Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİNsayfa1/9
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

d:\selcan\kaski logo.jpg
KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN

TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlamalar

Amaç, Kapsam ve Dayanak

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 5. ve Geçici 10. maddelerine göre, Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Kararı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuş müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olan Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün “Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” uyarınca KASKİ Genel Kurulu Kararı ile oluşturulan Genel Müdürlük birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar


MADDE 2- Bu yönetmelikte ifade edilen;

  1. Kanun: 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,

  2. Diğer Kanunlar: 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun dışındaki kanunları,

  3. İdare/Kurum: KASKİ Genel Müdürlüğünü,

ç) Büyükşehir Belediyesi: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

  1. Belediye: İlçe Belediyelerini,

  2. KASKİ: Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi genel Müdürlüğünü,

  3. Genel Kurul: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisini,

  4. Yönetim Kurulu: KASKİ Yönetim Kurulunu,

ğ) Genel Müdür/Üst Yönetici: KASKİ Genel Müdürünü,

  1. Danışma Birimleri: Doğrudan Genel Müdüre bağlı Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı (…),1

ı) Uygulama Birimleri: Aşağıdaki maddelerde görev ve yetkileri belirtilen Daire Başkanlıklarını ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Kuruluş, Organlar ve Görevleri
Kuruluş

MADDE 3- KASKİ;

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek. 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununda değişiklik yapan 23.05.1984-3009 ve 05.06.1986-3305 sayılı Kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 31.03.2014 tarih ve 28958 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) kurulmuştur. Bu idare Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, Kamu Tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Bu idare kısaca (KASKİ) rumuzu ile anılır.

Organlar


MADDE 4- KASKİ’nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:

Genel Kurul

Denetçiler

Yönetim Kurulu

Genel Müdürlük

Genel Kurul


MADDE 5- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi KASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİN iconSu ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİN iconİZMİt su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİN iconİstanbul su ve kanalizasyon idaresi (İSKİ) genel müDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİN iconEmniyet genel müDÜRLÜĞÜ teftiŞ kurulu başkanliğI İdari İŞler şube...

Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİN iconŞanliurfa siverek belediyesi hukuk iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ kuruluş, GÖrev,...

Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİN iconKuruluş – GÖrev ve çalişma esaslarina iLİŞKİN

Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİN iconSoru : Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve...

Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİN iconBu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün...

Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİN iconTapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda

Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİN iconOrman ve su iŞleri bakanliği XV. BÖlge müDÜRLÜĞÜ kahramanmaraş Şube...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev