Tanimlar ve kisaltmalarsayfa2/5
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5

AMAÇ


Bankamızın, suç gelirlerinin aklanması, terörün/kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ve yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin (SGA/TF) önlenmesi ile yaptırım programlarına ilişkin yasal yükümlülüklere uyumunu sağlayarak, ulusal ve uluslararası saygınlığını korumak, müşterilerin, işlemlerin ve hizmetlerin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, maruz kalınabilecek riskin azaltılmasına yönelik stratejilerin oluşturulmasını sağlamak, Banka içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ve bu doğrultuda Bankamız çalışanlarının bu konularda bilinçlendirilmesidir.
Bu politikada belirtilen standartlar, Grup Uyum Politikası ile birlikte yürürlükteki mevzuatın oluşturduğu minimum gereklilikleri içermekte ve Bankamızı, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı konusunda istismar edilmekten korumayı amaçlamaktadır.
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Bankamızın “SGA/TF Önlenmesi” konusunda tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanmasından nihai olarak, Yönetim Kurulumuz sorumludur.

  1. KAPSAM


SGA/TF önlenmesine ilişkin politikamız, Bankamızın yurtiçi ve ilgili ülkenin mevzuatının uygun olması durumunda yurtdışı tüm şubeleri, temsilcilikleri, büro ve diğer hizmet birimleri, Genel Müdürlük Birimleri ile acente, ticari vekil gibi diğer benzeri birimleri kapsamaktadır.

  1. HUKUKİ ÇERÇEVE


SGA/TF önlenmesi konusundaki Bankamız politikasının hukuki dayanağını, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlara ilişkin olarak yayınlanan Yönetmelik ve Tebliğler oluşturur. Bankamız ayrıca, SGA/TF’nin önlenmesi konusundaki ulusal düzenlemelerin yanı sıra, uluslararası düzenleyici kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve düzenlemeleri de, ulusal düzenlemelere aykırı olmadıkları sürece, göz önünde bulundurur.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mücadele stratejisinin belirlenmesi, uygulanacak politikalar ve mevzuatın oluşturulması görevi Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak çalışan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yürütülmektedir.
1989 yılında suç gelirlerinin aklanması ile mücadele konusunda ulusal hukuk sistemlerinin geliştirilmesi, mevzuatların uyumlaştırılması, mali sistemin rolünün güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasında sürekli bir işbirliğinin tesis edilmesi amacıyla OECD bünyesinde kurulan ve Türkiye’nin, 1991 yılında üye olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (Financial Action Task Force - FATF) yayınlamış olduğu tavsiyeler, üye ülkeleri bağlayıcı nitelik taşımaktadır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. Maddesine göre en az altı ay hapis cezası gerektiren suçların işlenmesi ile elde edilen malvarlığı değeri “Suç Geliri-Kara Para”dır. Aklama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282. Maddesinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak amacıyla yapılan her türlü işlemdir.
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele edilmesi kapsamında; 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu Kanun kapsamındaki terör ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin kararlarının uygulanması ile terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla malvarlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

1   2   3   4   5

Benzer:

Tanimlar ve kisaltmalar iconTanımlar ve kısaltmalar

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Tanimlar ve kisaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanimlar ve kisaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Tanimlar ve kisaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Tanimlar ve kisaltmalar icon2. kisaltmalar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev