En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak busayfa1/18
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.
c:\users\qwerty\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\cumhuriyet-duvar-kagidi-v2-tilqi-j.jpg


1.

1.GENEL BİLGİLER 4

A.Misyon ve Vizyon 5

B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5

C. İdareye İlişkin Bilgiler 23

1. Fiziki Durum 23

2. Örgüt Yapısı: 33

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 33

4. İnsan Kaynakları 37

a.Akademik Personele İlişkin Bilgiler 38

b.İdari Personele İlişkin Bilgiler 43

5. Sunulan Hizmetler 47

b. Yüksekokullar 50

c. Enstitüler 52

d. Meslek Yüksekokulları 53

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 58

3. AMAÇ VE HEDEFLER 61

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61

B. Temel Politikalar ve Öncelikler 63

4. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 63

A. Mali Bilgiler 63

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 63

B. Performans Bilgileri 85

1.Faaliyet ve Proje Bilgileri 85

5. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 95

E. Değerlendirme 97

6. ÖNERİ VE TEDBİRLER 98


TABLOLAR LİSTESİ


Tablo 71: Güçlü ve Zayıf Yönler……………………………………………………………………..112

Tablo 72: Fırsat ve Tehditler………………………………………….………………….……...........113ŞEKİLLER LİSTESİ


Şekil 20: Muhtelif İşler Ödenek ve Harcama Dağılımı (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.)……………………………………………………………………………………………...96

Şekil 21: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Ödeneği ve Harcama Dağlımı…………….......97

RESİMLER LİSTESİ

KISALTMALAR LİSTESİ

BAP :Bilimsel Araştırma Projeleri

BESYO : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

BŞK : Başkanlığı

DPT :Devlet Planlama Teşkilatı

FTR : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

EKUAL : Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı

İİBF : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

KBÖ : Kesintili Başlangıç Ödeneği

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı

MYO : Meslek Yüksekokulu

ÖYP : Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

SA : Stratejik Amaç

SYO : Sağlık Yüksekokulu

TOKİ : Toplu Konut İdaresi

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu

YO : Yüksekokul

YÖK : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

  1. SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının rasyonel kullanımını, verimliliği, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği öngörmektedir. İdareler sahip oldukları kaynakları nasıl kullandıklarını faaliyet raporları hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirmektedirler. 2006 yılında kurulan Üniversitemiz çağdaş yönetim anlayışıyla eğitim ve öğretim hizmetlerinde en yüksek kaliteye ulaşma, kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversitemiz; bilimsel saygınlığı ve rasyonel faaliyetleriyle bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmak, özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder öğrenciler yetiştirmek, bilim dalları arasındaki ortak çalışmaları disiplinler üstü boyuta taşımak, toplumun hızla değişim sürecinde iletişim araçları ile öğrenciye hizmet ve halkla iletişim içinde yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol almak, stratejik hedeflerine ulaşmak üzere gerekli çalışmaları yürütmeye; geçmişte olduğu gibi gelecekte de bilimin öncülüğünde, topluma duyarlı ve lider bireyler yetiştirmeye ve diğer sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir.

Üniversitemiz, 2015 yılı içerisinde Yükseköğretim Kanununda yer alan esaslar çerçevesinde gelişme yolunda çaba sarf ederek öğrencisi, akademisyeni ve idari personeli ile çevresine karşı sorumluluk duyan bir üniversite olmuştur. Üniversitemiz kalite odaklı eğitim öğretimi benimsemiştir.

Üniversitemizin 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu doğruluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’inci maddesi gereğince çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe ve Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi’ne uygun olarak hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

Rektör

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu iconIşleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu iconŞimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin...

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu iconTürkiye'nin öğretim ve eğitim politikasının her derecesini, tam bir...

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev