Talimatı Hazırlayansayfa1/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
  1   2   3   4


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI

(EBYS Talimatı)


Hazırlayan: EBYS Şube Müdürlüğü-2014

İçindekiler


BİRİNCİ BÖLÜM 2

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 2

Amaç 2

Kapsam 2

Dayanak 2

Tanımlar ve Kısaltmalar 4

Tanımlar 4

Kısaltmalar 5

İKİNCİ BÖLÜM 6

EBYS Tanımlamaları 6

Rol Tanımlamaları 6

Görev Tanımlamaları 7

Güvenlik Kodu Tanımlamaları 11

Birim Tanımlamaları 12

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 12

Uygulama ve Genel Esaslar 12

Gerçek / Tüzel Kişi tanımlama işlemleri 12

Kurum yönetimi işlemleri 13

Gelen evrak kayıt, dağıtım ve tebliğ etme işlemleri 13

Evrakların oluşturulması, paraf, imza, onay ve dağıtım işlemleri 15

Giden evrak sevk işlemleri 19

Evrak klasör işlemleri 20

Vekalet işlemleri 21

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek evrak işlemleri 21

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 22

Yükümlülükler, Çeşitli Hükümler, Yürürlük ve Yürütme 22

Yükümlülükler 22

Çeşitli Hükümler 23

Yürürlük 24

Yürütme 25


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç


MADDE 1.

Bu Yönerge, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerindeki bürokratik işlemlerin azaltılması, zaman, iş gücü ve kırtasiye giderlerinde tasarruf sağlanması ve resmi yazışmalar ile diğer iş ve işlemlerde kâğıt ortamının kaldırılması amacıyla evrak ve bağlantılı belgelerin elektronik ortamda işlenmesinin usul ve esaslarını belirlemek üzere çıkarılmıştır.

Kapsam


MADDE 2.

Bu Talimat, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı, Bölge Müdürlükleri, Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinin kurum içi ve kurum dışı, kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerle yaptıkları yazışmaların elektronik ortamda hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasını kapsamaktadır.

Dayanak


MADDE 3.

Bu Talimatın uygulanmasında, aşağıda bilgileri verilmiş kanun, yönetmelik ve genelgeler dayanak olarak gösterilmiştir.

 1. 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

 2. 23/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 3. 01/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

 4. 16/05/1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik ,

 5. 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

 6. 23/01/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,

 7. 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

 8. 02/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

 9. 24/03/2005 tarih ve 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı Hakkındaki Başbakanlık Genelgesi,

 10. 23/05/2007 tarih ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

 11. 15/07/2008 tarih ve 2008/16 sayılı Elektronik Belge Standartları Hakkındaki Başbakanlık Genelgesi,

 12. 25/11/2010 tarih ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

 13. TKGM 1713 Nolu, 2010/20 sayılı Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesi

 14. 25/08/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

 15. 19/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği,

 16. TSE 13298 Bilgi ve Dokümantasyon Elektronik Belge Yönetimi Standardı Hakkında Yönetmelik

Tanımlar ve Kısaltmalar


MADDE 4.

Bu Talimatta yer alan tanımlar ve kısaltmalar

Tanımlar


Kısa Adı

Tanımı

Amir

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Birimlerinde imza ve onay yetkisine sahip yöneticidir.

Belge

Kurum içi kurum dışı gerçek ve tüzel kişiler arasında herhangi bir işlemin, kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından üretilmiş; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu işlem için delil teşkil ederek mülkiyet zincirini muhafaza eden, ıslak imzayla ya da güvenli elektronik imzayla imzalanmış ve kurumsal belge kayıt sistemleri içerisinde kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgidir.

Birim

Kurum Personelinin görev yaptığı servistir.

Doküman

Resmi belge niteliği taşımayan ancak kurumsal aktivitelerin gerçekleştirilmesinde kullanıcıların bilgi maksatlı olarak kullanabilecekleri kaynaklardır.

Dosya Planı

Resmi belgelerin hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listedir.

Elektronik

Belge

Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgedir.

Elektronik

Belge Yönetim

Sistemi

Kurumların gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum aktivitelerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetmek amacıyla kullanılan sistemdir.

Elektronik İmza

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder. Kalemle atılan ıslak imzanın aynı hukuksal geçerliliğe sahip olan sayısal karşılığıdır.

Elektronik Ortam

Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayar, gezgin elektronik araçlar, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerdir.

E-yazışma paketi

Elektronik ortamda hazırlanan resmi yazışmaların ekleri ile birlikte bir bütünlük oluşturduğunu gösteren pakettir.

Genel Evrak Servisi

İlgili birimler adına evrak teslim almaya ve evrak göndermeye yetkili birimdir.

Kayıtlı Elektronik Posta


Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklidir.

Lightweight Directory Access Protocol

TCP/IP üzerinde çalışan dizin servislerini sorgulama ve değiştirme maksadıyla kullanılan uygulama katmanı protokolüdür.

Resmi Yazı

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında ve/veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belgedir.Kısaltmalar


Kısa Adı

Tanımı

ÇŞB

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DTVT

Devlet Teşkilatı Veri Tabanı

EBYS

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

ERP

Enterprise Resource Planning (Kurumsal kaynak yönetimi)

KEP

Kayıtlı Elektronik Posta

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (Basit Dizin Erişim Protokolü)

TKGM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

VPN

(Virtual Private Network) VPN, şirketlerin kendi bölge müdürlükleri, şubeleri, fabrikaları, bayileri, tedarikçileri v.b. gibi iletişim ihtiyacı hissettikleri her lokasyon ile iletişim kurmalarını sağlayan ve etkin olarak kullanılan bir hizmettir.

SSL VPN

(Secure Sockets Layer Virtual Private Network) Basit olarak, kullanıcı tarafında herhangi bir VPN yazılımına veya donanımına gerek kalmadan, işletim sistemlerinde standart olarak gelen internet tarayıcıları vasıtası ile kurum ağına güvenli erişim sağlama şeklidir.  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Talimatı Hazırlayan iconHazirlayan

Talimatı Hazırlayan iconRaporu hazırlayan

Talimatı Hazırlayan iconRaporu hazirlayan ve sunan

Talimatı Hazırlayan iconProgrami 2015 Hazırlayan

Talimatı Hazırlayan iconStandardı Hazırlayan Kuruluş(lar)

Talimatı Hazırlayan iconStandardı Hazırlayan Kuruluş(lar)

Talimatı Hazırlayan icon00 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar)

Talimatı Hazırlayan icon00 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar)

Talimatı Hazırlayan iconStandardı Hazırlayan Kuruluş(lar)

Talimatı Hazırlayan iconStandardı Hazırlayan Kuruluş(lar)


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev