Tanimlar ve kisaltmalarsayfa1/5
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5z:\belgelerim\bmxasop\my documents\my pictures\untitled.png

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.


SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ

UYUM POLİTİKASI YÖNERGESİ


UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI


Doküman No: Y28-1124-3.0.0
02.05.2018İÇİNDEKİLER


A.TANIMLAR VE KISALTMALAR 3

B.AMAÇ 7

C.KAPSAM 8

D.HUKUKİ ÇERÇEVE 8

E.UYUM PROGRAMI 8

F.RİSK YÖNETİMİ 9

G.İZLEME VE KONTROL 14

H.İÇ DENETİM 15

I.EĞİTİM 16

J.DİĞER HUSUSLAR 17

K.MEVZUAT UYUMU 17

L.UYUM SÜRECİ VE SORUMLULUKLAR 18

M.YÜRÜRLÜK 18
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

SUÇ GELİRLERİNİNAKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ

UYUM POLİTİKASI
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün/Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ve Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin (SGA/TF) önlenmesi ile Yaptırım Programlarına ilişkin, ulusal ve uluslararası alandaki yasalara ve diğer yasal düzenlemelere tam uyumu, konunun toplumsal hayatta yarattığı tahribatı da göz önünde bulundurarak, sosyal sorumluluk çerçevesinde ele almakta ve bu mücadeleye büyük önem vermektedir.


  1. TANIMLAR VE KISALTMALAR


ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC-The Office of Foreign Assets Control): Ülkelere, rejimlere, terörizm bağlantılı gruplara, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına, kitle imha silahlarının yaygınlaştırılması kapsamında faaliyette bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer tehdit unsuru sayılabilecek faaliyetlerle bağlantılı kişi ve gruplara karşı ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerine dayanan ekonomik ve ticari yaptırımlar uygulayan ABD Hazinesi Bakanlığının bünyesindeki daire.
Aklama Suçu: 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282. Maddesinde düzenlenen suçlar kapsamında, alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutulması.
Aktarmalı Muhabir Hesap (Payable-Through Accounts): Muhabirlik ilişkisi kapsamında yabancı ülkede yerleşik bir finansal kuruluş tarafından Türkiye’de yerleşik bir finansal kuruluşta açılan ve yabancı finansal kuruluşun müşterilerine doğrudan işlem yapma imkânı tanıyan hesap türü.
Avrupa Birliği (AB): Büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan üye ülkelerin oluşturduğu siyasi ve ekonomik bir örgütlenme olup, 7 Şubat 1992 tarihinde yürürlüğe sokulan “Maastricht Antlaşması” ile ilk kez Avrupa Birliği adını almıştır. AB Konseyi tarafından oluşturulan düzenlemeler çerçevesinde; AB üye ülkelerince ticari, finansal veya kişilere yönelik kısıtlayıcı tedbirler ya da silah ambargoları uygulanabilmektedir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): Kamu tüzel kişiliği olan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kurumu. İlgili olduğu kuruluş, T.C. Başbakanlıktır. Kuruluş amacı, Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirmek ve kullanmaktır.
Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi (BCBS-Basel Committee on Banking Supervision): Uluslararası Takas Bankası (Bank of International Settlements - BIS) tarafından bankaların uluslararası standartlarda çalışmalarını sağlamak amacıyla, gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık denetim otoritelerinden üst düzey yetkililerin katılımı ile oluşturulmuş bir komite.
Birleşik Krallık Ekonomi ve Maliye Bakanlığı (HM Treasury): Kamu harcamalarını kontrol altında tutarak, Birleşik Krallık Hükümetinin kamu finans politikasını ve ekonomik politikasını geliştirmekten ve yürütmekten sorumlu Bakanlık. HM Treasury bünyesinde yer alan Finansal Yaptırımlar Uygulama Ofisi [Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI)] Birleşik Krallık’ta uygulanmakta olan yaptırımların düzgün bir şekilde anlaşılması ve uygulanması hususunda kamuya yön vermektedir.
Birleşmiş Milletler (BM): Birleşmiş Milletler, 1945 yılında kurulmuş uluslararası bir organizasyon. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oluşturulan düzenlemeler çerçevesinde; üye ülkeler tarafından ticari, finansal veya kişilere yönelik kısıtlayıcı tedbirler ya da silah ambargoları uygulanabilmektedir.
Denetim Elemanı: Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi mevzuatı kapsamında denetim ve inceleme yapacak olan Vergi Müfettişleri, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları.
Elektronik Transfer: Gönderen adına bir finansal kuruluştan başka bir finansal kuruluştaki alıcıya elektronik araçlar kullanılmak suretiyle belli tutardaki para ve menkul kıymetin gönderilmesi amacıyla yapılan işlem.
Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN): ABD Hazine Bakanlığına bağlı olarak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanı faaliyetlerini önleme ve tespit etmeye yönelik politikaları denetlemek ve uygulamak, ulusal ve uluslararası aklama faaliyetlerini ve diğer mali suçları tespit etmek, bunların soruşturulması ve kovuşturulmasına destek sağlamak için devlete istihbarat ve analitik ağ sağlayan daire.
Finansal Kuruluş: Bankalar, Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisine haiz kuruluşlar, kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, yatırım ortaklıkları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri, finansal kiralama şirketleri, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, bankacılık faaliyetleriyle sınırlı olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi.
Fon: Para veya değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi her türlü mal, hak, alacak ile bunları temsil eden her türlü belge.
Gerçek Faydalanıcı: Yükümlü nezdinde işlem gerçekleştiren gerçek kişileri, adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlara ait hesap ya da işlem üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler.
Grup: Ayrı tüzel kişilik altında faaliyet gösterseler dahi, aynı sermayedar gruba bağlı, ana ortaklık Türkiye Halk Bankası A.Ş. altında; yurt içinde ve yurt dışında kurulu ortaklıklardan oluşan topluluk.
Grup Uyum Politikası: Grup çapında faaliyet gösterilen her ülkede SGA/TF ile mücadele için, küresel standartların uygulanması amacıyla oluşturulmuş ortak uyum politika.
Güçlendirilmiş Müşteri/İşlem Kabul Formu (GMİKF): Riskli ve yüksek riskli müşterilerin/işlemlerin kabul sürecinde güçlendirilmiş tedbirler kapsamında şube tarafından doldurulan form.
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD-Organization for Economic Cooperation and Development): Demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip üye ülkelerin, küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek ve bu sürecin fırsatlarından faydalanmak üzere müştereken çalıştıkları örgüt.
Kapı Muhafızları (Gatekeepers): Bir mali kurumda hesap açan ve müşterisi hesabına hareket eden muhasebeciler, avukatlar veya benzeri diğer meslek grupları.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF-Financial Action Task Force): 1989 yılında G–7 ülkeleri tarafından, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda ulusal hukuk sistemlerinin geliştirilmesi, mevzuatların uyumlaştırılması mali sistemin rolünün güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasında sürekli işbirliği sağlanmasına yönelik tedbirler alınması için OECD bünyesinde kurulan örgüt.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK): Aklama suçunun önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; politika oluşturan ve düzenleme yapan, bilgi toplayan ve analiz eden, araştırma ve inceleme yapan, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmekle görevli ve yetkili olan, Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Başkanlık.
Malvarlığı: Para, değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi her türlü mal ve haklar ile bunlar üzerindeki hakları tevsik eden her türlü yasal belge veya araçlar.
Malvarlığının Dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanması.
Risk: Sunduğumuz hizmetlerden, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla yararlanılması ya da bu konularda Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere tam olarak uyulmaması gibi nedenlerle Bankamızın ya da Bankamız çalışanlarının maruz kalabilecekleri mali ya da itibar zararı ihtimali.
Riskli Ülkeler: Aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda işbirliği yapmayan veya yetkili uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkeler.
Rüşvet: Yasadışı, etik olmayan veya güvenin ihlali olan bir eylemi teşvik için bir avantajın teklif edilmesi, vaat edilmesi, verilmesi, istenmesi veya kabul edilmesi.
Siyasi Nüfuza Sahip Kişiler (PEPs-Politically Exposed Persons): Devlet ve hükümet başkanları, üst düzey yargı ve hükümet görevlileri, askeri görevliler, kamu kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, önde gelen siyasi parti yetkilileri gibi önemli kamu görev ve pozisyonlarında bulunan kişiler.
Suç Geliri-Kara Para: Yasal yollardan elde edilmemiş ve/veya vergisi ödenmemiş para veya mal varlığı. (Ulusal mevzuatta alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değeri)
Suç Gelirlerinin Aklanması (SGA): Aklama suçu basit ifadeyle; yasal olmayan faaliyetlerden kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ya da meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak amacıyla yapılan her türlü işlem. Aklama üç aşamadan oluşan bir süreç içinde gerçekleştirilmektedir:

  • Birinci aşamada suçtan elde edilen gelirin nakit formundan kurtarılarak finansal sisteme sokulması – Yerleştirme

  • İkinci aşamada nakit formundan kurtarılan paranın yasadışı kaynağından mümkün olduğunca uzaklaştırılması – Ayrıştırma

  • Üçüncü aşamada yasadışı kaynağı ile bağlantısı kesilen suç gelirinin finansal sisteme aklanmış bir şekilde sokulması – Bütünleştirme


Sürekli iş ilişkisi: Hesap açılması, kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama, hayat sigortası veya bireysel emeklilik gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkisi.
Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB): Şubeler ve Genel Müdürlük Birimleri tarafından şüpheli görülen müşteriler ve işlemler hakkında Uyum Birimine yapılan bildirimi.
Tabela Banka (Shell Bank): Herhangi bir ülkede fiziki bir hizmet ofisi bulunmayan, tam gün çalışan personel istihdam etmeyen ve bankacılık işlemleri ile kayıtları açısından resmi bir otoritenin denetimine ve iznine tabi olmayan banka.
Tabela Şirket (Shell Company): Herhangi bir ticaret-hizmet veya imalat faaliyetinde bulunmayan ve genellikle sınır-ötesi merkezlerde kurulan, sadece kâğıt üzerinde var olan şirket.
Terörün Finansmanı (TF): Tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlama veya toplama.
Uluslararası Yaptırımlar: Suç gelirlerinin aklanması, terörist faaliyetler ya da anti demokratik uygulamalar nedeniyle yaptırıma tabi tutulan ülke, kişi, kurum ya da gemiler ile ilgili olarak uluslararası otoritelerce yayınlanan karar ve düzenlemeler.
Uyum Birimi: Uyum görevlisine bağlı olarak çalışan ve uyum programının yürütülmesiyle görevli çalışanlardan oluşan birim. (Uyum Birimi fonksiyonu Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Uyum Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmektedir.)
Uyum Görevlisi: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla istihdam edilen ve gerekli yetkiyle donatılmış görevli.
Uyum Programı: SGA/TF önlenmesine yönelik olarak oluşturulacak tedbirler bütünü.
Üst Düzey Yönetim: Bankamız Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, İç Sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, danışmanlık birimleri dışındaki birimlerin, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri.
Üst Yönetim: Banka Yönetim Kurulu ile üst düzey yönetimi.
Wolfsberg Group: Bir kısım küresel banka tarafından oluşturulmuş ve bankalar için suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi üzerine standartlar geliştirmeyi amaçlayan organizasyon.
Yuvalanmış Hesap Aktiviteleri (‘Nested Account’ Activities): Muhabir bankacılık hizmeti sağlayan bir finansal kuruluşta, bir başka finansal kuruluş tarafından açtırılmış olan vostro hesaplar aracılığı ile hesabı açtırmış olan kuruluşun üçüncü bir banka ya da diğer finansal kuruluşlara hizmet sağlamasını veya işlemlerine aracılık etmesi.

  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tanimlar ve kisaltmalar iconTanımlar ve kısaltmalar

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Tanimlar ve kisaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanimlar ve kisaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Tanimlar ve kisaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Tanimlar ve kisaltmalar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Tanimlar ve kisaltmalar icon2. kisaltmalar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev