Sınavın Duyurulmasıkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > SınavT.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA KLAVUZU

Sınavın Duyurulması
Güzel Sanatlar Fakültesine ÖYS ile öğrenci alınacak lisans programları ve öğrenci kontenjanları (ÖSYM tarafından, "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda ilan edilen şekliyle), başvuru için gereken koşullar, ön kayıt işlemleri, sınav tarihleri ve sınava dair bilgiler; Üniversite web sayfası1, Fakülte web sayfası2.

Aday Başvuru KoşullarıAdayın ÖYS'na başvurabilmesi için, TYT puan türlerinin herhangi birinden en az (ÖSYM tarafından, "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda ilan edilen şekliyle) ÖSYM’nin belirlediği baraj puanı geçmiş olması gerekir.


Ön Kayıt

 1. Adayların ÖYS ön kayıtları, ADYÜ web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.

 2. Ön kayıt, fakültenin belirlediği tarihte başlayıp, fakültenin belirlediği tarihte sona erecektir.

 3. Sınava girmek isteyen aday; istenilen belgeleri ve talep edilen diğer bilgileri sisteme yükleyerek Sınav Giriş Belgesini oluşturur.


Ön kayıt esnasında yanlış beyanda bulunduğu saptanan adayların sınavları, sınava girmiş olsalar bile; değerlendirmeye alınmayacak Kayıtları iptal edilecek.

Yabancı Uyruklu AdaylarYabancı uyruklu adaylara tanınan kontenjanlar, her yıl üniversite tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu öğrenciler için Adıyaman Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinin ilgili maddeleri dikkate alınır.

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak birimlere Yabancı Uyruklu Öğrenciler için belirlenen kontenjan dahilinde Yabancı Uyruklu Öğrenciler Özel Yetenek Sınavı için ön kayıt başvurularını internet üzerinden duyurulan tarihler arasında ve gerekli belgelerle şahsen yapar. En yüksek Özel Yetenek Sınavı Başarı Puanından itibaren yapılacak sıralamaya göre başarılı olan adaylar kesin kayıt hakkı kazanır.

Engelli AdaylarEngelli adayların başvuruları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’ndaki (ÖSYS) esaslar ve ilgili Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu dikkate alınır.

1 Üniversite web adresi: www.adiyaman.edu.tr

2 Fakülte web adresi: www.gsf.adiyaman.edu.trYükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 15/02/2018 tarihli ve 11624 sayılı yazısı gereğince Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülerek ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %10 unun engelli öğrencilere ayrılacak olup kontenjan dolmadığı takdirde bu kontenjanlar diğerlerine eklenecektir.

Sınav Jürisi;


 1. Sınavdan 30’dk önce Dekan odasında toplanarak Sınav sorusunu belirleyip dekana kapalı zarf içinde teslim ederler.

 2. Sınav yürütme komisyonundan gelen kapalı sınav evraklarını, sınav değerlendirmeleri için ayrılan salonlarda bütün çalışmaları topluca görebilecek şekilde sererek karşılaştırmalı değerlendirme ve eleme yöntemini esas alarak değerlendirir. Sınav jürisi üyeleri sınav salonlarında gözetmen olarak görev alamaz. Sınavlarda gözetmen olarak görev alan öğretim elemanları da yetenek sınavı değerlendirmelerinde görev alamaz.

 3. Sınav Jürisi, sınav sonuçlarını ilan edilmek üzere dekanlığa verir.

Sınavın Yapılması


 1. ÖYS, Fakültenin belirlediği tarihte başlar ve Dekanlıkça ilan edilen mekânlarda yapılır.

 2. Daha önce duyurulmuş olan sınav saatinden önce sınava başlanamaz, zorunlu durumlarda sınava başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu takdirde geçen zaman sınav süresine eklenir.

 3. Adaylar; sınavın başlayacağı saatten 45 dakika önce, yanlarında getirmeleri gerekli belge ve sınav malzemeleri (Kurşun Kalem, Silgi ve Kalemtıraş) ile birlikte sınav yerinde hazır bulunurlar.ÖYS Tek aşamalı iki bölüm halinde gerçekleştirilir.


  1. Bölüm-Canlı modelden desen sınavı (45 dakika + 5 dakika model molası + 45 dakika= 95 dakika): Adaylara, gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini saptamak üzere canlı modelden kurşun kalemle desen çizimi yaptırılır. Jürinin desen sınavı için belirleyeceği model duruşu; sınav başlamadan önce, Sınav Jürisi Başkanı tarafından zarf içinde ve imza karşılığında salon başkanlarına teslim edilir.

  2. Bölüm-İmgesel sınav (60 dakika): Bir kavram, olay, duygu veya düşünceyi; kurşun kalem çizimiyle tasarlayabilme becerisini ölçmek için yaptırılır. Bu aşama; Sınav Jürisinin tespit edeceği herhangi bir konuda adayın yaratıcılığını, hayal edebilme kapasitesini, gözlem gücünü, verilen konuya bakış açısını ve algı birikimini ön plana çıkartmayı amaçlayan imgesel (hayali) çalışmayı içerir. Jürinin hazırlayacağı imgesel sınav sorusu; sınav başlamadan önce, Sınav Jürisi Başkanı tarafından salonlara teslim edilir.

 1. ÖYS'nın her bir bölümünün sorusu, sınav başlamadan 30 dakika önce Sınav Jürisi tarafından hazırlanır.

 2. Sınavda 100x70 cm boyutunda, bölünmüş sınav kâğıdı kullanılır. Bölünmüş kâğıdın sol bölümüne canlı modelden desen çalışmasının, sağ bölümüne ise imgesel konunun çizimi yapılır. Sınav kâğıtları ve altlıkları, Dekanlık tarafından temin edilecektir.

 3. Sınav süresi toplam 155 (yüzellibeş) dakikadır. Desen ve imgesel sınavları arasında 10 dakika ara verilir. Adaylar, arada bina dışına çıkamazlar.

 4. Sınav başladıktan 30 (otuz) dakika sonra gelenler sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonra ilk 30 (otuz) ve son 15 (onbeş) dakika içerisinde, adaylar sınav salonundan dışarı çıkamaz.

 5. Adayların sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, kendilerine salon görevlilerince bildirilir. Kurallara uymayan, sınav disiplinini bozan ve kendi yerine başkasını sınava sokan adaylar; haklarında tutanak düzenlenerek, Sınav Yürütme Komisyonu tarafından Dekanlığa bildirilir. Bu adaylar, inceleme yapılarak tutanakla sınav dışında bırakılır ve gerektiğinde bunlar hakkında kovuşturma açılması istenir.

 6. Adaylar sınav başlamadan önce; sınav kâğıtlarında kimlik bilgileri için ayrılan sağ köşeye adı- soyadı, T.C. kimlik numarası ve aday numaralarını yazarlar. Bu köşe, sınav sonuna kadar açık kalır. Sınav Giriş Belgesindeki bilgilerin sınav kağıdına doğru yazılıp yazılmadığı, sınav salon görevlileri tarafından kontrol edilir. Sınav bitiminde, salon sorumluları tarafından kimlik denetimi yapılarak aday kimlik bilgilerinin yazılı olduğu köşe kapatılıp mühürlenir ve sınav kâğıdı teslim alınır.Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi


 1. Sınav Jürisi, sınav kâğıdının üzerinde canlı modelden deseni ve imgesel konunun çizimini aynı anda görebilecek; böylece adayın hem görsel algı kapasitesini hem de hayal edebilme ve bunu resimsel ifadeye dönüştürebilme gücünü birlikte değerlendirebilecektir.

 2. Jüri üyelerinin her biri, bütün sınav kâğıtlarını kapalı kimlik yerlerini açmadan toplu halde kıyaslama yoluyla; canlı modelden desen çalışmasını 100 (yüz) puan, imgesel çalışmayı da 100 (yüz) puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirir ve sınav kağıdının üzerine ayrı ayrı yazar.

 3. Canlı modelden desen ve imgesel çalışma puanlarının ortalaması, adayın "Özel Yetenek Sınavı Puanını (ÖYSP)" oluşturur.

 4. Tüm kâğıtlar değerlendirildikten ve puanlar verildikten sonra, sınav kâğıtlarındaki kimlik bilgileri köşesi açılarak; adaylar en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanır ve ÖYSP sıralama listesi oluşturulur.

Yerleştirmeye Esas Olan Puanın Hesaplanması


Özel Yetenek Sınavı, Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu’nda belirtilen yer, zaman ve şartlarda Sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 50 ve

üzeri olan adaylar o yıla ait Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda (ÖSYS) belirlenen Formül dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Adayların aldıkları yerleştirme puanlarının eşit olması halinde Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) yüksek olana öncelik tanınır. Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzundaki (ÖSYS) formül ile değerlendirmesinden sonra adayın Yerleştirme Puanı (YP) oluşur.

Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2018-YKS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.


 1. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

 2. Ortaöğretim Başarı Puanı

 3. 2018-YKS Puanı (YKS-P) (YKS puanlarının en büyüğü)


Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

������ ���������������� ���������� ������������ ������ ������ �������� ������������������

(Ö������–����) = 10× ���������� − �������������������� + 50
������ �������� ������������������

���������������� ��������������

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

 1. Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday Güzel Sanatlar Lisesinin Resim alanından geliyorsa) (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program


uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YKS-P ) + ( 0,03 x OBP )


 1. Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)


YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YKS-P )
2018-ÖSYS'de, YKS/ATS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır. 2018-ÖSYS'de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
En yüksek Özel Yetenek Sınavı Başarı Puanından itibaren yapılan sıralama ile belirtilen kontenjan sayısı kadar asıl ve diğer başarılı adaylar yedek olarak sıralanarak aday listeleri oluşturulur.

Sınav Sonuçlarının İlanıSıralaması belirlenmiş asil ve yedek aday listeleri Dekan tarafından incelenir ve onaylanmak üzere Rektörlüğe iletilir. Rektörlük tarafından onaylanan listeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan edilir.

Fakültenin sınav programında belirlediği tarihler arasında yapılır. Kaydını yaptırmayan veya kaydını sildiren adaylar nedeniyle oluşan kontenjan açığı, yedek aday listesindeki sıraya göre tamamlanır. İlan edilen tarihlerde kaydını yaptırmayanlar herhangi bir hak iddia edemez.

Kesin Kayıt

 1. Sınavı kazanan asıl adaylar ile yedek adayların kayıt ve yerleştirme işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

 2. Bölüme öncelikle asıl listelerdeki öğrenciler yerleştirilir. Asıl listelerdeki öğrencilerin kesin kayıtları, 10 Eylül - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yapacak.

 3. Bölüm kontenjanı asıl listeden doldurulamadığı takdirde, yedek listesinden 1. 13-16, 2. 17-18,
  1. 19-20 Eylül 2018 tarihileri arasında ikişer günlük periyodlarla kayıtlar yapılacak.


 1. Yedek listelerdeki öğrenciler, web sayfasından yapılacak duyuruları takip etmekle yükümlüdür. Telefonla ayrıca bilgi verilmeyecektir. Kendilerine tanınan süre içerisinde kayıt yaptırmayan yedekler kayıt hakkını kaybeder ve onların yerine sıradaki diğer yedeklere kayıt hakkı verilir.Sınava İtirazlarÖzel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç (3) iş günü içinde Dekanlığa/Müdürlüğe başvuruda bulunabilir.

Sınav DisipliniSınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanların ve sınav disiplinini bozanların sınavları geçersiz sayılır. Durum tutanağa işlenerek bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılır.


/4
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sınavın Duyurulması iconSinavlarin duyurulmasi

Sınavın Duyurulması iconSinavlarin duyurulmasi

Sınavın Duyurulması icon1. Programın Etkin Şekilde Duyurulması İçin Gerekli Materyallerin Hazırlanması

Sınavın Duyurulması iconSinavin uygulanişI

Sınavın Duyurulması iconSınavın uygulanışı bakımından

Sınavın Duyurulması iconSınavın uygulanışı bakımından

Sınavın Duyurulması iconSınavdaki soru türünden sınavın içeriğine kadar 35 soruya verilen yanıtlar şöyle

Sınavın Duyurulması iconSınavda uygulanacak kurallar ortak olup, titizlilik ve duyarlılık...

Sınavın Duyurulması iconSınavın yapıldığı ders yılında tasdikname ile uzaklaştırma veya daha...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev