SOĞuk oda yapim iŞİ İÇİN İlan formu ve başvuru evraklarikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

SOĞUK ODA YAPIM İŞİ İÇİN İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Stark Development Ltd., 2016 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy, Lefkoşa adresinde KKTC-16-TDKB-01/052 referans numaralı Niş Tarımsal ürünlerin Katma değerinin ve İhracının Artırılması Projesi için bir bir mal alımını sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Bu mal işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamının;

a) Adı/Ünvanı: Stark Development Ltd

b) Adresi: Ağıllar Bölgesi No 1, Alayköy, Lefkoşa KKTC

c) Telefon numarası: 0548 8578686

d) Faks numarası: -

e) Elektronik posta adresi: kagansemavi@gmail.com

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Kağan Semavi
İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;

a) Projenin Adı: Niş Tarımsal ürünlerin Katma değerinin ve İhracının Artırılması Projesi

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Mutfak Malzemeleri Alımı

c) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Alayköy Lefkoşa

d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Teknik şartnamede belirtildiği gibidir

e( Son teklif verme tarihi ve saati : <07/06/2017> <13:00>
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:

a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar.

İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Teklifi onaylanan firmaların, Teknik ve Mali Teklif Formu sonuçları www.tarim.gov.ct.tr sitesinde yayınlanacaktır.

İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır.

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../201...

İmza

Teklif Veren

Teknik Şartname Standart Formu

İLAN NUMARASI: KKTC-16-TDKB-01/052_02

1. Genel Tanım

Bu ihale, Stark Development Ltd için Alayköy’de bulunan arazisinde “Niş Tarımsal ürünlerin Katma değerinin ve İhracının Artırılması Projesi” projesi için endüstriyel mutfak malzemeleri alımını içermektedir.

Proje Genel Amacı: Niş Tarımsal Ürünlerin Katma Değerinin ve İhracatının Artırılması

Proje Özel Amaçları:

  1. Salyangoz üretiminin katma değerinin artırılması

  2. Niş tarımsal ürünlerin ihracatının artırılması

  3. Niş tarımsal ürünlerin markalaşmasının sağlanması

  4. Niş tarımsal ürünlerin üretim standartlarının geliştirilmesi

Teklif verecek isteklilerin aşağıda belirtilen sekilde teklif vermesi gerekmektedir

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

A

B

C

Sıra No

Teknik Özellikler

Miktar

1

(2.3.1)

Yer Ocağı

Gazlı-Magnet emniyet ventili. Alev denetim tertibatlı ve pilotlu.Güç: 24 kWGaz basıncı NG: 20 mbar LPG: 30 mbar Tüketim NG: 2,54 m³/s LPG: 1,88 kg/sÖlçü: 60x76x60

4 adet

2

(2.3.1)

Helvane Tencere Kapaklı

90x30 boyutlarında tencere

Gazlı ocakta kullanmaya uygun

3 adet

3

(2.3.1)

Silindirik Ten. Kapaklı

50x10 boyutlarında tencere

Gazlı ocakta kullanmaya uygun

1 adet

4

(2.3.1)

Dik Buzdolabı tek kapılı

Tek Kapılı, Kapasite: 600 Litre, Soğutma: - 2 / + 8 Derece, Fanlı Monoblok Soğutma, AISI 304 Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde, 70 mm İzolasyon kalınlığı, Hijyenik iç gövde CFC İçermeyen Soğutma Gazı: R134A/R404A HACCP Standartlarına uygun, Isı Göstergeli, Termostatlı, Özel Tasarım Kontrol Paneli, Otomatik Defrost Standart GN 2/1 x 3 Adet raflı, İç kabin Aydınlatmalı, Ölçü: 67,5x85.5x202 Güç: 320 W

1 adet

5

(2.3.1)

Vakum Makinası 20m3

Kapasite:20m3/H, 9 Programlı Mikroproses Kontrollü, Standlı, Hareketli İç Ölçüler:46x45x21, 220 V, 1,1 Kw Ölçü:55x68x101

1 adet

6

(2.3.1)

Evye

BOYU: 160.0 ENI: 70.0 YUKSEKLIK: 85.0 EVYE: 40X50

1 adet

7

(2.3.1)

Set Üstü Ocak 4lü

Set üstü model. Magnet emniyet ventili. Alev denetim tertibatlı ve pilotlu.Güç: 31 kWGaz basıncı NG: 20 mbar LPG: 30 mbarTüketim NG: 3,28 m³/s LPG: 2,43 kg/sÖlçü: 80x70x25

1 adet

8

(2.3.1)

Set Altı Dolap

Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup, paslanmazdır. Ölçü: 80x62x60

1 adet

9

(2.3.1)

Davlumbaz

BOY: 280.0 EN: 100.0 YUKSEKLIK: 50.0

1 adet

10

(2.3.1)

Dondurucu dolap – büyük

Dondurucu BUZDOLABI

10 gn 2/1 - 50 Hz

1 adet

11

(2.3.1)

Dondurucu dolap – küçük

Dondurucu BUZDOLABI

10 gn 2/1 - 50 Hz

1 adet

12

(2.3.1)

Raflı Tezgah küçük

BOYU: 120.0 ENI: 70.0 YUKSEKLIK: 85.0 UST TABLA: ARKASI SIRTLI

Paslanmaz Çelik

3 adet

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemleri

Teknik şartnamede belirtilmeyen fakat gerekli olan alet ve aksesuarlar mali teklifte fiyat verilecektir.

4. Garanti Koşulları

Tüm alımlar için garanti süresi 1 yıldır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Yüklenici firma tüm bakım ve onarımlarını garanti süresi dahilinde ücretsiz, garanti süresi haricinde ücreti karşılığında en az 5 yıl süre ile yapacağını taahhüt edecektir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

5 yıl süre ile gerekli yedek parça garantisi tedarikçi firma tarafından (ücret karşılığı) sağlanacaktır.

5. Kullanım Kılavuzu

Kullanım kılavuzu/kılavuzları faaliyet bitiminde sağlanmalıdır.

6. Teslim süresi

Malzemenin tedariki, nakliyesi, yerinde montajı ve test denemeleri dahil toplam süresi 2 aydır.

7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.)

Eğitim, sevkiyat ve kurulum fiyata dahildir.

Teknik ve Mali Teklif Formu

İlan Numarası : KKTC-16-TDKB-01/052_02

İsteklinin adı : … … … … … … … … …

A

C

D

E

F

Sıra

No

Miktar

Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil)

Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)

Toplam*

(TL)

1

2

3

4Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile)
KDV
Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile)
* Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

SOĞuk oda yapim iŞİ İÇİN İlan formu ve başvuru evraklari iconSOĞuk oda yapim iŞİ İÇİN İlan formu ve başvuru evraklari

SOĞuk oda yapim iŞİ İÇİN İlan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

SOĞuk oda yapim iŞİ İÇİN İlan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

SOĞuk oda yapim iŞİ İÇİN İlan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

SOĞuk oda yapim iŞİ İÇİN İlan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

SOĞuk oda yapim iŞİ İÇİN İlan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

SOĞuk oda yapim iŞİ İÇİN İlan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

SOĞuk oda yapim iŞİ İÇİN İlan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

SOĞuk oda yapim iŞİ İÇİN İlan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari

SOĞuk oda yapim iŞİ İÇİN İlan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev