Tanimlar madde 4sayfa1/6
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6

TÜRKİYE CUMHURİYETİaçıklama: adalet myo logo.jpg

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ KILAVUZU

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ YÖNERGESİ

AMAÇMadde 1-

Bu yönergenin amacı; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki eğitim-öğretim sırasında kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini hukuk- adalet hizmetleri sektöründe uygulamaları amacıyla yapılacak Staj ile ilgili olarak Yüksekokul Yönetiminin, işyerinin ve öğrencilerin uymaları gereken usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAMMadde 2-

Bu yönerge Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) çerçevesinde iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

HUKUKİ DAYANAKMadde 3-

Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22 Mayıs 2002 tarih, 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4-


Yönergede geçen deyimlerden,

 1. Üniversite: Ankara Üniversitesini,

 2. Yüksekokul: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulunu,

 3. Müdürlük: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

 4. Yönetmelik: METEB içindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik,

 5. Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu: Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılarından birisinin başkanlığında, Üniversiteye bağlı Meslek Yüksekokullarının müdürü veya Meslek Yüksekokulu sanayi işbirliğini sağlamakla görevli öğretim elemanlarının katılımı ile oluşan üniversite düzeyindeki bir kurulu,

 6. Meslek Yüksekokulu Staj ve Uygulama Kurulu (Staj Değerlendirme Komisyonu): Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürünün görevlendirdiği bir Müdür Yardımcısının başkanlığında, Staj koordinatörü, Öğrenci İşleri şefi ve Mali İşler şefinden oluşan Meslek Yüksekokulu düzeyinde oluşturulan dört kişilik bir kurulu,

 7. Staj Koordinatörlüğü: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu kadrolu öğretim görevlilerinden Staj uygulaması konusunda görevlendirilen bir öğretim elemanını ifade eder.MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 5-

Stajdan sorumlu Müdür Yardımcısı, Staj Koordinatörleri, Öğrenci İşleri şefinden ve Mali konularda ise Mali İşler şefinden oluşan Meslek Yüksekokulu Staj ve Uygulama Kurulunun (Staj Değerlendirme Komisyonu) görevleri aşağıdaki gibidir:

 1. Yüksekokul öğrencilerinin staj yönergesi hükümleri doğrultusunda staj uygulaması yapmalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek ve planlama yapmak,

 2. Stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, basılıp hazır hale gelmesini organize etmek,

 3. Öğrencilerin staj yeri temini hususunda gerekli evrakları kabul etmek,

 4. Staj çalışmalarını denetlemek,

 5. Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,

 6. Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek,

 7. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemleri yapmak ve

 8. Yüksekokul müdürünün staj uygulaması ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak


Kurul her yıl gereken toplantıları yaparak, toplantı değerlendirme sonuçlarını üniversite staj ve eğitim uygulama kuruluna bildirir.
MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMALARINDAN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREVLERİ
Madde 6-

 1. Üniversite staj ve eğitim uygulama kurulu toplantılarına katılmak ve kurulun aldığı kararları Meslek Yüksekokuluna uygulamak.

 2. Yüksekokul öğrencilerinin staj ve eğitim uygulamalarını planlamak ve uygulanmasını sağlamak.

 3. Öğrencilerin stajlarını uygun yerlerde yapabilmesine imkân sağlayacak şekilde gerekli yazışmaları yapmak ve bunları kabul etmek

 4. Staj dosyalarının çoğaltılmasını sağlamak

 5. Staj yapacak öğrencilerin denetimlerini sağlamak, bu amaçla gerekli yazışmaları yapmak,

 6. İşyerinde oluşabilecek herhangi bir iş kazasına yönelik olarak gerekli Sosyal Güvenlik işlerinin aksamamasını sağlamak.


STAJ KOORDİNATÖRLERİNİN STAJLA İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
Madde 7-

 1. Staj Değerlendirme Komisyonu üyeleri ile işbirliği içinde program öğrencilerini staj konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

 2. Öğrencilerin staj yapacakları iş yerlerinin uygunluğunu belirlemek.

 3. Staj bitiminde öğrencilerin staj dosyalarını değerlendirmek üzere Staj Değerlendirme Komisyonu toplantıya çağırmak ve dosyaları değerlendirip, sonuçları Yüksekokul Yönetimine rapor edip bildirmek.STAJIN YAPILACAĞI YERLERMadde 8-

Staj yerleri Adalet Önlisans Programlarının özelliklerine göre belirlenmiş olup staj yapılabilecek olan yerler ilan edilen staj ilkeleri uyarınca duyurulmuştur. Staj yerleri, hukuk – adalet hizmetleri sektöründe faaliyette bulunan gerekli nitelikleri haiz özel veya kamu kurum ve kuruluşları olabilir. Öğrenciler stajlarını staj ilkelerine uygun işyerlerinde yapar. Öğrenciler stajlarını kendilerinin buldukları uygun işyerlerinde yapar.

STAJ SÜRESİ, TARİHLERİ VE İŞ YERİ İLE İLİŞKİLER VE MAZERETLER

Madde 9-


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulunda staj süresi toplam 30 iş günüdür. 1. Sınıfın sonunda toplam 6 hafta (30 iş günü) staj yapılır.

Staj tarihleri önceden Yüksekokul yönetimi tarafından belirlenerek ilan edilir.

Öğrenciler stajlarını, Ankara Üniversitesi Senatosunun bu konuda aldığı karar ve onayladığı staj ilkesine uygun işyerlerinde ve önceden belirlenen takvim uyarınca yaparlar.

Stajlarını akademik takvim içinde yapamayan öğrenciler, mazeretlerini Yüksekokul Yönetim Kuruluna bildirilerek yönetim kurulu tarafından uygun bulunduğu takdirde stajlarını akademik yıl içinde uygun görülen tarihlerde yaparlar.

Tüm derslerini vermiş öğrenciler Staj Değerlendirme Komisyonu onayını alarak stajlarına uygun bulunacak bir zamanda başlayabilirler.
Madde 10-

Öğrenci staj yaptığı işyerlerinin çalışma iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uyar. Vardiya sistemlerinde gündüz çalışır, isteğe bağlı olarak fazla mesaiye kalabilir. Hukuk sektörünün özelliği dikkate alınarak Cumartesi günleri yapılan çalışmalar fazla mesai sayılmaz.

Öğrenci işyerine devam etmek, devam etmediği günleri (rapor, izin vb.) belirtmek zorundadır. Raporlu ve izinli olunan günler staj süresinden sayılmaz. İşyerinden izinli ve raporlu olan öğrencilerin durumları Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirilmelidir. Böyle bir durumda izinli veya raporlu öğrencilerin bilgileri yazılı olarak Staj Koordinatörüne sunulmalıdır. Belgesiz izin ve raporlar Staj Koordinatörü tarafından dikkate alınmaz.
Madde 11-

Ankara Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle Staj dosyasını zamanında teslim edemeyen öğrencilere 15 günlük ek süre tanınır. Staj dosyalarını zamanında teslim edemeyen öğrenciler, mazeretlerini belgeleyen bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvururlar. Mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin staj dosyaları Staj Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir. Verilen ek süre içinde de teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmaz.
Madde 12-

İşyeri disiplinine uymayan ve yükseköğretim öğrencisine yakışmayan davranışlarda bulunan öğrencinin durumu işveren tarafından bir raporla Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir.

Bu öğrenciler hakkında “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Ayrıca öğrencinin stajı geçersiz sayılır.
Madde 13-

Öğrenciler birinci ve ikinci yıla ait stajlarını yasal öğrenim süresi içinde yapmak zorundadırlar. Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja 3 günden fazla devam edemeyen ya da kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek durumu Meslek Yüksekokulu Staj Değerlendirme Komisyonuna bildirilir.

Ancak yasal öğrenim süresini tamamlamış öğrencilere, Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ilgili maddesinde belirtilen belli şartları sağladığı için verilen sınav hakları ve ek süreler stajlar içinde tanınır.

Yasal öğrenim süresi içinde stajlarını yapmayan öğrencilerin Yüksekokul ile ilişkisi kesilir.

Stajlarını yapmayan öğrencilere mezuniyet belgesi veya diploma verilmez.

STAJ FORMLARI VE DOSYALARIN DOLDURULMASI VE DEĞERLENDİRME
Madde 14-

Öğrenciler iş yerlerinde staja başlamadan önce Staj Yeri Kabul Formunu ayrıntılı şekilde doldurarak Yüksekokula teslim eder veya güvenli ve belgeli bir sistemle Yüksekokula ulaştırılmasını sağlar.

Stajın tamamlanmasını takip eden 1 hafta içerisinde işverenin öğrenci ile ilgili değerlendirmesini yaptığı Ek - 8 No’lu form işveren tarafından imzalanıp mühürlenerek kapalı zarf içinde Yüksekokula ulaştırılmalıdır. (Öğrenci Yüksekokula bu formu belirtilen koşulda elden de teslim edebilir.)

İşyeri öğrenci değerlendirme formu ve staj dosyasının öngörülen usulde yüksekokula tesliminden öğrenci sorumludur.

Öğrenci staj dosyasını Staj Değerlendirme Komisyonunun belirlediği kurallara göre doldurur.

Staj dosyalarının değerlendirilmesi Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında yapılır.
YÜRÜRLÜK
Madde 15-

Bu yönerge yükseköğretim kurulu başkanlığının 22 Mayıs 2002 tarih 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işyerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usuller hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir.

Staj Yönergesi Ankara Üniversitesinin yetkili kurul ve mercileri tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 17-

Bu yönerge hükümlerini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

EKLER:

 1. Staj Kılavuzu ve Staj Takvimi

 2. Staj Talep Yazısı

 3. Staj Başvuru Formu

 4. Staj Yeri Kabul Formu

 5. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Dilekçe

 6. Staj Değerlendirme Formu

 7. Öğrenci Özgeçmiş Formu

 8. Staj Veren İşyeri Öğrenci Değerlendirme Formu

 9. Staj Takip Formu

 10. Staj Dosyası Sayfa Örneği

 11. Staj Muafiyet Dilekçesi


  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tanimlar madde 4 iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Tanimlar madde 4 iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Tanimlar madde 4 iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Tanimlar madde 4 iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Tanimlar madde 4 iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Tanimlar madde 4 icon4 Sözleşmenin dili Türkçe’dir. Madde 5-Tanımlar

Tanimlar madde 4 icon4 Sözleşmenin dili Türkçe’dir. Madde 5-Tanımlar

Tanimlar madde 4 iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Tanimlar madde 4 iconDayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal...

Tanimlar madde 4 icon3 Bu yönergede belirtilmeyen diğer hususlarda, 2547 Sayılı Yükseköğretim...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev