T. C. Arnavutköy belediye başkanliğIkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
c:\documents and settings\admin\desktop\logo orginal2.jpg

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL 2010
T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 07/10/2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

a) Belediye : Arnavutköy Belediyesini,

b) Başkan : Arnavutköy Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı        : İlgili Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Meclis : Arnavutköy Belediye Meclisini,

d) Encümen : Arnavutköy Belediye Encümenini,

e) Müdürlük : Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

f) Müdür : Temizlik İşleri Müdürünü,

g) Şef : Temizlik İşleri Şefini,

ğ) Personel : Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri
Kuruluş

MADDE 5- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisinin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.
Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri:

a) İlçemiz sınırlar dâhilinde bulunan 8 köy ve 32 mahallenin 506,52 km²’lik yüzölçümün çöplerini program doğrultusunda düzenli bir şekilde toplayıp, transfer istasyonları ve imha sahalarına nakletmek,

b) İlçe genelinde önemli noktalar ve kamu binalarının önlerine konulmuş durumda olan çöp konteynırlarının çöplerinin toplanmasını ve sürekli boş kalmalarını sağlamak. Çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak,

c) Ana arter ve ana arter görünümündeki sokaklarda işçi personel (süpürgeci) ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle, ince temizlik faaliyetleri yürütmek,

ç) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm mahallelerde, belli bir program dâhilinde işçi personel ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle, genel temizlik ve yıkama  çalışmaları yapmak,

d) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan 20 yatak altı ve yataksız resmi ve özel hastaneler, dispanserler, muayenehaneler, eczaneler vs. tıbbi nitelikli atık üreten yerlerin tıbbi atıkları; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre dizayn edilmiş tıbbi atık aracı  ile toplayıp, Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık yakma tesislerine naklini sağlamak,

e) İlçemiz sınırları dâhilinde, imalata yönelik faaliyet gösteren işyerlerinin tanımlanan atıkların dışındaki imalat atıklarını, yeterli sayıda araç ve personel çalıştırmak suretiyle toplayıp, imha sahalarına naklini sağlamak,

f) İlçemiz sınırları dâhilinde kurulmakta olan semt  pazarlarının çöplerini, pazarın kalkmasına müteakip düzenli bir şekilde toplayıp yıkama faaliyetleri sürdürmek,
g) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan meydan, cadde, bulvar ve sokakların yıkanmasını sağlamak,
ğ) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm okul, cami ve ibadethanelerin etraflarının temizliğini yapmak,

h) Gelişi güzel çöp atılan yerlere uyarı niteliğinde pankartlar ve duvar ilanları asmak ve uyarıcı levhalar dikmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Teşkilat

MADDE 7- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef ve büro personelinden oluşur.                                                                                                           

(2) Büroların sayı ve görevlerini belirlemede başkanlık makamının uygun görüşü üzerine müdür yetkilidir.
Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 8- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Temizlik işleri müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli çalışan tüm personeli kapsar.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları:

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

ç) Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,

d) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar,

e) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesi yapar,

f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

g) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

ğ) Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

h) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

ı) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,

i) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için başkanlık makamına önerilerde bulunur,

j) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

k) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,

l) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

m) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenler, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu başkan yardımcısı ile başkanlık makamına önerilerde bulunur,

n) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

o) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,

ö) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,

p) 5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve görevleri

MADDE 10- (1) Şef, müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
a) Bağlı şeflik ve büroları: Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Temizlik İşleri Şefliği görev yapmakta olup şefliğin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü bağlı bürolar aşağıda gösterilmiştir. 
1) Şefliğin görevleri:

a) Büroda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamlılığını takip etme yetkisine sahiptir, büroda çalışan memurların düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, disiplini sağlamak,

b) Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,

c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin müdüriyet ve başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisine sahiptir,

ç) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için müdüriyet makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir,

d) Kendisine bağlı memurları yönetmek öneri talimat verme yetkisine sahiptir,

e) Büroda yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak,

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

g) Evrakların usulüne uygun havale edilmesini sağlamak, takip etmek ve gerektiğinde ilgiliye bilgi vermek,

ğ) İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,

h) Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,

ı) Evrakların dosyalandırılarak arşivlendirilmesi işlemlerini takip etmek,

i) Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

j) Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,

k) Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,

ı) Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar,

m) Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce imza atar,

n) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve elemanlar arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları giderir.
2) Muamelat bürosunun görevleri:

a) Müdürlüğe gelen tüm belgeleri kayıt altına almak,

b) Müdürlüğe gelen tüm belgeleri müdüre sunmak ve dosyalamak,

c) Müdürlüğe gelen tüm belgelerin cevabi yazılarını yazmak ve dosyalamak,

ç) Müdür ve şef tarafından verilen tüm yazışmaları yapmak, kayıt altına almak, göndermek ve dosyalamak,

d) Müdür tarafından şefliğe ve diğer personele havale edilen yazıları tebliğ etmek,

e) Temizlik ekipleri tarafından toplanan çöp miktarlarını ve yıkanan sokakları kurumumuzun internet adresine aktarmak.
3) Temizlik bürosunun görevleri:

a) İlçemizin tüm sokak ve caddelerinin süpürülmesini ve yıkanmasını sağlamak,

b) Pazar yerlerinin temizliği ve yıkanmasını sağlamak,

c) Tüm çöplerin toplanmasını sağlamak,

ç) Konteynırları kontrol ederek bakım ve onarımlarını zamanında yaptırmak,

d) Konteynırların periyodik olarak yağ çözücü ve koku gidericilerle yıkanmasını sağlamak,

e) Boş arsaların temizlenmesini sağlamak.
4) Çevre sağlığı bürosunun görevleri:

a) Konteynırları periyodik olarak karasineklere karşı ilaçlamak,

b) Kurban Bayramı hazırlıkları aşamasında ve sonrasında bölgesel temizlik yapmak,

c) Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Zabıta Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak çöp evlerin temizlik işlemlerini yapmak,

ç) Tıbbi atıkların, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

d) Atıkların, çevre mevzuatına uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.
Personelin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 11- Müdürlük emrinde görevli personeller, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirilerini ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin  İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 12- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Temizlik İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 13- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

a) Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,

b) Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,

c) Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,

ç) Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Temizlik İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile belediye başkanı veya ilgili başkan yardımcısı imzası ile yürütür.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim 

MADDE 14- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,

b) Temizlik İşleri Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir. 


Personel sicil ve özlük dosyaları

MADDE 15- (1) Devlet memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.
Disiplin cezaları 

MADDE 16- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 17- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 
Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin onayından sonra, mahalli gazete veya belediye internet sitesinden yayınlandığı gün yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik hükümleri Başkanca yürütülür.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconTc alaca belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. Kirikkale belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. Kandira belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. KÜÇÜKÇekmece belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev