Iii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmelersayfa1/6
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6
T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MART–2014

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ.................................................................................................................................... 1

I- GENEL BİLGİLER......................................................................................................... 2

A- Misyon ve Vizyon....................................................................................................... 2

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar................................................................................... 3

C- İdareye İlişkin Bilgiler................................................................................................ 4

1- Fiziksel Yapı................................................................................................................ 4

2- Örgüt Yapısı................................................................................................................. 4

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar..................................................................................... 5

4- İnsan Kaynakları........................................................................................................... 7

5- Sunulan Hizmetler ....................................................................................................... 8

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.................................................................................... 10

II- AMAÇ ve HEDEFLER................................................................................................... 11

A- Başkanlığımız Amaç ve Hedefleri.............................................................................. 11

B- Temel Politikalar ve Öncelikler ................................................................................. 11

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ......................... 12

A- Mali Bilgiler ................................................................................................................ 12

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ......................................................................................... 12

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.................................................................. 12

3- Mali Denetim Sonuçları............................................................................................... 14

B- Performans Bilgileri ................................................................................................... 14

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri............................................................................................ 14

1.2-Ön Mali Kontrol Faaliyetleri .................................................................................... 16

1.3-Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetleri .................................................. 16

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ............ 16

A- Üstünlükler................................................................................................................... 16

B- Zayıflıklar..................................................................................................................... 16

C- Değerlendirme ............................................................................................................. 17

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER …………………………………………………………….… 17

VI- HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ...................... 18

EKLER .................................................................................................................................. 19

EK 1: Kanunlar (Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat)........................................................ 19

EK 2: Kanun Hükmünde Kararnameler............................................................................ 20

EK 3: Yönetmelikler ......................................................................................................... 20

EK 4: Yönergeler............................................................................................................... 21


SUNUŞ

Daire Başkanlığımız 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesinde

sayılan görev ve hizmetleri yürütmek üzere 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15. maddesine dayanarak 01.01.2006 tarihinde kurulmuş olup; fonksiyonları, görevleri ve yapılanması Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
Başkanlığımız; Bütçe ve Performans Müdürlüğü, Muhasebe-Kesin Hesap Müdürlüğü, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü ve Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü olarak teşkilat yapısını tamamlamıştır. Başkanlığımız birimlerinde her mali yılın başında görevlendirmeler yapılarak birim sorumluları belirlenmiştir.

Tüm birimlerimizde görevli personelimiz, Başkanlığımız misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için özveri ile çalışma gayretiiçerisindedir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının kullanılmasında stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ilkeleri ile mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ön plana çıkmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırladığımız 2013 yılı içindeki faaliyetlerimizi, mali bilgilerimizi, insan kaynaklarımız ile fiziksel, teknolojik durum ve/veya değişimlerimizi gösteren 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu’nu kamuoyuna sunar, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.


Tayfur SELVİTOPU

Strateji Geliştirme Daire Başkan V.

I- GENEL BİLGİLER

5018 Sayılı Bütçe ve Mali Kontrol Kanunu uyarınca 1 Ocak 2006 tarihinde kurulan Başkanlığımız, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi ile hizmet vermektedir. Başkanlığımızın 2013 yılına ait hizmetlerine ilişkin fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklarımız aşağıda belirtilmiştir.


A- MİSYON ve VİZYON

  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Iii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler icon3- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler icon3- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler icon3- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconGerçekleşTİRİlen faaliyetlere iLİŞKİn biLGİler

Iii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii uluslararasi biLGİ ve belge yönetiMİ BÖLÜMÜ ÖĞrenci kongresi

Iii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii uluslararasi biLGİ ve belge yönetiMİ BÖLÜMÜ ÖĞrenci kongresi

Iii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconGÜvenlik biLGİ formu ( Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin...

Iii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconGÜvenlik biLGİ formu ( Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev