Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalarsayfa1/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4SHT-ORA

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, Genel Müdürlük tarafından uçak, helikopter, planör, balon ve hava gemisi kategorilerinde eğitim vermek üzere Onaylı Eğitim Organizasyonu olarak yetkilendirilmiş kurum/kuruluşları, havacılık tıp merkezleri, simülatör operatörleri ile bunlarda görev yapan personelin uyması gereken kuralları, eğitim yetkisinin verilmesi, yenilenmesi ve geri alınması için gerekli şartları ve denetleme esaslarını belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Genel Müdürlük tarafından uçak, helikopter, planör, balon ve hava gemisi kategorilerinde eğitim vermek üzere Onaylı Eğitim Organizasyonu olarak yetkilendirilmiş kurum/kuruluşları, havacılık tıp merkezlerini, simülatör operatörlerini ve bu kurum/kuruluşlarda görev yapan personeli kapsar.
Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu talimat; 14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 10/11/2005 tarih ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Pilot Lisans Yönetmeliğine (SHY-1) dayanılarak hazırlanmıştır.

(2) Bu Talimat hazırlanırken personel lisanslandırma konulu ICAO Ek-1 ile Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 1178/2011 sayılı uluslararası regülasyon esas alınmıştır.

Tanım ve Kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu talimattaki;
 1. AeMC: Hava Sağlık Muayene Merkezini,

 2. AltMOC: (Alternative means of compliance), Alternatif uyumluluk yöntemleri,

 3. AMC: Kabul edilebilir uyumluluk yöntemleri (AMC): 216/2008 sayılı Regülasyon ile bunun Uygulama Kurallarına uyumluluk tesis yöntemlerini gösteren EASA tarafından benimsenmiş bağlayıcı olmayan standartları,

ç) AME: Yetkili Uçuş Tabibi,

 1. ATO: Onaylı eğitim organizasyonunu,

 2. ATPL: Havayolu nakliye pilotu lisansını,

 3. BPL: Balon pilot lisansını,

 4. BITD: Temel Alet Eğitim Cihazı

ğ) CPL: Ticari pilot lisansını,

 1. EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,

ı) FSTD: Sentetik Uçuş Eğitim Cihazı

 1. FFS: Tam Uçuş Simülatörü,

 2. FTD: Uçuş Eğitim Cihazı ,

 3. FNPT: Uçuş ve Navigasyon (Seyrüsefer) Prosedür Eğitim Cihazı,

 4. IR: Aletli Uçuş Yetkisi

 5. LAPL: Hafif hava aracı pilot lisansını,

 6. MPL: Çoklu ekip pilot lisansını,

 7. MQTG: Temel Kalifikasyon Test Rehberi

 8. ORO: Hava operasyonlarına yönelik organizasyon gerekliliklerini

 9. Part-ARA: 1178/2011 sayılı regülasyonun EK-6’sı,

 10. Part-FCL: 1178/2011 sayılı regülasyonun EK-1’i,

 11. Part-MED: 1178/2011 sayılı regülasyonun EK-4’ü,

 12. Part-ORA: 1178/2011 sayılı regülasyonun EK-7’si,

 13. PPL: Hususi pilot lisansını,

 14. Part-21: 748/2012 sayılı regülasyonun Ek-1’i,

 15. QTG: Kalifikasyon Test Rehberi

 16. SPL: Planör pilot lisansını,

 17. TRI: Tip intibak yetkisi öğretmenini,

 18. ZFTT: Sıfır uçuş zamanlı eğitim,

 19. Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürü,

 20. Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

 21. Hava aracı: Atmosferde, havanın dünyanın yüzeyine karşı olan reaksiyonları dışındaki hava reaksiyonlarından destek alabilen her türlü aracı,

çç) Kalifikasyon: Bir FSTD’nin uygunluk dokümanında belirtilen teknik yeterlilik seviyesi,

 1. Sınıf İçi Eğitim: Genel Müdürlükçe onaylanmış eğitim organizasyonlarında, öğrenci ve öğretmenin, zamanı ve yeri önceden belirlenmiş ve bir araya gelerek gerçekleştirilen eğitimi,

 2. Sertifikasyon şartnamesi (CS): 216/2008 sayılı Regülasyon ile bunun Uygulama Kurallarına uyumluluğu sağlayacak yöntemlerin belirtildiği ve bir kuruluş tarafından sertifikalandırma maksadıyla kullanılabilecek EASA tarafından benimsenmiş teknik standartları,

 3. Test Uçuşu Eğitimi: Test uçuşlarını gerçekleştirebilmek için pilotlar tarafından alınması gereken eğitim,

 4. Uzaktan eğitim: Öğrenci ve öğretmenin sınıf ortamında bir araya gelme zorunluluğu olmadan, bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda görüntülü, sesli, interaktif olarak derslerin işlendiği ve öğrencileri istediği zaman bunları yeniden izleyip görüntüleyebildiği Genel Müdürlük onaylı eğitim modeli,

ğğ) Üçüncü Ülke: Türkiye ve EASA üyesi tüm ülkeler dışında kalan ülkeler,

 1. Üye ülke: Türkiye ve EASA üyesi tüm ülkeler,

ıı) Yetkili Otorite: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen EASA üyesi bir otoriteyi,
ifade eder.
(3) Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar ve kısaltmalar için 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı Kanun ve Türkiye’nin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları (ICAO ve EASA) tarafından yayımlanan belgelerde belirtilen tanımlar esas alınır.
Uygulama Gerekliliği

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük tarafından uçak, helikopter, planör, balon ve hava gemisi kategorilerinde eğitim vermek üzere yetkilendirilen Onaylı Eğitim Organizasyonları, havacılık tıp merkezleri, simülatör operatörleri ile bunlarda görev yapacak personel bu Talimatın hükümleri ile Ek-1 de yer alan gereklilikleri yerine getirmelidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO)

Başvuru

MADDE 6 – (1) Başvuru sahibi, bütün hazırlık ve çalışmalarını tamamladıktan sonra, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan başvuru formu ve başvuru formunda yer alan belgeler ile Genel Müdürlüğe başvuru yapar.
Milli Eğitim Bakanlığı Onayı

MADDE 7 – (1) Sadece tip yetkisi eğitimi vermek üzere yetkilendirilecek olan Onaylı Eğitim Organizasyonları hariç olmak üzere, tüm Onaylı Eğitim Organizasyonları Milli Eğitim Bakanlığından özel pilot yetiştirme kurs açma izni almak zorundadırlar. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca kurulmuş yükseköğretim kurumları bu gereklilikten muaftır.
İşletme Ruhsatı

MADDE 8 – (1) Hava aracı üzerinde eğitim verecek olan tüm organizasyonlar, Ticari Hava Taşıma İşletme Yönetmeliği (SHY-6A), Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B) veya Balonla Ticari Havacılık Faaliyetleri Talimatı (SHT-Balon) gerekliliklerine göre düzenlenmiş olan işletme ruhsatı sahibi olmak zorundadır.
(2) Sadece teorik eğitim vermek veya sadece simülatörde tip yetkisi eğitimi vermek üzere yetkilendirilen organizasyonlarda işletme ruhsatı gerekliliği aranmaz.
Kurucu paydaşlar, paydaşlar, dolaylı paydaşlar, temsile yetkili yöneticiler

MADDE 9 – (1) Onaylı Eğitim Organizasyonlarının kurucu ortakları ile temsile yetkili yöneticilerinin 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlardan, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan, Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlardan, Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, milli savunmaya karşı suçlardan, Devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinde yer alan nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhindeki suçlar ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 223 üncü maddesinde yer alan ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından veya 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
Onaylı Eğitim Organizasyonu Yetkisinin verilmesi

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlüğe yapılan onaylı eğitim organizasyonu yetki başvuru dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda eksiklik tespit edilmesi durumunda, tespit edilen eksiklikler ilgili kurum/kuruluşa bildirilir. Başvuru dosyası uygun görüldüğü takdirde, onaylı eğitim organizasyonu yerinde inceleme ve denetlemeye tabi tutulur. Denetleme sonucunda onaylı eğitim organizasyonunun bu talimatta belirtilen gereklilikleri karşıladığı tespit edilirse verilecek eğitimleri belirten bir yetki belgesi Genel Müdürlükçe düzenlenir.
Personel

MADDE 11 – (1) Onaylı eğitim organizasyonları faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli sayıda personel görevlendirmelidir.
Uçuş ve Teorik Bilgi Öğretmenleri

MADDE 12 – (1) ATO’da görev yapacak olan yarı zamanlı uçuş öğretmenleri ve teorik bilgi öğretmenleri sayısı Genel Müdürlükçe kabul edilebilir olmalıdır.

(2) ATO’da görev yapacak olan tahditli uçuş öğretmeni sayısı Genel Müdürlükçe kabul edilebilir olmalıdır.

(3) ATO’da görev yapacak olan uçuş öğretmenleri ve teorik bilgi öğretmenleri Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş olmalıdır.
Uyumluluk İzleme Sistemi ve Emniyet Yönetim Sistemi

MADDE 13 – (1) Onaylı eğitim organizasyonları Uyumluluk İzleme Sistemi ve Emniyet Yönetim Sistemi konularında Genel Müdürlük tarafından yayınlanmış olan diğer mevzuat gerekliliklerini de sağlamalıdır.
Finansal Kaynaklar

MADDE 14 – (1) Onaylı Eğitim Organizasyonları, planlanmış olan eğitimlerini icra edebilecek yeterli mali kaynağa sahip olduğunu Genel Müdürlüğe kanıtlamalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tahditler ve Sorumluluklar
Uçuş ve Eğitim Süreleri ile ilgili Tahditler

MADDE 15 – (1) Kontrol pilotları, öğretmen pilotlar, adaylar ve onaylı eğitim organizasyonları, yapacakları eğitim faaliyetlerinde şu sınırlamalara uyarlar;

 1. Gerçekleştirilen uçuşlarda aşağıdaki tabloda belirtilen gerekliliklere uyulur.
Eğitim Alan Pilot ve Pilot Adayları

Azami Uçuş Süresi

Azami Uçuş Görev Süresi

PPL, CPL, IR, Sınıf/Tip Eğitimleri

04:00 saat

10:00 saat

Kalkış Meydanından farklı meydanlara inişi içeren seyrüsefer eğitimleri

06:00 saat

10:00 saat

En az PPL lisansı sahibi pilotların gerçekleştirecekleri tüm yalnız ve PIC uçuşlar

06:00 saat

10:00 saat

Tüm Sentetik Uçuş Eğitimleri

04:00 saat

10:00 saat


b) Öğretmen pilotlar için günlük uçuş süresi 06:00 saati, uçuş görev süresi ise 10:00 saati geçemez.

c) Yukarıda belirtilen süreler günlük sınırlamalar olup, öğretmen ve öğrenci pilotlar için uçuş süreleri bir takvim ayında 110 ve bir takvim yılında 1000 saati geçemez.

ç) Öğretmen ve öğrenci pilotlar için birbirini takip eden 6 günlük teorik, uçuş ve simülatör eğitimi faaliyeti sonrasında, en az bir gün boş bırakılmalıdır.

d) Teorik eğitim faaliyetleri günlük 8 saat ve haftalık 40 saati geçemez.

e) Aynı gün içerisinde uçuş/simülatör ve teorik eğitim gerçekleştirilmesi durumunda, yukarıdaki tabloda belirtilen azami uçuş sürelerinin yarısı uygulanır. Ancak, bir günlük süre içerisinde uçuş/simülatör ve teorik eğitim toplamı 8 saati geçemez.

Eğitim Programlarının Bildirilmesi

MADDE 16 – (1) Onaylı eğitim organizasyonları tarafından gerçekleştirilecek teorik ve uçuş eğitimlerinin programı eğitim başlangıcından önce Genel Müdürlüğün belirlediği şekil ve yöntemle, Genel Müdürlüğe bildirilir.


Sorumluluklar

MADDE 17 – (1) Ön şartları taşımayan adayların eğitime kabulünden doğacak her türlü sorumluluk ATO’ya ait olup, SHY-1 Pilot Lisans Yönetmeliğinde ve bu Talimatta belirtilen hususların uygulanmasından, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ATO’lar, ilgili yönetici personel, öğretmenler ile eğitim alan adaylar Genel Müdürlüğe karşı müteselsilen sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18 – (1) Bu Talimat yayımlandığı tarihte

a) 04/03/2003 tarihinde yayımlanan Uçuş Eğitim Organizasyonları Yetkilendirme ve Kurs Açma Talimatı (SHT-1A),

b) 04/03/2003 tarihinde yayımlanan Uçak Tip İntibak Eğitimi Organizasyon Talimatı (SHT-1B),

c) 07/05/2010 tarihinde yayımlanan Sentetik Uçuş Eğitim Cihazları Yetkilendirme Talimatı (SHT-1S),

ç) 09/03/2009 tarihinde yayımlanan Sadece Simülatörle Tip İntibak Eğitimi Esasları Talimatı (SHT-1Z),

yürürlükten kalkar.
Geçiş Süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Genel Müdürlük tarafından uçak, helikopter, planör ve balon kategorilerinde eğitim vermek üzere Uçuş Eğitim Organizasyonu ve Tip İntibak Eğitim Organizasyonu olarak yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlar ile havacılık tıp merkezleri mevcut durumlarını bu Talimatın yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde bu Talimatın ilgili hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.
(2) Bu Talimatın yayımlanmasından sonra Onaylı Eğitim Kuruluşu yetkisi almak üzere başvuran kurum/kuruluşlar bu Talimat hükümlerine tabidir.
Yürürlülük

MADDE 19 – (1) Bu talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu talimat hükümleri Sivil Havacılık Genel Müdürü tarafından yürütülür.

UÇUŞ EKİBİ İÇİN ORGANİZASYON GEREKLİLİKLERİ

[PART-ORA]
ALTBÖLÜM GEN

GENEL GEREKLİLİKLER
KISIM I

GENEL
ORA.GEN.105 Yetkili Otorite


 1. Bu talimat kapsamında, gözetim/denetim yapacak yetkili otorite:
 1. Sertifikasyon zorunluluğu olan organizasyonlardan;

  1. Asli iş merkezleri Türkiye’de bulunan organizasyonlar için, Genel Müdürlüktür.

  2. Asli iş merkezleri üçüncü ülkelerde bulunan organizasyonlar için, EASA’dır.
 1. FSTD;

  1. - Türkiye sınırları dışında yer alan veya

- Türkiye sınırlarının içerisinde yer alan ve asli iş merkezleri üçüncü ülkelerde bulunan kuruluşlar tarafından işletilen,

FSTD’ler için EASA’dır.

  1. Türkiye sınırları içerisinde yer alıp, asli iş merkezi üye bir ülkenin sınırları içinde olan kuruluşlar tarafından işletilen FSTD’ler kuruluşun asli iş merkezinin bulundan otorite tarafından ya da ilgili üye ülke talep ederse EASA tarafından yetkilendirilir.

 1. Üye ülke sınırları dışında kalan bir FSTD, bir üye ülke tarafından sertifikalandırılmış bir organizasyon tarafından işletiliyorsa, EASA böyle bir FSTD’yi işleten organizasyonu sertifikalandıran üye ülke ile koordine kurarak bu FSTD’yi kalifiye eder.

  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Hukukİ Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev