Ek-1 Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir. BİRİNCİ BÖLÜMsayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3
EK-1

Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir.

BİRİNCİ BÖLÜM

TEK TIRNAKLILAR İÇİN KİMLİK BELGESİ

Bu talimat kullanıcıya yardım amaçlı olarak, “Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesi Yönetmeliği” hükümlerine ve 2015/262/EC sayılı AB mevzuatına uyumlu olarak hazırlanmıştır.

I. Pasaport, düzenleme kuruluşunun detaylarını içerir.

II. Pasaportta aşağıda belirtilen bilgiler yer alır:

1. I. Kısım - Kimliklendirme

Tek tırnaklı, belge düzenleme kurumu tarafından kimliklendirilir. Kimlik numarası, hayvanı ve belge düzenleme kurumunu açık şekilde tanımlar ve UELN ile uyumlu olması gerekir.

I. Kısmın A Bölümünde, özellikle Madde 3’te, kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Söz konusu bölümde, özellikle Madde 5’te, transponder kodunun en az 15 hanesi için boşluk bırakılır.

I. Kısmın B Bölümünde, nişaneler/işaretler kırmızı uçlu tükenmez kalem kullanılarak ve diğer dairesel nişaneler siyah tükenmez kalem kullanılarak taslak şemada doldurulur. Eğer elektronik olarak dolduruluyorsa bu renkler Dünya Binicilik Federasyonu (FEI) veya Weatherbys kılavuzları göz önünde bulundurarak kullanılır.

I. Kısmın C Bölümü kimlik bilgilerindeki değişiklikleri kaydetmekte kullanılır.

2. Kısım II – Veteriner tıbbi ilaçlarının idaresi

Bu Bölümün Kısım I ve II veya III’ü, bu bölümde belirlenen talimatlar uyarınca tamamlanır.

3. Kısım III – Tek tırnaklı hareketleri için kimlik belgesinin geçerliliği

2009/156/EC sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (a) bendinin ikinci alt paragrafı uyarınca, kimlik belgesinin geçerliliğinin onaylanması veya askıya alınan kimlik belgesinin yeniden onaylanması belirtilir.

4. Kısım IV – Hayvan Sahibi Bilgileri

Belge düzenleme kurumu tarafından talep edildiği durumlarda, hayvan sahibinin veya vekilinin/temsilcisinin adı belirtilir.

5. Kısım V – Menşe sertifikası

Onaylı veya tanınmış bir yetiştirici birliğince idare edilen bir soy kütüğüne girmeye uygun ve girmiş veya kayıtlı tek tırnaklılar söz konusu olduğunda, kimlik belgesi, belgeyi düzenleyen onaylı veya tanınan damızlık birliğinin kurallarına uygun olarak tek tırnaklının girdiği soy kütüğü sınıfını ve pedigriyi içerir.

6. Kısım VI - Kimlik kontrollerinin kayıt edilmesi

Mevzuat gerektirdiği taktirde, tek tırnaklının kimliğine ilişkin yapılan kontroller, belge düzenleme kurumu adına Bakanlık tarafından veya kayıtlı at yarışlarını/ yarışmalarını düzenleyen örgüt tarafından kayıt edilir.

7. Kısım VII – Equine influenza’ya karşı aşı kaydı

Tüm equine influenza aşıları, kombine aşı kullanımı da dahil Kısım VII’e kaydedilir. Bilgiler bir etiket şeklinde de verilebilir.

8. Kısım VIII – Diğer hastalıklara karşı aşı kaydı

Equine influenza haricindeki tüm aşılar Kısım VIII’e kaydedilir. Bilgiler bir etiket şeklinde de verilebilir.

9. Kısım IX - Laboratuvar sağlık testleri

Bulaşıcı hastalıkları tespit etmeye yönelik gerçekleştirilen tüm testlerin sonuçları kayıt edilir.

III. Kimlik belgesinde aşağıdaki bilgiler de yer alabilir:

10. Kısım X – Kayıtlı tek tırnaklılar için zorunlu olan temel sağlık şartları

Bu şartlar sadece tek tırnaklının yurt içi hareketi için uygulanır.

11. Kısım XI – At Kestanesi

Bu kısım FEI kimlik belgesi modeliyle uyumlu olması gerekir.

IV. Kimlik belgesi belge düzenleme kurumuna, resmi denetim altında imhası haricinde, hayvan öldükten, hastalık kontrol amaçlı kesildikten, imha edildikten, kaybolduktan veya çalındıktan sonra iade edilir.
KISIM I

BÖLÜM A – Kimlik Bilgileri


(1)(a) Türü:

(b) Cinsiyeti:

(2) (a) Doğum Tarihi:

(b) Doğum Yeri:

(4) Özel Yaşam Numarası (15 hane):

_ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _

(5) Transponder kodu (varsa):

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ISO 11784 değilse okuma sistemi:

(İsteğe bağlı) Barkod:

(3) Tanım

(a) Donu/Rengi:

(b) Baş:

(c) Ön Bacak Sol:

(d) Ön Bacak Sağ:

(e) Arka Bacak Sol:

(f) Arka Bacak Sağ:

(g) Vücut:

(h) Nişaneler:

(6) Alternatif İşaretleme Yöntemi (varsa):

(7) Hayvanın kimliğini doğrulamaya yönelik diğer uygun yöntemlerin bilgileri (Kan grubu/DNA kodu) (isteğe bağlı):

(8) Belgenin düzenlendiği kişinin adı, soyadı ve adresi:

(9) Tarih:

(10)Yer:


(11) Nitelikli kişinin imzası (Büyük harflerle):

Düzenleme kuruluşu veya İl/İlçe Müdürlüğü kaşesi:


BÖLÜM B – Taslak Şema


19. Veteriner hekim, nitelikli kişi/İl-İlçe Müdürlüğü imzası veya kaşesi (isim büyük harflerle):


BÖLÜM C — Kastrasyon, Tanım doğrulanması, Veri tabanına kayıt


Kastrasyon

Kimliklendirme

Kastrasyon yeri ve tarihi:


Veteriner hekimin adı, soyadı ve imzası:

Tanımın doğrulanması


 1. Kimlik bilgilerindeki değişiklikler:

…………………………….

…………………………….


 1. Ekler:

…………………………….

…………………………….

3. Asıl belgeyi düzenleyen düzenleme kuruluşu haricindeki diğer bir düzenleme kuruluşunun veri tabanındaki kimlik belgesinin kaydı:

…………………………….

…………………………….


Nitelikli kişinin adı, soyadı ve imzası:

İl/İlçe Müdürlüğü veya düzenleme kuruluşunun kaşesi:

Kısım I Bölüm C elle yazılabilir.


KISIM II


Tek tırnaklı hayvanın Özel Yaşam Numarası:

_ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veteriner Tıbbi Ürün İdaresi


Bölüm I

Bu bölümün düzenlenme yeri ve tarihi: ……………………………………………………….

Kimlik belgesinin bu bölümü için düzenleme kuruluşu: …………………………………

Bölüm II

Not: Tek tırnaklı hayvan insan tüketimi için değildir.

İmzalayan sahip veya vekili/temsilcisi, bakıcı, düzenleme kuruluşu, İl/İlçe Müdürlüğü, bu kimlik belgesinde tanımlanan tek tırnaklı hayvanın insan tüketimi için kesim amaçlı olmadığını beyan eder.


Yer ve tarih:

Hayvan sahibi veya vekili/temsilcisi isim, soyisim ve imzası:


Sorumlu veteriner hekimin imzası:

Düzenleme kuruluşu veya İl/İlçe Müdürlüğü:


(Bir veya birkaç kişi/ şirket sahipliğinde olursa)

Sorumlu kişi:

Bölüm III

Not: Tek tırnaklı hayvan insan tüketimi için değildir.

İlaç Kaydı


Tıbbi Kayıt

Tıbbi ürünün reçetelendirilmiş son uygulama tarihi
veya
askıya alınma tarihi

Yer:
- Ülke kodu
- Posta kodu
- Yer

Uygulanan tıbbi ürünün içindeki ana madde(ler)
veya
askıya alma


Veteriner tıbbi ilaç idaresine ilişkin reçete yazan veya uygulayan sorumlu veteriner hekim

Adı - Soyadı: _________________

_________________

Adres: ___________

_________________

_________________ Posta Kodu: ______

Yer: ____________

________________

Telefon: _________

_________________


İmza


KISIM III

TEK TIRNAKLI HAREKETLERİ İÇİN KİMLİK BELGESİNİN ASKIYA ALINMASI / YENİDEN ONAYLANMASI

Tarih

Yer

Belge Geçerliliği


Hastalık

Resmi veteriner hekimin adı, soyadı ve imzası

Geçerliliğin askıya alınması

Geçerliliğin yeniden onaylanmasıBildirimi Zorunlu Hastalıklar

1. Afrika at vebası

 1. At ensefelomyelitleri

2.Veziküler stomatit

6.At enfeksiyöz anemisi

3. Durin / at frengisi

7. Kuduz

4. Ruam / mankafa

8. Şarbon


KISIM IV

SAHİP BİLGİLERİ

1.Uluslararası Binicilik Federasyonunun (FEI) himayesi altındaki yarışlarda atın uyruğu, sahibinin uyruğu ile aynı olmak zorundadır.

2. Sahip değişikliği durumunda pasaport, düzenleyen kuruluş, dernek veya resmi kuruma derhal teslim edilir. Yeniden kayıt amacıyla yeni sahibin adı, soyadı ve adresi verilir. Pasaport yeni sahibine iletilir.

3. Birden fazla sahip varsa veya at şirket tarafından sahiplenildiyse, attan sorumlu olan kişinin adı - soyadı, uyruk bilgisi ile birlikte pasaporta işlenir. Sahipler farklı uyruklardan ise, atın uyruğunu kendileri belirlemek zorundadır.

4. Uluslararası Binicilik Federasyonu’nun, herhangi bir atın ulusal binicilik federasyonu tarafından kiralanmasını onaylaması hâlinde bu işlemlerin detayları ilgili ulusal binicilik federasyonu tarafından kayıt altına alınır.

Kurum, kuruluş veya resmi dernek tarafından kayıt tarihi


Hayvan Sahibinin Adı Soyadı


Hayvan Sahibinin Adresi


Hayvan Sahibinin Uyruğu


Hayvan Sahibinin İmzası

Resmi kurum, kuruluşun mührü veya imzası

KISIM V

MENŞE SERTİFİKASI

 1. Adı:

 1. Ticari adı:

 1. Türü:

 1. Soy kütüğü sınıfı:

 1. Babası: 5 (a) Büyükbabası: 1. Annesi: 6 (a) Büyükannesi:Not: Pedigri (varsa sayfaya eklenir)


 1. Doğum yeri:
 1. Yetiştirici(ler):
 1. Düzenlediği tarih:


Düzenleyen kişi:


(10) (a) Düzenleyen kurumun adı:

(b) Adresi:


(10) (c) Telefon numarası:


(10) (d) Faks veya e-posta:(10) (e) Kaşe:

(10) (f) İsim ve imza: (Büyük harflerle yazılacak)Düzenleyen kuruma yönelik not (kimlik belgesi içerisine basılmayacaktır): Asgari düzeyde bilginin sağlanması koşuluyla bu örnekte şekil değişikliklerine izin verilir.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek-1 Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir. BİRİNCİ BÖLÜM iconA 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri, b

Ek-1 Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir. BİRİNCİ BÖLÜM iconDayanak madde 3 (1) Bu yönergenin dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim...

Ek-1 Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir. BİRİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ BÖLÜM

Ek-1 Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir. BİRİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ BÖLÜM

Ek-1 Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir. BİRİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ BÖLÜM

Ek-1 Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir. BİRİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ BÖLÜM

Ek-1 Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir. BİRİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ BÖLÜm ortak Hükümler

Ek-1 Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir. BİRİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ BÖLÜm uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Ek-1 Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir. BİRİNCİ BÖLÜM iconTAŞinir mal yönetmeliĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Ek-1 Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir. BİRİNCİ BÖLÜM iconBİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev