Tanimlar ve kisaltmalarsayfa5/5
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5

İZLEME VE KONTROL


Bankanın SGA/TF risklerinden korunması, Banka faaliyetlerinin ilgili Kanuna ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle, kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi esastır.
Uyum Birimi, bu amaca yönelik olarak izleme yapmak ve risk değerlendirmesinin güncel olduğunu takip etmekle sorumludur. Uyum Birimi, SGA/TF risklerinin ve şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için merkezi bir izleme ve kontrol sistemi oluşturur. Oluşturulan bu sistem ile başta yüksek riskli müşteri ve işlemler olmak üzere Bankanın faaliyetlerinin, belirlenecek kriterler/senaryolar doğrultusunda izlenmesi sağlanır.
İzleme ve kontrol faaliyetleri asgari düzeyde;

 • Yüksek risk grubundaki müşteri ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,

 • Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,

 • Karmaşık ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,

 • Belirlenecek bir tutarın üzerindeki işlemlerin, müşteri profili ile uyumlu olup olmadığının örnekleme yöntemi ile kontrolü,

 • Birlikte ele alındıklarında, kimlik tespiti yapılmasını gerektiren tutarı aşan bağlantılı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,

 • Müşteriler hakkında elektronik ortamda yahut yazılı olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile elektronik transfer mesajlarında yer verilmesi zorunlu bilgilerin kontrolü ve eksikliklerin tamamlatılması ve bunların güncellenmesi,

 • Müşteri tarafından yürütülen işlemin; müşterinin, işine, risk profiline ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığının iş ilişkisi süresince devamlı olarak izlenmesi,

 • Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemler kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerin kontrolü,

 • Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelişmeler nedeniyle suistimale açık hale gelebilecek hizmetlerin risk odaklı kontrolü,

 • Müşteri ve işlemlerin yaptırım ve yasaklı listeler üzerinden kontrolü,


faaliyetlerini kapsar.
Uyum Birimi, değerlendirme sürecinde Bankamızın tüm birimlerinden kendi görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. Bu kapsamda kendisinden bilgi ve belge istenen birimler de istenilen bilgi ve belgeleri vermek ve Uyum Görevlisi/Uyum Birimine gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.
Bankamız nezdinde veya Bankamız aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına; yasal yollardan elde edilmiş olsa bile terörist organizasyonlar ve terörü finanse edenlerce veya terörist eylemler için kullanıldığına ya da herhangi bir şekilde terörle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde; İşlemi yapanlar hakkında MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yapılır.
Yapılan şüpheli işlem hakkında, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dâhil hiç kimseye bilgi verilmez.
5549 Sayılı Kanun’un 10. maddesi gereği; şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünü yerine getiren Bankamız tüzel kişiliği ve personelimiz, şüpheli işlem bildirimi yapmış olmaları nedeniyle hiçbir şekilde hukuki ve cezai bakımdan sorumlu tutulamayacaktır.

 1. İÇ DENETİM


İç denetimin amacı, Uyum Programının bütününün etkinliği ve yeterliği hususunda Yönetim Kuruluna güvence sağlamaktır. Banka, kurum politika ve prosedürlerinin, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile eğitim faaliyetlerinin yeterli ve verimli olup olmadığı; risk politikasının yeterliği ve etkinliği, işlemlerin Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan diğer düzenlemeler ile kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususlarının yıllık olarak ve risk temelli bir yaklaşımla incelenmesini ve denetlenmesini sağlar.
İç denetim faaliyetleri kapsamında;


 • İç denetim neticesinde ortaya çıkarılan eksiklik, hata ve suistimaller ile bunların yeniden ortaya çıkmasının önlenmesine yönelik görüş ve öneriler Yönetim Kuruluna raporlanır.

 • Denetimin kapsamı belirlenirken, izleme ve kontrol çalışmalarında tespit edilen aksaklıklar ve risk içeren müşteriler, hizmetler ve işlemler denetim kapsamına dâhil edilir.

 • Denetlenecek birimler ile işlemler belirlenirken, Bankada gerçekleştirilen işlemlerin tamamını temsil edebilecek nicelik ve nitelikte birim ve işlemin denetlenmesi sağlanır.


Bu kapsamdaki faaliyetler Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür. İç denetime ilişkin bilgi ve istatistikler yıllık olarak MASAK’a bildirilir.

 1. EĞİTİM


Bankanın, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin eğitim politikasının amacı, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan diğer düzenlemelerle getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanması, personelin Banka politikası ve prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin artırılarak, bir kurum kültürü oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin eğitim faaliyetleri, Bankanın büyüklüğü, iş hacmi ve değişen koşullara uyumlu olacak şekilde yürütülür.
SGA/TF önlenmesine yönelik eğitim programları, Uyum Görevlisi tarafından Eğitim Daire Başkanlığı ile birlikte hazırlanır. Hazırlanan programların etkin bir şekilde yürütülmesi Uyum Görevlisi gözetiminde ve koordinasyonunda gerçekleştirilir.
Yeni işe alınan tüm personele, Bankanın uyum konularında uzmanlaşmış personel kadrosu tarafından iş başı yaptığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde SGA/TF eğitimi verilir. Eğitim faaliyetleri, kurum büyüklüğüne, iş hacimlerine ve değişen koşullara uyumlu olacak, mevzuat değişikliklerini içerecek şekilde ve/veya eğitim ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre belirli dönemlerde tekrarlanır. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde seminer ve paneller düzenlenmesinin yanı sıra uzaktan eğitim çalışmaları gibi eğitim yöntemlerinden de yararlanılır, eğitim faaliyetleri kayıt altına alınır.
Uyum Birimi ve Eğitim Daire Başkanlığı, konuya ilişkin yeterli sayıda eğitmen belirleyerek gerekli bilgi ve yetkinliğe kavuşmalarını sağlar. Eğitmen seçimi sırasında MASAK tarafından düzenlenecek eğitimlere katılanlara öncelik verilir.

Uyum Görevlisi/Uyum Birimi personelinin ve eğitici kadronun mesleki uzmanlaşmaları amacıyla bu konudaki yurtiçi/yurtdışı eğitim ve seminerlere katılımı sağlanır.
Eğitimlere ilişkin bilgi ve istatistikler yıllık olarak MASAK’a bildirilir.
Banka tarafından hedef kitle içerisinde yer alan personele verilecek eğitimler asgari düzeyde;


 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları,

 • Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalışmaları,

 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat,

 • Risk alanları,

 • Kurum politikası ve prosedürleri,

 • Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanında uluslararası düzenlemeler,

 • Müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar,

 • Şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar,

 • Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü,

 • Bilgi ve belge verme yükümlülüğü,

 • Yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler,

konularını içerir.

 1. DİĞER HUSUSLAR


Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 6. maddesi kapsamında Bankamız taraf olduğu veya aracılık ettiği işlemlerden, belirlenecek tutarı aşanları MASAK’a bildirmekle yükümlüdür.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 7. maddesi kapsamında Bankamız MASAK ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtları, bu kayıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine dair mevzuat kapsamına giren her türlü ortamdaki belgeler düzenleme tarihinden, defterler ve kayıtlar son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeler son işlem tarihinden, işlemde bir hesap söz konusu ise hesabın kapanış tarihinden itibaren on yıl süre ile muhafaza ve yetkili merciler tarafından istenilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. MEVZUAT UYUMU


BDDK-Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik’in, 18. maddesinde yer alan “Uyum Kontrolleri” Uyum Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.
Bu kapsamda anılan Yönetmelikte:
“…Uyum Kontrolleri,


 1. Uyum kontrolleri vasıtasıyla, bankanın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetlerin ve yeni işlemler ile ürünlerin Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, banka içi politika ve kurallar ile bankacılık teamüllerine uyumunun sağlanması hedeflenir. Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi politika ve kurallardaki değişiklikler hakkında, banka personelinin en kısa sürede bilgilendirilmesi sağlanır.
 1. Uyumun kesintisiz kontrolü, iç kontrol birimi veya uyum kontrolüyle görevlendirilecek ve iç kontrol birimi ile aynı iç sistemler sorumlusuna bağlı olarak çalışacak bankanın diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak örgütlendirilecek bir birim tarafından gerçekleştirilir.
 1. Yeni ürün ve işlemler ile gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler için yönetim kurulundan onay alınmadan önce ikinci fıkra uyarınca görevlendirilen birimden görüş alınır.
 1. Bankanın yurt dışı şubelerinde ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarında, yurt dışı düzenlemelere uyumu kontrol edecek asgari birer personel görevlendirilir ve uyum kontrolüyle görevlendirilmiş birime bağlı olarak raporlama yapmaları sağlanır...” denilmektedir.


İç Sistemler mevzuatı kapsamında, yurtiçi ve yurtdışı bağlı ortaklıklar ile yurtdışı şubelerimizde görevli mevzuat uyum sorumlularından faaliyetleri hakkında rapor alınır ve gerekli koordinasyon sağlanır.
Dış mevzuat takibini yaparak ilgili personelin ve birimlerin bilgilendirilmesinin sağlanması, İç Sistemler mevzuatı gereği uyum kontrolleri çerçevesinde Bankanın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı tüm yeni faaliyet ve işlemler ile ürünlerin yasal mevzuata, Banka içi politikalara, kurallara ve bankacılık teamüllerine uyumunun kontrol edilerek yasal mevzuat açısından görüş verilmesi faaliyetleri yürütülür.

 1. UYUM SÜRECİ VE SORUMLULUKLAR


Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve tüm yurtiçi ve yurtdışı şubeleri;


 • SGA/TF önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelerin gerekliliklerini içeren politika ve prosedürlerini, Grup Uyum Politikasını gözeterek oluşturur.

 • Tüm iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirir.

 • Kurum içi politika ve prosedürlerini, uluslararası yükümlülükler, tabi olunan yasal mevzuat, Grup Uyum Politikası ve Banka Uyum Politikası hükümlerine uygun olarak yürütür.


Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen “Etik İlkeler” ve “Yolsuzlukla Mücadele Politikası” ile uyumlu prosedürler ve çalışanların aykırı durumları bildirmesine ilişkin uygun kanallar oluşturur. Ayrıca bildirim yapan çalışanların korunması ve bildirimlerinin (whistleblowing) gizliliğine ilişkin tedbirlerin alınması sağlanır.
Grup Uyum Politikası ve Banka Uyum Politikası kapsamında yer alan hususlara ilişkin raporlamalar, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Uyum Daire Başkanlığı tarafından üç ayda bir Türkiye Halk Bankası A.Ş. Denetim Komitesine ve en az yılda bir olmak üzere, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kuruluna yapılır.

 1. YÜRÜRLÜK


 1. Uyum Politikası Yönergesi, Yönetim Kurulunun 02.05.2018 tarih ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer 2. Uyum Politikası Yönergesi hükümleri, Yönetim Kurulu adına Uyum Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
 1. Bu Uyum Politikası Yönergesinin kabulü ile 24.10.2016 tarih ve 7 sayılı Uyum Politikasından sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerinin Olur’ları ile kabul edilen Uyum Politikası yürürlükten kaldırılmıştır.

1   2   3   4   5

Benzer:

Tanimlar ve kisaltmalar iconTanımlar ve kısaltmalar

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Tanimlar ve kisaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanimlar ve kisaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Tanimlar ve kisaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Tanimlar ve kisaltmalar icon2. kisaltmalar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev