Araç kontrol merkezi altyapi iŞletmesi Hİzmetlerine iLİŞKİn sözleşMEkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
ARAÇ KONTROL MERKEZİ ALTYAPI İŞLETMESİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

Türk Standartları Enstitüsü ile …. arasında Araç Kontrol Merkezleri’nin kurulumu ve işletilmesi suretiyle araç kontrol ve muayene hizmetinin görülmesi işi ile alâkalı olarak, taraflar aşağıdaki koşullarda mutabık kalarak, bu sözleşme imzalanmıştır.

MADDE 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu İşletim Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) kayıtlı adresi Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar/ANKARA’da bulunan Türk Standardları Enstitüsü ile kayıtlı adresi ………………………………..’da bulunan ……. Firması (bundan sonra İşletmeci olarak anılacaktır) arasında ……/……/......... tarihinde imzalanmıştır.

TSE ve İşletmeci, bundan böyle, birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.
MADDE 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

b) Adresi: Necatibey cad. 112 06100 Bakanlıklar - ÇANKAYA / ANKARA

c) Telefon numarası: (0-312) 416 65 47

ç) Faks numarası: (0-312) 416 64 36

d) Elektronik posta adresi:…… @tse.org.tr

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ………………..

b) T.C. Kimlik No: ………………………

c) Vergi Kimlik No: ………………..

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: …………………………….

d) Telefon numarası: ……………………….

e) Bildirime esas faks numarası: ……………………..

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ……………………………….
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usûlüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 4 - Sözleşmenin Dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 5 – Tanımlar

5.1. İşin Tanımı: Türk Standardları Enstitüsüne çeşitli bakanlık ve/veya kurumlarca yönetmelik, protokol vb. yöntemle verilmiş olan ve bundan sonra verilecek araç kontrol hizmetlerinde; TSE araç inceleme uzmanının ilgili kontrolleri yapması için gerekli altyapı şartlarının sağlanması ve bu tesisin işletilmesi işidir.

5.2. TSE : Türk Standartları Enstitüsü

5.3. İşletmeci : ….Firması

5.4. İdare : Türk Standartları Enstitüsü

5.5. Araç Kontrol Merkezi (AKM) : TSE ile AKM işletmecisi arasında, TSE tarafından ( gerektiğinde ilgili bakanlığın bilgisi ve onayı ile ) belirlenmiş kapsamda, karşılıklı sözleşmeye bağlı olarak, TSE araç inceleme uzman/uzmanlarının araç kontrol faaliyetini yürüttüğü işyeridir.

5.6. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi(Müteahhit): TSE ile yaptığı sözleşme şartlarına bağlı olarak işyerini, araç kontrol faaliyeti gerçekleştirmek üzere TSE araç inceleme uzmanlarına tahsis eden, bu tahsisten dolayı TSE'den herhangi bir hak talebinde bulunmayan şahıs veya tüzel kişiliktir.

5.7. Açık Araç Kontrol Alanı: Açık alanda üzeri kapalı araç kontrol işlemlerinin yapılabileceği alandır.

5.8. Park Alanı: Kontrol öncesi ve sonrası araçların beklemesi için yapılmış, açık ya da kapalı, zemini uygun malzemeyle (asfalt, beton, parke taşı vb.) kaplanmış alandır.

5.9. Kamera sistemi: Muayene alanına gelen araçların ve muayene alanında yapılan işlemlerin izlendiği ve bu kayıtların en az 6 aylık süre ile saklanabildiği kamera kayıt sistemidir.

5.10. Gerekli Cihaz ve Ekipman: Araç kontrollerinde gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi tarafından tedarik edilen, çalışır durumda bulundurulan, cihaz ve ekipmanlardır.

5.11. Araç Kontrol Merkezi Sorumlusu: Araç kontrol merkezinin bakımı, temizliği, yardımcı personelin yönetimi, hizmet bedelinin tahsili, müşteri şikâyet ve beklentilerinin değerlendirilmesi, TSE araç inceleme uzmanına destek sağlama vb. yönlerden ilgili kurum ve kuruluşlar ile TSE ve müşteriye karşı sorumlu olan, Araç Kontrol Merkezi İşletmecisine bağlı, ayni ve mali hakları Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi tarafından karşılanan kişidir.

5.12. Araç Kontrol Merkezi İdari Personeli: Araç kontrol merkezinde araçların ve evraklarının kontrole hazırlanmasında, kayıtlarının yapılmasında, dokümanların arşivlenmesinde, yazışmaların yapılmasında, TSE İnceleme Uzmanına yardımcı olan, müşteri kabul hizmetlerini yürüten, araç kontrol merkezi sorumlusuna bağlı, ayni ve mali hakları Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi tarafından karşılanan kişi ya da kişilerdir.

5.13. Araç Kontrol Merkezi Yardımcı Elemanı: Araç kontrol tesisine gelen araç ve müşteriler ile ilgilenen, araçların kontrole hazırlanmasında TSE Araç Kontrol Uzmanına yardımcı olan ve Araç Kontrol Merkezi İşletmecisine bağlı, ayni ve mali hakları Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi tarafından karşılanan kişilerdir.

5.14. TSE Araç İnceleme Uzmanı: TSE mevzuatına ve yetkinlik kriterlerine göre araç kontrol faaliyeti için görevlendirilmiş TSE personeli veya TSE dış uzmanıdır.

5.15. Sistem Dokümanı: TSE'nin araç kontrol faaliyetleri ile ilgili akreditasyon kapsamında oluşturduğu El Kitabı, prosedür, talimat vd. dokümanlardır.
5.16. Araç Kontrol Hattı: Kontrole gelen araçların bu şartnamede belirtilen usul ve esaslar dâhilinde tüm kontrollerinin yapıldığı alandır.

5.17. Araç Altı Kontrol Kanalı: Her bir araç kontrol hattında bulunan, araçların alt kısımlarını muayene edebilmek için kontrol hattında açılmış olan kanallardır. Her bir kanal içerisinde sıvı (su, yağ vb.) drenajının sağlandığı, yeterli aydınlatmanın olduğu, olası gaz birikmelerini tahliye edebilen bir sistemi olan, içinde gaz kaçak detektörü bulunan ve iniş-çıkış merdivenlerinin kaymaz malzeme ile kaplı olduğu araç kontrollerine uygun çukur/bölmedir.

5.18. Araç Kontrol Merkezi İdari Bölüm: İdari büro, müşteri kabul ve bekleme alanı, WC ve diğer sosyal alanlardan oluşan yapı veya bölümdür.

Madde 6 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

6.1. Miktarı ve türü: 36 aylık Araç Kontrol Merkezi altyapı işletmesi işidir. Aylar ve periyotlar ardışıktır.

6.2. Yapılacağı yer: İhale konusu işlerin yapılacağı yerler İdari Şartnamenin
EK-1'nde belirtilen iller olup İstanbul'da 2 diğer illerde birer tesis işletmesidir.
istekli illerin tamamına veya herhangi bir veya birkaç il için talipli olabilir.

6.3. TSE Hizmet Bedeli: TSE tarafından AKM'lerde yürütülecek işlerle ilgili olarak TSE Yönetim Kurulunca belirlenerek TSE adına Müteahhit tarafından müşteriden alınan ücret.

6.4. İşletmeci Hizmet Bedeli: TSE hizmet bedeli dışında müteahhitin vereceği hizmetin karşılığı olarak alınan TSE Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birim ücretlerdir. Bu ücretler;

- LPG/CNG/LNG montaj tespit ve sızdırmazlık hizmetleri için 10- TL / araç,

- Diğer kontrol faaliyetleri için 55-TL / araç olarak uygulanacak olup,

Bu fiyatlandırmalar işin devam ettiği sürece yıllık fiyat endeksleri artışı dikkate alınarak Yönetim kurulu tarafından belirlenecek oranda yeniden düzenlenebilir.

İşletmeci Hizmet Bedeli, TSE Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birim ücretlere ilâve olarak ihale sonucu işletmecinin teklifinde belirtilen oran üzerinden sözleşme safhasında her il için ayrı ayrı belirlenecektir.

6.5. TSE Payı: Müteahhitin İşletmeci Hizmet Bedeli içinden TSE'ye ödeyeceği tutardır.

6.6. İhale Bedeli: Sözleşmeye taraf olan müteahhitin teklif verdiği iller için tespit edilen tahmini işlem hacmi ile işletmeci hizmet bedelinden işletmeci hizmet bedelinin müteahhit tarafından teklife konu yüzdesine karşılık gelen miktarın çıkarılması sonucu bulunan tutarın çarpılması sonucu bulunan tutardır.

Madde 7- Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin süresi, imza tarihinden itibaren otuzaltı (36) aydır. Aylar ve periyotlar ardışıktır. Bu Sözleşme’de belirlenen ve Sözleşme’nin fesih sebebi olarak kabul edilen olayların gerçekleşmesi hallerinde, bu Sözleşme kendiliğinden sona erer.

Madde 8 - Sözleşmenin Ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, TSE’yi ve İşletmeciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

- İdari Şartname,

- Teknik Şartname,

- Sözleşme Tasarısı,

Madde 9- Teminata ilişkin hükümler

9.1. Geçici Teminat: İdari Şartname ek-1 de yer alan il bazında tahmin edilen bedelin % 3'ü olup, idareye hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, en az 150 (yüz elli) gün geçerli olacak şekilde, Banka veya Bankacılık kanununa göre kurulmuş özel finans kurumlarının vereceği Teminat Mektubu, TSE banka hesabına veya nakit olarak TSE Merkez Muhasebe Birimi veznesine yatırılacak olup, ihalede sıralamaya giren ilk üç istekli dışında kalan diğer isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden sonra geri verilecektir.

9.2. Kesin Teminat: Sözleşme süresi boyunca geçerli olacak şekilde, Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

Madde 10- Tarafların Sorumlulukları

10.1. TSE'NİN TEMEL SORUMLULUĞU:

10.1.1. Bakanlık ve/veya Kurumlar tarafından kendisine tevdi edilen araç kontrol faaliyetlerini yerine getirmek üzere Araç Kontrol Merkezinde Araç Kontrol Uzmanı bulundurmak,

10.1.2. Araç kontrol faaliyetinde bulunmak ve raporlamak,

10.1.3. Bu amaçla gerekli sistem dokümanlarını oluşturmak, ilgili personelin erişimine açmak ve AKM personelince kullanımını sağlamak,

10.1.4. TSE Araç Kontrol uzmanının/uzmanlarının ayni ve mali haklarını karşılamak.

10.2. ARAÇ KONTROL MERKEZİ İŞLETMECİSİNİN TEMEL SORUMLULUĞU

10.2.1. Araç Kontrol Merkezlerinin işletilmesinde ana sorumluluklar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi sorumluluklarını nasıl yerine getireceği, ilgili bakanlık düzenlemeleri ve TSE tarafından hazırlanan sistem dokümanlarında detaylandırılmaktadır.

10.2.2. AKM işletmecisinin sahibi olduğu tesisi, araç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde başvuru sahibine açmak,

10.2.3. Müşteri kabul işlemlerini gerçekleştirmek,

10.2.4. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi, AKM’deki araç kontrolleri için kullanılacak tüm donanımları sistem dokümanları çerçevesinde TSE araç kontrol uzmanının kontrolünün gerçekleştirilebilmesi için hazır hale getirmek,

10.2.5. Kullanılan cihazların kalibrasyon/ara kontrol/doğrulama vb. işlemlerini, ilgili kalite sistem dokümanlarında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlara yaptırarak kayıtlarını (bir suretini istenmesi halinde TSE'ye sunmak üzere) işletme kayıtları arasında bulundurmak,

10.2.6. İşyerine araç kontrol amaçlı gelen araçların sevk ve idaresini sağlamak,

10.2.7.Kontrol esnasında işlemler için gerekli ya da gerekli olabilecek tüm cihaz ve ekipmanları işlem hacmini de göz önüne alarak 4.2.4 maddesi kapsamında kullanıma hazır halde bulundurmak,

10.2.8. İşyerinde oluşacak her türlü kaza vb. olaylara karşı önlemler almak, İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli tüm çalışmaları eksiksiz olarak yerine getirmek,

10.2.9. TSE Araç Kontrol Uzmanı dışındaki tüm personele ait maaş ve sosyal hakları karşılamak ve bu konularla ilgili resmi dokümanları TSE 'ye. belirlenen aralıklarla düzenli olarak raporlamaktır.

Madde 11- İşyerine Ait Bulunması Gereken Temel Şartlar, Malzeme, Teçhizat ve Personel

İşletmeci, AKM İhalesi Teknik Şartnamesi’nin 5., 6., 7. ve 8 inci maddesinde zikredilen hususları kabul ve taahhüt eder.

Madde 12- Araç Kontrol Merkezi’nin İşletilmesine ve Sorumluluğuna Ait Şartlar

12.1. Araç Kontrol Merkezi’nin İşletilmesine Ait Şartlar

12.1.1. Araç Kontrol Merkezinde iş ve işlemler, idare tarafından hazırlanan yönerge, prosedür, talimat, form vb. dokümanlarda belirtildiği şekilde yürütülür.

12.1.2. Araç Kontrol Merkezinde, idare tarafından hazırlanmış veya uygun görülen yazılımlar kullanılır.

12.1.3. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi, Araç Kontrol Merkezine gelen araçların kabulünü belirlenen usule göre yapar, teknik kontrol için ön hazırlıklarını yapar, kontrol sonucunda aracı müşteriye teslim eder.

12.1.4. Araç Kontrol Merkezinde, araç kontrolleri TSE tarafından görevlendirilmiş TSE Araç İnceleme Uzmanları tarafından yapılır ve raporlanır.

12.1.5. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi tanımlanmış kontrol alanlarında sadece ilgili personelin bulunmasını, alanlara giriş ve çıkışları güvenceye alacak şekilde sağlar,

12.1.6. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi, her türlü yapı ve tesisler ile saha genelinin tamamının devamlı olarak temiz tutulmasını sağlayacaktır.

12.1.7. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi, işyerinin tüm işletme giderlerini (temizlik, bakım, onarım, vergi, müşteri ikramları, elektrik, su, ısıtma-soğutma, telefon, internet vb.) karşılar,

12.1.8. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi, kendine bağlı AKM personelinin, Türk Standardları Enstitüsünün düzenleyeceği veya düzenleteceği mevzuat, araç kontrollerinde takip edilecek esas ve usuller ile gerekli gördüğü diğer konularda, TSE tarafından belirlenen tarihlerde eğitim almalarını sağlar.

12.1.9. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi kontrol için başvuran müşterilere eşit ve tarafsız hizmet vermelidir.

12.1.10. A sınıfı AKM'ler resmi tatil günleri dışında, günde en az 8 saat (TSE çalışma saatlerine uyacak şekilde idare tarafından belirlenen), hizmet verecek şekilde açık tutulur. Çalışma gün ve saatlerini gösteren panolar merkezin girişinde uygun yerlere asılır. B ve C sınıfı AKM'lerin çalışma gün ve saatleri TSE tarafından her AKM için ayrı ayrı olarak belirlenir, çalışma gün ve saatlerini belirten çizelgeler merkezin girişinde uygun yerlere monte edilmiş olan panolarda ilan edilir.

12.1.11. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi İş Kanunu’nun güncel hükümlerini uygulamakla sorumludur.

Her bir Araç Kontrol Merkezi’nde çalışan personel İşletmeci tarafından istihdam edilecek ve söz konusu personel İşletmeci’nin bordosunda yer alacaktır. Bu personel ile ilgili ücret, sosyal sigortalar primi, vergi ve diğer tüm ödemelerin süresi içinde yapılması İşletmeci’nin sorumluluğunda olacak ve İşletmeci’nin bu ödemelerin yapıldığına dair belgelerin suretlerini, ödeme tarihinden itibaren on (10) gün içinde TSE’ye ibraz edecektir.

İşletmeci, işveren sıfatıyla yerine getirmesi gereken yasal yükümlülüklerini gereği gibi ve müddeti içinde yerine getirmezse ve bu nedenle herhangi bir AKM’nin işletiminin aksaması veya durmasına sebep olursa bu ihlalin giderilmesi için İşletmeci’ye yedi (7) günlük bir süre verilecektir. Ancak İşletmeci’nin söz konusu süre içinde ihlali giderememesi halinde, bu Sözleşme TSE tarafından feshedilebilecektir.

TSE, herhangi bir AKM personelinin ve her bir AKM’nde Hizmetler’i veren tüm diğer personelin ihmali, kusuru, kastı veya hatası nedeniyle AKM’nde çalışanlara veya üçüncü kişilere herhangi bir şekilde verecekleri maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekil ve surette sorumlu olmayacaktır. İşletmeci bu nedenler TSE’ye karşı açılacak dava ve taleplerin tüm sonuçlarından sorumlu olacağını ve TSE’nin tespit ve tayin edeceği personel/leri çalışması için geçici süre ile ilgili İşletmeci’ye gönderebilir. Personel/lerin İşletmeci’de görevlendirildiği süre zarfında iaşe-ibate masrafları TSE tarafından, geçici görevli olduğu İşletmeci’ye fatura edilir.

Her hangi bir personel devrinin olması halinde İşletmeci ilgili personele ait ihbar ve kıdem tazminatlarına tekabül eden tutarı TSE’ye veya TSE’nin talebi halinde doğrudan ilgili personele ödeyecek ve personele ait sosyal sigorta primlerinin, işsizlik sigortası primlerinin ve diğer tüm yasal borçların tamamının ödendiğini TSE’ye ilgili vesaiki ibraz etmek sureti ile tevsik edecektir. Ancak İşletmeci’nin çalışanlarının yasal haklarının ihlali nedeniyle TSE’nin herhangi bir talep veya dava ile karşılaşması halinde İşletmeci, TSE’nin yanında müdahil olacağını ve TSE’den tahsil edilecek tüm meblağları TSE’nin ilk talebi üzerine derhal nakden ve tamamen ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşletmeci, her bir AKM’nde görev yapacak personelin seçiminde TSE’ye danışacağını, personelini TSE’nin önereceği kişiler arasından seçeceğini, TSE’nin onaylamadığı herhangi bir personeli işe almayacağını, yetersiz görülen personele ilişkin gerekli tüm tedbirleri alacağını, TSE’nin talimatı üzerine yetersiz görülen personeli derhal ve gecikmeksizin değiştireceğini ve bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek tüm tazminat ve ödemeleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.1.12. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi, vermekle yükümlü olduğu hizmetle ilgili müşterilere TSE tarafından tanımlanan randevu saatlerinde sarkmalar olduğunda ve diğer sebeplerle (örneğin dönemsel yoğunluklar) bekleme süreleri uzadığında, TSE'ye haber vermekle ve idare tarafından uygun görülen yöntemlerle (örneğin vardiya sayısını arttırarak, cihaz sayısını arttırarak, personel sayısını arttırarak, vb.) hizmet kalitesini düşürmeden sorunu çözmekle yükümlüdür.

12.1.13. Her vardiyada en az bir AKM Yardımcı Personelinin D ve/veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

12.1.14. AKM tesisi dışında araç kontrolünün yapılmasının planlanması halinde işletmeci, araç inceleme uzmanına ulaşım ve teçhizat desteği sağlar.
12.2. Araç Kontrol Merkezi’nin Kontrolüne Ait Şartlar

12.2.1. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi, Araç Kontrol Merkezinde yürütülen faaliyet, meydana gelen olay, personel SGK işlemleri, vb. hususlarla ilgili olarak TSE tarafından istenen bilgi, belge ve raporlamaları TSE tarafından istenen yöntem, süre ve periyodda TSE'ye iletmekle yükümlüdür.

12.2.2. TSE, istediği gün ve saatte AKM'nin, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun işletilip işletilmediğini kontrol etmekte serbest olup, Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi bu kontrollerde TSE'ye yardımcı olmak zorundadır.

12.3. Araç Kontrol Merkezi Hizmet Kapasitesinin Artırılmasına Dair Şartlar

12.3.1. İhale konusu, teklif verilen il için araç kontrol hizmetine ait alt yapı hizmetinin sağlanması işidir. Ancak, Araç Kontrol Merkezine gelecek araç sayısı bilinmemekte olup, ekonomideki değişim, ilgili diğer mevzuatlar vb. hususlar bu konuda belirleyici faktörlerdir. Bununla birlikte, referans olabilecek verileri İdari Şartname Ek-1'de verilmiştir.

Bunlar tahmini verilere göre hesaplanmış olup herhangi bir taahhüt içermemektedir.

Bu şartlarda başlangıç için belirlenen tesis özelliklerinin (personel, alan ve hat sayısı) talebi karşılamaması halinde Araç Kontrol Merkezi İşletmecisi TSE'nin talebi üzerine aşağıdaki şartlarda hizmet kapasitesini artırmalıdır.

12.3.2. İl bazında oluşan iş yoğunluğu veya talep artışı olması ve/veya TSE'nin talebi halinde AKM İşletmecisi, idarenin belirlediği süre içinde ve istediği bölgede araç kontrol hizmeti verecek yeni bir Araç Kontrol Merkezi işletmesini hazır hale getirir. Yeni AKM veya hatların oluşturulması hususunda yine bu şartname hükümleri geçerlidir. Yeni Araç Kontrol Merkezinin sözleşme süresi için ilk ihale sonucu yapılan sözleşme süresi geçerlidir.

12.3.3. Araç Kontrol Merkezi İşletmecisinin, artan hizmet kapasitesini karşılamayı kabul etmemesi veya belirtilen sürede yeni AKM' devreye alamaması durumunda TSE, o il için yeni ihaleye çıkabilir.
Madde 13 - İş Programı

Araç Kontrol Merkezinde;

13.1. 30.04.2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE arasında "Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelik" kapsamında "Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu", "Montaj
Tespit Raporu" ve "Gaz Sızdırmazlık Raporu" veya "Gaz Sızdırmazlık Faaliyetlerini Gerçekleştirmek Üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Türk Standardları Enstitüsü'nün Yetkilendirilmesine Dair Protokol" kapsamında işlem gören;


- LPG/CNG/LNG Montaj Tespit Raporu Araç Kontrolü,

- LPG/CNG/LNG Gaz Sızdırmazlık Raporu Araç Kontrolü,

13.2. 30.03.2010 tarihli "Araç İmal, Tadil ve Montaj Yönetmeliği (A.İ. TM.) Kapsamındaki Bazı Görevlerin Yürütülmesi Hususunda TSE 'nin Yetkilendirilmesine Dair Protokol kapsamında gerçekleştirilmekte olan A.İ. TM. kapsamında işlem gören;

- TSE tarafından gerek duyulacak tadilat projelerinin onayı için fiziki Araç Kontrolü,

- Damperli Araç Montaj Tespit Raporu Araç Kontrolü,

- Yangın algılama sistemi Araç Kontrolü,

13.3. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işlem gören;

- Tehlikeli Atık Taşıma Araç Kontrolü,

13.4. 10.04.2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmi Gazete 'de yayımladığı
"Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmekte olan;


- Ambulans ve Acil Sağlık Araçları Araç Kontrolü,

13.5. 06.03.2013 tarihlinde imzalanan "Tehlikeli Malların Taşınmasına İlişkin Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler Kapsamında Onay, Sertifikalandırma ve Muayene İşlemlerini Yapmak Üzere TSE'nin Yetkilendirilmesi Hususunda Protokol" kapsamında gerçekleştirilmekte olan;

- Araç Uygunluk Kontrolü,

- Taşıt Uygunluk Kontrolü,

- Protokol kapsamında gerçekleştirilecek diğer teknik kontroller,

UDHB 'nin yayınladığı Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkındaki Yönetmeliğin geçici maddesi gereğince işletici yetki belgesine sahip muayene merkezi bulunmayan illerde, söz konusu yönetmelik şartları aranmaksızın, ADR Araç/Taşıt Uygunluk Kontrol faaliyetleri yürütülebilir. Aksi takdirde ilgili AKM'nin Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak işletici yetki belgesi alması zorunludur.

Türk Standardları Enstitüsüne çeşitli bakanlık ve/veya kurumlarca yönetmelik, protokol vb. yöntemle verilmiş olan ve bundan sonra verilecek araç kontrol hizmetleri kapsamında TSE tarafından belirtilen işlerin tamamının yapılmasından işletmeci imtina edemez.

TSE işletmecinin sorumluluk alanına giren ve kendine gelen talepleri sözleşme süresince boyunca doğrudan kabul etmez, kontrolün AKM tesisi dışında yapılmasına karar verilmesi halinde işletmeci inceleme uzmanına gerekli ulaşım ve ekipman desteğini sağlar.

Madde 14- Ödemeler

14.1. Müteahhit, Araç Kontrol Merkezine gelen araç sahiplerinden TSE hizmet bedelini de tahsil ederek, araç sahibine tümünü ayrı kalemler halinde fatura eder. Müteahhit, aylık olarak (takvim ayı) tahsil ettiği TSE Hizmet Bedeli ve TSE payının toplamını bir sonraki ayın 10' una kadar TSE hesabına yatırır. TSE bu miktarı işletmeciye fatura eder. Ayın 10. gününün resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda, ödeme müteakip ilk iş gününde yapılır.

14.2. Müteahhitten alınacak TSE Hizmet Bedeli ve TSE payı toplamının sözleşmede belirtilen sürelerde TSE hesaplarına aktarılmaması halinde en yüksek kanuni faiz uygulanır.

14.3. Avans verilmeyecektir.
Madde 15- Sözleşmenin Devri ve Ortak Alınması

15.1. Esas olan, işletmecilik süresince, ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişilikler tarafından işletmeciliğin yürütülmesidir.

15.2. Her türlü sözleşme devri, sözleşmeye ortak alma ve hisse devir işlemi, mevcut işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve devir talebinde bulunduğu tarih itibariyle sözleşmeden doğan herhangi bir borcunun olmaması ve İdare ile her hangi idari ve hukuki bir problemin bulunmaması kaydıyla, TSE Başkanlığının yazılı izni ile yapılabilir.

15.3. İşletmecinin sözleşme kurallarına uymaması sebebiyle fesih ihbarının yapılmış olması halinde sözleşmenin devri, sözleşmeye ortak alma veya hisse devri yapılamaz. Sözleşme devri, sözleşmeye ortak alınması durumunda gerek devir edilecek gerekse ortak edilecek gerçek ve tüzel kişilerde de şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar ve hususlar aynen aranır.

15.4. Devir işlemi TSE Başkanlığının uygun bulunan söz konusu saha, yapı ve tesisler için ilk ihaleyi esas teşkil eden şartname ve sözleşmedeki hükümlerde meri mevzuat kapsamında zorunluluk arz eden değişiklikler dışında her hangi bir değişiklik yapılmaksızın Devir eden İşletmeci, Devir alan İşletmeci ve sözleşme imzalamaya yetkili makam arasında ve bütün masrafların devir alan tarafından karşılanmak kaydı ile noter onaylı "Devir Sözleşmesi" imzalanacaktır.

15.5. TSE'nin bilgisi dâhilinde yapılan ticaret unvanı ve işletmenin biçimindeki (limited şirketin, anonim şirkete dönüşmesi gibi) değişikliklerde süre aranmayacak ve ayrıca bedel alınmayacaktır.

15.6. TSE tarafından uygun bulunan sözleşmeye ortak alma ve ortak olma işlemi, mevcut işletmecinin ve sözleşmeye ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğin İdare ile herhangi idari ve hukuki bir problemin bulunmaması kaydıyla, TSE Başkanının yazılı izni ile yapılabilir.

15.7. Sözleşmeye ortak almak isteyen ve ortak olmak isteyen tüzel kişiliklerde azınlık hisselerinin yazılı muvafakatinin alınması ve ortaklık işlemine yönelik şirket ortakları tarafından şirket kararı alınması zorunludur.

15.8. Sözleşme süresince, işletmeciliği yürüten tüzel kişiliğin sözleşme tarihindeki hissedarların oranının hiçbir şekilde %51'in altına düşmesine yol açacak hiçbir hisse devrine izin verilmeyecektir.

15.9. Sözleşme süresince, işletmeciliği yürüten gerçek ve tüzel kişilik ile ortak girişimlerde ihalenin yapıldığı ve sözleşmenin imzalandığı tarihteki mevcut şirket ortakları arasında yapılacak hisse devrinde süre şartı aranmayacak ve ayrıca bedel alınmayacaktır.

15.10. İdareden onay alınmadan, "Sözleşme Devri", "Sözleşmeye Ortak Alınması" ve "Hisse Devri" işlemlerinin gerçekleştirildiğinin İdare tarafından tespit edilmesi durumunda ihtar ve uyarı yapılmaksızın sözleşme imzalamaya yetkili makam tarafından sözleşme fesh edilerek kesin teminat gelir kaydedilir.

Madde 16- Sözleşmenin Feshi

Sözleşmenin feshi;

16.1. Müteahhitin taahhüdünden vazgeçmesi,

16.2. Müteahhitin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygunolarak yerine getirmemesi,

16.3. Müteahhitin idareye ödemekle yükümlü olduğu miktarları yükümlü olduğu tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödememesi veya her takvim yılı içerisinde belirlenen süre içerisinde üç defa ödememesi

16.4. Sözleşme ve şartnamede yasaklanan faaliyetleri yazılı uyarılara rağmen yapmaya devam etmesi,

16.5. Yargı kararlarına aykırı davranışta bulunması,

16.6. Söz konusu saha/tesiste yüz kızartıcı faaliyetlerin yapılması durumunda sözleşme feshedilir.

16.7. Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birine uyulmaması üzerine, TSE'nin en az 10 (on) gün süreli ve sebebi açıkça belirtilen yazılı ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir. Fesih işletmeciye resmi olarak bildirilir.

16.8. Fesih tebligatını müteakip işletmeci 10 (on) gün içinde tesisin TSE Araç Kontrol Merkezi olduğunu gösterir işaret, levha, tabela vb. objeleri kaldırmak basılı ilan, reklam, broşür vb. dokümanların dağıtımını durdurmak ve toplamak zorundadır.

16.9. Gelir kaydedilen kesin teminat İşletmecinin borcuna mahsup edilemez.

16.10. İşletmecinin sözleşme süresi sona ermeden faaliyetini durdurması veya sözleşmenin feshine sebep olması durumunda, yatırmış olduğu bütün teminatlar nakde çevrilerek gelir kaydedilir.

16.11. Sözleşmenin karşılıklı anlaşarak tasfiyesi ise ancak tarafların tüzel kişiliklerinin yasal düzenlemeler ile veya yargı kararları ile ortadan kalkması durumunda veya tarafların karşılıklı uzlaşması durumunda veya tarafların karşılıklı tasfiye tarihine kadar sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi şartı ile TSE Başkanlık Makamından olur alınarak cezai yaptırım uygulanmaksızın gerçekleştirilebilir.

16.12. İşbu sözleşmenin konusunu teşkil eden iş ve işlemlerden, düzenleyici yetkiye sahip kamu kurum ve kuruluşlarınca TSE'ye verilen yetkinin geri alınması hâlinde, söz konusu iş ve işlemler işbu sözleşmenin kapsamından çıkarılmış sayılır.
Madde 17- Sözleşme Değişiklikleri
17.1. Bu Sözleşme’nin tamamı veya herhangi bir hükmü Taraflarca yazılı olarak değiştirilebilir.

17.2. Taraflar bu Sözleşme’nin imzalandığı tarihten sonra, Protokol ve/veya Hizmet’e ilişkin yasal düzenlemelerde yapılacak değişikliklerin gerektirmesi halinde bu Sözleşme’yi derhal tadil edeceklerdir. İşletmeci’nin söz konusu tadilleri kabul etmemesi halinde, TSE bu Sözleşme’yi ön bildirimde bulunmaksızın derhal hüküm ifade etmek kaydıyla feshetme hakkını haizdir.

Madde 18- Özel Hükümler

İstanbul ili için ihaleyi kazanan istekli Anadolu ve Avrupa yakaları olmak üzere 2 ayrı AKM'yi aynı anda faaliyete geçirmek zorundadır.

Madde 19- Cezalar

İşletmecinin, mücbir sebepler dışında AKM tesisini taahhüt ettiği sürede hizmete açmaması veya taahhüt ettiği hizmet günlerinde hizmet verememesi veya hizmeti aksatacak herhangi bir duruma sebep olması halinde diğer sorumluluk ve yükümlülüklerine ilaveten idareye KDV hariç günlük A sınıfı için 1.000-TL, B sınıfı için 500-TL, C Sınıfı için 250-TL ceza öder.

Madde 20 - Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşme ve eklerinin uygulanması safhasında hâsıl olacak hukuki ve fiili ihtilaflarda, Ankara icra ve mahkemeleri yetkilidir. İşbu sözleşme kapsamında hâsıl olacak ihtilaflarda özel hüküm bulunmayan durumlarda hukuk genel hükümleri geçerlidir.

Madde 21 - Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 2886 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 22 - Yürürlük

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 23 - Sözleşmenin İmzalanması

Bu sözleşme 23 maddeden ibaret olup, TSE ve İşletmeci tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca TSE, İşletmecinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun TSE’ce onaylı suretini" düzenleyip İşletmeciye verecektir.

Sayfa /


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Araç kontrol merkezi altyapi iŞletmesi Hİzmetlerine iLİŞKİn sözleşME iconUydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerine iLİŞKİn...

Araç kontrol merkezi altyapi iŞletmesi Hİzmetlerine iLİŞKİn sözleşME iconEk-1 İÇmesuyu teknik altyapi tesisleriNİn planlama, etüt ve projelendiRİlmesine...

Araç kontrol merkezi altyapi iŞletmesi Hİzmetlerine iLİŞKİn sözleşME iconAraç tamirhaneleri İÇİn kontrol listesi

Araç kontrol merkezi altyapi iŞletmesi Hİzmetlerine iLİŞKİn sözleşME iconEk I 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerinin takılmasına ilişkin

Araç kontrol merkezi altyapi iŞletmesi Hİzmetlerine iLİŞKİn sözleşME iconFaksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme

Araç kontrol merkezi altyapi iŞletmesi Hİzmetlerine iLİŞKİn sözleşME icon1 İdarenin; a) Adı: T. C devlet demiryollari iŞletmesi genel müDÜRLÜĞÜ...

Araç kontrol merkezi altyapi iŞletmesi Hİzmetlerine iLİŞKİn sözleşME iconTehlikeli madde taşiyan araç ve üst yapilarina iLİŞKİn muayene merkezleriNİn...

Araç kontrol merkezi altyapi iŞletmesi Hİzmetlerine iLİŞKİn sözleşME iconDerslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile derslerde kullanılacak...

Araç kontrol merkezi altyapi iŞletmesi Hİzmetlerine iLİŞKİn sözleşME iconKomuta Kontrol Merkezi

Araç kontrol merkezi altyapi iŞletmesi Hİzmetlerine iLİŞKİn sözleşME iconAtatürk Kültür Merkezi Başkanlığında İç Kontrol 10


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev