurfa olup, Tel No; 0414 344 41 65 Faks No : 0414 344 41 69 e- posta Adresi : satinalma63@hotmail com dur. 2 iconA Adresi : 8291 Sokak No: 6 İstasyonaltı Mahallesi 35110 ÇİĞLİ/İZMİR b

2 İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi – Satınalma Birimi Şanliurfa olup, Tel No; 0414 344 41 65 Faks No : 0414 344 41 69 e- posta Adresi : satinalma63@hotmail com dur. 2 iconAdresi üzerinden ulaşılabilecek olan bu sitede okul yöneticileri okulların meb kodunu


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev