Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlarsayfa1/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediyesi, Zabıta Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getiriliş yöntemlerini ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Kartepe Belediyesi, Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar.
Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu'na, 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na, 11.04.2007 tarihli 26490 sayılı İçişleri Bakanlığının Belediye Zabıta Yönetmeliği'ne ve diğer mer'i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan Yardımcısı: Zabıta Müdürlüğünün bağlı olduğu Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı'nı,

b) Başkan: Kartepe Belediye Başkanı'nı,

c) Belediye Encümeni: Kartepe Belediye Encümenini,

d) Belediye Meclisi: Kartepe Belediye Meclisini,

e)Belediye Zabıtası: Kartepe Belediyesi mülki sınırları içerisinde kalmak koşuluyla; Belediyenin düzenini muhafaza eden, halkın esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli üniformalı veya sivil belediye kolluk kuvvetini,

f) Belediye: Kartepe Belediyesini,

g) OMİS: Online Mahalli İdare Sistemlerini,

h) UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

i) UTDK: Ulaşım, Trafik, Düzenleme Komisyonunu,

j) Zabıta Destek Hizmet Personeli: Usulüne uygun şekilde hizmet alım yoluyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale edilerek istihdam edilen personeli,

k)Zabıta Müdürlüğü: Kartepe Belediyesi, Zabıta Müdürlüğünü,

l) Zabıta Müdürü: Kartepe Belediyesi, Zabıta Müdürü'nü veya vekilini, ifade eder.
Hukuki Bağlayıcılık

MADDE 5- (1) Belediye Zabıta Teşkilatı;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

775 sayılı Gecekondu Kanunu,

831 sayılı Sular Hakkında Kanun,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun,


2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiye-cek Bedelleri Hakkında Kanun,

2559 saylı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

2886 sayılı Devlet İlahe Kanunu,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

3091sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun,

3194 sayılı İmar Kanunu,

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,

3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanununu,

3621 sayılı Kıyı Kanununu,

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununu,

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanununu,

4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanununu,

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununu,

4342 Mera Kanununu,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununu,

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

5393 sayılı Belediye Kanunu,

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hak-kında Kanun,

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

6831 sayılı Orman Kanunu,

7201 sayılı Tebligat Kanunu,

11/04/2007 Tarihli ve 26490 R. G. sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliğini,

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile bu kanunlara ait uygulama yönetmelikleri, diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş

MADDE 6- (1) Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. maddesine ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Kartepe Belediye Meclisinin 02/07/2009 tarih ve 113 sayılı kararıyla kurulmuştur.
Teşkilat

MADDE 7- (1) Zabıta Müdürlüğü; Müdür, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memuru ve hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.
(2) Müdürlüğe bağlı olarak;

  1. Yazı, İdari İşleri ve Stratejik Planlama Amirliği,

  2. Denetim Amirliği (İşyeri, Yapı Kontrol, Sokak Hayvanlarını Toplama Ekibi, Üretici ve Semt Pazarları Denetim Ekibi ve Çevre, Kontrol ve Gürültü Denetim Ekibi )

  3. Trafik ve Ulaştırma Amirliği

  4. Alo Şikâyet ve Çarşı Devriye Ekipleri Amirliği,

  5. Gece Vardiyesi ve Hafta Sonu Nöbetçi Ekipler Amirliği,


Zabıta Müdürlüğüne bağlı 5 Amirlik bulunmaktadır. Amirliklerin sayı ve görevlerini belirlemede Belediye Başkanı yetkilidir.

BAŞKAN YARDIMCISI

ZABITA MÜDÜRÜ

İdari, Yazı İşleri ve Strateji Planlama Amirliği

Denetim Amirliği

Trafik ve Ulaştırma Amirliği

Alo Şikayet ve Çarşı Zabıta Amirliği

Gece Vardiye ve Hafta Sonu Nöbetçi Ekipler Amirliği

  1. Zabıta Müdürlüğü Yönetim Şeması


(a) İdari, Yazın İşleri ve Strateji Planlama Amirliği Yönetim Şeması Zabıta Müdürü

İdari, Yazın İşleri ve Strateji Planlama Amirliği

Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binalarında Görev Yapan Büro ve Yazı İşleri Personelleri
(b) Denetim Amirliği Yönetim Şeması

Zabıta Müdürü

Denetim Amirliği

İşyeri Denetim Ekibi

Yapı Kontrol

Denetim Ekibi

Sokak Hayvanlarını Toplama Ekibi

Üretici ve Semt Pazarları Denetim Ekibi

Çevre, Koku ve Gürültü Denetim Ekibi

(c)Trafik ve Ulaştırma Amirliği Yönetim Şeması

Zabıta Müdürü

Trafik ve Ulaştırma Amirliği

(d) Alo Şikayet ve Çarşı Denetim Amirliği Yönetim Şeması

Zabıta Müdürü

Alo Şikayet ve Çarşı Devriyeleri Amirliği

1. Bölge Ekibi

2. Bölge Ekibi
(e) Gece Vardiyesi ve Hafta sonu Nöbetçi Gurup Ekipleri Amirliği Yönetim Şeması

Zabıta Müdürü

Gece Vardiyesi ve Hafta Sonu Nöbetçi Ekipleri Amirliği

Hafta İçerisinde ; 16:00 - 24:00 Saatleri Arası Vardiya Ekibi

Hafta İçerisinde 24:00 -08:30 Saatleri Arası Vardiya Ekibi

Hafta Sonları Nöbetçi Ekipleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Zabıta Müdürünün Niteliği

MADDE 8- (1)11.04.2007 tarihli 26490 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 17. maddesi, Zabıta Müdürü kadrosunu görevde yükselme esasları dışında tutmuştur. Zabıta Müdürü, görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekte Başkan ve Başkan'ın zabıta hizmetleri konusunda yetki devri yaptığı Başkan Yardımcısı'na karşı sorumludur.
a) Görev, yetki ve sorumluluğu

1. Belediye Başkanı'nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı'nın denetim ve gözetimi altında, ilgili mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresi, organize edilmesi, kadrolar arasında görevlerin dağıtılması gibi düzenlemeleri yapmak.

2. Kanunlarda, yönetmeliklerde ve meri mevzuat hükümlerinde; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı tarafından zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

3. Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak, bu suçları işleyenlere karşı verilecek cezaları takip etmek.

4. Müdürlüğün günlük çalışma düzeni çizelgesini ve ekiplerin görev dağılımını belirten program ve çizelgelerin hazırlanmasını sağlamak.

5. Belediye zabıtasına hizmet içi eğitim kursu verilmesini sağlamak.

6. Müdürlüğün mevcut kadro, araç-gereç ve teçhizatının planlamasını yapmak, eksikleri üst makamlara bildirip teminini sağlamak.

7. Belediyenin stratejik planı doğrultusunda bütçe ile uyumlu programlar geliştirerek, sorumluluğuna göre çalışmalar yapmak.

8. Belediyenin stratejik hedefleri ve bütçesine göre Müdürlüğün yıllık faaliyet planını hazırlamak, uygulanmasını takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak.

9. Belediyenin stratejik plan çalışmalarında Müdürlükle ilgili konularda çalışmalar yapmak, ISO 9001:2000 kapsamında Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

10. Ast-üst ilişkilerini düzenleyerek teşkilatın uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

11. Personelin işbölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri personele benimsetmek.

12. Belediye zabıtasının iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlamak.

13. Zabıta Yönetmeliği görevde yükselme esasları gereğince yükselmesini uygun gördüğü memur ve/veya komiserlerin eğitime tabi tutulması yönünde Başkanlık Makamına teklifte bulunmak.

14. Belediye zabıta hizmetlerinin 24 saat esasına göre sunulmasını sağlamak.

15. Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesini sağlamak.

16. Müdürlüğün iş ve işlemlerini; etkinlik, verimlilik, tutumluluk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık ve kalite ilkeleri çerçevesinde planlayarak yönetmek.

17. Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar personeli ile birlikte gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

18. Değişen mevzuatları takip ederek öğrenmek, emrindekilerin de bilgi edinmelerini sağlamak, sürekli kendisini geliştirici eğitimler almak, personelin görevlerinde mevzuata riayetini sağlamak.

19. Belediye zabıtasının genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmesi için iç disiplini temin etmek.

20. Diğer müdürlüklerle iletişim kurarak koordineli çalışılmasını sağlamak, yine diğer müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

21. Alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak, gerek gördüğü durumlarda emirleri yazılı olarak vermek.

22. Personele karşı örnek davranışlar sergileyerek yönlendirici olmak.

23. Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak harcamaların bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak; verimli, tutumlu ve yerinde harcama yapılmasını sağlamak.

24. Yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini, takibini ve evrakların muhafaza edilmesini sağlamak, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek.

25. Belediyenin kolluk gücü olarak ilçe düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunması amacıyla, Zabıta Yönetmeliği ve mer'i mevzuatlarda belirtilen yaptırımların yerine getirilmesini temin etmek.

26. Resmi törenlerde çelenk koyma işlemlerini yürütmek ve törenlerde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

27. Belediye binasında, ek hizmet binalarında ve özel güvenlik izni alınan diğer yerlerde güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

28. Belediye zabıtasının mesai ve çalışmalarını denetlemek, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler almak.

29. Müdürlüğe gelen tüm evrakların ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaların mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

30. Belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işlerin tespit edilmesini, bunların yapılmasında işletilmesinde, kullanılmasında sakınca bulunanların men edilmesini ve kanuni işlemin yapılmasını temin etmek.

31. Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

32. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturmuş olduğu komisyonlarda yer almak.

33. Belediye sınırları içerisinde beldenin düzeni ve belde halkının huzur, esenlik ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri ekibi ile birlikte yerine getirmek.
Müdürlüğe bağlı Zabıta Amirliklerinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 9- (1) Amir; Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
a) İdari, Yazı İşleri ve Stratejik Planlama Amirliği

1. Genel evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve ilgili amirliğe havalesini sağlamak.

2. Kurumlarca ve kişilerce istenen rayiçleri hazırlamak.

3. Asker aile ve mali durum tahkikat işlemlerinin yapılmasını yaptırmak yürütmek.

4. Zabıta Müdürlüğü personelinin bölge dosyalarını saklamak ve muhafaza etmek.

5. Müdürlükçe verilen görevleri yürütmek.

6. Personelin senelik izin, mazeret izni, ücretsiz izin, vizite ve istirahat işlemlerini takip etmek ve yürütmek.

7. Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirliğinden çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

8. Amirliğin görev alanına giren iş ve işlemlerin planlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma ve sürekli iyileştirme işlemlerini yürütmek.

9. Müdürlüğün günlük çalışma düzeni çizelgesini ve ekiplerin görev dağılımını belirten program ve çizelgeleri hazırlayıp Müdüre sunmak.

10. Personelin hafta sonu çalışma düzeni çizelgelerini hazırlayıp Müdüre sunmak.

11. 16.00-24.00 ve 24.00:08.00 gece ekiplerinin aylık çalışma düzeni çizelgelerini hazırlayıp Müdüre sunmak.

12. Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda zabıta personelinin yıllık izin planlamasını yapmak.

13. Belediye tarafından yapılan açılış, şenlik, toplantı, güreş gibi toplu organizasyonlarda tebligat ve davet işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Hukukİ Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar iconAmaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar iconAmaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev