Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklarikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI


YORAN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET ŞİRKETİ LİMİTED, TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile Çamlıbel’de tarımsal ekipman ve damla sulama malzemesi alımı için bir mal alımı işini sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Bu mal temini işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamının;

a) Adı/Ünvanı YORAN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET ŞİRKETİ LİMİTED

b) Adresi: Reyhan Sok B 29 ÇAMLIBEL GİRNE

c) Telefon numarası: 05338622094

d) Faks numarası: -

e) Elektronik posta adresi: yoranmurat@gmail.com

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Murat Yoran / Direktör
İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;

a) Projenin Adı: İŞLETMEDE EKİPMAN VE SULAMA SİSTEMİ MODERNİZASYONU

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: 1 adet GOBLE DISKARO makinesi alımı

d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Çamlıbel/Girne

e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: -

f) Son teklif verme tarihi ve saati : 9/08/2018 <13:00>
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:

a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar.

İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Teklifi onaylanan firmaların, Teknik ve Mali Teklif Formu sonuçları www.tarim.gov.ct.tr sitesinde yayınlanacaktır.

İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır.

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../2018

İmza

Teklif Veren

Teknik Şartname Standart Formu

İLAN NUMARASI: KKTC-17-TDKB-01/040_Lot 2

1. Genel Tanım

Yerel ürünümüz olan patatesin hasat kalitesini iyileştirilerek, hasat sonrası kayıpların azaltılması, işçilikten tasarruf sağlanması ile patatesin ticarileşme potansiyelinin iyileştirilmesi, damlama sulama sayesinde sulama suyunun etkin kullanımı ve işletmenin mekanizasyon düzeyinin artırılarak, işletmenin rekabet gücünün artırılması.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

A

B

C

Sıra No

Teknik Özellikler

Miktar

1

GOBLE DISKARO:

• 24 Diskli tekerlekli , çekilir tip olmalı

• 2 disk arası en az 220 mm olmalı

• Yatak Adedi: 8

• Çalışma Genişliği: En az 2400 mm

• Şase Kalınlığı:100x200x6 mm

• Goble Diskaro tekerlekler hidrolik ile inip kalkmalı disk çaprazlaması hidrolik sistem yardımıyla yapılmalı

• Çelik Bıçak

• Bıçak Çapı: 61 cm,

• Bıçak Kalınlığı: en az4.5 mm

• Tekerlekler Hidrolik Hareketli

• Aks Çapı: 40mm x 40mm

• Yükseklik: 1130 mm

• Ağırlık: En az 1700 kg

1 adet

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Makinenin çalışması için gerekli olan şaft makine ile birlikte teslim edilecektir.

4. Garanti Koşulları

En az 1 yıl garanti süresi olacaktır

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Garanti süresi içerisinde tamirat ve parça bedeli tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Makine için gerekli olan yedek parçalar teslim edilecektir.

5. Kullanım Kılavuzu

Kullanım kılavuzu teslimat esnasında sunulacaktır.

6. Teslim süresi

Karşılıklı sözleşme imzalanmasını takiben 3 ay

7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.)

Makinenin kullanım eğitimi teslimat esnasında verilecektir.

Teknik ve Mali Teklif Formu

(İstekliler tarafından doldurulacaktır)

İlan Numarası : KKTC-17-TDKB-01/040_Lot 2

İsteklinin adı : … … … … … … … … …

A

C

D

E

F

Sıra

No

Miktar

Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil)

Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)

Toplam*

(TL)

1

2

3

4

5


Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile)
* Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev