Tc alaca belediye başkanliğIsayfa3/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3

4.3.8 Akıllı kart okuma / yazma birimi

a) Bu birim, müşterinin Abone Kartına Su İdaresi tarafından yüklenen kredi ve tüketim ile ilgili "değişken" bilgileri okuyup, ön-ödeme modülü hafızasına aktarılmasını sağlamalıdır. Aynı şekilde, müşterinin tüketimi, kredi durumu ve ön-ödeme modülünün işlevliği ile ilgili bilgileri ön-ödeme modülü hafızasından okuyup, müşterinin Abone Kartına yazılmasını sağlamalıdır.

b) Bu birim, ayrıca Su İdaresi bakım/servis ve yetki kartlarını da okuyabilmeli ve ön-ödeme modülü hafızasından daha önceden tanımlanmış bilgileri bu tip kartlara yazabilmelidir. İstekliler tekliflerinde önerdikleri "kart okuma/yazma" birimlerinin fiziksel ve işlevsel özelliklerini detaylı bir şekilde açıklayacaklardır.
Madde-5  Akıllı kartlar
5.1 Genel

a) Sistemde kullanılacak mikro-işlemcili kontaksız kartlar ISO 14443 standardına uygun olacaktır.

b) Teklif edilen kartlarda kullanılan anahtarların uzunluklarının kaç bit olduğu belirtilecektir. Kartlara okuma/yazma ve silme işlemleri için anahtarlar kullanılmalı ve bu anahtarlar her işlem için ayrı ayrı olmalıdır.

c) Sistemde kullanılacak kartlar 999999  kez bilgi alış verişi yapmaya (üzerine yazılıp okunmaya) ve 10 yıl hafıza kaydında tutmaya elverişli olmalı, ve sadece Su İdaresi bünyesinde veya Su İdaresince tanımlanan yerlerdeki okuma ve yazma birimleri tarafından kullanılabilmelidir.

d) Sayaç, kendisine okutulan bir kartı hafızasındaki abone bilgileri ile karşılaştırarak uyumsuz bulduğu kartla hiçbir işlem yapmamalı ve hatalı kart mesajı vererek bu işlemi kaydetmelidir.

e) Herhangi bir boş kart, ister Su İdaresi yetki kartı isterse Abone kartı olarak kullanıma açılabilmeli, ancak kart tipi tanımlandıktan sonra "kart sınıfı" değiştirilemez olmalıdır.
5.2 Kart türleri

Sistemde aşağıda belirtilen türlerde kart tanımlaması yapılabilmelidir. Bir tür için tanımlanan kart başka bir tür için tanımlanamamalı ancak kendi türü içerisinde, bilgileri silinerek yeni kullanıcı ve yetki bilgileri tanımlanabilmelidir.
5.2.1 Abone Kartları

a) Abone Kartları, üzerinde ön-ödeme modülü numarası, su sayacının numarası ve sayaç kategorisi, abone numarası ve tipi, ana kredi miktarı, yedek kredi miktarı, tarife bilgileri, müdahalelere ait bilgiler, vananın en son açılma ve kapanma tarihi bilgileri vb. taşınacak olan müşteriye ait kartlardır.

b) Bu kartlar sadece abonenin kendi sayacına ait ön-ödeme modülü için kullanılabilecektir

c) Abone kartları ön-ödeme modülü ile mevcut belediye yönetim sistemi arasındaki çift yönlü veri iletişimini sağlayacaktır. Bu kartlar üzerine Su İdaresi ayrıca bilgi yükleyebilecek ve Su Açma, kapama, kredi iade etme, tarife değiştirme, borç ekleme/çıkarma gibi işlemler de abone kartı üzerinden gerçekleştirilecektir.

d) Güvenlik nedeni ile, idarenin yetkilendirdiği elemanlarca gerçekleştirilecek operasyonların haricindeki tüm işlemler, işletme kolaylığı açısından abone kartları üzerinden yürütülmelidir.

e) İstekliler, tekliflerinde Abone kartı üzerinden gerçekleştirdikleri tüm işlemleri belirteceklerdir.
5.2.1.1 Abone Kartları ile yapılabilecek işlemler

a) Sistemde kullanılacak abone kartları ile asgari olarak aşağıda belirtilen işlemler yapılabilmelidir:

1. Abone, sayaç ve ön-ödeme modülü ile ilgili bilgileri yazma/okuma/taşıma

2. Yeni kredi ve tarife bilgileri yazma/okuma/taşıma

3. Kredisi biten abonenin sayacını Yedek kredi veya Normal kredi yükleyerek açma

4. Abonenin istediği ve satış terminalinde yüklenen bir tarihte vanayı kapayıp/açma

5. Tüketilen toplam su miktarı ve satın alınan krediyi yazma, okuma, taşıma

6. İdare tarafından sayaca yapılan tüm müdahalelere ait bilgilerin belediye yönetim sistemine taşınması

b) İstekliler, yukarıda tanımlanan maddelere ilave edecekleri işlemleri tekliflerinde ayrıca belirteceklerdir.
5.2.1.2 Abone Kartlarına kaydedilebilecek bilgiler

Sistemde kullanılacak abone kartlarına asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler yüklenebilmelidir.

1. Abone bilgileri (Abone no, Abone tipi)

2. Sayaç bilgileri (Sayaç no, Sayaç çapı)

3. Ön-ödeme modülü bilgileri

4. Kredi ve tarife bilgileri

5. Acil kredi bilgileri

6. Kartın verildiği satış ünitesi

7. Ön-ödeme modülüne yapılan tüm müdahaleler (abone, idare, 3. şahıslar vb.)

8. Ön-ödeme modülü alarm ve arıza bilgileri

9. Pilin doluluk oranı ve gerekiyorsa pil değişim uyarısı

10. Ön-ödeme modülüne yetkili personel dışında yapılan müdahalelerin türü ve zamanı

11.Maksimum debi seviyesi

12.Maksimum debiye geçiş tarihi

13.Yangın modu süresi

14. Vana açma sayısı

15. Vana kapama sayısı

16. Sayacın eksi bakiyeye geçme tarihi

17.Sayacın kredi düşme tarihi

18.Gösterge arıza süresi
5.2.2 Bakım/Kontrol Kartları

a) Sistemde kullanılacak olan Bakım/Kontrol kartları Su İdaresi tarafından görevlendirilmiş yetkili personel tarafından, yüksek güvenlik isteyen işlemlerde ve gerektiğinde, sayaçları (ön-ödeme modüllerini) devreye alma ve devreden çıkarma işlemlerinde kullanılır.

b) Tek bir bakım kartına birden fazla fonksiyon yüklenebilmelidir.

c) Belli fonksiyonlar için tahsis edilen bakım kartlarının içeriği, istendiğinde tümüyle değiştirilebilmeli, bu karta yeni fonksiyonlar eklenebilmelidir.
5.2.2.1 Bakım/Kontrol Kartları ile yapılabilecek işler

Sistemde kullanılacak Bakım/Kontrol kartları ile asgari olarak aşağıda belirtilen işlemler yapılabilmelidir.

1.Abone, ön-ödeme modülü ve sayaç bilgilerinin görüntülenmesi ve taşınması

2.Kredi ve tarife bilgilerinin görüntülenmesi ve taşınması

3.Son yapılan işlem türü ve tarihinin görüntülenmesi ve taşınması

4.Ön-ödeme Modülünün arıza ve alarm bilgilerinin görüntülenmesi, taşınması ve silinmesi

5.Pil seviyesinin görüntülenmesi ve taşınması

6.Ön-ödeme Modülüne yetkili personel dışında yapılan müdahalelerin türü ve zamanının görüntülenmesi ve taşınması

7.Su kaçağı, pil değişimi, arıza ve alarm durumları gibi bakım ve kontrol işlemleri için sayacın vanasını açma/kapama

8.Ön-ödeme modülünün fonksiyonlarını test etme

9.Sözleşme fesih durumunda olan abonelerin Kredi iade işlemleri ve vanayı kapatma işlemleri

10.Son 6 aylık tüketimin görüntülenmesi ve taşınması
5.2.3 Yetki Kartları

Sistemle alakalı tüm kontrolleri düzelten, gerektiğinde değiştirebilen kartlardır. Yetki kartlarının sayısı sınırlı olmalıdır.
5.2.3.1 Yetki Kartları ile yapılabilecek işlemler

Sistemde kullanılacak Yetki kartları ile asgari olarak aşağıda belirtilen işlemler yapılabilmelidir.

1. Abone, Ön-ödeme modülü ve sayaç bilgilerinin değiştirilmesi

2. Kredi ve tarife bilgilerinin değiştirilmesi

3. Ön-ödeme Modülünün tüm fonksiyonlarının durdurulması işlemleri

4. Ön-ödeme Modülünü normal çalışma durumuna çevirme

5. Satış ünitelerini kontrol Eden belirli sayıda yetkili için düzenlenecek ve tüm kontrol işlemlerinin yapılabilmesi

6. Satış ünitelerinde çalışacak personel için düzenlenecek olan bu kartlara sadece izin verilen işlemlerin yapılabilmesi
Madde-6 Satış Ünitesi

a) Satış Ünitesi, Müşterilerin satın alacağı kredilerini Abone Kartlarına yükleyen ve Abone Kartlarına ön-ödeme modülleri tarafından yüklenen bilgileri okuyan, kaydeden ve aktaran terminallerdir.

b)  Satış ünitelerinin nasıl çalışacağı istekliler tarafından tekliflerinde açıklanacaktır.

c) Satış ünitelerinin mevcut belediye yönetim sistemi ile nasıl uyumlu çalışacağı istekliler tarafından tekliflerinde açıklanacaktır.
Madde-7 Testler

Testler, fabrika (ilk ürün kalite testi) ve Kabul testleri olarak sınıflandırılacaktır. İstekliler tekliflerinde her iki testin prosedürlerini açıkça belirteceklerdir. İdare bu prosedürleri kabul edip etmemekte veya kendi prosedürlerini uygulamakta serbesttir.
Madde-8 Kalibrasyon

a) İstekliler sistemde kullanılacak ön-ödeme modülleri ile birlikte sayaçların bir bütün olarak kalibrasyonlarını hangi şartlar ve yöntemlerle yaptıklarını ayrıntılı olarak teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

b) Ön-ödeme modülleri, kalibrasyon sertifikalarıyla birlikte teslim edilmelidir. Bu sertifikada hem elektronik kısmın hem de mekanik kısmın test sonuçları yer almalıdır.

c) Kalibrasyon yöntemlerini, belirsizliğe etki Eden parametreleri, (sıcaklık, nem, cihaz çözünürlüğü v.b.) belirsizlik hesap ve yöntemlerini içeren belgeleri ayrıntılı olarak teklifleri ile birlikte sunmalıdırlar.
Madde-9  Bakım/Onarım
9.1 Garanti süresi içinde

Garanti kapsamı ve süreci içerisinde, alınacak olan mal ve hizmetlerde, meydana gelecek hata ve arızalar ücretsiz olarak yüklenici Firma tarafından giderilecektir.
9.2 Garanti süresi bitiminde

a) Alınacak mal ve hizmetlerde meydana gelecek hata ve arızalar her yıl başı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yayımlanan ölçü ve ölçü aletleri tamir ayar ücret tarifelerine uygun olarak ücretleri mukabilinde yüklenici tarafından yapılacaktır.
Madde-10 Eğitim

a) Yüklenici Firma, ALACA Belediyesinde oluşturulacak olan teknik ve idari personele teorik ve uygulamalı eğitim verecektir.

b) İstekliler eğitim verecek olan firma elemanlarının niteliklerini, kullanılacak olan eğitim metotlarını ve eğitim sürelerini teklifte açıkça belirtmelidir.

c) Eğitim aşağıdaki ara eğitim paketlerini de içermelidir. İstekliler gerekli görürlerse ilave paketler de ekleyebilirler.

1. Ön-ödemeli Su Satış Sistemi Yönetimi

2. Satış terminali kullanım eğitimi

3. Abone eğitimi

4. Bakım/Onarım eğitimi

5. Montaj eğitimi

Madde-11 Dokümantasyon

a) Sistemin tüm ekipman, yazılım ve donanım ile ilgili kullanım, bakım, yedek parça kılavuz ve dokümanları ALACA Belediyesi’ne verilecektir.

b) ALACA Belediyesine teslim edilen tüm dokümanlar Türkçe olacaktır.

c)  Bu İş kapsamında ALACA Belediyesi’ne verilecek olan her türlü doküman ALACA  Belediyesi mülkiyetinde olup, benzer işler için ALACA Belediyesince temel doküman olarak kullanılabilecektir.
Madde-12  Özel Şartlar :

a) Sayaçların, takıldıkları tarihten başlamak üzere garanti süresi asgari 3 yıldır.

b) Firmalar garanti süresi ile birlikte 10 yıl süreli parça temini konusunda taahhüt vereceklerdir.

c) Yüklenici kredi satışı için gerekli olan tüm donanımları ( 2 adet Masaüstü Bilgisayar, 2 adet çok fonksiyonlu lazer yazıcı ve 2 adet kart okuyucu yükleme  yazılım ve benzeri) çalışır vaziyette teslim edip eğitimini verecektir. Teklif ettiği sistemler ve yazılımlarla ilgili olarak İdare tarafından belirlenecek olan elemanlara kendi tesislerinde veya İdare bünyesinde teorik ve uygulamalı eğitim verecektir. Ön Ödemeli sayaç ve abone yönetim sistemi kullanımı, tamir-bakımı, abone yönetim yazılımı, akıllı kart hazırlama ve kredi satış işlemleri, el terminali kullanımı verilecek eğitimin ana konu başlıklarıdır. 
Madde-13  Yazılım : 

a) Yüklenici bu sistemin alt yapısını çalışır durumda ALACA Belediyesine teslim edecek ve sistemin çalışması için gerekli İdare personeline teknik eğitim ve desteğini verecektir.

b) İstekli yazılımını ALACA Belediyesinin kullandığı yazılım programına, sözleşme tarihinden itibaren 20 gün içerisinde, uyumlu hale getirecektir. Ancak, İdaredeki mevcut yazılımı yapan yazılım firmasının yüklenici ile yapacakları uyum çalışmalarına katılması bilhassa İdare tarafından  sağlanacaktır.
 Madde-14 Montaj

        Yetkili firma elemanları ön ödemeli sayaçları Montaj yaparken,idare tarafından daha önceden belirtilen adreslere giderek sayaç yerinin uygunluğunu kontrol edeceklerdir.Bu kontroller sırasında ise yine firma elemanlarına idarenin personeli de refakat edecek ve uygun olmayan  ( sayaçlar kuyuda oda içerisinde,tesisatın hiç olmaması gereken yerde olması durumunda) tesisatın uygun yere çekilmesi Abone tarafından sağlanacaktır.Abone tarafından garanti dışı (kullanıcı hatası sayacın donması,bilerek sayaca zarar verilmesi vb) hasarlarda oluşacak servis bedeli Abone tarafından peşin olarak alınacaktır.
1   2   3

Benzer:

Tc alaca belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Kandira belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev