Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsamkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Müdür ve Personelin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kuruluş ve Dayanak

MADDE 3- (1) Özel Kalem Müdürlüğü İçişleri Bakanlığının 06.10.2005 tarihli ve 9878 sayılı yazısına göre Bakanlar Kurulunca kabul edilen 29.11.2005 tarihindeki ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’ çerçevesinde ve Belediye Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 154 sayılı kararı ile kurulmuştur. Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 15. Maddesinin b fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkanlık : Kadıköy Belediye Başkanlığını,

b) Belediye : Kadıköy Belediyesini,

c) Belediye Başkanı : Kadıköy Belediye Başkanını,

ç) Birim : Bağlı birimleri

d) Müdür : Özel Kalem Müdürünü,

e) Müdürlük : Özel Kalem Müdürlüğünü,

f) Personel : Özel Kalem Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

g) Şef : Özel Kalem Şefini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı ve Bağlılık

MADDE 5- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

a) Müdür

b) Şef

c) Memur

ç) İşçi Personel

d) Sözleşmeli Personel

e) Hizmet Alımı Diğer Personel

(2)Müdürlüğün yapısı aşağıdaki gibidir;

a) Müdür

b) Şef

c) Evrak Kayıt, Satınalma Bürosu, Arşiv

ç) Organizasyon Büro

d) Sekreterya

e) Çocuk Etüt Merkezleri

f) Çocuk Sanat Merkezi

g) Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi

MADDE 6- (1) Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Başkanına doğrudan bağlıdır. Belediye Başkanı’nın görevi başında bulunamadığı durumlarda Belediye Başkanı’na vekalet eden Başkan Vekili’ne bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

MADDE 7- (1) Müdürlüğün çalışmalarının değişen koşullarda daha etkin ve zamanında yapılmasını temin etmek amacıyla, Müdürün teklifi ve Başkan onayı ile yeni bürolar kurulabilir, kurulmuş bürolar birleştirilebilir veya büroların görevlerinde değişiklikler yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 8-

(1) Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev, yetki, çalışma usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Harcama yetkilisi eliyle, Belediye Başkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi’ni kullanmak,

 2. Belediye Başkanı’nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek,

 3. Belediye Başkanına ve müdürlüğe gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanmasını, arşivlenmesini; Belediye Başkanı’nın imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,

 4. Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı’na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı’nın iştirak etmesini sağlamak,

 5. Belediye Başkanı’nın iştirak edemediği program, tören vb. başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek,

 6. Başkanlık makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek göndermek,

 7. Belediyenin her türlü açılış, etkinlik, sunumlarının organizasyonlarını yapmak,

 8. Belediye Başkanı’nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek,

 9. Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek,

 10. Başkanlık makamının toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek, toplantılara ait önemli not ve tutanakların tutulmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 11. Başkan’ın her türlü yazılı ve sözlü talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 12. Belediye Başkanı’nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevularını planlamak, telefon görüşmelerini sağlamak, Belediye Başkanı’nın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek, Başkan'ın zaman planlamasına yardımcı olmak için gerekli tüm işlemleri yapmak,

 13. Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye’de hizmet veren tüm Müdürlüklerin Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek,

 14. Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talepleri Belediyemiz görev ve sorumlulukları doğrultusunda gerçekleştirmek,

 15. Kamu İhale Kanunu çerçevesinde müdürlüğün gereksinimi olan mal ve hizmet alımlarının gerekli evraklarını hazırlamak ve hakedişleri düzenlemek,

 16. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,

 17. Kendisine bağlı olan birimlerinin faaliyetlerini ve personelini organize etmek,

 18. Başkanlık Makamının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Müdürlüğün görev ve yetki alanındaki çalışmalar, kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özeni göstererek tam olarak ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

(3) Görev Kapsamı

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliği

 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliği

 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

 5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

 6. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 7. 4857 sayılı İş Kanunu

 8. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 9. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan personelin kılık kıyafetine dair yönetmelik

 10. Disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında yönetmelik

 11. Devlet Memurlarının çekilmelerinde devir teslim süreleri hakkında yönetmelikler ve ilgili diğer mevzuat ile müdürlük görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

MADDE 9- (1) Müdürlük, ilgili mevzuat ile kendisine verilen görevler ile bu yönetmelikte sayılan görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
MADDE 10- (1) Müdürlük, Kadıköy Belediye Başkanı veya görevlendirdiği vekili tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen veya yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

MADDE 11-

(1) Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

 2. Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda yetki yönergesine göre imza yetkisini kullanmak,

 3. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

 4. Personelin meslek ve yeteneklerine göre bürolarda görevlendirilmesi ve iş dağılımını yapmak; izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine bir başkasının görevlendirilmesini yapmak ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

 5. Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek ve onaylamak,

 6. Gereken hallerde personeline mevzuatta belirtilen cezaların verilmesi için işlemlerin başlatılmasını sağlamak,

 7. Müdürlüğün faaliyet alanına giren ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi kullanmak.

 8. Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde sevk ve idare etmek,

 9. İş akış programı hazırlatarak, Müdürlük çalışmalarının programa uyumunu denetlemek ve personelle belli aralıklarla toplantılar düzenleyerek çalışmaların takibini yapmak,

 10. Müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlayıp, yatırım programları ve yasalar uyarınca harcama yetkilisi görevinde bulunmak.

 11. Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri takip etmek,

 12. İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,

 13. Müdürlüğü yönetmek ve disiplini sağlamak, kendisine bağlı birimleri ve çalışan personeli denetlemek, denetimlerde rastladığı aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

 14. İzinli ve raporlu olduğu geçici süre görevinde bulunamayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına uygun olan kişiye Başkan onayı ile Müdürlüğün vekaletini vermek ve ilgili birimlere bildirmek,

 15. Müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili yasal mevzuatın, her türlü kitap, doküman ve bilginin takibi ile zamanında ilgili personele ulaştırılmasını sağlamak için gerekli görevlendirmeyi yapmak ve araç-gereçlerin teminini sağlamak.

 16. Personelden gelen yazıları usul ve esas yönünden inceleyip değerlendirmek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

 17. Özel Kalem Müdürlüğünün görev alanına giren konularda, değişen koşullara göre hizmet yada mal alımı gerektiren durumlarda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli dosyaların hazırlanarak, işlemlerin yürütülmesini, kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

 18. Kurumun mevzuatı, yasalar, üst makamlarca verilecek diğer yetkiler ve bu yönerge ile kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmek, yetkileri zamanında ve gereğince kullanmak ve bunlardan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumlu olmak,

 19. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Kadronun Gerektiği Genel Nitelikler

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerinde öngörülen nitelikler.

(3) Özel Nitelikler

a) Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurmak, güçlü beşeri ilişkiler yeteneğine sahip olmak, koordinasyon ve organizasyon yapabilme becerisine ve mesleki bilgiye sahip olmak, kurumsal yapıya ve işleyişe hâkim olmak.

MADDE 12-

(1) Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Çalışan tüm personelin devamlılığını takip etmek,

 2. Disiplini sağlamak ve denetleme yapmak,

 3. Bürolar ve üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

 4. Yazışmaları takip etmek, çalışma programına göre öneri ve talimatlar vermek,

 5. Evrakların usulüne uygun havale edilmesini sağlamak, yasal sürelerinin takibini yapmak, gerektiğinde ilgilisine bilgi vermek,

 6. İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,

 7. Evrakların arşivlenmesi işlemlerini takip etmek,

 8. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunmak,

 9. Yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak, programlamak, usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

 10. Müdürlüğe bağlı dış birimlerin denetimini yapmak ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,

 11. Yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmak,

 12. Ödeme işlemlerinde Gerçekleştirme Görevinde bulunmak,

 13. Müdürlüğün yıllık plan, iç kontrol çalışmaları, bütçe ve benzeri faaliyetlerinin hazırlanmasını sağlamak,

 14. Kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Kadronun Gerektiği Genel Nitelikler

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerinde öngörülen nitelikler.

(3) Özel Nitelikler

a) Üniversite mezunu olmak.

b) Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek, kurumsal yapıya ve işleyişe hâkim olabilmek ve koordinasyon sağlayabilmek.

MADDE 13-

(1) Evrak Kayıt Bürosunun Görev ve Sorumlulukları

 1. Müdür ve Şef tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlamak,

 2. Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak, ilgili yerlere havalesini sağlamak, takibini yapmak ve cevaplarını düzenleyerek üst yöneticiye sunmak,

 3. Gizlilik ilkesi doğrultusunda dosyaları muhafaza etmek ve arşivi düzenlemek,

 4. Müdürlüğün ve bağlı birimlerin teknik ve idari ihtiyaçlarını karşılamak,

 5. Müdürlüğün mal ve hizmet alımı dosyalarını hazırlamak, takibini yapmak ve ilgili müdürlüklere gönderilmesini sağlamak,

 6. Personelin yıllık izinlerini, mesai ve sosyal haklarını takip etmek, bunlara ilişkin yazışmaları yapmak ve dosyalarını tutmak,

 7. Müdürlüğün yıllık bütçesi, beş yıllık planı, yıllık planı ve stratejik planını hazırlamak,

 8. Müdür başkanlığında yapılacak haftalık değerlendirme toplantılarına katılmak, varsa görüş ve önerilerini dile getirmek, işleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak,

 9. Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile üstleri tarafından verilen görevleri yapmakla sorumludur.

(2) Mutemet ile Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Sorumlulukları

 1. Alınacak mal ve hizmet alımının fiyat araştırmasını yapmak,

 2. Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirmek,

 3. Demirbaşların ve sarf malzemelerinin kayıtlarını düzenli olarak tutmak,

 4. Her mali yıl sonunda müdürlüğe bağlı ünitelerde demirbaş sayımı yaparak imha, kayıttan düşme ve diğer daireye verilen eşyaların miktarlarını tespit etmek, çizelgelerini tanzim etmek,

 5. Avans ve harcamalar ile ilgili işlemleri mevzuat çerçevesinde usulüne uygun olarak yürütmek, alınan avans veya kredinin zamanında ve noksansız olarak muhasebeleşmesini sağlamak,

 6. Şefin görevinde bulunmadığı zamanlarda gerçekleştirme görevini yapmak,

 7. Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile üstleri tarafından verilen görevleri yapmakla sorumludur.

(3) Personelin Görev ve Sorumlulukları

 1. Müdür ve Şef tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlayarak sunmak,

 2. İşleri biten evrakı arşive konulmak üzere evrak bürosuna teslim etmek,

 3. İşlerin tam ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak,

 4. Müdür başkanlığında yapılacak haftalık değerlendirme toplantılarına katılmak, varsa görüş ve önerilerini dile getirmek, işleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak,

 5. Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile üstleri tarafından verilen görevleri yapmakla sorumludur.

4) Organizasyon Bürosunun Görev ve Sorumlulukları


 1. Müdürlüklerce gerçekleştirilecek özel gün, haftalar, açılış ve kutlamalar ve ortak çalışmaların organizasyonunu yapmak,

 2. Diğer kurumlar ile yapılacak etkinliklerin organizasyonunu yapmak ve her aşamasını takip etmek,

 3. Yapılacak programın alan tespiti, salon tahsisi, program akışını kontrol etmek ve davetli kesimi belirlemek, yapılan etkinlik günü organizasyonun başlangıcından bitişine kadarki süreci yürütmek,

 4. Müdürlüğümüze bağlı birimlerin genel ihtiyaç taleplerini almak, çözüme ulaştırmak ve takip etmek,

 5. Özel gün ve haftalar için etkinlik takvimi hazırlamak ve güncel halde bulundurulmasını sağlamak,

 6. Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile üstleri tarafından verilen görevleri yapmakla sorumludur.

5) Başkanlık Sekreteryasının Görev ve Sorumlulukları

a) Başkanlık Makamının iç ve dış görüşmelerini düzenlemek, idare etmek ve randevu planını oluşturmak,

b) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile üstleri tarafından verilen görevleri yapmakla sorumludur.

Bağlı Birimlerin Görev ve Sorumlulukları:

MADDE 14-

 1. Çocuk Sanat Merkezi

Çocuk Sanat Merkezi, sanatı; öğrencilerin yaşantısının parçası haline getirmek, diğer disiplinlerle koordineli olarak çok boyutlu ve çok uluslu düşünmesini sağlamak amacıyla, sanata duyarlı, estetik duygusu gelişmiş çocukların yetişmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir. Çocuklar, merkezimizde enstrüman öğrenmelerin yanında dans eğitimi de almaktadır.

 1. Çocuk Etüt Merkezleri

Kadıköy ilçesinde ikamet eden çocuklarımızın, sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde, eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak, gelecekleri için doğru bir şekilde yönlendirilmelerine destek olmak, yeteneklerini geliştirmeye çalışmak, boş zamanlarını değerlendirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, kazanılmış olanı ilerletmek ve çocuklarımızın hayata hazırlanmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Kurslar düzenlemek, çağın teknik bilgi ve teknolojilerini kullanma yetilerini geliştirmek amacıyla İngilizce ve bilgisayar eğitimi vermek, öğrencilerimizin kütüphanelerden yararlanmalarını sağlamak, çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemek, internet hizmeti vermek, ödev ve araştırmalarında destek olmak gibi hizmetler verilmektedir.


 1. Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi

Gönüllü Merkezimiz öncelikle gönüllü olma talebiyle gelen Kadıköylü vatandaşlarımız için adım adım gönüllülük işlemlerini uygular. Gönüllü merkezlerimiz ve gönüllü evlerimiz; bireylerin iletişim becerilerini, kendini tanıma, tanıtma becerilerini toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi hür iradeleriyle Kadıköy halkına sunmasına destek olmak amacı ile hizmet vermektedir. Düzenli olarak toplantılar yapılmakta olup, halkımızın sorunları için yerinde tespitler yapılıp, çözüm önerileri üretmek ve Belediye ile köprü kurarak, Kadıköylüler için etkin ve faydalı olabilecek proje ve çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir.
Görevin Yürütülmesi:

MADDE 15- (1) Tüm personel görevlerini aşağıdaki ilke ve esaslar çerçevesinde yürütecektir.

 1. Görev yürütülürken, karar alma ve uygulamada şeffaf ve hesap verebilir olmak,

 2. Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcı ve duyarlı olmak,

 3. Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, sınıf ve unvan farkı gözetmeden insan odaklı ve eşitlik ilkesine uygun hizmet vermek,

 4. Belediye kaynaklarının kullanımında kalite, etkinlik ve verimliliği göz önünde bulundurmak,

 5. Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilir, sağlam temellere dayalı görev anlayışını esas almak,

 6. Kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak ve çalışmalarından Müdüre, Şefe ve Birim Sorumlularına karşı sorumlu olmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Şekli ve İşleyiş

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu yönetmelik, Kadıköy Belediye Meclisi’nce kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 17- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, daha önce yürürlükte olan Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Kadıköy Belediye Başkanı tarafından yürütülür.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam iconYönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk...

Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam iconBu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki...

Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam iconŞanliurfa siverek belediyesi hukuk iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ kuruluş, GÖrev,...

Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam iconBu Talimat, kapışmalı aba güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev,...

Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam iconGelirler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam icon1 Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan...

Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam iconKapsam Madde 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Kürek Federasyonu Hukuk Kurulunun...

Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam iconBeyliKDÜZÜ belediyesi teşKİlat yapisi ve müDÜRLÜklerin görev, yetki...

Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam iconTapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda

Bu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam iconEnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev