Zaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulamasısayfa1/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4

T.C

DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI

Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü
PANSİYON İÇ YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı Erünal Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunda kalan paralı-parasız yatılı öğrencilerle, pansiyonda görevli tüm personelin yönetimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge Erünal Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunda kalan paralı parasız öğrencilerle görevli personelin yönetimine, görev yetki, sorumluluklarına ilişkin temel konuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge 15/08/1983 tarih ve 6950 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 10. maddesinin İ bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

Okul, Erünal Sosyal Bilimler Lisesi okulunu

Pansiyon, Erünal Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunu

Belletici, Erünal Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunda belleticilik görevi yüklenenleri

Öğrenci, Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisini

Veli, Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci velisini

İdare, Erünal Sosyal Bilimler Lisesi idari kadrosunu

İKİNCİ BÖLÜM

Zaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması

MADDE 5- Yatılı öğrencilerin bir günlük zaman çizelgesi ve uygulaması Ek’lerde verilmiştir. Zaman çizelgesi şartlara göre okul idaresi tarafından değiştirilebilir. Değişiklikler öğrenci ve öğretmenlere duyurulur.

Belletici öğretmenler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması

MADDE 6- Belletici öğretmenler için zaman çizelgesi EK' lerde verilmiştir. Bu zaman çizelgesi şartlara göre okul idaresi tarafından değiştirilebilir. Değişiklikler öğretmenlere duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nöbetlerle İlgili Hususlar Nöbet Süresi

MADDE 7- Belletici öğretmenler 24 saat süre ile nöbet tutarlar. Nöbetler sabah08:00'da başlar ertesi gün saat 08:00'da sona erer.

Nöbet Devir Teslimi

MADDE 8- Nöbeti sona eren nöbetçi belletici grubu yoklama evraklarını, nöbetdefterini varsa nöbeti ile ilgili aldığı tutanakları, pansiyon anahtarlarını pansiyonişleri müdür yardımcısına teslim edip, nöbeti sırasında karşılaştığı aksaklıkları,problemleri müzakere ederek nöbetini sona erdirmiş olur.

MADDE 9- Yeni belletici nöbetçi grubu pansiyon işleri müdür yardımcısından yoklama evraklarını, nöbet defterini, pansiyon anahtarlarını teslim alarak görevinebaşlar.

Nöbet Sırasında İşbölümü

MADDE 10- Belletici öğretmenler işlerin daha tertipli ve düzenli yürütülmesi, görevlerinde ihmallerin önlenmesi için nöbetlerinde işbirliği ve işbölümü ilkelerine riayet ederek görev paylaşımı yaparlar.

Belleticilerin Kalacağı Yerler.

MADDE 11- Belletici öğretmenler nöbetlerinde kendilerine ayrılan belletici odalarında kalırlar.

Belleticilerin Nöbetçi Olduğu Günlerdeki Başlıca Görevleri

MADDE 12- Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki başlıca görevleri şunlardır:

1. Pansiyonda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek,

2. Öğrencilerin etütlerde - etüt saatleri dışında çalışma yerlerinde - sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerinde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak,

3. Etüt saatlerinde etüt salonlarında bulunmak ve sürekli kontrol altında tutmak,

4. Etüt aralarında öğrencileri gözetimi altında bulundurmak,

5. Etütlerde yoklama yapmak, yoklama pusularını ilgili müdür yardımcısına vermek,

6. Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek,

7. Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamak,

8. Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

9. Hastalanan öğrencilerin durumlarını idarecilere bildirmek ve durumları ile ilgilenmek,

10. Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip, durumları ile ilgilenmek,

11. Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberiolmadan eşyanın okul dışına ve ilgili birim dışına çıkarılmasını önlemek,

12. Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları ve varsa tespit edilen eksikleriyazmak,

13. Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelaya göre çıkartılmasında,dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,

14. Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine zamanında duyurmak,

15. Çarşı izni ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

16. Sosyal, Sportif ve kültürel faaliyetlerle ilgili olarak kendisine verilen iş veişlemleri yapmak,

17. Nöbetçi öğrencilerin zamanında görev yerlerine gitmelerini ve görevlerini gereğigibi yapmaları hususunda genel kontrollerini yaparak gereken direktifleri vermek,

18. Pansiyon temizliğinin genel kontrollerini yaparak ilgililere gereken direktiflerivermek,

19. Öğrencilerin mevcut talimatnamelere uygun hareket etmelerini sağlamak,

20. İdarece kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

21. Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tespit olunan iç yönergehükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Etütler

Etüt Süresi ve planlanması

MADDE 13- Bir günde 3 ders saati etüt yapılır. İlk etüt 17:10-18:00, ikinci etüt 19:00-19:50 arasıüçüncü etüt 20:10- 21:00 saatleri arası olarak planlanır. Etütler 50 dakika ders 20 dakika dinlenme olarak planlanır.

MADDE 14- Cuma ve cumartesi akşamları etüt yapılmaz. (Özellikle son sınıföğrencileri için idare gerek gördüğü takdirde nöbetçi öğretmene bildirerek haftasonuda etüt yapabilir.) Pazar günü akşam evci öğrenciler döndüğü zaman etütler normal bir şekilde tekrar başlar. Milli maçların olduğu günlerde etüt süreleri uzatılarak öğrencilerin maç izlemelerine izin verilir.

MADDE 15- Etütlerin başlama ve bitiş saatlerini gösteren zaman çizelgesi Ek’lerde verilmiştir. Bu zaman çizelgesi şartlara göre okul idaresi tarafından değiştirilebilir.Değişiklikler öğretmenlere duyurulur.

Etüt Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

MADDE 16- Belletici öğretmenler etütlerin düzenli yürütülmesi için aşağıdabelirtilen hususlara dikkat ederler.

1. Etütler pansiyon etüt salonlarında yapılır.

2. Her öğrenci belirtilen etüt salonunda kendisine ayrılan masada etüde girmekzorundadır.

3. Etüt sırasında yatakhaneler, kantin ve pansiyon dış kapısı kapalı tutulur.

4. Etüt sırasında öğrencilerin yiyecek içecek tüketmelerine izin verilmez.

5. Etütlerde her öğrenci bireysel çalışır.

6. Etüt sırasında öğrencilerin gürültü yapmaları önlenir.

7. Etüt sırasında belletici öğretmenler etüt salonunda bulunurlar.

8. Etüt aralarında öğrenciler gözetim altında tutulur.

9. Etüt sırasında öğrencilerin ders ile ilgili karşılaştıkları güçlüklere yardımcı olunur.

10.Uyarılara rağmen etüde girmeyen veya girdiği halde etüt kurallarına uymayanöğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilip disipline verilmek üzere ilgili müdüryardımcısına teslim edilir.

11.Belleticilerin uygun görmesi halinde hasta ve kendini iyi hissetmeyen öğrencilereyatakhanede kalarak dinlenmesine izin verilir. Bu öğrenciler yoklamada izinligösterilir.

12.Etüt bitiminde sandalyelerin düzgün bırakılıp ders araç gereçlerin masalarınüzerinde bırakılmaması ve etüt salonunun düzenli bırakılması hususunda uyarılardabulunulur.

13.Cep telefonları akşam etüt saatleri başlangıcında kapatılacak olup kapatıldığı nöbetçi öğretmenlere gösterilecektir ve yat saatinden sonra da kapatılacaktır. (Uymayanların telefonları 2 ay süreyle alıkonacaktır.)

Etüt Sonrası Çalışma

MADDE 17- üniversiteye hazırlık, ödev ve proje vb. çalışmalarda bulunanöğrencilere saat 24.00 kadar yurttaki etüt salonlarında ve kendi odalarındaçalışmalarına izin verilir. Belleticiler tarafından bu öğrenciler ara ara kontrol edilir.Saat 24.00 sonra etüt salonları ve ışıklar kapatılarak öğrencilerin yatmaları sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yoklamalar

Etüt Yoklaması

MADDE 18- Etüt yoklaması ‘’Günlük Etüt Yoklama Listesi’’ ne etütte bulunmayanöğrencilerin isimlerinin karşısına – (eksi) işareti konularak alınır. Etüt yoklamasında aşağıda

belirtilen hususlara dikkat edilir:

a) Her etüt için bir yoklamanın alınması esastır.

b) Yoklama belletici öğretmen tarafından etüt başında alınır.

c) Yoklamada bulunmayan öğrenciler tespit edilerek durumları araştırılır.

Yatakhane Yoklaması

MADDE 19- Yatakhane yoklaması “Günlük Yatakhane Yoklama Listesi’’ ne yatakhanede

bulunmayan öğrencilerin isimlerinin karşılarına - (eksi) işareti konularak alınır. Yatakhane

yoklamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir.

a) Yatakhane yoklaması belirtilen saatte yatakhanede alınır.

b) Yatakhane yoklaması belletici öğretmenler tarafından öğrenci bizzat görülerek alınır.

c)Yoklama saatinde bütün öğrenciler kendi odalarında ve yataklarının üzerinde bulunmalarına

dikkat edilir.

ç) Yoklama esnasında öğrencilerin yer değiştirmemesine dikkat edilir.

d) Uyarılara rağmen yoklama saatinde odasında bulunmayan, yoklamaya bilerek katılmayan,

yoklama esnasında yer değiştiren, yanlış bilgi ve beyanda bulunan öğrencilerin durumlarıtutanakla tespit edilip disipline verilmek üzere ilgili müdür yardımcısına verilir.

e) Yoklamada bulunmayan öğrenciler tespit edildikten sonra durumları araştırılır.

f) Araştırmalar sonucu pansiyonda bulunmayan, izinsiz ayrıldığı tespit edilen öğrencilerin

yakınları telefonla aranarak bilgi edinilmeye çalışılır. Tüm araştırmalar sonucu nerede olduğu

tesit edilmeyen öğrencinin durumu jandarmaya veya emniyet görevlilerine haber verilerek

kayıp başvurusunda bulunulur. Ayrıca tüm gelişmeler tutanak altına alınır.

MADDE 20- Yoklama saatlerine ilişkin zaman çizelgeleri EK’ ler de sunulmuştur. Bu zaman

çizelgeleri şartlara göre okul yönetimi tarafından değiştirilebilir. Değişiklikler öğretmenlere

duyurulur. Belletici öğretmenler ihtiyaç duyduğunda belirlenen saatler dışında da yoklama

alabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Yemekler, Yemekhane Ve Mutfak

MADDE 21- Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin saat ve sürelerine ilişkinzaman çizelgeleri EK- verilmiştir. Bu zaman çizelgesi şartlara göre okul idaresitarafından değiştirilebilir. Değişiklikler öğretmenlere duyurulur.

MADDE 22- Yemekhanede işlerin tertipli, düzenli, kontrollü yürütülüp herhangi biraksaklığa ve ihmale yer verilmemesi için şu hususlara dikkat edilmelidir.

1. Belletici öğretmenler mümkünse yemek saatinden önce yemekhanede bulunmalı.

2. Yemekhane düzeni kontrol edilmeli aksaklıklar giderilmeli (masaların vesandalyelerin düzeni, servisin açılışı, yemek artıklarının döküleceği kovalar,yemeklerin servise hazırlanması, yemek dağıtımı yapanların tertip ve düzenliliği,tabldot ve tabakların, kaşık, çatalların temizliği vb.)

3. Yemekler verilmeden tadılarak kontrol edilmeli

4. Öğrenciler belirlenen zaman diliminde yemekhaneye alınmalıdır.

5. Öğrencilerin sessiz olmaları sağlanmalı

6. Öğrencilerin belirlenen yerlerde düzgün sıraya girmeleri sağlanmalıdır.

7. Yemek sırası gözetim altında tutulmalı sıra ihlalleri önlenmeli.

8. Yemeklerin dengeli dağıtılması sağlanmalı

9. Yemek yiyen öğrencilerin bekleme yapmaları önlenmeli

10. Mutfak kısmına öğrencilerin girmesi engellenmeli

11. Belleticiler tüm öğrenciler yemek aldıktan sonra yemek almalı

12. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yemekhaneden ayrılmadan en az belleticilerden birinin yemekhanede bulunması

13. Sabahları öğrencilerin törene katılabilmeleri için kahvaltı saati ve süresine dikkatedilmeli

14. Akşamları öğrencilerin etütlere hazırlık yapabilmeleri için yemek saati vesüresine dikkat edilmeli yemeğini yiyen öğrencilerin yemekhaneyi terk etmeleri,diğerlerinin acele davranması için uyarılarda bulunulmalı.

Yemek Numunesi

MADDE 23- Belletici öğretmenlerce aşçı tarafından alınan yemek numunesi kontroledilerek, yemek numunesi tutanağı imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci İzin İşlemleri

Çarşı İzinleri

MADDE 24 - Cumartesi ve Pazar günlerinde ise saat 09.00 ile 17.00 arasında Antalya merkezeçarşı iznine çıkabilirler. Çarşı iznine çıkmak isteyen öğrenci belletici öğretmenlerdenizin alarak belleticinin gözetimindeki çarşı izin takip çizelgesini imzaladıktan sonra çıkar. Vaktinde gelmeyen öğrencinin bir sonraki “evci iznine” kadar “çarşı izni” kaldırılır.

Çarşı İzin Süresi

MADDE 25 - Cumartesi-Pazar çarşı izin süresi 09.00 ile17.00 saatleri arasındadır. Bu süre şartlara göre okul idaresi tarafındandeğiştirilebilir. Gerektiğinde idare izinleri iptal edebilir. Değişiklikler ilgililereduyurulur.

Evci İzinleri

MADDE 26 - Evci izni, velinin muvafakati alınmak suretiyle öğrencinin Cuma günüson ders bitiminden Pazar günü saat 17.00’a kadar il sınırları içinde veya öğrenciningeliş gidiş yapabilecek il sınırları dışına velisinin belirttiği adreste izin kullanmasıdır.Gerektiğinde idare izinleri iptal edebilir.
Evci İzin Süresi

MADDE 27 - Evci izin süresi Cuma günü son ders saatinden başlar Pazar günü saat17.00’da sona erer. Bu süre şartlara göre okul idaresi tarafından değiştirilebilir.Değişiklikler ilgililere duyurulur.

Evci İzin İşlemleri

MADDE 28 – Evci izni, veli tarafından muvafakat belgesi veya izin dilekçesi ile evciizin formunun ilgililer tarafından doldurulup okul idaresine teslim edilmesiylebaşlamış olur. Velisi il dışında olan öğrencilerin evci izinleri velinin; nüfus cüzdanının ön ve arka kısımlarının fotokopisi ve durumu açık,net bir şekilde belirten bir dilekçeyi okul idaresine faks veya e - posta ile ulaştırmasıyoluyla da sağlanabilir.

MADDE 29- Evci izin formları her yıl yenilenir. Evci izni sırasında doğabilecek hertürlü aksaklıkta veli, öğrencinin evci çıktığı adresteki velisi, öğrencinin kendisisorumludur.

İzinden Geç Dönme Veya Dönmeme

MADDE 30 – Çarşı veya evci izninden geç dönen veya dönmeyen öğrencilerindurumları sıra ile

1. Öğrenciye telefonla ulaşılmaya çalışılır. Ulaşılamadığı takdirde

2. Velisine ve yakınlarına ulaşılmaya çalışılır. Herhangi bir şekilde öğrencinin neredeolduğu tespit edilmediği durumlarda jandarmaya haber verilerek kayıp ilanındabulunulur. Tüm bu gelişmeler bir tutanakla imza altına alınır.

MADDE 31- İzin müddetini geçiren öğrenci hakkında ödül disiplin yönetmeliğinegöre işlem yapılır.

MADDE 32 - Hafta sonu nöbet görevi olan öğrencilere izin verilmez.

Yurt Başkanları

MADDE 33-Pansiyon başkanının başlıca görevleri şunlardır:

1. Oda başkanının görevlerini kontrol etmek, oda talimatının uygulanmasınısağlamak, aksaklıkları okul idaresine bildirmek,

2. Etütlerin zamanında ve sağlıklı yapılmasını sağlamak, aksaklıkları okul idaresinebildirmek,

3. Pansiyon genel düzeninin sağlanmasında, korunmasında idarecilere ve belleticiöğretmenlere yardımcı olmak,

4. Yatılı öğrenciler ile okul yönetimi arasında irtibatı sağlamak,

5. Okul idaresinin gerekli gördüğü hususları yatılı öğrencilere duyurmak,

6. Öğrencilerin izin vs. isteklerini müdür yardımcısına bildirmek,

7. Pansiyonda giderilmesi gereken aksaklık ve eksikleri kontrol ve tespit ederekbelletici öğretmenlere ve müdür yardımcısına bildirmek,

8. Aylık yemek listesinin hazırlanmasında arkadaşlarının da görüşlerini dikkatealarak imkanlar ölçüsünde yapılmasına yardımcı olmak.

9. Pansiyonda görevli öğrencileri denetlemek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak,ihtiyaç halinde bu görevlilerin tutumlarını belletici öğretmene ve müdüryardımcısına bildirmek,

10. Valiz odasının gereken zamanda açılıp kilitlenmesini sağlamak,

Pansiyon başkanı, düzen ve işleyişle ilgili bütün yönergelerin yürütülmesinde belleticiöğretmenlere ve müdür yardımcısına karşı sorumludur. Pansiyon başkanının izin vb.sebeplerle görevi başında bulunamadığında görevi başkan yardımcıları yürütür
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Zaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması iconÖğretmenlik uygulaması ile ilgili olarak dönem boyunca okul içinde...

Zaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması iconHer federasyonda, genel muhasebe ilkeleri ve uygulamaları konusunda...

Zaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması iconPansiyon güNLÜk zaman çİzelgesiNİn uygulanmasi

Zaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması icon1.Öğretmenlik Uygulaması I dersi Uygulama Okulu Devam Çizelgesi 20

Zaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması iconÖnlem Alma kys risk Esaslı Bir çalışmadır. Amaç her zaman riski en...

Zaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması iconRemnux Linux Dağıtımının İncelenmesi ve Örnek bir Kötücül Yazılım Analiz Uygulaması

Zaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması iconZaman yönetiMİ kavrami, amaci ve önemi

Zaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması iconİnsansiz yer araci iÇİn navigasyon sistemi ve kalman filtresi uygulamasi

Zaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması iconVatandaşların bankalardaki paralarına "Adil Düzen" devleti ne zaman el koyacak?

Zaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması iconBaşlangıç kaynama noktası 75 °C olan un 1203 maddesi, herhangi bir...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev