Sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklarikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI
User Tavukçuluk Limited, 2017 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Akdoğan Bölgesinde KKTC-17-TDKB-01/020 referans numaralı TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MODERN ÜRETİM TEKNİKLERİ İLE ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI PROJESİ için bir mal alım işini sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Bu mal alım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sözleşme Makamının;

a) Adı/Ünvanı : User Tavukçuluk Limited , Atilla Erusta

b) Adresi: Akdoğan, Gazimağusa

c) Telefon numarası:05338851000

d) Faks numarası:

e) Elektronik posta adresi : dmtkarayar@gmail.com

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Atilla Erusta
İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İlan konusu işin;

a) Projenin Adı: Tavuk yetiştiriciliğinde modern üretim teknikleri ile üretim kapasitesinin artırılması projesi

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 1

2.4.1 Uno-Pan Spiral Yemleme Sistemi

2.4.2 Nipel Sulama Sistemi

2.4.3 Havalandırma Ve Soğutma Sistemi

2.4.4 Kontrol Bilgisayarı ve Elektrik Panosu

2.4.5 Led Aydınlatma Sistemi

c) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Akdoğan, Gazimagosa

d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: -

f) Son teklif verme tarihi ve saati: 29/05/2018 <16:00>
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:

a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar.

İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Teklifi onaylanan firmaların, Teknik ve Mali Teklif Formu sonuçları www.tarim.gov.ct.tr sitesinde yayınlanacaktır.

İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır.

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../2018

İmza

Teklif Veren

Teknik Şartname Standart Formu

İLAN NUMARASI: KKTC-17-TDKB-01/020, LOT 1

  1. Genel Tanım

Başvuru sahibi işletme, proje kapsamında daha modern yapıya ve teknik donanıma sahip kümes içi oluşturarak, hayvanların daha konforlu şekilde barınması, beslenme kalitelerinin artırılması ve iş akış süreçlerinde daha esnek aksiyon almayı planlamaktadır..

Bu ihale kapsamında, User Tavukçuluk Limited ’in almayı planladığı kümes içi ekipmanlarının özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

A

B

C

Sıra No

Teknik Özellikler

Miktar

1

(2.4.1)


Uno-Pan Spiral Yemleme Sistemi

Yem deposu kapasitesi: en az 80 kg olmalıdır.

Yem deposu sayısı: en az 18 adet olmalıdır.

Yemlik motor gücü: en az 0,55 Kw olmalıdır.

Yemlik motor adedi: en az 18 adet olmalıdır.

Kaldırma kolu vinç sayısı: en az 18 adet olmalıdır.

Yemlik çapı: en az 34 cm olmalıdır.

Kapasitesi: en az 2 kg olmalıdır.

Yemlik hat uzunluğu: en az 756 metre olmalıdır.

Yemlik adedi: en az 1000 adet olmalıdır.


8 hat

2

(2.4.2)


Nipel Sulama Sistemi

Sulama hat çapı: en az 22x22 mm olmalıdır.

Nipel tipi:Krom nipel yada benzeri olmalıdır.

Regülatör sayısı: en az 18 adet olmalıdır.

Hatsonu sayısı: en az 18 adet olmalıdır.

Herbir hattın uzunluğu: en az 29 metre olmalıdır.

8 hat

3

(2.4.3)


Havalandırma Ve Soğutma Sistemi

Tünel fan sayısı: en az 16 adet olmalıdır.

Tünel fan boyutu: en az 138x138 cm olmalıdır.

Tünel fan kapasitesi: en az 44500 m3/saat olmalıdır.

Tünel Fan Motor gücü: en az 1,1 Kw olmalıdır.

Tünel fan kanat malzemesi: krom ve benzeri olmalıdır.

Soğutma pedi: en az 240x150x15 cm boyutlarında olmalıdır.

Kendinden devir daim boru çapı: en az 150 mm olmalıdır.


2 set

4

(2.4.4)


Kontrol Bilgisayarı ve Elektrik Panosu

Sıcaklık sensörü: en az 4 adet olmalıdır.

Nem sensörü bulunmalıdır.

Aydınlatma takip sistemi olmalıdır.

Alarm sistemi bulunmalıdır.

Raporlama ve anlaiz sistemi olmalıdır.

Kümes Kontrol panosu en az 16 grup fan çalıştırmalıdır.


2 set

5

(2.4.5)


Led Aydınlatma Sistemi

Lamba tipi led olmalıdır.

Lamba sayısı: en az 39 adet olmalıdır.

Ampül rengi:Gün ışığı olmalıdır.

Dimmer: en az 3000 watt olmalıdır.

Koruma camı bulunmalıdır.

Lamba gücü: en az 8 watt olmalıdır.

Kablo uzunluğu: en az 100 metre olmalıdır.

Toplam elektrik tüketimi: en az 312 watt olmalıdır.

2 set

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler :

4. Garanti Koşulları : yüklenici firma en az 10 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi vermelidir.garanti kapsamında değişecek parçalar en geç 15 gün içerisinde tedarik edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri : Montaj, bakım -onarım ve servis ücreti garanti süresi boyunca talep edilmeyecektir. Herhangi bir arıza veya bakım- servis onarım gerektiği koşullarda en geç 1 hafta içerisinde müdahale edilmeli ve arıza giderilmelidir.

4. Gerekli Yedek Parçalar: Tüm gerekli yedek parçalar garanti kapsamında karşılanacaktır herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir. Servis ve bakım ücretleri talep edilmeyecektir. Herhangi bir arıza durumunda en geç 1 hafta içinde tamir ve bakımı yapılmalıdır.

5. Kullanım Kılavuzu : Teslimatta verilecektir.

6. Teslim süresi: Teslimat süresi 60 gündür

7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.)

Kurulum yeri akdoğan mağusa bölgesi. Makinelerin teslim sonrası teknik servis elemanları tarafından kullanım eğitimi verilecektir.

Teknik ve Mali Teklif Formu

(İstekliler tarafından doldurulacaktır)

İlan Numarası : KKTC-17-TDKB-01/020, LOT 1

İsteklinin adı :

A

C

D

E

F

Sıra

No

Miktar

Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil)

Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)

Toplam*

(TL)

1

2

3

4Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile)
* Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev