Madde 8 – Şartnamenin Eklerisayfa1/5
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5

MALATYA GAR BİNASININ VE GAR SAHASINDA BULUNAN 40 PLAN NOLU LOJMANIN TADİLATININ YAPILMASI İŞİ AİT TEKNİK ŞARTNAME

1-GİRİŞ : Bu şartnamede talimatlar sözleşme ve genel teknik şartname bir bütün olarak değerlendirilecektir.

2-TANIM :Bu teknik şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa göre yeni yapımlarla ilgili gerekli teknik düzenlemeleri içermektedir.

3-KAPSAM :Bu teknik şartname Çevre ve Şehircilik Bakanlığı prensiplerine göre hazırlanmış olup,yeni yapımlara ilişkin imalatları kapsamaktadır.

4-MALZEME :“Malzeme” terimi yüklenici tarafından temin edilen ve yapılan işe giren hercinsmalzeme, teçhizat ve makine anlamına gelir.

5-İŞÇİLİK :İşçilik birinci sınıf, Teknik donanımlara sahip, profesyonel kalitede olacaktır. Teknik şartnamedeki standartlara tam uyum sağlanacaktır.

6-STANDARTLAR :Aksi belirtilmedikçe tüm malzeme(1. sınıf),işçilik ve imalatlar TSE,ISO 9001:2000 standartlarına veya genel teknik şartnamesine uygun olacaktır.İmalatlarda kullanılacak tüm malzeme ve gereçlerde TSE ve TSEK uygunluk belgesi bulunacaktır.

7-İMALATLAR :İmalatlarda tadilat yapmamak genel prensip olacaktır.Ancak idarenin uygun gördüğü zorunlu durumlarda bu tür değişiklikler yapılabilecektir.İşin niteliğine bağlı olarak yüklenici firma gerekli imalatçı firma detaylarını idarenin onayına sunmak ve uygulamakla yükümlüdür. Yüklenici idarenin talep ettiği hallerde malzemelerden numuneler üzerinde idare tarafından talep edilen tüm deneyleri bedelsiz olarak yaptıracaktır. Yüklenici firma inşaatta kullanılacak tüm malzemeleri, kontrol elemanı isterse, kontrol elemanlarına gösterdikten ve onaylattıktan sonra birer örneği kontrol amaçlı idarede kalacak şekilde verilecek ve inşaata kontrol elemanlarının onayından sonra başlanacaktır.

Her türlü imalatta kullanılacak malzeme,renk ve şekil seçimi kontrol elemanlarının onayından geçirildikten sonra yapılacaktır.Yapılan tüm imalatlar iş bittikten sonra kontrol elemanlarınca yüklenici tarafından işe başlamadan önce kontrol elemanlarına gösterdikleri ve onayını aldıktan sonra birer örneğini kontrol amaçlı idarede kalacak şekilde verilen malzemelere uygunluğu tespit edildikten sonra teslim alınacak, şartnameye ve standartlara uymayan tüm imalatlar ve malzemeler bedelsiz olarak yüklenici firma tarafından ivedilikle sökülüp-kazınıp-kırılıp tekrar inşa edilecektir.

Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan tüm malzemelere işçilik, montaj,nakliye ve tüm giderler dâhil olacak şekilde KDV hariç teklif verilecektir.

Madde 8 – Şartnamenin Ekleri

8.1. İhale dokümanı, şartnamenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, şartname hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında ( Keşif, Metraj, Proje özel teknik şartname ve vs.) yer alan hükümler esas alınır.


Bahse konu belirtilen iş ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF olarak verildiğinden dolayı işin bitirildikten sonra işe ait oturumu ve kullanımı engelleyecek her türlü eksik ve aksaklıklar ( Elektrik,Su,Tesisat,vb )ilgili firma tarafından karşılanacaktır. NOT: Bedel teklifinin yüzdesi kadar olabilir

Yapılacak işler için yer görme belgesi düzenlenecek olup,işe ait teklifler buna göre verilecek,yer görme belgesi olmayan teklifler kabul edilmeyecektir.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:


1- Özel Teknik Şartname,

Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

Madde 9- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar

9.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi:

9.1.1. Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren YİRMİGÜN(20) takvim günü içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır.

9.1.2. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler yapım işleri genel şartnamesinden alınır. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir.

9.1.3. Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez

9.1.4. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.

Madde 10- İŞİN YAPIM AŞAMASI

10.1 İş üzerinde kalan yüklenici teklif ettiği bedelin yüzde (%6) tutarını Malatya Mali İşler veznesine teminat olarak yer teslimi öncesinde yatıracaktır.

10.2 Mevcut tarihi yapılara zarar verildiği takdirde tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

10.3 İş mahalindeki çalışma kısımlara ayrılarak yapılacak , sahadaki mevcut çalışmanın gecikmesine sebep olmayacak şekilde olacaktır.

10.4 İş mahalinde devam eden işlere verilecek zarardan yüklenici sorumludur.

Madde 11.. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar:
İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakkedişinden teklif bedelinin % 0,030 ( ONBİNDEÜÇ) oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dâhil edilir.

  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Madde 8 – Şartnamenin Ekleri iconMadde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara,...

Madde 8 – Şartnamenin Ekleri iconTeklif verecek firma teknik şartnamenin her maddesini iyice okuduktan...

Madde 8 – Şartnamenin Ekleri iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde 8 – Şartnamenin Ekleri iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde 8 – Şartnamenin Ekleri iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde 8 – Şartnamenin Ekleri iconYetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili...

Madde 8 – Şartnamenin Ekleri iconYetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili...

Madde 8 – Şartnamenin Ekleri iconYetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili...

Madde 8 – Şartnamenin Ekleri iconKırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında...

Madde 8 – Şartnamenin Ekleri iconTanimlar madde 4


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev