HİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

UYGULAMA ESASLARI
 1. AmaçBelirli gereksinimleri karşılayacak bir sistemin, sürecin, makinanın, cihazın, tesisatın veya ürünün tasarlanması; yapılabilirlik, ekonomiklik, çevre sorunları, etik, sağlık, güvenlik, ulusal ve/veya uluslararası standartlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşulları dikkate alarak, tasarım yöntemlerini uygulama becerisini gerektirmektedir. Bu amaçla bölümümüzde 7. yarıyılda Makina Mühendisliği Tasarımı I (MMT I)veya Mechanical Engineering Design I (MED I) ve 8. yarıyılda Makina Mühendisliği Tasarımı II (MMT II) veya Mechanical Engineering Design II (MED II) olmak üzere toplam 6 kredilik dersler verilmektedir.
MMT I ve MMT II dersleri öğrencinin, öğrenim hayatı boyunca aldığı derslerden edinmiş olduğu bilgi, birikim ve yetkinliklerini kullanarak bir proje ortaya çıkarmasını hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, bir projenin sunumunun nasıl yapılacağı, bir raporun nasıl yazılacağı konularında öğrenciye deneyim kazandırması beklenmektedir. Öte yandan başarılı bir tasarım çalışması, mezun olduktan sonra yapılan iş başvuruları sırasında özgeçmişte ve işverenler ile yapılan mülakatlarda olumlu etkiler yaratabilmektedir.
MMT I ve MMT IIdersleri kapsamında öğrencilere;


 1. Edinilmiş olan temel bilim ve temel mühendislik bilgilerini kullanma becerisi (MÜDEK Program çıktısı “i”),

 2. Bir mühendislik problemini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi (MÜDEK Program çıktısı “ii”),

 3. Tasarım deneyimi (MÜDEK Program çıktısı “iii”),

 4. Modern mühendislik yöntemlerini kullanma becerisi (MÜDEK Program çıktısı “iv”)

 5. Bireysel yaratıcılıklarını takım çalışmasıyla bütünleştirme alışkanlığı (MÜDEK Program çıktısı “vi”),

 6. Yazılı ve sözlü sunum deneyimi (MÜDEK Program çıktısı “vii”)

 7. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci (MÜDEK Program çıktısı “ix”),


kazandırılması hedeflenmiştir.


 1. MMT I ve MMT II Projelerinin Önerilmesi, Duyurulması ve Alınması
 1. Öğretim elemanları (MMT Danışmanları), her dönemin 6. haftasının sonuna kadar bir sonraki dönemde verecekleri MMT proje konu önerilerini, Makina Mühendisliği Tasarımı Proje Öneri Formunu doldurarak (Form 1), Bölüm Sekreterliği aracılığıyla Bölüm Başkanlığı’na iletirler.

 2. Danışmanlar tek başlarına öneride bulunabilecekleri gibi, en çok 2 danışmandan oluşan Eş Danışmanlar olarak da öneride bulunabilirler.

 3. MMT Komisyonu tarafından uygun bulunan proje önerileri, ilgili dönemin 10. haftasının sonuna kadar öğrenci panosu ve internet üzerinden öğrencilere duyurulur.

 4. MMT proje konularının ilan edilmesinden sonra öğrenciler, MMT dersine resmi olarak kayıt olacakları dönemin 1. haftasının sonuna kadar, MMT Tercih Formunu (Form 2) doldurarak tercihlerini (en fazla 3 tercih olmak üzere) Bölüm Sekreterliği aracılığıyla Bölüm Başkanlığı’na iletirler. Bir danışman ile anlaşmış olan öğrenciler, tek tercih belirterek ve danışmana formu imzalatarak teslim ederler.

 5. Her MMT, en az 3 en çok 7 öğrenciden oluşan bir takıma verilir. 2 danışmanın ortak yürüttüğü MMTlerde en az 4 öğrenci yer almalıdır. Kapsamlı projelerde takımdaki öğrenci sayısını 7 ve daha yüksek tutmak için Bölüm Kurulu kararı gerekir.Takımlar, ya tamamı MMT dersine, ya da tamamı MED dersine kayıt olan öğrencilerden oluşturulur.

 6. Kesinleşen Proje-Öğrenci eşleşmeleri MMT Komisyonu tarafından belirlenir ve ilgili dönemin 2. Haftasının sonuna kadar ilan edilir. Tercih formunu doldurmayan öğrenciler, MMT Komisyonu tarafından ilan edilen projelere dağıtılırlar.

 7. Öğrenci MMT dersine resmen kayıt olma aşamasına geldiğinde, ilgili Senato esaslarında belirtilen ön koşulları sağlamak zorundadır.

 8. MMT Komisyonu, gerekli görülen durumlarda öğrencilerin takımlara dağıtılmasında ve gerekli düzenlemelerin yapılmasında yetkilidir.

 9. Öğrencilerin MMT I ve MMT II derslerini almak üzere kaydolarak Bölüm Başkanlığı’na başvurabilmeleri için:

 • 425*102**, 425*204**, 425*208**derslerini daha önce başarıyla geçmiş (en düşük DC),

 • 425*303*, 425*305*, 425*309*derslerini daha önce almış ve final sınavına girme hakkı kazanmış,

olmaları gerekmektedir.


 1. Proje Çalışmaları ve Rapor
  1. Danışmanın Sorumlulukları
 1. Makina Mühendisliği Tasarım Projesi danışman tarafından izlenerek yürütülür.
 1. Çalışmayı planlama, gerçekleştirme, rapor yazma ve sunma konularında öğrenciyi yönlendirerek ona yardımcı olur.
 1. MMTP’nin yürütülmesi sırasında, takım üyelerinin çalışmalarını hem takım hem de bireysel olarak, ayrı ayrı ve sürekli bir biçimde izler.
 1. Takımın proje çalışması sürecindeki tutumu ve çalışmalarını, ara ve bitirme sınavı not girişlerinden önce Bölüm Başkanlığına teslim eder.
 1. Takımın hazırladığı tüm form ve raporları inceler, gerekli gördüğü düzeltme ve geliştirme önerileriyle birlikte öğrenciye geri verir.

3.2. Öğrencilerin Sorumlulukları


 1. Öğrenciler, MMTP kapsamında açıklanmış olan projelerden kendisine bir proje konusu belirler ve ilgili öğretim üyeleri ile görüşerek bir danışman edinir.

 2. Öğrenciler, MMTP’ne resmi olarak kayıt olacakları ilgili yarıyılda, MMTP Öğrenci Tercih Formunu (Form 2) doldurarak Bölüm Sekreterliği aracılığıyla Bölüm Başkanlığı’na 3. ders haftasının sonuna kadar iletirler.

 3. Danışman ve çalışma konusu kesinleştikten sonra öğrenciler projeyi planlama, araştırma, geliştirme, yürütme ve sonuçlandırmaktan sorumludur. Öğrencilerin MMTP’ni kendi aralarında belirledikleri Takım Lideri eşliğinde yapması esastır. Danışman ise takıma yalnızca yol gösterir.

 4. Öğrenciler, haftada en az 1 kez olmak üzere danışmanı ile tasarım projesi konusunda düzenli olarak görüşmeler yapar ve bu yönlendirmeler çerçevesinde her hafta düzenli ve programlı bir süre ayırarak projesini tamamlar.

 5. Öğrenciler kaynak tarama ve bilgi toplama, MMTP önerisi, MMTP sunum rapor ve çalışmalarını zamanında yapmak ve en geç yarıyıl sonu sınav programlarında belirtilen sınav tarih ve saatlerinde teslim etmekle yükümlüdür. MMTP I-II ile ilgili proje çalışmasının teslim tarihi en geç yarıyıl sonu sınavlarının başladığı ilk gündür.

 6. Belirtilen tarihlerde bu raporları denetlenmek üzere Danışmana veya Bölüm Sekreterine teslim etmeyen öğrenci, teslim etme hakkını kaybeder ve sınav notu 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

 7. Öğrenciler, Danışmanının bu raporlarla ve çalışmalarla ilgili düzeltme ve geliştirme önerilerini veya nüshalarını proje dosyasında saklar, çalışmalarında dikkate alır ve istendiğinde Danışmana gösterir.

 8. Öğrenciler, Bölüm Başkanlığınca ilan edilen programa göre sunum çalışmasıyla birlikte tez sınavında hazır bulunur.

 9. Her MMTP Takımı yaptığı çalışmayı sergileyen bir Proje Raporu hazırlar. Bu raporlar, MMTP Rapor Yazım Kılavuzu’na EK-1’e uygun olmalı ve
 1. İlgili mühendislik konusunun/probleminin/ödevinin tanıtıldığı,

 2. Tasarım probleminin ve sınırlamalarının tanımlandığı,

 3. Konuya ilişkin kuramsal bilgilerin, standartların ve patentlerin derlendiği,

 4. Farklı tasarım seçenekleri ve seçim kriterlerinin verildiği,

 5. Uygun seçim kriterleri ile optimum çözümün seçildiği

 6. Maliyet hesabı, yapılabilirlik analizi, standart ve yönetmeliklere uygunluk denetimi, çevreye etkisi ve etik kurallara uygunluğu gibi unsurların yer aldığı,

 7. Çözümün sunulmasında mühendislik çizim ve gösterim yöntemlerinden yararlanıldığı


gibi bölümleri içermelidir.


 1. Proje Teslimi ve Sunumu
 1. Takım ve danışman tarafından doldurulup imzalanmış olarak Proje Teslim ve Sınav Formu (Form 3)Proje Raporu ile birlikte Bölüm Sekreterliğine ilgili yarıyılın son ders haftası içinde teslim etmelidirler.
 1. MMTP Takımları, hazırlanan Proje Raporunun basılı 3 nüshasından 2’sini ve CD’ye “pdf” veya “doc” formatında kaydedilmiş kopyalarını Proje Teslim ve Kontrol Formu(Form 4)Bölüm Sekreterliği’ne, 1 (iki danışmanlı takımlarda birer fazla) nüshasını da danışmanlarına ilgili yarıyılın son ders haftası içinde teslim etmelidirler.
 1. Danışmanlar, yarıyıl içi çalışmaları, Tasarım Projesi Başarı Değerlendirme Formunda (Form 5) değerlendirme kriterlerine göre 100 üzerinden notlandırıp işler ve yarıyılın son haftası Bölüm Sekreterliği’ne teslim ederler.
 1. Yarıyılın son ders haftasına kadar tamamlanamayacak projeler için, Ek Süre Talep Formu (Form 6) doldurularak yarıyılın son haftasının ilk iş günü akşamına kadar Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir.
 1. Teslim edilen raporlar Bölüm Başkanlığı/MMTP Komisyonu tarafından MMTP Uygulama Esasları’na ve MMTP Rapor Yazım Kılavuzu’na uygunluğu bakımından kontrol edilir. MMTP Komisyonu teslim edilen projelerden düzeltme istenmesini veya tasarım öğesi içermeyen/eksik/yetersiz bulunan projelerin sözlü sunuma alınmayarak ek süre verilmesini Bölüm’e önerebilir.
 1. Sınava alınacağı kesinleşen öğrenci gruplarının listesi, Bölüm Başkanlığı’nca öğrencilere,öğrenci panosu ve internet yoluyla duyurulur.
 1. Proje Sözlü Sınavı
 1. Bölüm Başkanlığı, sözlü sınava hak kazanan Projeleri konularına göre gruplandırıp, bu gruplara uygun sözlü sınavı gerçekleştirmek için Sınav Komisyonu seçerek, tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının izlemesine açık oturumlar halinde sınava alınmasını sağlar.
 1. Sınav Komisyonları, bölüm Öğretim Elemanları arasından görevlendirilecek biri Başkan’dan olmak üzere en az 3en çok 5 Üye’den oluşur. Her danışman, danışmanı olduğu Proje’nin sınava alınacağı Sınav Komisyonu’nun doğal üyesidir. Bölüm Başkanlığı, gerek gördüğünde, danışma kurulundan, sanayi kuruluşlarından uygun kişileri ya da Makina Mühendisleri Odası temsilcisini Sınav Komisyonu Üyesi olmak üzere davet edebilir.
 1. Bölüm Başkanlığı tarafından, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyeleri’ne görevleri, sınav tarihinden en az 3 gün önce, katılacakları oturumda sınava alınacak Takımlara ait Proje Raporları’nın birer elektronik kopyasıyla birlikte bildirilir. Komisyon Başkanı’na, ayrıca, sınav sırasında oturum salonunda bulundurulmak üzere, raporların birer basılı kopyası da iletilir.
 1. Sınav Komisyonu Başkanı, diğer Komisyon Üyeleri’ne tanınan yetki ve sorumluluklara sahip olmanın yanı sıra, sınav oturumunun başlatılması, kurallara uygun biçimde yürütülüp tamamlanması ve sonuçların Bölüm Başkanlığı’na iletilmesinden sorumludur. Sınav Komisyonu Başkanı bununla ilişkili kararları alıp uygulamaya yetkilidir.
 1. Sınav, MMTP dersi için tamamı Türkçe olmak üzere, Proje Takımı tarafından gerçekleştirilecek sunum ve bunu izleyen soru-yanıt bölümlerinden oluşmaktadır.
 1. Başarı Değerlendirmesi
 1. Danışman, Proje Takımı’ndaki her öğrencinin yıl içi çalışmalarını ilgili formda (Form 5),

 • tasarım becerisi,

 • edinilmiş olan temel bilim ve temel mühendislik bilgilerini kullanma becerisi,

 • bir mühendislik problemini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,

 • bireysel yaratıcılıklarını takım çalışmasıyla bütünleştirme alışkanlığı,

 • mesleki ve etik sorumluluk bilinci

 • yazılı-sözlü sunum becerisi

 • modern mühendislik yöntemlerini kullanabilme becerisi


bakımından 100 tam not üzerinden ayrı ayrı değerlendirip Bölüm Başkanlığı’na iletir.


 1. Her Sınav Komisyonu Üyesi, görev aldığı oturumda yer alan Proje Takımları’nın başarısını, Proje Raporu, takımların gerçekleştirdikleri sunum ve sözlü sınav performansları bakımından değerlendirir ve

 • tasarım becerisini,

 • mühendislik problemlerini tanımlama ve çözme becerisini,

 • iletişim ve sunum becerisini,

 • modern mühendislik yöntemlerini kullanabilme becerisini,


100 üzerinden ayrı ayrı notlandırır (Form 7). Bu notlar, Sınav Oturum Başkanı tarafından bir tutanakta derlenip, Bölüm Başkanlığı’na iletilir.


 1. Bölüm Başkanlığı, yıliçi ve sözlü sınav notlarını Program MMTP Komisyonuna iletir. Öğrencinin başarı notu, yıl içi notunun %40’ı, sınav notunun %60’ı alınarak belirlenir; o dönem sınava giren tüm öğrencilerin değerlendirilmesiyle harf notuna dönüştürülür ve ilan edilmek üzere Bölüm Başkanlığı’na iletilir.
 1. Yürürlülük

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Tasarım Projesi Uygulama Esasları 2012-2013 Güz Yarıyılı’ndan itibaren uygulanmaktadır.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

HİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi iconT. C. Dokuz eylüL ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi metalurji ve malzeme mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

HİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi iconMÜhendiSLİk mimarlik fakültesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

HİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi icon2 1 Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul...

HİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi iconMÜhendiSLİk fakültesi makine mühendiSLİĞİ laboratuvari kullanim talimati

HİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi iconMÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati

HİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi iconJeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler

HİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

HİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi icon1. BİLkent üNİversitesi endüstri MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

HİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi iconJeofiZİk mühendiSLİĞİ tasarimi dersi rapor iÇERİĞİ

HİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi iconBİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev