Tc alaca belediye başkanliğIsayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3
TC
ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI


ÖN ÖDEMELİ  ELEKTRONİK KARTLI SU SAYAÇLARININ ABONELERE MONTAJ VE İŞLETME SİSTEMİNE KURULMASINA AİT PROTOKOL

1-TARAFLAR

Alaca Belediyesi Denizhan Mahallesi Yozgat Caddesi No:2 de yerleşiktir, 
Tel    0 364 411 57 91
Faks 0 364 411 51 75


2-PROTOKOLUN KONUSU VE DAYANAK
2,1-Elektronik kartlı sayaç sistemine ilişkin 02,10,2014 tarih ve 29 Nolu Belediye Meclis kararı ile konuya ilişkin alınacak olan Belediye Meclisinin diğer kararları ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesi H.bendi doğrultusunda; KURUM sınırları içerisinde Elektronik Kartlı sayaç sistemine geçilmesi, sayaç satışı, Aboneye monte edilmesi ile tamir, bakım, garanti ve yedek parça temini amacıyla YETKİ BELGESİ TALEP EDEN’ e verilecek olan yetki belgesinin şartlarını düzenlemektedir.
2-İDARİ ŞARTLAR
2,1-ÜRETİCİ; YETKİ BELGESİ TALEP EDEN iş bu protokolün imzalanmasından 15 gün içerisinde Aboneye kolay ulaşabileceği en az bir noktaya satış mağazası oluşturmak, PROTOKOLU imzalayan YETKİ BELGESİ TALEP EDEN; ürettiği kartlı sayacına uygun su yükleme programı ile gerekli diğer elektronik sistemini belediye bilgisayarında kurmak, bilgisayar programlarını, kurumdaki mevcut yazılım programla uyumlu hale getirmekle yükümlüdür.

PROTOKOL hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yeni gelişmeler sağlamasıyla ilgili yapılacak değişiklikler tarafların anlaşmasından sonra ve Belediye Encümeninin uygun görmesi halinde ek PROTOKOL düzenlenerek yapılabilecektir. PROTOKOL süresi içinde     ( su sayaçlarının tüketimini, kullanımını modelinin yenilenmesi, modelinin geliştirilmesi ve bunun bilgisayar programına uyarlanması konusunda)yine Teknolojik bir gelişme meydana geldiğinde bu gelişmeler YETKİ BELGESİ TALEP EDEN, tarafından KURUMA yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığında bildirilecektir. KURUM tarafından bu gelişmeler onaylandığı ve uygulamaya konulması istenildiği takdirde KURUM ile YETKİ BELGESİ TALEP EDEN, in karşılıklı mutabakatı halinde uygulanacaktır.
2-2 Belediye sınırları içerisinde ürünlerin satışını yapmak için yetki belgesi talep eden ; Kurum,dan ilgili yasalar ve yönetmelikler ve de fiili uygulamalar doğrultusunda yetki ve yeterlilik belgesi almak zorundadır.
3-BELGELENDİRME
YETKİ BELGESİ TALEP EDEN Satış yapılacak ürünlere ilişkin olarak firmanın Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Uluslararası onay kuruluşlarından alınmış 2004/22/AT Tip Onay belgesi  ve Kalite Yönetim Sistem Belgesi.

3.Yetki belgesi konusu mala ilişkin TSE’den veya Uluslararası akreditasyon kurumlarından alınmış EN14154-1 Standardına Uygunluk Belgesi

Yetki belgesi konusu mala ilişkin olarak imalatçı firmanın ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip olması zorunludur.

Sistem içerisinde kullanılan akıllı kartlar ISO 14443 Standardına uygun, kontaksız yapıda olacaktır.
4.EĞİTİM

Kurum dilediği süre ve miktarda personeline teknik eğitim hakkına sahiptir. Yetki belgesi talep eden eğitim taleplerini ücretsiz sağlayacaktır.
5.GARANTİ

Ürünlerin garanti süresi en az (3) üç yıldır. Garanti süresi dolduktan sonra yapılacak tamir bakım hizmetleri yedek parça fiyat listesi üzerinden fiyatlandırılacak ve Abonelere Yetki belgesi talep eden tarafından temin ve tahsis edilecektir. Sahada takılı olan sayaçların garanti süresi, Sayacın Aboneye takılma tarihinden itibaren başlamış sayılacaktır.10 yıl süre ile söz konusu sayaçların yedek parça temini Yetki belgesi talep eden, e aittir. Yetki belgesi talep eden, in 10 yıldan önce hizmeti sonlandırması durumunda da yedek parça temini sayaç takılma tarihinden itibaren 10.yılının sonuna kadar devam edecektir. Firma tarafından takılan akıllı sayacın kartsız olarak (yazılım hatası veya kredisi biten abonenin suyu kapatmaması kredi aldığında eksi bakiye gözükmemesi sonraki alınan krediden düşmemesi) su geçirmesi ve KURUMU, zarara uğratması durumunda meydana gelen kamu zararı, KURUM ve yetki belgesi talep eden tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından Yetki belgesi talep eden den yasal faiziyle birlikte tanzim edilir.
6.MÜCBİR SEBEBLER
6.1 İş bu Protokol ün, imzalandığı tarihte var olmayan ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ve her ikisin de Protokol ve yüklendikleri borç ve sorumlulukların kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller taraflarca mücbir sebepler olarak kabul edilir.
6.2 Mücbir sebepler dolayısıyla iş bu Protokol de bahse konu geçen yükümlülükleri ifade edemeyecek ya da gecikecek olan taraf mücbir sebep ortadan kalmasından sonra hesaplanacak zarar veya borcu hakkaniyet kuralları çerçevesinde karşı tarafa ödemekle yükümlüdür.
7.ÜRÜNLER
7.1 İş bu protokole bağlı olarak KURUM, un satışına ve kullanımına izin verdiği ürünler, sınırları içerisindeki su abonelerinin ihtiyacı olan muhtelif çaplardaki ön ödemeli elektronik akıllı su sayaçlarıdır.
8.ÜRÜN SATIŞ ŞEKİLLERİ

İş bu PROTOKOL gereği abone, kullanacağı ön ödemeli akıllı sayacı kendisi Kurumdan yetki belgesi alan markadan alması şarttır.

Akıllı sayaç kartlarının yükleme avans kartları minimum 24 ayrı işleme açık olmalıdır. Kurum bu kartları başka şekilde de kullanabilecektir. Yetki belgesi talep eden bu yazılım desteğini ücretsiz verecektir.
9. SAYAÇ YERİ VE KONTROL ve KONTROL FORMU

Eski aboneler yeni sisteme geçmek istediklerinde sayaç üzerinde son endeksi alıp Kuruma  gelecekler.
10.ÜRÜNLERİN MONTAJ ŞEKLİ

Akıllı sayaçların montajı sadece YETKİ BELGESİ TALEP EDEN, in yetkilendirdiği servisler tarafından yapılabilir. Servisler, montaj sonrası eski su sayaçlarını teslimat belgesi ile (abone verir ise) kuruma  teslim edecektir. Eski su sayaçların değerlendirme ve diğer haklar sadece KURUM, a aittir.
11.SAYAÇ SATIŞ FİYATLARI

Protokol kapsamında ön ödemeli su sayaçlarının satış fiyatı firmaların bildirdiği piyasa fiyatlarına göre belirlenecek olup 11. Madde ek olarak düzenlenecektir. ön ödemeli su sayaçlarının en yüksek satış fiyatı aşağıdaki gibidir, Yetki belgesi talep eden ön ödemeli su sayaçlarını abonelere ister peşin fiyatına ister abone talebi doğrultusunda peşin fiyatına vade farksız taksitler halinde KDV dahil,smart kart ve montaj dahil aşağıdaki fiyatla satacaktır

1.Adet 20 mm çaplı ön ödemeli su sayacı smart kart ve montaj KDV dahil,…,,,tl

1.Adet 25 mm çaplı ön ödemeli su sayacı,smart kart ve montaj KDV dahil…...tl

1.Adet 40 mm çaplı ön ödemeli su sayacı smart kart ve montaj KDV dahil……..tl

1Adet 50 mm çaplı ön ödemeli su sayacı smart kart ve montaj KDV dahil   .…..tl

1.Adet 80 mm çapıl ö n ödemeli su sayacı smart kart ve montaj KDV dahil…….tl

1.Adet 100 mm çaplı ön ödemeli su sayacı smart kart ve montaj KDV dahil …..tl

Sayaçların fiyatları yukarda belirtilen fiyatlardan fazla olmaz Bu fiyatlar yıllık olarak TEFE,TÜFE oranlarının ortalaması alınarak güncellenecektir.Güncelleme KURUM,la ortak belirlenecektir.Belirleme TEFE TÜFE oranın resmi olarak açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde tarafların bir araya gelmesinden sonra yapılacak olup YETKİ BELGESİ TALEP EDEN  fiyatı belirlemeden yeni fiyat üzerinden satış yapamayacaktır.

Yetki belgesi talep eden sayaç montajı yerlerinde iyileştirme gerektiren durumlarda ise ön ödemeli su sayacının bedelinin dışında, ilave olarak harcayacağı malzemenin ve işçiliğin bedelini piyasa şartlarını aşmayacak şekilde belirleyecek ve bu bedeli aboneye yazılı olarak bildirecektir. Abone bu bedeli imzası ile kabul ettiği takdirde bedel Aboneden tahsil edilecektir, Abone, isterse sayacın montaja uygun hale getirmesi için başka tesisat cıdanda yararlanarak ön ödemeli sayacın yerini ayarlattıra bilir ancak sayacı montaj ettiremez, Tadilat gerektirmeyen sayaçlar hiçbir ücret talep etmeden yerine montaj servis tarafından yapılır.
12-SÜRE
12.1-YETKİ BELGESİ TALEP EDEN ve istenilen şartları karşılayan firmalar ilan tarihini takiben 40 iş günü içerisinde sözleşme imzalamaya gelmedikleri takdirde KURUM kendi belirleyeceği firmalara yetki verme hakkına sahiptir.
12.2-PROTOKOL ün süresi 10 yıldır. Bu süre sonunda yeni şartlarla ek protokol ile süre uzatılabilir..
13.MALİ ŞARTLAR
13.1-TEMİNATLAR

YETKİ BELGESİ TALEP EDEN çıkabilecek her türlü soruna karşı KURUM lehine 1 yıl süreli kesin banka teminat mektubu verecektir. Mektubun miktarı 30.000 TL den az olmayacaktır. Teminat mektubu her yıl yenilenecek olup yenilenmez ise firmanın sayaç satışı durdurulacaktır
13.2-Yetki belgesi talep eden teminat mektubu PROTOKOL ün imza tarihini takiben 10 gün içerisinde KURUM, a teslim edecektir. Aksi halde işbu PROTOKOL hiçbir ihtara gerek kalmaksızın karşılıklı olarak feshi olacaktır. KURUM ve ya Yetki belgesi talep eden yeni protokol imzalamak istediği takdirde yeniden işlemlere başlanacaktır.
13.3-Her ne suretle olursa olsun KURUM, ca alınan teminatlar üçüncü kişiler tarafından haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz
13.4- Yetki belgesi talep eden firmalar Belediyemizin kullanmış olduğu yazılama entegrasyonu Kendisi Kurumdan Herhangi bir ücret almaksızın kendisi karşılayacaktır.
14.CEZAİ ŞARTLAR
GECİKME CEZASI

Abone olan kişinin abone olduğu tarihiden itibaren 2 (iki) gün içerisinde sayaç montaj yapılmadığı takdirde her gün için 50 tl gecikme cezası kesilecektir.(Aboneden veya sayaç yerinden kaynaklanan geciktirmeler hariç) Bu ceza belediye veznesine yatırılacaktır.

     Suyun kullanımı ve tahsilâtı ile herhangi bir sorun verilen süre(24 saat) içerisinde giderilmediği takdirde kurumun her türlü müdahale etme yetkisi vardır. Bu gecikme ihtarın, Yetki belgesi talep eden, e tebliğinden itibaren 10 (on) günü geçtiği takdirde KURUM PROTOKOL, ü tek taraflı olarak hiçbir tebligata gerek duymadan fesih etme yetkisine sahiptir.
15. PROTOKOL VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER

 Yetki belgesi talep eden protokol ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen sayaçları, KURUM, un talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek zorundadır. PROTOKOL ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen bu sayaçlar(Üreticinin Garanti kapsamında, Aboneden kaynaklanmayan) Yetki belgesi talep eden, in 1 yıl içerensinde sattığı sayaç sayısının % 10 sini aşması halinde Yetki belgesi talep eden her bu nitelikteki her sayaç için 100 TL cezai şartı KURUM, a ödeyecektir.
16.İDARENİN PROTOKOL FESHETMESİ
A. Yetki belgesi talep eden, nin PROTOKOL hükümlerine aykırı hareket etmesi, PROTOKOL, de belirtilen sürelere riayet etmemesi, işi süresinde bitirmemesinin KURUM, ca tespit halinde KURUM YÜKLENİCİ, YE göndereceği ihtarname ile eksikleri bildirecek ve Yetki belgesi talep eden, e eksikleri gidermesi için 7 gün süre verecektir. Bu süreye rağmen Yetki belgesi talep, in sorunu gidermemesi.

B. PROTOKOL, ün uygulanması sırasında Yetki belgesi talep eden ilgili kanunlarca yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hallerinde PROTOKOL KURUM, ca tek taraflı olarak fesih iradesi Yetki belgesi talep eden, in PROTOKOL de belirtilen adresine tebliği edildiği anda geçerli olmak kaydı ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar KURUM, a gelir kaydedilmek suretiyle PROTOKOL feshedilir.
17.TEKNİK ŞARTLAR
17.1-Ekli teknik şartnameyi esas, almak kaydıyla.
17.2-Sayaçlar kuru tip Çok huzmeli, On;2,5 m3/h,çok huzmeli R-100 olmalıdır.
17.3-Firmalar bir il veya ilçe, belde aynı yerde bağlı olmak kaydıyla en az 30.000 Adet bağlı sayacı referans olarak gösterecektir.
17.4-Sayacın çalışma basıncı 10 bar, test basıncı 16 bar, sızdırmalık basıncı,20 bar olmalıdır.
17.5-Büyük sayaçlar ( DN 25,DN40,DN 50 DN 80,DN R100 ) B VE C sınıfı ölçüm hassasiyetine sahip olmalıdır
17.6-Sayaçların üzerinde Cezalı, pil servisi, vana durumu, toplam tüketim, kalan kredi, tarife fiyatı ve yüklenen kredi ikonları olmalıdır.
17.7- Akıllı kartlar İSO 14443 standartlarına uygun yapıda üretilmelidir.
17.8- Sayaçlar dışarıdan müdahalelere karşı tamamen korumalı olmalıdır. Sökülmeyi algılaması için switch sistemi olacaktır. Bunun dışındaki uygulamalar kabul edilmeyecektir.
17.9- Piller Bilim sanayi ve teknoloji Bakanlığı Ölçü ayarlar mührü altında korumalı olarak muhafaza edilecek şekilde tasarlanmalıdır.
17.10-Mekanik sayacın üzerindeki litre haneleri ve hassas gösterge dışarıdan okuna bilir olmalı Abonenin sayacında küçük debilerde dahi tüketim (sızıntı kaçak vs) varsa mekanik sayaç üzerinden kontrolü yapılabilmelidir.
17.11- Sayaç üzerinde bulunan LCD ekran en az 8 dijit olmalıdır.
17.12-Tüm sayaç ve kullanılan diğer ekipmanları servis, bakım ve onarım iş ve işlemleri, Yetki belgesi talep eden firma tarafından gerçekleştirilecektir. Yetki belgesi talep eden kuracağı servis noktası ile kendi üretimi olan sayaç ve diğer ekipmanları 24,saat hizmet verecektir, Sıkıntı yaşayan Abone telefonla veya başka yolardan bilgilendirdiği takdirde servis en geç 2 saat içerisinde Aboneye dönüş yapmakla zorunludur. Hafta sonları Dini veya resmi tatil günleri de servis hizmetleri hiçbir şekilde aksamayacaktır.
17.13- Üretici firma Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya uluslar arası onay kuruluşlarından alınmış DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN 100 ön ödemeli Sayaçlara ait AT 75/33 veya 2004/22/AT Belgesini ibraz etmek mecburiyetindedir
17.14-Üretici firma ISO 9001,ISO14001,ISO 18001 Belgelerine sahip olacaktır
17.15-Üretici Firma TS EN 17025 Su Sayaçları Test ve Muayene(akretide)bir kuruluştan Ürünlerini belgelendirecektir.
18.  KREDİ SATIŞ, SU SATIŞ VE DİĞER DONANIMLAR

Yetki belgesi talep eden söz konusu ön ödemeli su sayacı işletimi ve su kredi satış için gerekli olan tüm işletim sistemini. KURUM; A çalışır vaziyette protokol imzalandıktan sonra en geç 20 gün içerisinde hibe edecektir. Her abone başına 3 m3 su kredi olarak bulunduracaktır. Bu kredi tutarı arkadan gelen harcama dönemine ilave edilecektir.

KURUM ,a,kullanmak için 2 Adet kart okuyucu, Yeni açılacak vezneler için 2 Adet PC ve 2 adet yazıcı çalışır vaziyette teslim edecektir. İlave olarak firma kurulumda 1 adet avans kiosk cihazını çalışır durumda teslim edecektir. Sayaç adeti 2.000 olduğunda 2. Avans kiosku kuruma çalışır durumda teslim edecektir.
19.SERVİS

Sayaç ve kullanılan tüm ekipmanların tüm servis, bakım ve onarım işlemleri Yetki belgesi talep eden tarafından geçekleştirilecektir.

Satılan sayacın kişiye ait aboneye monte edilmesi herhangi bir nedenle arızalanan sayacın değişimi tamiri bakım ve söküp takma işlemleri Yetki belgesi talep eden, in yetkili servisi tarafından yapılacaktır sorunlu sayaçlar tüketicinin başvurusu halinde Yetki belgesi talep eden tarafından aynı gün yerinde incelenecek ve sayaçta herhangi bir sorun arızanın tespiti halinde Yetki belgesi talep eden tarafından sayaç sökülüp yenisi ile birebir değişimi yapılacaktır. Bu işlemlerle ilgili Kurumdan, ve aboneden hiçbir ücret talep etmeyecektir.Tüm servis işleri için servis fişleri tanzim edilecek,bu fişlerin bir nüshası aboneye bir nüshası KURUM,a verilecek,son nüsha servis arşivinde saklanacak.

Garanti kapsamı dışı servis ücretleri Yetki belgesi alan tarafından Protokol, ün devamı süresince Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Belirlemiş olduğu Tarifelerden Fiyatlandırılacaktır. Yetkili servis bu ücreti Aboneden kendisi tahsil edecek.

Yetki belgesi talep eden sahada çalışmakta olan her sayaç için en az yılda  bir Kuruma sayaç okuma durumu raporu verecektir. Kontrol esnasında tespit edilebilecek kaçak su kullanımları dijital fotoğraf makinesi ile belgelenecek ve kaçak su kullanımının ne şekilde gerçekleştiğini bildirir bir tutanakla ile Kuruma bildirecektir.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tc alaca belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Kandira belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

Tc alaca belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev