Soru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme yazıları tebliğ edilip, mkys’de görevli oldukları depoların tanımlamaları yapılmış mı?sayfa1/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4


AYNİYAT DEPO
Soru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme yazıları tebliğ edilip, MKYS’de görevli oldukları depoların tanımlamaları yapılmış mı?

SIRA :

BÖLÜM ADI : AYNİYAT DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 1

BOYUTLAR : YPYD, THY

BAKILACAK UNSURLAR :

1.1Ayniyat depolarında görevlendirilen, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin görevlendirmeleri tebliğ edilmiş ve bu görevlendirme Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri tarafından tebellüğ edilmiş olmalıdır.

1.2 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevli oldukları depolara kullanıcı ve rol tanımlama işlemleri için, genel sekreterliklerde görevli İl Konsolide Yetkilisi’neyazılmış talep yazısı olmalıdır.

AÇIKLAMA :

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilen personele, sorumlu olacakları depolara yönelik görevlendirme yazıları tebliğ edilmeli ve personelin görevlendirme yazısını tebellüğ etmesi gerekmektedir. Ayrıca görevlendirildiği depolara kullanıcı tanımlamaları için, genel sekreterliğe yazılmış talep yazısı olmalı, yazıya istinaden konsolide yetkilisi tarafından kullanıcı ve depo yetki işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

KAYNAK :

Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 5: Sorumluluk

(1) Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.

Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 6: Taşınır kayıt ve Kontrol Yetkilileri

(1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Dış temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.

Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 38: Harcama Birimi ve Ambarların Kodlanması ve Sayıştay’a Bildirilmesi

(1) Kapsamdaki kamu idarelerinde harcama birimlerine ve bunlara bağlı ambarlara aşağıdaki esaslara göre birer kod numarası verilir. b) Harcama birimlerinin bünyesinde bulunan ambarlara harcama yetkililerince bir düzeyli ve iki karakterden oluşan kod verilir. Bu kod aynı harcama birimine bağlı ambarların sayısını gösterir. Ambar, bağlı olduğu harcama birimi koduyla birlikte tanımlanır.
Soru : Ayniyat depoların yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi?

SIRA :

BÖLÜM ADI : AYNİYAT DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 2

BOYUTLAR : YPYD, THY

BAKILACAK UNSURLAR :

2.1Ayniyat depolarda, depo yönetimine ilişkin mevzuata uygun organizasyon yapısı bulunmalıdır.

2.2 Bu organizasyon yapısında, sağlık tesisi, genel sekreterlik ve kurum başkanlığı dahilinde iletişim kanalları bulunmalıdır.

AÇIKLAMA :

Sağlık tesislerinde depo sorumluluk alanlarının oluşturulması ve ayniyat depolarından sorumlu Taşınır KayıtKontrol Yetkilileri’nin gerekli durumlarda kimler ile iletişime geçeceği belirlenmelidir. Sağlık tesisindeki idari amirine, genel sekreterliklerde konsolide yetkilisi ve stok yönetimine, kurum başkanlığında bölge ve il sorumlularına ilişkin iletişim kanalları ve bilgilerinin yer aldığı bir organizasyon yapısı dökümante edilmiş olmalıdır.

KAYNAK :

Soru : HBYS’de yapılan ve entegrasyon ile MKYS’ye gönderilen her türlü işlemlerin (giriş, çıkış, aylık tüketim bildirimi vb.) TİF’leri MKYS sisteminden alınıyor mu?

SIRA :

BÖLÜM ADI : AYNİYAT DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 3

BOYUTLAR : YPYD, THY

BAKILACAK UNSURLAR :

3.1 HBYS’de yapılan ve entegrasyon ile MKYS’ye gönderilen her türlü giriş, çıkış, aylık tüketim bildirimi v.b işlemlerin TİF’leri HBYS sisteminden değil, MKYS sistemi üzerinden alınmalı ve dosyalanmalıdır.

AÇIKLAMA :

HBYS’de yapılan her türlü giriş, çıkış, düzeltme, devir v.b işlem verilerininentegrasyon ile MKYS’ye gönderilmesi zorunludur. Denetim, soruşturma, bağlı saymanlıklara hesap verme gibi aşamalarda HBYS veri ve TİF’lerinin geçerliliği olmadığından, yapılan tüm işlem TİF’lerinin MKYS sisteminden alınması ve dosyalanması gerekmektedir.

KAYNAK :

Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 11: Kamu İdarelerince Yapılabilecek Düzenlemeler ile Defter ve Belgelerin Elektronik Ortamda Saklanması

(1) Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.

(2) Kamu idareleri, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere bağlı kalmak ve Bakanlığın uygun görüşünü almak koşuluyla özel düzenleme yapabilir ve gereken hallerde bu Yönetmelikte yer alan defter, belge ve cetveller yanında başka defter, belge ve cetveller de kullanabilirler.

Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri (Taşınır İşlem Fişi v.b) ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirtmektedir.
Soru : Ayniyat dayanıklı taşınırların üzerinde malzeme bilgilerini gösteren etiketler mevcut mu?

SIRA :

BÖLÜM ADI : AYNİYAT DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 4

BOYUTLAR : YPYD, THY

BAKILACAK UNSURLAR :

4.1 Sağlık tesisi içerisinde yer alan ayniyat dayanıklı taşınırların üzerinde malzeme adı, sicil, seri veya künye numaralarını gösteren etiketler bulunmalıdır.

AÇIKLAMA :

Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilir. Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup rakam, taşınırın giriş kaydının yapıldığı yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından oluşur. Bu sicil numaraları yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilmek zorundadır. Sağlık tesisi ayniyat demirbaş deposu

envanterinde bulunan ve zimmetle kullanıma verilen taşınırların üzerinde, MKYS’de kayıtlı malzeme adı, sicil, seri veya künye numaralarını gösteren etiketler mevcut olmalıdır.

KAYNAK :

Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 36: Dayanıklı Taşınırların Numaralanması

(1) Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilir. Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir. Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz.

(2) Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından oluşur.
Soru : Ayniyat dayanıklı taşınır depolarında yapılan her türlü H.E.K işlemleri yönetmeliklere uygun yapılıyor mu?

SIRA :

BÖLÜM ADI : AYNİYAT DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 5

BOYUTLAR : YPYD, THY

BAKILACAK UNSURLAR :

5.1 Ahşap aksamlı taşınırların imha işlemi (Kullanılamaz hale gelme / Yok olma) oluşturulan komisyonun gözetiminde yapılmalıdır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenmeli, imha işleminde özel mevzuat hükümleri dikkate alınmalıdır.

5.2 Ayniyat dayanıklı taşınırların H.E.K işlemlerinde kullanılabilir durumdaki parçaların değerlendirilme süreci bulunmalıdır.

AÇIKLAMA :

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği komisyon tarafından değerlendirilir.Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Hurda taşınırların değeri, Maliye Bakanlığı’nın her yıl yayınladığı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği’nde belirtilen tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirtilen tutarı aşan taşınırlar ise üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Ekonomik değeri olmayan ahşap aksamlı taşınırların imha işlemi ise, oluşturulan komisyonun gözetiminde bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri dikkate alınır. Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar ‘‘Kullanılamaz hale gelme / Yok olma’’ işlemi ile Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı’nın bir nüshası bağlanarak ilgili saymanlığa gönderilir.

Elektrikli-elektronik, taşıtlar, Türk Bayrağı, mühür gibi özellikli taşınırların H.E.K işlemleri ilgili bakanlıkların belirlemiş olduğu kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre yapılmalıdır. Ayniyat dayanıklı taşınırlar H.E.K’e ayrılmadan önce çalışabilir ve değerlendirilebilir parçalarının geri kazandırılma süreci tanımlanmalıdır. Dayanıklı taşınırların yazılı düzenlemesinde kaynak geliştirme faaliyetlerine yer verilmelidir. Bu kaynak geliştirme faaliyetlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağına yönelik, işlem basamaklarının yer aldığı yazılı düzenleme ve talimatlar bulunmalıdır.

KAYNAK :

Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 27: Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma veya Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış

(1) Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.

(2) Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili yerlere teslim edilmesinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.

Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 28: Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış

(1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.

(2) Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir.

(3) Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.

(4) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır.

(5) Birinci fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır.

(6) Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır.

22 Mayıs 2012 / 28300 Sayılı Resmi Gazete: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

MADDE 1 – Amaç

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınması, elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik esasları düzenlemektir.

Soru : Her türlü tedarik yolu ile ayniyat depolarına girişi yapılacak malzemelerin muayene kabul, hizmet ifa ve teslim tutanakları ayniyat depolarından sorumlu Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi’nin gözetiminde düzenleniyor mu?

SIRA :

BÖLÜM ADI : AYNİYAT DEPO

BÖLÜM SIRA NO : 6

BOYUTLAR : YPYD, THY

BAKILACAK UNSURLAR :

6.1 Ayniyat depolarına girişi yapılacak malzemelerin muayene kabul, hizmet ifa ve teslim tutanakları v.b işlemlerde ayniyat depolarından sorumlu Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi bulunmalıdır.

AÇIKLAMA :

Mal alımlarında bir başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç kişiden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Muayene ve kabul komisyonu öncelikle bu malı kullanacak birimlerde çalışan görevlilerden kurulmalıdır.Ayniyat depolarına girişi yapılacak malzemelerin muayene kabul, hizmet ifa ve teslim tutanakları v.b işlemlerinde ayniyat depolarından sorumlu Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi bulunmalı yada gözetiminde yapılmalıdır.
KAYNAK :

19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

Madde 6- (Değişik birinci fıkra: RG-22/06/2005-25853) Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.

(Değişik ikinci fıkra: RG -22/06/2005-25853) Ara denetimi gerçekleştiren personel muayene kabul komisyonlarında görevlendirilebilir. Ancak, muayene ve kabul komisyonlarında görevlendirilen personelin tamamı ara denetimi gerçekleştiren personelden oluşturulamaz.

(Mülga üçüncü fıkra: RG-22/06/2005-25853)

Özellikleri dolayısıyla kısa sürede nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu olan malların muayene ve kabul işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için idareler,  muayene ve kabul komisyonunu öncelikle bu malı kullanacak  birimlerde çalışan görevlilerden kurarlar.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Soru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme yazıları tebliğ edilip, mkys’de görevli oldukları depoların tanımlamaları yapılmış mı? iconSoru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve...

Soru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme yazıları tebliğ edilip, mkys’de görevli oldukları depoların tanımlamaları yapılmış mı? iconBu araştırmada Makina Astsubay Hazırlama Okulu Öğrencileri'nin uyum...

Soru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme yazıları tebliğ edilip, mkys’de görevli oldukları depoların tanımlamaları yapılmış mı? iconİz ek örnek İç Kontrol Sistemi Soru Formu

Soru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme yazıları tebliğ edilip, mkys’de görevli oldukları depoların tanımlamaları yapılmış mı? iconSoru 1:”temel-teker-tekme –tekir” kelimeleri sözlük sırasına göre...

Soru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme yazıları tebliğ edilip, mkys’de görevli oldukları depoların tanımlamaları yapılmış mı? iconEk yerleşTİrme sonuçlarina göre kayit hakki kazanan adaylarin kayit iŞlemleri

Soru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme yazıları tebliğ edilip, mkys’de görevli oldukları depoların tanımlamaları yapılmış mı? iconKayit sirasinda diĞer kayit evraklari ile biRLİkte doldurularak getiRİlecek matbu formlar

Soru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme yazıları tebliğ edilip, mkys’de görevli oldukları depoların tanımlamaları yapılmış mı? iconS. B. Tarafından İstanbul’da Düzenlenen Toplantıların Bakanlık Yetkilileri İle Organize Edilmesi

Soru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme yazıları tebliğ edilip, mkys’de görevli oldukları depoların tanımlamaları yapılmış mı? iconUzem kullanıcı Tanımlamaları ve Öğrenci Kılavuzu

Soru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme yazıları tebliğ edilip, mkys’de görevli oldukları depoların tanımlamaları yapılmış mı? iconMeslek Yüksekokulumuz İç Kontrol Çalışmaları kapsamında oluşturulan...

Soru : Ayniyat depo Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görevlendirilme yazıları tebliğ edilip, mkys’de görevli oldukları depoların tanımlamaları yapılmış mı? iconKÖŞe yazilari siralamasi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev