Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevlerisayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SATINALMA YÖNERGESİ
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Madde 1- Amaç

Madde 2- Kapsam

Madde 3- Dayanak

Madde 4- Tanımlar

Madde 5- Temel İlkeler
İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevleri
Madde 6- Satın alma birimleri

Madde 7- Satın alma birimlerinin kuruluşu

Madde 8- Satın alma birimlerinin görevleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Yetkisi ve Harcama Yetkisinin Devri
Madde 9- İhale yetkisinin devri

Madde 10- Harcama yetkisinin devri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma Usulleri ve Alım Şekilleri
Madde 11- Satın alma usulleri

Madde 12- Açık ihale usulü

Madde 13- Belli istekliler arasında ihale usulü

Madde 14- Pazarlık usulü

Madde 15- Doğrudan temin

Madde 16- Ön ödeme (Avans, kredi)

Madde 17- Çerçeve anlaşma

Madde 18- İhtiyaçların istisna yolu ile karşılanması

Madde 19- Danışmanlık hizmet alımı
BEŞİNCİ BÖLÜM

Satın Alma İşlemleri ve İhale Süreci
Madde 20- İhtiyaçların belirlenmesi

Madde 21- Yaklaşık maliyetin hesaplanması

Madde 22- Kullanılabilir ödenek olup olmadığının belirlenmesi

Madde 23- İhale süreci

Madde 24- İhaleye katılamayacak olanlar

Madde 25- İş ortaklığı (Ortak girişim)

Madde 26- Teklif fiyatların eşit olması
Madde 27- Tekliflerin geçerlilik süresi

Madde 28- Teminat olarak kabul edilecek değerler

Madde 29- Kesin teminat

Madde 30- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

Madde 31- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihale kararının iptali

Madde 32- İhale dışı bırakılma

Madde 33- Yasak fiil ve davranışlar

Madde 34- İhale sonuç ilanının yayınlanması
ALTINCI BÖLÜM

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
Madde 35- İhalenin sözleşmeye bağlanması

Madde 36- Mücbir sebepler

Madde 37- Avans verilmesi

Madde 38- Kontrol teşkilatının kurulması ve görevleri

Madde 39- Muayene kabul komisyonunun kurulması ve görevleri

Madde 40- Sözleşmenin yürütülmesi

Madde 41- Genel şartname

Madde 42- Fiyat farkı

Madde 43- İş artışı ve iş eksilişi

Madde 44- Ek kesin teminat

Madde 45- Teslim, muayene ve kabul işlemleri

Madde 46- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

Madde 47- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

Madde 48- Sözleşmede değişiklik yapılması

Madde 49- Sözleşmenin devri

Madde 50- Yasak fiil ve davranışlar

Madde 51- Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

Madde 52- İhalelere katılmaktan yasaklama

Madde 53- Hakedişin ödenmesi

Madde 54- Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi

Madde 55- İş deneyim belgesinin düzenlenmesi

Madde 56- Yüklenicilerin ceza sorumluluğu

Madde 57- Görevlilerin ceza sorumluluğu

Madde 58- Yönergede hüküm bulunmayan hususlar

Geçici Madde 1- Devam eden işler

Madde 59- Tereddütlerin giderilmesi

Madde 60- Yürürlük

Madde 61- Yürütme

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı harcama birimlerinin satın alma işlemlerinde uyacakları ilke ve yöntemleri belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı harcama birimlerini kapsar.
Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun, İhale Uygulama Yönetmeliği ve Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede yer alan;
a) 4734 sayılı Kanun: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

b) 4735 sayılı Kanun: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununu,

c) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

ç) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

d) Fiyat Farkı Esasları: Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar, Hizmet Alımı Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar, Yapım İşleri Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarını,

e) Genel Şartname: İhale Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesini,

f) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından ödeme emri belgesi düzenlemek ve kontrol etmekle görevlendirilen bir veya daha fazla sayıda kişiyi,

g) Harcama Birimi: Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan Bakanlık birimini,

ğ) Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

h) İhale Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,

ı) Kamu İhale Kurumu Tebliğleri: Kamu İhale Genel Tebliği, Kamu İhale Tebliği (Parasal Değerler), Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğini,

i) Mali Hizmetler Birimi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

j) Muayene ve Kabul Yönetmeliği: Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğini,

k) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

l) Üst Yönetici: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarını,

m) Yönerge: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Satınalma Yönergesini,
İfade eder.
Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu Yönergeye göre yapılacak ihalelerde uyulacak temel ilkeler şunlardır:
a) Harcama birimleri, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
b) Aralarında doğal ve kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece, mal, hizmet ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.
c) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
d) Doğrudan temin limitlerinin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları kısımlara bölünemez.
e) Bu Yönergeye göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri, bu Yönergede belirtilen özel hâllerde kullanılabilir.
İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevleri
Satın alma birimleri

MADDE 6- (1) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı harcama birimlerinde satın alma birimleri oluşturulur. Satın alma birimleri harcama yetkililerinin belirleyeceği kişilerden oluşur. İdarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin satın alma işlemlerinin satın alma birimlerinde oluşturulacak komisyonlar tarafından gerçekleştirilmesi esastır.
(2) Bakanlığın merkez harcama birimlerini ilgilendiren temizlik, güvenlik, personel servisi kiralaması vb. ortak ihtiyaçlar için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından satın alma işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu konuda üst yöneticinin vereceği karar doğrultusunda yetki ve sorumluluk Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına aittir.
Satın alma birimlerinin kuruluşu

MADDE 7- (1) Satın alma birimlerinde ihale komisyonları ihale yetkilisi tarafından; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla, muhasebe veya mali işlerden sorumlu en az bir personelin de katılımıyla, asıl üyeler ve bu üyelerin yerine geçecek yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle en az beş kişiden ve tek sayıda oluşturulur.
(2) Harcama birimlerinde satın alma işlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Bakanlığa bağlı harcama birimleri veya 4734 sayılı Kanuna tabi diğer idarelerin harcama yetkililerinin uygun görmesi kaydıyla personel alınır.
(3) İşin özelliğine göre, gerektiğinde bu komisyonlara harcama biriminin içinden veya dışından işin uzmanı kişiler dâhil edilebilir.
(4) Asıl üyenin ihale komisyonunda görev alamaması hâlinde yedek üye ihaleyi sonuçlandırmak üzere ihale komisyonunda görevlendirilir.
(5) Satın alma birimlerinde görevli kişilerin görevinden ayrılması durumunda harcama yetkilileri tarafından yerine yeni personel görevlendirilir.
Satın alma birimlerinin görevleri

MADDE 8- (1) Satın alma birimleri; satın alma birimlerinin kurulmasını müteakip, harcama birimlerince ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin hizmetlerin alımını bu Yönergenin Dördüncü Bölümünde belirtilen usullere göre gerçekleştirir.
(2) Merkez ve taşra teşkilatı harcama birimlerinin satın alma birimleri tarafından; 4734 sayılı Kanun kapsamında açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin ile yapılacak olan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin alımların, Yönetim Bilişim Sistemi (YBS) üzerinden Mali Hizmetler Biriminin İhale Takip Sistemi modülüne girişleri yapılır. Satın alma birimleri tarafından 4734 sayılı Kanunun “Pazarlık Usulü”ne ilişkin 21 inci maddesinin (f) bendine yönelik mal ve hizmet alımları ile “Doğrudan temin”e ilişkin 22 nci maddesinin (d) bendine yönelik mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin alımların İhale Takip Sistemi modülüne girişini müteakip, Mali Hizmetler Birimi tarafından kontrol edildikten sonra verilecek onaya müteakiben satın alma işlemleri gerçekleştirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Yetkisi ve Harcama Yetkisinin Devri
İhale yetkisinin devri

MADDE 9- (1) Harcama birimlerinde satın alma işlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması ve Bakanlığa bağlı idarelerden ya da 4734 sayılı Kanuna tabi diğer idarelerden satın alma işlemlerini gerçekleştirecek personel temin edilememesi halinde, satın alma işlemlerinin merkezi bir harcama biriminde yapılmasına ve ihale yetkisinin devredildiğine dair harcama birimleri tarafından İl Müdürlüğüne yazılı talepte bulunulur. İl Müdürünün, ön mali kontrol işlemlerinde yetkisinin bulunması nedeniyle ihale yetkisini yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticilerine devreder ve satın alma işlemleri İl Müdürlüğünde birleştirilerek ihale edilir.
(2) İl Müdürlüğünde birleştirilerek yapılan ihalelerde, ihale yetkisini devreden harcama yetkilileri ihale komisyonunda görev alabilirler. Mali Hizmetler Birimi ile İl Müdürlüklerinde, İl Müdür Yardımcısının başkanlığında sözleşme öncesi ön mali kontrol görevini yürüten görevliler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler, ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.
Harcama yetkisinin devri

MADDE 10- (1) Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında 250.000,00 Türk Lirasının altındaki, yapım islerinde ise 1.000.000,00 Türk Lirasının altındaki harcamalara ilişkin harcama yetkisini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere kısmen veya tamamen devredebilirler.
(2) Harcama yetkisinin devrinde; yetki devrinin yazılı olması, devredilen yetkinin sınırlarının açıkça belirlenmiş olması zorunludur. Harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması durumunda merkez teşkilatında üst yönetici, mali hizmetler birimi ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimi ile muhasebe yetkilisine yazılı olarak bilgi verilmelidir.

(3) Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma Usulleri ve Alım Şekilleri
Satın alma usulleri

MADDE 11- (1) Harcama birimlerinde satın alma aşağıdaki usullere göre gerçekleştirilir.

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü,

d) Doğrudan temin,
Açık ihale usulü

MADDE 12- (1) Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
(2) Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını teminen bir mali yıl içinde süreklilik arz eden yiyecek, yakacak, kırtasiye, temizlik malzemesi gibi mal alımları ile temizlik, bakım, kaloriferci, ziyaretçi danışma yönlendirme, özel güvenlik, yemeğe ilişkin yiyecek maddelerinin pişirme, dağıtım ve servis işlerini kapsayan mamul yemek alımı, malzemesiz yemek alımı (aşçılık) gibi hizmet alımları açık ihale usulü ile ihale edilir. Ancak harcama birimlerinin söz konusu alımlarının 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen limitler dâhilinde kalması halinde bahsi geçen alımlar İl Müdürlüklerinde birleştirilerek açık ihale usulü veya limiti dâhilinde Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre ihale edilir.
Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 13- (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
(2) Mal, hizmet ve yapım işleri ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.
Pazarlık usulü

MADDE 14- (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

           

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

           

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

           

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

           

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

           

f) İdarelerin yaklaşık maliyeti her yıl Kamu İhale Kurumu Tebliği ile belirlenen parasal limiti aşmayan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. 

           

(2) Bu maddenin (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

           

(3) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.
(4) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
(5) (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevleri iconAfet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin Teşkilatı, Kuruluşu ve Görevleri

Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevleri iconSatin alma ve ihale talimati

Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevleri iconSatin alma şube müDÜRLÜĞÜ

Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevleri iconSr ek 3 – Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi

Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevleri iconDok. Kodu YÖN. Tl. 57 Satin alma biRİMİ

Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevleri iconSatin alma iŞlemi Rİsk değerlendirme ve kontrol raporu

Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevleri iconSr ek 1 Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi

Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevleri iconSr ek 1 Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi

Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevleri iconİnternet reklamlarinin süleyman demirel üNİversitesi ÖĞrencileriNİn...

Satın Alma Birimleri, Kuruluşu ve Görevleri iconSatin alma iŞlemlerine aiT İŞlem akiş SÜreci (Doğrudan Temin ve madde istisnai alımlar)


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev