Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalarsayfa2/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4

ORA.GEN.115 Organizasyon Sertifikası İçin Başvuru 1. Organizasyon sertifikası için başvuru veya var olan bir sertifikada değişiklik yetkili otoritenin belirlenen şekil ve yöntemde, 216/2008 sayılı regülasyon ve bunun uygulama kuralları göz önünde bulundurularak yapılır.
 1. İlk defa organizasyon sertifikası için başvuru yapanların, yetkili otoriteye, 216/2008 sayılı regülasyon ve uygulama kuralları tarafından istenen gerekliliklere nasıl uyum sağlanacağını gösteren dokümanları sunması gerekmektedir. Bu dokümanlarda, ön onay gerektirmeyen değişikliklerin nasıl yönetileceği ve yetkili otoriteye nasıl bildirileceğine dair bir prosedür bulunması gerekmektedir.


ORA.GEN.120 Uyumluluk Şartları


 1. Organizasyonlar, EASA tarafından uygulanan AMC’lerden farklı olarak 216/2008 sayılı regülasyon ve bunun uygulama kurallarına karşı uyumluluk sağlayabilmek için Alternative Means of Compliance (AltMOC) kullanabilir.
 1. Bir organizasyon Alternative Means of Compliance (AltMOC) kullanmak istediğinde, uygulamadan önce, yetkili otoriteye AltMOC ile ilgili detaylı açıklama yapması gerekmektedir. Bu açıklama, ilgili olabilecek el kitabı veya prosedürlerde yapılan revizyonları, ayrıca 216/2008 sayılı regülasyon ve bunun uygulama kurallarının karşılandığını gösteren bir değerlendirme içermelidir.

Organizasyon, yetkili otoritenin onayını gerektiren bu AltMOC’ları ARA.GEN.120(d)’de tanımlanan bildirimin yapılmasından sonra uygulayabilir.
ORA. GEN. 125 Organizasyonların Onay ve İmtiyaz Koşulları
Yetkili organizasyon, organizasyon sertifikasında ve ekinde belirtilen kapsam ve imtiyazlara uygun hareket eder.
ORA.GEN.130 Organizasyonda Değişiklikler


 1. Aşağıdaki maddeleri etkileyen değişikliklerde, yetkili otoriteden ön onay alınması gerekmektedir:
 1. Sertifika kapsamı ya da organizasyon onay koşulları, veya

 2. ORA.GEN.200(a)(1) ve (a)(2) tarafından gerekli kılınan, organizasyonun yönetim sistemindeki herhangi bir değişiklik için.
 1. 216/2008 sayılı regülasyon ve bunun uygulama kurallarına göre ön onay gerektiren herhangi bir değişiklik için, organizasyon yetkili otoriteye başvurmalı ve yetkili otorite tarafından düzenlenmiş bir onay alması gerekmektedir. Yetkili otoritenin 216/2008 sayılı regülasyona ve bunun uygulama kurallarına sürekli bağlı kalabilmesi ve gerekirse organizasyon sertifikasının ve ilgili onayın değiştirilebilmesi için, başvuru herhangi bir değişiklik meydana gelmeden önce yapılmalıdır.

Organizasyon yetkili otoriteye ilgili her dokümanı sağlamak zorundadır.

Değişiklik, yalnızca yetkili otorite tarafından ARA.GEN.330’a göre hazırlanan resmi onayın alınması ile birlikte uygulanır. Organizasyon, değişiklik sürecinde, yetkili otorite tarafından belirtilen koşullarda çalışmak durumundadır.

 1. Ön onay gerektirmeyen tüm değişiklikler, yetkili otorite tarafından tanımlanan ve ARA.GEN.310(c) ile uyumlu olan prosedüre göre yönetilir ve yetkili otoriteye bildirilir.ORA.GEN.135 Geçerliliğin Devamı


 1. Organizasyon sertifikası aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 1. Organizasyon, 216/2008 sayılı regülasyon ile bunun uygulama kurallarına ve ORA.GEN.150 altında belirtilmiş koşullara bağlı kalıyorsa,

 2. 216/2008 sayılı regülasyon ile bunun uygulama kurallarına uygunluğu tespit etmek için, ORA.GEN.140’a göre, yetkili otoriteye organizasyona erişim izni sağlandığı sürece,

 3. Sertifika iade veya iptal edilmemişse.
 1. İade veya iptal edilmiş sertifikalar, herhangi bir gecikme olmadan yetkili otoriteye teslim edilir.


ORA.GEN.140 Erişim
216/2008 sayılı regülasyon ve bunun uygulama kurallarına uygunluğunu saptamak için, organizasyon; herhangi bir tesisine, hava aracına, dokümanına, kayıta, veriye, prosedüre ya da sertifikasyon ile ilgili herhangi bir materyale, kontratlı olsun ya da olmasın, aşağıda belirtilenler tarafından yetkilendirilmiş kişilere erişim sağlamak zorundadır:


 1. Yetkili otorite tarafından ORA.GEN.105’e göre tanımlanmış veya,

 2. ARA.GEN.300(d), ARA.GEN.300(e) veya ARO.RAMP şartları altında hareket eden otoriteler.


ORA.GEN.150 Bulgular
Bulgular organizasyona bildirildikten sonra, organizasyon;


 1. Uyumsuzluğun kök nedenini tanımlar;

 2. Bir düzeltici faaliyet planı belirler; ve

 3. ARA.GEN.350(d)’de belirtilen ve otorite ile mutabık kalınan bir zaman aralığı içerisinde, yetkili otoritenin uygun gördüğü düzeltici faaliyet uygulamasını sunar.


ORA.GEN.155 Bir Emniyet Sorununa Acil Müdahale
Organizasyon;

 1. ARA.GEN.135(c) gereğince yetkili otorite tarafından zorunlu tutulan her türlü emniyet tedbirini; ve

 2. Uçuşa elverişlilik talimatları dahil olmak üzere, EASA tarafından yayımlanan zorunlu emniyet bilgisini uygular.


ORA.GEN.160 Olay Raporlaması


 1. Organizasyon yetkili otoriteyi ve yetkili otoritenin bilgilendirilmesini istediği diğer organizasyonları 996/2010 sayılı regülasyon ve 2003/42/EC sayılı regülasyonda tanımlandığı üzere kaza, ciddi olay ve olay hakkında bilgilendirir.
 1. Organizasyon; arıza, teknik problem, teknik limitlerin aşımı gibi hususları 748/2012 sayılı regülasyona uygun olarak oluşturulmuş, operasyonel uygunluk verisi içerisinde yer alan hatalı, eksik ya da açık olmayan bilgileri öne çıkaracak olayları veya hava aracının emniyetli uçuşunu tehlikeye atan/atmış ve bir kaza ya da ciddi olayla sonuçlanmamış uygunsuzlukları yetkili otoriteye ve hava aracının tasarımdan sorumlu olan organizasyona raporlar.
 1. 996/2010 sayılı regülasyon, 2003/42/EC sayılı regülasyon, 1321/2007 sayılı regülasyon ve 1330/2007 sayılı regülasyon hükümleri saklı kalmak kaydıyla, (a) ve (b) maddelerinde belirtilen raporlar, yetkili otorite tarafından belirlenen şekil ve yöntemde düzenlenir ve rapor organizasyonun durumla ilgili sahip olduğu tüm bilgileri içerir.
 1. Engel teşkil edecek istisnai bir durum yoksa, yaşanan durumu tanımlayan raporlar, her durumda en fazla 72 saati geçmeyecek şekilde mümkün olan en kısa sürede hazırlanmalıdır.
 1. İlgili durumlarda, organizasyon gelecekte yaşanabilecek benzer olayları önlemek adına yapmayı planladığı faaliyetlerin detaylarını içeren bir takip raporunu bu faaliyetler belirlenir belirlenmez hazırlar. Bu rapor yetkili otorite tarafından belirlenen şekil ve yöntemde hazırlanmalıdır.KISIM II

YÖNETİM
ORA.GEN.200 Yönetim Sistemi


 1. Organizasyon,
 1. Sorumlu Müdürün doğrudan emniyete yönelik sorumluluklarını içeren ve açıkça belirlenmiş sorumluluk alanlarını,

 2. Organizasyonun emniyet ile ilgili genel felsefesi ve prensiplerini yansıtan emniyet politikasının tanımını,

 3. Organizasyonun aktivitelerine göre belirlenmiş havacılık emniyet riskleri tanımlanması, riski düşürmek için yapılan faaliyetler ve bu faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması da dahil olmak üzere, bu risklerin değerlendirilmesi ve yönetimini,

 4. Personelin, görevlerini yerine getirebilmeleri için eğitimli ve yetkin tutulmasını,

 5. Personelin, sorumlulukları hakkında bilinçli olmasını sağlamak dahil, tüm yönetim sistemlerinin dokümantasyonu ve bunların geliştirilmesine dair prosedür,

 6. Organizasyonun ilgili gerekliliklere uyumluluğunu izleyecek bir fonksiyon. Uyumluluk izleme, düzeltici faaliyetlerin efektif bir şekilde uygulandığından emin olmak için sorumlu müdüre sonuçları gösterecek bir geri bildirim sistemini,

 7. Bu talimat ve ilgili diğer talimatlarda bulunan tüm ek gereklilikleri,


kapsayan bir yönetim sistemi kurar, uygular ve sürdürür.


 1. Yönetim sistemi, organizasyonda yürütülen faaliyetlerdeki tehlike ve riskleri göz önünde bulundurarak organizasyonun büyüklüğü, yürütülen faaliyetlerin yapısı ve karmaşıklığına uygun biçimde olacaktır.

 2. (a) Maddesinde belirtilen gereklilikler saklı kalmak kaydıyla, sadece LAPL, PPL, SPL ya da BPL ve bunlarla ilgili yetkiler ile sertifikalara yönelik eğitim veren bir organizasyon bünyesinde (a)(3) ve (a)(6) maddelerinde tanımlanan emniyet risk yönetimi ve uyumluluk izleme hususları, her takvim yılında en az bir adet yönetim gözden geçirme faaliyeti yürütülerek gerçekleştirilebilir. Yetkili otorite bu incelemenin sonuçları hakkında herhangi bir gecikme söz konusu olmaksızın bilgilendirilmelidir.


ORA.GEN.205 Sözleşmeli Faaliyetler


 1. Sözleşmeli faaliyetler, bir faaliyeti yürütmeye yetkili bir başka organizasyonun veya –bu organizasyon yetki sahibi değilse– sözleşmeyi yapan organizasyonun onayı altında iş yapan organizasyonun tüm faaliyetlerini kapsar. Organizasyon sözleşme imzalarken veya ürün satın alırken, sözleşme imzalanan veya satın alınan ürünün ya da hizmetin kabul gerekliliklerini karşıladığından emin olmalıdır.
 1. Yetkili organizasyon, faaliyetlerinin herhangi bir bölümünü yürütmek için, bu talimata göre yetkili olmayan bir organizasyon ile sözleşme yaptığında, sözleşme yapılan organizasyon, sözleşme yapan organizasyonun onayı altında çalışmalıdır. Sözleşme yapan organizasyon, sözleşme yapılan organizasyona, ilgili gerekliliklere sürekli uyumluluğun sağlandığının tespiti için yetkili otoritenin erişim sağlandığından emin olmalıdır.ORA.GEN.210 Personel Gereklilikleri

 1. Organizasyon, tüm faaliyetlerini ilgili gerekliliklere göre finanse edebilecek ve yürütebilecek yetkinliğe sahip bir sorumlu müdür atamak zorundadır. Sorumlu müdür, etkin bir yönetim sistemi kurmak ve sürdürmekten sorumludur.

 2. Organizasyon, ilgili gerekliliklere uygun hareket edildiğini temin etme sorumluluğu bulunan kişi/kişiler görevlendirilmelidir. Bu kişi/kişiler, sorumlu müdüre karşı doğrudan sorumludurlar.

 3. Organizasyon, ilgili gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilecek, planlı görev ve faaliyetleri yürütecek yeterli sayı ve uygun nitelikteki personeli bünyesinde bulundurur.

ç) Organizasyon uygun deneyim, yeterlilik ve eğitim kayıtlarını, bu kayıtların (c) bendi ile uyumluluğunu göstermek için saklamalıdır.

 1. Organizasyon, tüm personelin kendi görevleri ile ilgili kural ve prosedürlere hakim olduğundan emin olmalıdır.

ORA.GEN.215 Tesis Gereklilikleri

Organizasyon, ilgili gerekliliklere göre planlı tüm görev ve faaliyetlerin yürütülmesi ve yönetilmesine imkan sağlayan tesislere sahip olacaktır.

ORA.GEN.220 Kayıtların Saklanması

 1. Organizasyon, özellikle ORA.GEN.200’de belirtilen tüm maddeleri kapsayan, yeterli kayıt alanı olan ve geliştirilen tüm faaliyetlerin güvenilir şekilde izlenmelerine imkan veren bir kayıt saklama sistemi kurmalıdır.

 2. Kayıtların formatı, organizasyon prosedürlerinde belirtilmelidir.

 3. Kayıtlar; hasar, değiştirme ve hırsızlığa karşı korunaklı olacak şekilde saklanmalıdır.


ALTBÖLÜM ATO

ONAYLI EĞİTİM ORGANİZASYONLARI
KISIM I

GENEL
ORA.ATO.100 Kapsam
Bu altbölüm; pilot lisansı ve ilgili yetkiler ile sertifikalara yönelik eğitim veren organizasyonlar tarafından karşılanması gereken gereklilikleri belirler.
ORA.ATO.105 Başvuru


 1. Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) olarak yetkilendirilmek üzere başvuruda bulunanlar, yetkili otoriteye aşağıdaki belgeleri sunmalıdır; 1. Eğitim organizasyonunun adı ve adresi;

 2. Planlanan faaliyet başlangıç tarihi;

 3. Eğitim Müdürü (HT), uçuş öğretmenleri, simülatör öğretmenleri ve teorik bilgi öğretmenlerinin kişisel bilgileri ve nitelikleri;

 4. Eğitimin gerçekleştirileceği havaalanlarının ve/veya operasyon bölgelerinin adı ve adresi;

 5. Grupları, sınıf veya tipleri, tescilleri, sahipleri ve uçuşa elverişlilik sertifikası kategorileri dahil olmak üzere, eğitimde kullanılacak hava araçlarının listesi (mevcut ise);

 6. Organizasyonun kullanacağı uçuş simülatörleri (FSTDs) listesi (mevcut ise);

 7. Organizasyonun uygulamak istediği eğitimin tipi ve ilgili eğitim programı;
 1. İşletme ve eğitim el kitapları.
 1. Test uçuşu eğitimi veren organizasyonlar sadece (a)(1)(iv) ve (v) maddeleri ve aşağıda belirtilen gereklilikleri sunmak zorundadır;

 1. Eğitimin yürütüleceği havaalanları ve/veya operasyon bölgelerinin adları ve adresleri;

 2. Test uçuşu eğitimi için kullanılacak hava araçlarının tipleri ve kategorilerinin listesi.
 1. Sertifikada değişiklik yapılması durumunda, başvuru sahipleri yetkili otoriteye (a) maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin ilgili bölümlerini temin eder.


ORA.ATO.110 Personel Gereklilikleri


 1. Eğitim Müdürü (HT) görevlendirilmelidir. HT, öğretmen olarak, ATO tarafından verilen eğitimlere yönelik geniş deneyim ve güçlü yönetim becerisine sahip olmalıdır.

 2. HT’nin sorumlulukları:
 1. Verilen eğitimin, Part-FCL ile ve bu eğitim test uçuşu eğitimi ise Part-21’in ilgili gereklilikleri ile uyumlu olduğundan ve eğitim programının oluşturulduğundan emin olmayı,

 2. Hava aracı veya uçuş simülatörü (FSTD) eğitimi ile teorik bilgi eğitiminin entegrasyonunun başarılı bir şekilde sağlandığından emin olmayı,

 3. Öğrencilerin kişisel gelişimini takip etmeyi,

içerir.


 1. Teorik bilgi öğretmenlerinin;
 1. Eğitimin uygulandığı ilgili alanlarda uygulamalı havacılık geçmişleri olması ve eğitim teknikleri konusunda ders almış olması veya,

 2. Teorik eğitim verme hususunda geçmişte deneyimleri ve teorik bilgi eğitimi verecekleri konuda uygun teorik eğitim geçmişi olması gerekmektedir.


ç) Uçuş öğretmenlerinin ve simülatör öğretmenlerinin, verdikleri eğitim tipinde Part-FCL’de belirtilen nitelikleri sağlamaları gerekmektedir.
ORA.ATO.120 Kayıtların Saklanması
Aşağıdaki kayıtlar, eğitim tamamlanmasının ardından, en az 3 yıl süre ile saklanmalıdır:


 1. Öğrencilere verilen, yer, uçuş ve simülatör uçuş eğitimlerinin detayları;

 2. Öğretmenler tarafından hazırlanan, değerlendirmeler, düzenli ilerleme testleri ve yer dersi sınavları dahil olmak üzere, detaylı ve düzenli gelişim raporları;

 3. Sağlık sertifikalarının ve yetkilerin geçerlilik tarihini içeren, öğrencilerin lisansları ve ilgili yetkileri ile sertifikalarına yönelik kayıtlar.


ORA.ATO.125 Eğitim Programı


 1. Sunulan her bir kurs tipi için bir eğitim programı geliştirilmelidir.

 2. Eğitim programı Part-FCL ve bu eğitim test uçuşu eğitimi ise Part-21’in ilgili gereklilikleri ile uyumlu olmalıdır.


ORA.ATO.130 Eğitim ve İşletme El Kitapları


 1. ATO, personelin görevlerini yürütmelerini sağlayacak ve öğrencilerin ders gerekliliklerine uymaları için rehber olacak bilgi ve kuralları içeren eğitim ve işletme el kitabı hazırlayacak ve güncelliğini koruyacaktır.

 2. ATO, eğitim ve işletme el kitabı ile ATO’nun onay dokümantasyonunun içindeki bilgilerin, personeli ve uygun olduğu hallerde öğrencileri için de ulaşılabilir olmasını sağlamalıdır.

 3. ATO test uçuşu eğitimi veriyorsa, işletme el kitabı, Part-21’de belirtilen uçuş test işletme el kitabı gerekliliklerini sağlamalıdır.

ç) İşletme el kitabında uçuş öğretmenleri için, Part-ORO’ya uygun olarak, azami uçuş saatleri, azami uçuş görev saatleri ve uçuş görevleri arasında asgari dinlenme süresi bilgilerini içeren uçuş süresi kısıtlamaları tablosu bulunmalıdır.

1   2   3   4

Benzer:

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Hukukİ Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev