Tc alaca belediye başkanliğIsayfa2/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3

20.ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu PROTOKOL ve eklerinin uygulanmasından doğa bilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ALACA  mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
21.İMZA

Bu PROTOKOL 19 Ana maddeden ibaret olup ekte sunulan Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayaçları Teknik şartları  KURUM ve YETKİ BELGESİ TALEP EDEN tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra………………….Tarihinde imza altına alınarak  1,er nüshası taraflarca alıkonulmuştur.
A) GENEL

Madde-1. Tanım

Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayacı Sistemi;

Abonelerin kullanım bedellerinin peşin ödeme esasına dayanan bir sistemdir. Sayaç, abonenin kartından kredi bilgilerini yükleyip, tanımlanan esaslar çerçevesinde, kredi miktarı kadar su kullanılmasını sağlar.   
Madde-2. Kapsam

ALACA  Belediyesi hudutları içerisinde bulunan su abonelerinin tüketimini izlemek ve yönetmek üzere alınacak olan mal ve hizmetlerin tanımı, istenilen asgari teknik özellikleri ve fonksiyonları, akıllı kartları, sayacı, yedek parça ve bakım, servis elemanları ve idari personelin eğitimi ile ilgili şartlar ihale dosyasının bu bölümünde tanımlanmıştır.
Madde-3. Standartlar

Bu şartname;  DN20 mm. anma çapında,  190 mm boyunda, Sürekli debisi Q3= 4m3/h olan Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayaçlarının teknik özelliklerini kapsar. 01.01.2009 tarihinden itibaren ülkemizde,  07.ağustos 2008 tarih ve 26960 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 2004/22/EC MID (Ölçü ve Ölçü Aletleri Direktifleri) nin tüm maddeleri zorunlu olarak yürürlüğe girmiş olup, satın alınacak sayaçlar 2004/22/EC (2004/22/AT) yönetmeliğine uygun olacaktır.  İstekliler ALACA  Belediyesi bünyesinde kurmayı önerdikleri Ön Ödemeli Su Sayacında asgari olarak aşağıdaki yönetmelik ve standartları karşılamak zorundadır.

a)    Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından  veya uluslararası onay kuruluşlarından alınmış 2004/22/AT Tip Onay belgesi  ve Kalite Yönetim Sistem Belgesi.

b)    TSE’den veya Uluslararası akreditasyon kurumlarından alınmış EN14154-1 Standardına Uygunluk Belgesi

c)     ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip olması zorunludur.

d)    Sistem içerisinde kullanılan akıllı kartlar ISO 14443 Standardına uygun, kontaksız yapıda olacaktır. Akıllı kartlarda, Kent Kart uygulamalarında kullanılabilecek miktarda boş hafıza bulunmalıdır.
B)   ÖN ÖDEMELİ AKILLI KARTLI SU SAYAÇLARI
Madde-4 Ön-ödemeli, Akıllı Kartlı Su Sayacı
4.1 Tanım

Ön-ödemeli, akıllı kartlı su sayaçları, abonelerin su tüketimini ALACA Belediyesi'nin belirlediği esaslar doğrultusunda denetler ve değerlendirir. Ön-ödeme modülü su tüketim miktarı ile ilgili "mekanik ölçme" sinyallerini alıp değerlendirerek tüketimi hesaplayan, göstergesinde gösteren, tüketimden önce Müşterinin abone kartından kredi bilgilerini yükleyip, tanımlanan esaslar çerçevesinde, kredi miktarı kadar su kullanılmasını sağlayan elektronik bir modüldür.
4.2 Özellikler
4.2.1 Fiziksel Özellikler

a) Ön-ödemeli, akıllı kartlı su sayaçları, tek bir ünite olarak, elektronik ve mekanik göstergeleri birlikte taşıyan, darbe çıkışlı mekanik su sayacı ve ön-ödeme modülü birimlerinden oluşacaktır.

b) Ön-ödemeli, akıllı kartlı su sayaçları 16 atm çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır. 1 dakikalık test süresince 32 atm, 15 dakikalık test süresince 25,6 atm test basıncına dayanıklı olmalıdır.

c) Ön-ödemeli, akıllı kartlı su sayaçları 85% bağıl nem ortamında uyum içinde çalışabilmelidir.

d) Sayaç, pillerin ancak yetkili elemanlarca değiştirilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmeli; Pillere müdahale edildiği anda vana sistemi kilitlemelidir. Pillerin bulunduğu kısım toz, nem, su gibi dış etkenlere karşı tamamen yalıtılmış olmalıdır.

e) Ön-ödeme modülünün içerisindeki elektronik devre bölümleri, ait olduğu sayacın su geçen bölümlerinden tamamen yalıtılmış olmalı ve herhangi bir kontak veya kısa devreye izin vermeyecek bir yapıda olmalıdır.

f) Ön-ödemeli, akıllı kartlı su sayaçları üzerine takılacak etiket üzerinde idarenin belirleyeceği tarzda ve nitelikte olmak üzere silinmeyecek şekilde yazılmış aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

1. İdarenin ismi ve/veya logosu

2. İmalatçı firmanın markası ve/veya logosu

3. Fabrika seri numarası, üretim tarihi

4. Su Arıza 110

g) Elektronik akıllı su sayacının boyutları, montaj sırasında mevcut su tesisatına bir değişiklik gerektirmeyecek boyutlarda olmalıdır.
4.2.2 Teknik Özellikler

a)  Ön-ödemeli akıllı kartlı su sayaçlarında kullanılan 20 mm anma çaplı mekanik su sayaçları,  Q3= 4m3 sürekli akış debisi ve Q4= 5 m3/h saat aşırı yük akış debisinde çalışmalıdır.  

b)  Ön-ödemeli akıllı kartlı su sayaçlarında kullanılan mekanik su sayaçları, çok huzmeli kuru tip olmalı, Q3/Q1=100 oranında magnet korumalı olarak  üretilmiş olmalıdır. Standard’lara göre en küçük debi Q3= 4 m3/h olmalıdır.

c) Mekanik sayacın sayma tertibatı basit ve güvenilir olmalı ve kolay okuma Sağlamalıdır. Ölçülen suyun hacmini m3 olarak göstermeli, yazıcı mekanizmada minimum 5(beş) adet m3 değeri göstermelidir.

d) 20 mm anma çaplı Ön-ödemeli akıllı kartlı su sayaçlarının boyu 190 mm olmalı, şebekeye montajı ve devreye alınması esnasında tesisata müdahale (boru ekleme, sökme, giriş yönünü değiştirme, vb.) gerektirmemelidir.

e)  Ölçüler ve ayar muayeneleri için; mekanik sayacın okunabilirliğini sağlayan m3 tamburları yer almalıdır.

f)  Ön ödemeli akıllı kartlı su sayacının girişinde, şebeke suyundan gelen katı partikülleri süzmek amacıyla filtre olmalı ve ters yönde su akışına izin vermemesi için çıkışında çek-valf yer almalıdır. Filtre ve çek-valf bağlantıları dahil sayacın toplam uzunluğu 190mm'yi aşmamalıdır.

g)  Sayaçta kullanılan ana gövde EN1982 Avrupa Bakır ve Bakır alaşımları Standardına uygun MS58 prinç malzemeden imal edilmiş olacak ve kullanılan malzemedeki kurşun oranını ile sayacın içinden geçen suyun temas ettiği metal ve metal kaplamalarında insan sağlığı açısından %2,5 dan fazla olmadığına dair bakanlık yada akredite kurumlardan alınmış belgeleri firmalar tekliflerine ekleyeceklerdir. Bağlantı yerlerinde olası su sızıntılarına sebep olabilecek kopmalara karşı, mekanik sayaç ana gövdesi ve vana yekpare gövde olacaktır.

h)   Koruma ve okuma penceresi, darbelere karşı kolayca kırılmamalı ve sayaç içerisine toz, su girmeyecek ve rutubet olmayacak şekilde sızdırmazlığa sahip olmalıdır. Teklif veren firmalar sayaçlarının en az IP68 koruma sınıfına uygun olduğunu belirlemek amacıyla sayaçlar idarece 3 gün sure ile 2m su içerisinde çeşitli pozisyonlarda (sayaç yere paralel yan, baş aşağı)test edildiğine ve yapılan testlerde mekanik ve elekronik devrede herhangi bir su alma veya buharlaşma ile karşılaşılmadığına dair mekanik ve elektronik devrenin çalışmasına etki edecek bir su alma veya buharlaşma ile karşılaşılmadığına dair TÜRKAK veya Uluslararası kuruluşlardan alınmış IP 68 uygunluk belgesi ihale dokümanları ile birlikte ibraz edilecektir. Belgeyi sunmaları zorunludur.
 4.3 20 mm çaplı, ön-ödemeli akıllı kartlı su sayaçları
 4.3.1 Fonksiyonel özellikler

a) Ön-ödeme modülü abone tanım bilgilerini, tarifeleri, alarm durumlarını, periyodik okumaları ve kontrol bilgilerini akıllı kartlardan okuyarak kalıcı hafızaya kaydedebilmelidir.

b) Ön-ödeme modülü Abone/Bakım/Yetki kartları ile haberleşirken, LCD ekranında asgari olarak aşağıdaki bilgiler, semboller, rakamlar ve/veya metin halinde görülebilmelidir:

1. Kart takıldığı ana Kadar gerçekleşen toplam tüketim m3 olarak

2. Kart takıldığı anda sayaçta kalan toplam kredi

3. Tarife/Kademe bilgileri

4. Abone kartına satış anında yüklenen en son kredi miktarı

5. Dönem içerisinde geçerli olan su bedeli (metreküp fiyatı)

6.Abone numarası LCD ekranında gözükmeli veya abone kartında olmalıdır.

d) Ön-ödeme modülü pil değişimi sırasında hafızasındaki bilgileri kaybetmemelidir.

c) Ön-ödeme modülü sayacın mühür altındaki kapağının yetkisiz biri tarafından açılması ve sayacı bağlandığı yerden sökerek müdahale etmesi durumunda, alarm durumuna geçerek ön-ödemeli su sayacının vanasını kapatmalıdır. Sayacın arıza ve müdahale yönetimi konusunda, İstekliler sayaçlarının özelliklerini ve varsa başka önerilerini tekliflerinde belirteceklerdir.

 d) Abonenin su tüketim bilgilerini değerlendirmeli ve abonenin kredi miktarından düşmelidir. Kredinin belirlenmiş bir seviyenin altına düşmesi durumunda, LCD ekranında uyarı mesajı görüntülenmeli ve yeni kredi yüklendiğinde uyarı mesajı silinmelidir.

 e) Tüketimin devam ederek kredinin bitmesi durumunda, ön-ödeme modülü vananın kapatılmasını sağlamalı ve vananın kapalı olduğunu ve nedenini LCD ekranda göstermelidir.

f) Kredi bitiminden sonra kapanan vana, abone kartı ile normal kredi veya yedek kredi yüklenmesi ile otomatik olarak açılmalı ve mesaj kaybolmalıdır.

g) Ön ödeme modülü, kademeli satış sistemine uyarlanabilmeli, dönem içerisinde tüketim miktarına göre idarenin belirleyeceği tarifelerden fiyatlandırma (kredi düşümü) yapabilmelidir. Dönem süresi, kademe/tarife sayısı gibi parametreler mevcut belediye yönetim sistemi tarafından girilebilir/değiştirilebilir olmalıdır.

h) Ön-ödeme modülü ile mekanik su sayacı arasındaki bağlantılara yapılacak herhangi bir yetkisiz müdahale durumunda, ön-ödeme modülü vanayı kapatmalı, bu durumu hafızasına kaydederek alarm durumuna geçmeli ve vana ancak İdare'ye ait yetki kartı kullanımı ile tekrar açılabilmelidir.

i) Herhangi bir durumda vanaya kapat komutu gelmiş olmasına rağmen, su geçişi durmamış ise, ön-ödeme modülü bu miktarı tespit etmeli ve LCD ekranda negatif tüketim olarak göstermeli ve abonenin kalan kredisinden bu miktarı düşmelidir. Bu durum ayrıca "sayaç hatalı - HATA" mesajı ile LCD ekranda görüntülenmelidir.

l) Ön ödeme modülü herhangi bir yangın durumunda su akışının sürekliliğini bozmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu amaçla sayacın üzerinde uygun bir yerde “Yangın butonu” bulunmalıdır.  Yangın moduna geçildiğinde en az 6-7 saat süre kadar sayaç su vermeye kesintisiz olarak devam etmelidir. Yangın modu süresi idare tarafından değiştirilebilir olmalı ve abone kartı ile taşınabilmelidir. Yangın modu her abone için bir kereye mahsus olmalı, kartı okutulmadan ikinci defa yangın moduna geçmemelidir.

j) Ön ödeme modülü, sürekli bir su geçişi olması durumunda “SIZINTI” uyarısı vermeli ve bu bilgi akıllı kart ile sisteme taşınmalıdır.

k) Ön ödeme modülü, ters su akışını algılayabilmeli ve böyle bir durunda bu bilgi sisteme taşınmalıdır. 30 litreboyunca ters akışta su geçmesi durumunda sayaç vanasını kapatmalıdır. Veya sayaç ters su akışına izin vermeyen çek-valf ile teçhiz edilecektir.

l) İstekliler, tekliflerinde Ön-ödeme modülü alarm sistematiği, sistemin ürettiği alarm kodları ve açıklamaları hakkında detaylı bilgi vereceklerdir:
4.3.2 Ön-ödeme Modülü

a) Sayaç üzerindeki Ön-ödeme Modülü aşağıdaki birimlerden oluşmalıdır.

1. Mekanik su sayacı ile haberleşme birimi

2. Ana kontrol kartı

3. Sıvı Kristal Gösterge (LCD) birimi

4. Vana ve vana kontrol birimi

5. Enerji birimi

6. Akıllı kart okuma/yazma birimi.

b) Yukarıda tanımlanan tüm birimler kendi aralarında uyumlu bir şekilde çalışmalı ve ön-ödeme modülünden bir bütün olarak beklenen fonksiyonları yerine getirmelidir.
4.3.3 Mekanik su sayacı ile haberleşme birimi

Ön-ödeme Modülünün mekanik su sayacı ile haberleşmesini sağlar. Bu amaçla kullanılacak olan kablo fiziki müdahalelere ve elektromanyetik enterferansa (EMI) karşı korumalı olacaktır. Bu kabloya yapılacak herhangi bir fiziki müdahale sonucu, bu durum Ön-ödeme Modülünün hafızasına kaydedilmeli, vana otomatik olarak kapatılmalı ve LCD ekranında "yetkisiz müdahale cezalı" mesajı gösterilmelidir. Mesajın kalkması, ancak Su İdaresi'nin "yetkili" kartının cihaza okutturulmasıyla mümkün olacaktır.

4.3.4 Ana Kontrol Kartı

a) Bu birim Merkezi İşlem Ünitesi (CPU) ve diğer birimlerin işlevliliğini kazandıran ve ön-ödeme modülünün fonksiyonlarını düzenleyen ve kontrol Eden komponent ve devreleri içerir.

b) İstekliler tekliflerinde bu birimin işlevsel özelliklerini açıklayacaklardır.
4.3.5 Sıvı Kristal Gösterge (LCD)

a) LCD birimi, görsel ve işitsel mesajlarla, Müşteriyi ve Sular İdaresi’nin yetkili kişilerini Müşterinin su tüketimi, kredi durumu ve ön-ödeme modülünün işlevsel durumu hakkında talep edildiğinde ve/veya gerektiğinde bilgilendirir.

b) LCD ekranında izlenecek olan yazılı mesajlar Türkçe olmalıdır.

c)LCD ekranında, Müşterinin ön-ödemeli su tüketimi bilgileri; faturaya (ödemeye) esas maksimum kayıt kapasitesi99999 metreküp şartına uyacak şekilde, en az metreküp, en çok litre çözünürlüğüne sahip bir dizin olarak gösterilmeli, sistemde geçerli olan fiyatlar ve kalan kredi miktarı TL/m3 cinsinden gösterilmelidir. Kullanılan birimler ve ondalıklı basamaklar belirgin bir şekilde birbirinden ayırt edilebilir olmalı, kolayca okunabilir bir yapı sağlanmalıdır.

d)Karanlık ortamlarda okunmayı kolaylaştırması için LCD ekranı aydınlatma özelliğine sahip olacaktır.

e) LCD ekranında, aşağıda listelenen bilgiler yazı ve ya rakamlar halinde görülebilmelidir:

 1. Alınan kredi

2. Kalan kredi

3. Toplam tüketim

4. Kredi az uyarısı

5. Vananın konumu (açık/kapalı)

6. Enerji birimini değiştirme gerekli uyarısı

7. Yanlış/Hatalı kart

8. Sayaç arızalı

9. Tüketimin hangi kademeden yapıldığı

10. Tüketimin yapıldığı kademedeki ton fiyatı

f) İstekliler tekliflerinde LCD biriminin fiziksel, elektriksel ve işlevsel özelliklerini detaylı bir şekilde açıklayacaklardır.

g) İstekliler, LCD ekranında hangi bilgilerin bulunduğunu ve bu bilgileri hangi yöntemle görüntülediklerini tekliflerinde belirteceklerdir.
4.3.6 Vana ve Vana Kontrol Birimi

a) Ön-ödeme Modülünden gelecek verilerle su akışını açan veya kapatan birimdir.

b) Bu birim sayaç test basıncına dayanabilmeli, bu basınç altında açma-kapama yapabilmeli ve sızdırmazlık sağlamalıdır.

c) Vana, en düşük test basıncında da kapandığında, sıfır sızdırmazlık sağlamalıdır.

d) Bu birim dış etkilere ve elektromanyetik enterferansa karşı korunmuş olmalıdır.

e) İstekliler tekliflerinde bu birimin işlevsel özelliklerini detaylı bir şekilde açıklayacaklar, vana açma ve kapama sürelerini belirteceklerdir.
4.3.7 Enerji Birimi

a) Ön-ödeme Modülünün enerji birimini oluşturan Pil, ön-ödeme fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve vananın haftada bir kez açma/kapama yapacağı varsayılarak normal şartlarda en az 5 yıl dayanacak güce sahip olmalı, pil yuvası dış ortamdaki su, toz ve nem gibi etkilere karşı tamamen yalıtılmış olmalıdır.

b) Ön-ödeme Modülü enerji biriminin ömrünün takip edilmesi için gerekli verileri üretebilmeli ve bu bilgi abone kartı aracılığı ile satış terminalleri üzerinden Merkez Yönetim Birimine aktarılmalıdır.

c) Sayaçların pilleri ancak yetkili elemanlarca değiştirilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmeli, pil değişimi esnasında sayaç bunu algılamalı ve cezalı konuma geçip vanasını kapatmalıdır. Pil değiştirme işlemi tamamen modüler yapıda olmalı ve pil değiştirildikten sonra enerji biriminin dış ortamdan yalıtımı aynen korunmuş olmalıdır.

d) Pilin bitmesi, kısa devreye maruz kalması veya değiştirilmesi sırasında ön-ödeme modülünün üzerinde yüklü bulunan bilgiler silinmemelidir.

e) İstekliler gerek vana çalışması ve gerekse ön-ödeme modülünün diğer elektronik birimlerinin bir arada doğru ve uyumlu çalışabilmesi için gerekli olan en düşük gerilim değerlerini belirtecek ve bu değerlerdeki düşüşlerin etkileyeceği fonksiyonları tekliflerinde tanımlayacaklardır.

f) Ön ödemeli akıllı kartlı su sayacı içerisinde yer alan ve sistemin bir bütün halinde çalışması için gerekli olan enerjiyi sağlayan pillerin bulunduğu bölüm, yetkisiz müdahaleleri önlemek için koruma altına alınmış olmalıdır.
1   2   3

Benzer:

Tc alaca belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Kandira belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev