Hastahanelerde hemşİre atamasi iÇİn karar destek sistemisayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3
PROJE FUARI 2012

___________________________________________________________
HASTAHANELERDE HEMŞİRE ATAMASI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ
Arif Emre AKMAZ

Danışman : Yard. Doç. Dr. Ilgın POYRAZ ACAR

Endüstri Mühendisliği

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

İki Eylül Kampusu, 26555, Eskişehir
Son yıllarda sağlık sistemi üzerinde yapılan endüstri mühendisliği uygulamaları önemini giderek arttırmıştır. Her gün yüzlerce insanın hizmet gördüğü hastahaneler bu açıdan ele alındığında olağanüstü girdiler ve çıktılar arası süreçten oluşmaktadırlar. Yükselen hizmet verme maliyetleri, her gün karşılaşılan sorunlar, hastahane çalışanlarını gereğinden fazla yormakta ve mesleklerine adapte olmada zorluk çekmelerini sağlamaktadır. Amaçları daha çok hastaya daha kaliteli hizmet vermek olan kurumlar, bu doğrultuda kaynaklarını etkin kullanmak ve süreçlerini optimize etmek üzerine bir takım çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Tüm bu süreç içerisinde ele alınması gereken önemli bir konu da iş yükü dengesinin ve hizmet süreleri optimizasyonunun sağlanmasıdır. Bu çalışma kapsamında yatan hasta bölümlerindeki hemşirelerin vardiya içerisinde hastalara atanması konusunda Excel tabanlı bir karar destek sistemi geliştirilmiş; hemşirelerin iş yükleri dengeli hale getirilerek daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunulmasına olanak sağlanmaştır.


PROJE FUARI 2012

___________________________________________________________

SANAYİDE İSRAFLARIN FARKINDALIĞI

Aydan YILMAZ-Damla BARAN

Danışman : Öğr.Gör.Dr. Mümtaz ERDEM

Endüstri Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

İki Eylül Kampusu, 26555, Eskişehir

Bu çalışmada ‘Değer Akış Haritalama Yöntemi’ kullanılarak traktör kabini üreten bir firmada üretilmekte olan bir ürün grubunun değer akışının iyileştirilmesi ele alınmıştır. Ürün grubunun firma içindeki tüm üretim süreci incelenerek öncelikle ürün ağacı ve malzeme listesi formu oluşturulmuş, daha sonra ise ilgili ürün grubuna ilişkin operasyon talimatı hazırlanmış ve üretimdeki her bir sürecin zaman etüdünün yapılması ile süreç şeması oluşturulmuştur. Ürün grubunun işletme içindeki üretim akışının yanı sıra, malzeme ve bilgi akışlarının da yer aldığı mevcut durum haritası çıkarılmıştır. Ayrıca süreç; Arena programı kullanılarak simüle edilmiş böylelikle üretim sürecinde yaşanan sorunlar tespit edildikten sonra gerekli iyileştirme çözümlerinin yer aldığı gelecek durum haritası yönteme ilişkin sembollerle tekrardan oluşturulmuş, ayrıca Arena programında gelecek durum için simülasyon yapılmıştır. Aynı zamanda fabrika içi düzen ve disiplini artıracak 5S çözümleri sunulmuştur. Böylece, değer akışı haritalarının hazırlanması ile yol üzerinde katma değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması, değerin kesintisiz akışının sağlanması mümkün olabilmiştir.
PROJE FUARI 2012

________________________________________________________________

İMKB’DE İŞLEM GÖREN OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİSİNE AİT ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşe SARIYAR

Danışman: Öğr. Gör. Bilgin ŞENEL
Endüstri Mühendisliği Bölümü

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

İki Eylül Kampusu, 26555, Eskişehir
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de otomotiv sektörü yarattığı katma değer, sağladığı istihdam ve ilişkili olduğu sektörler üzerinde itici bir güç oluşturması nedeniyle ekonominin lokomotifi olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bu sektörde yaşanan gelişmeler hem yatırımcıları hem de tüm sektörleri yakından ilgilendirmektedir. Bununla birlikte otomotiv sektörü yan sanayisiyle birlikte geniş ürün yelpazesi, yüksek standartları ve yüksek ihracat rakamları ile gelişmeye ve yükselmeye devam etmektedir.

Çalışmanın amacı ise bu sektöre yatırımda bulunmak isteyen yatırımcılara yol göstermek ve aynı zamanda şirketlere de gelişimlerini analiz etme fırsatı sunmak amacıyla finansal performanslarının ölçülmesi ve analiz edilmesidir.

Buradan hareketle bu çalışmada İMKB’de işlem gören ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 17 şirketin 2009-2011 yılları arasındaki mali tablolarından yararlanılarak oran analizi yöntemiyle çalışmada kullanılacak finansal oranları hesaplanmıştır. Bu hesaplanan oranlar ise çok amaçlı karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS yönteminin kriterleri olarak kullanılmış ve böylece bu şirketlerin finansal performansları karşılaştırılarak bahsedilen dönemler içinde finansal performansı en iyi olan şirket belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Performans Ölçümü, İMKB, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Çok Amaçlı Karar Verme Teknikleri, TOPSIS Yöntemi


PROJE FUARI 2012

________________________________________________________________
YANGIN TEHLİKESİNE KARŞI RİSK ANALİZİNİN UYGULANMASI
Berna ÖZTÜRK

Danışman: Öğr. Gör. Dr. Mine ŞENEL
Endüstri Mühendisliği

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

İki Eylül Kampusu, 26555, Eskişehir
Tehlikelerin, sistematik yöntemler yardımı ile gözden geçirilmesi ve elde edilen verilerin çeşitli hesaplama teknikleri ile değerlendirilmesi risk analizi olarak tanımlanır. Risk analizinin amacı; risk değerlendirmeleri sonucunda içeriği ayrıntılı olarak saptanan tehlikelerin önüne geçebilmek için, tehlike oluşmadan önce, gerekli önlemeleri almaktır.

Bu çalışma; bir otomotiv işletmesinde meydana gelebilecek yangın riskini insanlar ve çevre açısından, onların güvenlik ve sağlıklarının, hangi derecede sağlandığının, kanıtlanabilir biçimde belirlenmesi; güvenlik gereksinimlerine uygunluğun doğrulanması, herhangi bir hata oluştuğunda, bunun can, mal ve çevreye etkilerinin belirlenmesi, bu hataların nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi ve bu hataların nasıl kontrol altına alınabileceğinin tespitini içermektedir. Tezde öncelikle risk analizi kavramsal olarak tanımlanmış daha sonra yangın ve elektrik tesisatı ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Uygulama aşamasında ise risk analizinin oluşturulabilmesi için işletme içerisindeki üç farklı bölge için ayrı ayrı senaryolar oluşturulmuştur. Değerlendirmeler kontrol listeleri ve L matrisi ile yapılmıştır. Kontrol listeleri ile yapı ve analizi yapılan her bölüm için, standart ve yönetmeliklerde belirlenmiş olan minimum güvenlik kriterlerinin tam olup olmadığı saptanmıştır. Bu çalışma aynı zamanda uygulamanın yapıldığı işletmeye yazılı prosedür ve politikaların oluşturulmasını sağlayarak, işyeri çalışanlarının yangın ve tehlike konusunda bilgi sahibi olmalarını ve katılımlarını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tehlike, Risk, Risk Analizi, Kontrol Listeleri, L Matrisi, Yangın


PROJE FUARI 2012

___________________________________________________________

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETTE HOFER ANALİZİ VE JAMAK JANT. MAK.SAN.A.Ş. ÜZERİNDE UYGULAMA

Burcu MUĞAN

Danışman : ÖĞR. GÖR. DR. MİNE ŞENEL

Endüstri Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

İki Eylül Kampusu, 26555, Eskişehir

JAMAK JANT MAK. SAN. AŞ. 1978 yılında kurulmuş olup, dünyanın önde gelen ağır tip endüstriyel jant üreticilerinden biridir. Üretim yelpazesinde endüstriyel jantları da bulunduran firma, Pazar ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünleri müşterilerine sunmaktadır. Yatırım yapmak için yeni ürün arayışında olan işletme Tesvii yatırım kapsamında yeni bir yatırım yapmayı planlayan işletme üzerinde HOFER Methodu uygulanmıştır.

İşletmenin içsel süreçlerinin değerlendirilmesi, değişimleri önceden görerek, kaynakları uygun yerlere dağıtma stratejilerini uygulayabilmesi ve bundan daha da önemlisi, değişime sürekli liderlik edebilecek rekabet gücünü elde tutabilmesidir. Rekabet üstünlüğünün sürdürülebilmesi rekabet gücüne odaklanmayı gerektirir. Rekabet gücünü artırmaya odaklanmak da ancak değer yaratan stratejiler sayesinde elde edilir. Bunun için sistem yaklaşımı çerçevesinde işletme iç ve dış çevre unsurlarının ölçülmesi ve durum belirleme matrislerinin ortaya konması gerekir.

Portföy analizi ise riski minimum tutarak, bazı portföy performansı ölçümlerinin kullanılarak yatırım portföyünün maksimize edilmesi çalışmasıdır. Hofer methodu bu analizi ortaya konulması için kullanılabilecek bir yol olup Boston danışma grubu ve general elektrik firmalarının portföy analizlerinin birlikte kullanılması ve geliştirilmesine dayanan bir analiz yöntemidir. En geniş kapsamlı analiz tekniğidir, çok fazla değişken değerlendirilmektedir. İşletmelerin bulundukları Pazar konumu itibariyle ürünlerinin yaşam evreleri arasındaki ilişki değerlendirilerek stratejik kararlara yansıtmasına olanak sağlayan bir yöntem olduğundan geniş inceleme alanı ve sağlıklı stratejik karar vermeye olanak sağlayacaktır. En önemli iki stratejik yönetim kriterini bir arada kullanmaktadır. İşletmelerin içinde bulundukları yaşam evresini ve rekabet durumlarını göz önüne alarak oluşturulan stratejik analiz matrisidir.Dikey eksen:işletme ürünlerinin Pazar yaşam evresi,Yatay eksen: işletmenin sektör veya pazardaki rekabet durumunu belirtmektedir.Daireler: faaliyette bulunulan pazarın göreceli büyüklüğü içindeki üçgenler ise işletmeye ait mutlak Pazar payını ifade eder.

PROJE FUARI 2012

___________________________________________________________
ECZACIBAŞI VİTRA DAĞITIM AĞI TASARIMI

Zerrin MÜÇEK

Cansu PÖKÖNBARUTCU

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gürkan ÖZTÜRK

ENDÜSTRİ Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

İki Eylül Kampusu, 26555, Eskişehir

ÖZET

Günümüzde üretim alanındaki problemlerin giderilmesi ve çözümlerinin açık şekilde belirlenebilmesi ile üretim maliyetlerindeki azalmalar, büyük ölçekli işletmeleri tedarik zinciri etkinliği üzerine yoğunlaşmaya yöneltmiştir. Stratejik bir dağıtım ağı kararı, belirlenen bir planlama ufku boyunca belirli bir ihtiyaçlar setini karşılamak için geliştirilir. İyi bir karar; doğru malları, doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda müşteriye sağlamalı ve toplam dağıtım maliyetini en küçükleyen uygun bir dağıtım ağını tanımlamalıdır.

ECZACIBAŞI VİTRA Bozüyük fabrikasında üretilen tüm seramik sağlık gereçleri, mevcut dağıtım sisteminde yurtiçinde 79 satış noktasına doğrudan ulaştırılmaktadır. Mevcut durumda, ürünlerin gönderilmesinde istenen hizmet düzeyi sağlanamadığı gibi lojistik maliyetleri de yüksektir.

Bu çalışmanın amacı, fabrikadan distribütörlere sunulan hizmetin farklı dağıtım stratejisiyle, zamanında ve en küçük maliyetle sağlanabilmesidir. Bu doğrultuda, aday depo yerleri belirlenerek yurtiçi ürünlerinin depo veya direkt gönderim seçeneklerinden uygun olanının her talep noktası için belirlenmesi hedeflenmiştir.

Bu projenin sonucunda, Gams karma tamsayılı model çözdürülerek toplam maliyeti en küçükleyen dağıtım stratejisi bulunmuştur. Her bir talep noktası için depo açma kararı ve depolardan şehirlere gönderim miktarları belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Dağıtım Ağı Tasarımı, Depo Yeri Belirleme, Gams ile Optimizasyon, Arena OptQuest Benzetim Temelli Eniyileme

PROJE FUARI 2012

___________________________________________________________

ALTI SİGMA YAKLAŞIMI VE BİR SANAYİ İŞLETMESİNDE UYGULAMA
Ceren ÇELİKKAYA

Danışman : Doç. Dr. Nihal Erginel
Endüstri Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

İki Eylül Kampusu, 26555, Eskişehir

Altı Sigma yaklaşımı, her geçen gün artan rekabet ortamında firmaların ayakta kalmasına ve müşteri ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yardımcı olan proje odaklı bir yaklaşımdır.

Bu çalışmada milyonda 3,4 hata seviyesini hedefleyen Altı Sigma yaklaşımına yönelik kapsamlı bir literatür araştırması yapılmış, Altı Sigma metodolojisi tüm adımlarıyla birlikte incelenmiş ve Eskişehir Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdürmekte olan Arçelik Buzdolabı Fabrikası’nda kısa performanstan tamire ayrılma oranlarını düşürmek amacıyla bir iyileştirme projesi uygulanmıştır. İlk olarak tanımlama fazında problem belirlenmiş, süreç haritası çıkarılmış ve ardından gelen ölçme aşamasında ise Gage R&R tekniği kullanılarak ölçüm yeterlilik analizi yapılmıştır. Toplanan verilerin analizi sonucunda ise problemin esas nedenleri ortaya çıkarılmış, kalan aşamalar olan iyileştirme ve kontrol safhalarında da bu nedenlerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar ile yapılan iyileştirmelerin sürekliliğinin sağlanması amacıyla öneriler sunulmuştur.
PROJE FUARI 2012


FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜREÇLERİNİN YALINLAŞTIRILMASI, VERİMLİLİK ALT YAPISININ ve ELEMAN PLANLAMASININ OLUŞTURULMASI

Banu İÇMEN

Elif YURTOĞLU

Danışman: Dr. Meriç ALPER
Endüstri Mühendisliği

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

İki Eylül Kampusu, 26555, Eskişehir
Günümüzde lojistik bir işletmenin tümden başarısı için o işletmeyi oluşturan tüm çarkların doğru ve zamanında çalışmasını sağlayan, enerjinin aktarılması ve bağlantıların yapılmasını gerçekleştiren en önemli güçtür. Bu gücün tüm işletme açısından önemi inkâr edilemezken, fabrika içi lojistik faaliyetlerinin de, üretimin ve müşteri tatmininin devamı için göz ardı edilemeyeceği açıktır. Bu çalışmada lojistik, iç müşteri açısından ele alınmış ve lojistik faaliyetlerinin en yalın şekilde düzenlenip, lojistik bölümünün bu düzen üzerinde yapılandırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda zaman etüdü, değer akış haritalama ve karar destek sistemleri gibi araçlar kullanılmış ve ayrıca elde edilen veriler temel alınarak lojistik bölümünün araç, çalışan ve yardımcı depo elemanları gibi yatırım planları yapılmış ve ayrıca verimlilik analizleri oluşturulmuştur. Yapılan bir çok çalışma sonucunda lojistik bölümünün yalınlaştırılması sağlanmış ve verilerin bir çok çalışmaya dahil edilmesiyle optimum sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca gelecek hedefi olarak belirlenen; “Depo Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı Projesi” doğrultusunda; üretim için ihtiyaç duyulan hammadde ve yarı mamul planlamasında gereken sipariş miktarlarının belirlenmesi için 5 farklı planlama yaklaşımı programlanarak; internal milkrun kısıtları ve external milkrun maliyet kalemleri ile birlikte maliyeti minimize eden noktadaki parça sipariş büyüklüklerinin hesaplanması için kullanılan karar destek sistemi oluşturulmuştur.


PROJE FUARI 2012

___________________________________________________________

HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE EKİP EŞLEME PROBLEMİ: DİNAMİK SAYIMLAMA ALGORİTMASI
Emircan ÖZDEMİR

Musa GÜRELER

Danışman : Öğr. Gör. Dr. Meriç ALPER

Endüstri Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Havayolu endüstrisi; uçus çizelgeleme, filo atama, uçak rotalama ve ekip atama gibi birçok eniyileme problemi ile ilgilenmektedir. Havayolu işletmelerinde ekip maliyetleri kontrol edilebilir en büyük gider kalemidir. Literatürde üzerinde en çok durulan problemler de ekip planlama problemleridir. Ekip planlama problemleri ekip atama ve ekip eşleme problemleri olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Ekip eşleme problemleri tüm uçuşları kapsayan en düşük maliyetli ekip eşlemelerini kapsayan kümeyi bulmayı hedefler.
Bu tezde ekip eşleme problem çözümü için dinamik programlama ve sayımlama algoritması kullanılmıştır. Literatürde çoğunlukla sezgisel algoritmalar kullanılmasına ragmen, tez uygulaması için ele alınan firmadaki uçuş ağının karmaşık olmaması nedeniyle kesin çözüme ulaştıran sayımlama algoritması tercih edilmiştir. Zaman ve yer kısıtları dahilinde ekip eşlemelerinin maliyetleri arasından en düşük maliyetli uçuş görevleri kümesi seçilmiştir.

PROJE FUARI 2012

___________________________________________________________
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Hastahanelerde hemşİre atamasi iÇİn karar destek sistemi iconOtomatik bireysel emekliLİk sistemi anlaşmasi karar tutanağI

Hastahanelerde hemşİre atamasi iÇİn karar destek sistemi iconKarari karar tariHİ : 2017 karar no

Hastahanelerde hemşİre atamasi iÇİn karar destek sistemi iconHemşİre /ebe genel ve BÖLÜm uyum eğİTİm rehberi

Hastahanelerde hemşİre atamasi iÇİn karar destek sistemi iconEkli “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları...

Hastahanelerde hemşİre atamasi iÇİn karar destek sistemi iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

Hastahanelerde hemşİre atamasi iÇİn karar destek sistemi iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

Hastahanelerde hemşİre atamasi iÇİn karar destek sistemi iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

Hastahanelerde hemşİre atamasi iÇİn karar destek sistemi iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

Hastahanelerde hemşİre atamasi iÇİn karar destek sistemi iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

Hastahanelerde hemşİre atamasi iÇİn karar destek sistemi iconKalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev