T. C. Kirikkale belediye başkanliğIkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
T.C.

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE YASAL DAYANAKLAR

AMAÇ:

Madde -1:

Bu yönetmeliğin amacı; Şehir içi trafik tanımının kapsadığı, oluşmuş veya oluşturulacak olan her türlü hizmeti sağlayan hareketli veya hareketsiz unsurların hukuki statüsünü düzenleme, planlı, programlı, etkin ve faydalı sonuç verecek şekilde kanunlarla verilen yetkilerin ve görevlerin uyum içinde yürütülmesini sağlar. Kırıkkale Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

KAPSAM VE DAYANAK

Madde -2:

Kırıkkale Belediye Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 2014/57 sayılı kararıyla Müdürlük olarak kurulmuş olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununun 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23,24, 27, 136, 137, 138, 140,1 49, 167 ve 194. Maddeleri ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 10, 13, 14, 15, 16, 18, 47, 57, 58, 60, 61 ve 79.maddelerinde yazılı hükümler dayanak olmak üzere; İlimiz mücavir alanı içinde trafikle ilgili hizmet veren ve hizmetten yararlanan bütün oluşumları kapsar.

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI:

Madde- 3:

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun ön gördüğü maddeler gereğince Kırıkkale Belediyesi sınırları içersinde kent halkına hızlı ve güvenilir toplu taşıma hizmeti vermek, ana, ara arterler ve tali yollar ile kavşaklarda; trafik akışını sürekli kılacak şekilde yol ve sürüş güvenliğini oluşturmak, sinyalizasyon şebekesini tesis etmek, trafik emniyeti için yatay-düşey trafik işaretlemeleri yapmak, trafiği izlemek, açık – kapalı, yol üstü ve kenarı otopark hizmeti vermek ve bu amaçla tesisler oluşturmak, trafik akışını en iyi şekilde sağlamak, yönlendirmek, koordine etmek, denetlemek ve işletmek amacıyla çalışan birimdir.

MÜDÜRLÜĞÜN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT VE TANIMLAR:

Tanımlar

Madde -4: Bu Yönetmelikte adı geçen;

Belediye: Kırıkkale Belediyesini,

Başkan: Kırıkkale Belediye Başkanı,

Meclis: Kırıkkale Belediye Meclisini,

Encümen: Kırıkkale Belediye Encümenini,

Müdürlük: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü,

İl Trafik Komisyonu: Kırıkkale Valiliği Emniyet Müdürlüğü İl Trafik Komisyonunu,

Belediye Trafik Komisyonu: Belediye Trafik Komisyonunu,

Meslek Odaları: Kırıkkale İli bünyesindeki, Şoförler ve Otomobilciler Odasını, Minibüscüler Esnaf Odasını ve Servis Araçları ve Nakliyeciler Odasını,

Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerini,

Karayolu: Ulaşım amacıyla kamunun yararlanmasına açık olan alanlar ile birlikte üst ve alt yapı unsurlarından oluşan arazi şeridini,

Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adını,

Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere “motorlu taşıt”, İnsan ve hayvan gücü ile yürütülenlere “motorsuz taşıt” denir.

Sürücü: Karayollarında, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi,

Araç Sahibi: Araç için adına, yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişiyi,

İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet ve rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır,

Yolcu: Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişiyi,

Trafik işaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketleri,.

Geçiş üstünlüğü: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarını,

Geçiş Hakkı: Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak arasındaki öncelik hakkını,

Durma: Kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasını,

Duraklama: Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için duraklamasını,

Park Yeri ( Otopark):Araçların park etmeleri için kullandıkları açık veya kapalı alanları,

Karayolu Üzeri Park Yeri: Taşıt yolundaki ve buna bitişik alanlardaki park yeridir.

Karayolu Dışı Park Yeri: Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan park yerini,

Park Etme: Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasını,

Trafik Kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmış olan olayları,

Yaya: Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde olan insanı,

Trafikten men: Trafik zabıtası veya diğer kamu yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasını,

Karayolu Yapısı: Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında altında veya

Yukarısındaki; ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinad duvarı, köprü, tünel, menfez vb. yapıları,

İki Yönlü Karayolu: Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayolunu,

Tek yönlü karayolu: Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayolunu,

Geçiş Yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmını,

Yaya yolu (yaya kaldırımı): Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmını,

Banket: Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek üst geçit kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde ve araçların faydalanabileceği kısmını,

Platform: Karayolunun, taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu kaldırım veya banketinden oluşan kısmını,

Anayol: Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayolunu,

Tali Yol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yolu,

Kavşak: İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alanı,

Kavşak ortak alanı: Kavşaklarda kavşağı teşkil eden kollardan ayrı ayrı yaklaşıldığında, kavşaktaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgiler ile çevrilmiş alanı,

Yaya geçidi: Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alanı,

Okul geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alanı,

Ada: Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inme ve binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve alanları,

Şerit: Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümü,

Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yerleri,

İşaret levhası: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatı,

İşaretleme: Taşıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, oto korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi, şekil sembol, yazı, yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibatı,

Otomobil: Yapısı itibari ile sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı.

Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

Otobüs: Yapısı itibari ile sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olan ve insan taşımak imal edilmiş motorlu taşıtı,

Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

Kamyon: İzin verilebilen asgari yüklü ağırlığı 3.500 kg’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıtı,

Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtı,

Okul Taşıtı: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan taşıtı,

Personel Servis Aracı: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel kişilerin personelinin bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs veya otobüs türündeki ticari araçları,

Kamu Hizmeti Taşıtı: Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtları,

Taşıma Sınırı (Kapasite): Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısını,

Ara durak: Tarifeli yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan, yolcuların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı ve yolcu indirilip bindirilen yeri,

Tarifeli yolcu taşıma: Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergâhı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek ve bunlara uyularak yapılan düzenli yolcu taşımalarını,

Taşıma hattı: Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini,

Taşıma güzergahı: Taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yol güzergahı,

Ücret tarifesi: Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi,

Yolcu bileti: Yetki belgesi sahibi ile yolcu arasında akdedilen, yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve bu Yönetmelikle belirlenen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgedir. Belgenin bilet dışında bir şekilde kullanılması (abonman kartı, kart, elektronik kart, akıllı kart, kent kart ve çeşitli kimliklere eklenebilen cip, vb.) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanacak gerekçeli uygunluk raporu ve Belediye Başkanlığının kullanım izni onayı ile yapılacak düzenleme ile geçerli olacaktır.

Yolcu terminali: Bu Yönetmelikle belirlenen özellikleri haiz ve şehirlerarası, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacıları ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı veya tesisleri tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Madde-5:

Müdürlüğün Görevleri:

 1. Yolun yapısını, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak.

 2. Yol ve Kavşak düzenlemeleri yapmak.

 3. Trafiği düzenleme amacı ile trafik işaret levhaları, ışıklı ve sesli trafik işaretleri ve yer işaretlemeleri temin ve tesis etmek ve bunların devamlılığının ve işlerliğini sağlamak.

 4. Trafik akışını kolaylaştırmak, gereksiz durma ve duraklamaları önlemek bakımından, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış, varış ve ara durakları için zaman tarifeli programlar yapmak ve uygulamaya almak.

 5. Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda, trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek.

 6. Açık ve kapalı otopark, alt ve üst geçit yapılması için ilgili birimlere rapor vermek, bunları işletmek veya işlettirmek.

 7. Belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarlarındaki yapı ve tesislere yapılma ve açılma aşamasında gerekli izinleri vermek.

 8. Yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşüren motorlu araçlar dışındaki engelleri ortadan kaldırmak. Kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece ve gündüze göre görülecek şekilde işaretlemek.

 9. Yol yapısı ve işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarını vuku bulduğu yerlerde yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak.

 10. Karayolları Trafik Kanununun 22. Maddesinin (d) bendine göre tarım kesiminde kullanılanlar hariç, İl Trafik Komisyonunda karar almak şartıyla motorsuz taşıtlarda gerekli görülenlerin tescilini yapmak.

 11. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve tolu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yeri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, kiraya vermek.

 12. Özürlülere yönelik olarak diğer birimlerle ortak çözüm çalışmaları yapmak ve uygulamak.

 13. İlköğretim öncesi ve İlköğretim çağındaki çocukların trafik eğitimi ve bilincinin artırılması için Trafik Eğitim pisti kurmak, kurdurmak ve pistin kullanımına katkı sağlamak.

 14. İl ve Belediye Trafik Komisyonlarınca alınacak kararları yerine getirmek.

 15. Bu görev yetkiler Mahalli Trafik Zabıtası ile işbirliği ve koordinasyon halinde yürütülür. Bu durum esaslarına ilişkin hükümler bir protokol ile düzenlenebilir.

 16. Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını hazırlamak ve karara bağlanması amacı ile ilgili makamlara sunmak.

 17. Belediye Başkanlık Makamı ve Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek.

 18. İl merkezindeki taksi, minibüs, otobüs, servis aracı, vs. gibi araçların ruhsatlandırılması, güzergâh hatlarının, durak yerlerinin tespitini mer-i mevzuata uygun olarak yapmak veya yaptırmak.

 19. Karayolu araçlarının, taşıtlarının, sürücü ve şoförlerinin, araç görevli ile hizmetlilerinin ve araç sahiplerinin şehir içi ve şehirlerarası ulaşım hizmetleri yapabilmeleri için gerekli görülen yasal işlemleri ile düzenlenmesi gereken yetki belgesi, tescil ve onaylarını yapmak, denetlemek ve gerekli idari veya mali cezaları uygulamak.

 20. Yetki belgesi sahibi ile yolcu arasında akdedilen, yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve bu Yönetmelikle belirlenen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgelerin düzenlenmesini sağlamak ve denetimlerini gerçekleştirmek.

 21. Belediye sınırları içersinde alışveriş merkezi (AVM), büyük ölçekli konut ve konut dışı kentsel çalışma alanları, hastane, spor tesisleri, otel ve turizm yatırımları, her türlü sanayi tesisi, terminal, garaj, otoparklar, servis istasyonu, her türlü akaryakıt istasyonu, muayene istasyonları, deniz, kara ve demir yolu kesişim ve benzeri transfer merkezleri tesisleri, lojistik merkezlerine v.b. ana ulaşım sistemlerinde etkisiz olacak arazi kullanım kararlarına değişiklikler getiren yapı, tesis, alan düzenlemeleri için ”Ulaşım Uygunluk Raporu” düzenlemek.

 22. Ulaşım hizmetlerinin gerektirdiği ihale hazırlarını yapmak, ihaleleri sonuçlandırmak, bunlarla ilgili hukuki durumları takip etmek, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi hakkındaki yönetmelikler çerçevesinde işlemleri sonuçlandırmak.

İÇ BÜNYEDE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

Madde- 6:

a)Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Görevleri:

1. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki, yönetim görevlerini yerine getirir.

2.Başbakanlık, ilgili Bakanlık, Valilik ve Kırıkkale Belediye Başkanlığınca gönderilen, genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek.

Müdürlükteki ‘’üst’’ elemanlarının ‘’ast’larından yeterli düzeyde destek, hizmet ve bilgi almalarını ve ‘’ast’’, ‘’üst’’ ilişkilerinin etkin bir işbirliğini gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesini sağlamak.

3. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

4. Müdürlüğün işlevleri ile ilgili raporları hazırlamak.

5. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, planlayıp programlamak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.

6. Ulaşım hizmetinde bulunan taksi, minibüs, otobüs, servis aracı, vs. gibi araçların uygunluklarını kontrol etmek, ruhsatlandırılması( Toplu Taşıma İzin Belgesi), güzergâh hatlarının tespiti, durak yerlerinin tespitini yapmak

7. Kırıkkale Belediyesi trafik yönetiminin genel hedefleri, politikaları stratejileri ve programları ile ilgili olarak belediye üst yönetimine önerilerde bulunmak, onaylanmış hedefler ve planlar çerçevesinde Müdürlük faaliyetlerinin daha etkin bir düzeyde gerçekleşmesini sağlamak.

8. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün her düzeydeki personeline verimli çalışabilecekleri bir çalışma ortamını, uygun mekân, araç gereç ve donanımı sağlamak.

9. Müdürlük hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

10. Bağlı birimlerin iş ve işlevlerindeki organizasyon ve koordinasyonu ve tüm işlemlerini usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

11. Müdürlükteki nöbet hizmetlerini ilgili birimlerin tekliflerini alarak tanzim etmek.

12. Müdürlük görevlerinin gerçekleştirilmesinde birinci derecede sorumlu olarak planlama, koordinasyon ve uygulamaları gerçekleştirmek.

13. Meclis, Encümen, Başkanlık ve Başkan Yardımcısına sunulan düzenli ya da gerektiğinde istenen gerekli ulaşım raporu ile Ulaşım Uygunluk Raporlarını denetlemek.

14. Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

b) Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Yetkileri:

1. Birimler arası faaliyetleri kontrol etmek yetkisi.

2. Temasta bulunulan kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yönetmek yetkisi.

3. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki birimler ile Trafik Zabıta Biriminin sahadaki ekipleri arasında en iyi düzeyde bilgi alış verişlerini mümkün kılacak ilişkinin kurulmasına yardım etmek ve denetlenmesini sağlamak yetkisi.

4. Müdürlük çalışmalarının sonuçlarını kontrol etmek ve değerlendirmek yetkisi

5. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamında uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi.

6. Bağlı birimlerin kadro görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

7. Emrindeki personelin terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına iletme yetkisi.

8. Emrinde çalışanlarla toplantı yapmak, bilgi, öneri ve istekleri değerlendirme yetkisi.

9. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü, Başkanlıkça uygun görülen ilgili kurum ve kuruluşlara karşı temsil etmek yetkisi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURULUŞ

Madde- 7: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü;

1 Müdür

1 Zabıta Amiri

2 Zabıta Komiseri

13 Zabıta Memuru

8 Memur

9 İşçi olmak üzere toplam 34 personelden oluşmaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAĞLILIK

Madde -8: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Belediye Başkanlığına bağlıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MÜDÜRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN GÖREVLERİ

Madde- 9:

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürü: Kanunlarla verilen ve 4. Maddede sıralanan görevleri bir düzen içinde ifasını sağlamaktan, personelin disiplininden, İl Trafik ve Belediye Trafik Komisyonu kararlarında görüşlerini beyan etmekten, ayrıca Belediye Trafik Komisyonu Sekretaryalığını yapmaktan sorumludur.

b) Trafik Zabıta Amiri: Müdür ile birlikte verilen görevlerden sorumludur.

c) İdari, Mali ve Ruhsat İşleri Bölümü: 4 Zabıta Memuru ve 1 işçiden oluşur.

1-Yazışma evraklarının tanzimi, arşivi, mal ve hizmet alımlarında evrak tanzimi, ayniyat ve demirbaş işlemleri, depo giriş ve çıkış defteri tutulması,

2-Şehir içi tolu taşıma araçları izin belgesi düzenlenerek, bu belgelerden süresi bitenlerin vize işlemlerini yapmak ile kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmekten sorumludur.

d) Trafik Denetleme ve Kontrol Bölümü: 2 Komiser ve 7 Zabıta Memurundan oluşur.

1-Şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan, (minibüs, taksi, servis araçları, özel halk otobüsü gibi)araçların yönetmeliklerine uygun çalışma yapmaları hususunda denetim yapmak, görülen aksaklıklara zabıt varakası düzenlemek, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen yetkileri dışındaki durumlarda hazırlanacak olan sabit bilgi formu ile Mahalli Zabıta Birimlerine bilgi vermek, otopark teşkil eden yerlerin yönetmelik şartlarına uygun çalışmalarını denetlemek,

2-Trafiğe kapalı olan yerlerde usulsüz parklarda direk, diğer yerlerde ise Mahalli Zabıta Birimleri gözetiminde araç çekme işlemi yapmak,

3-Şehir içi karayolu kenarında yapılacak ve açılacak yapı tesislerle ilgili olarak, Geçici ve Kati Geçiş Yolu İzin belgesine esas teşkil edecek incelemeyi yapmak, karayolunun kaldırım ve diğer trafik unsurlarının her zaman müspet kullanımda olmasını sağlamak ve denetlemek,

4-Semt pazarlarının taşmamasını kontrol etmek, artan trafik yoğunluğuna göre oluşan sorunlara alternatif çözümler bulup, üstlerine rapor etmekten sorumludur.

e) Trafik Levhalama, Montaj Kontrol ve İşaretleme Bölümü: 2 Zabıta Memuru ve 1 İşçiden oluşur.

1-Trafik işaret levhalarının montajını, kontrolünü yapmak, eksilen ve bozulanları yenilemek, yer işaretlemelerini yapmak,

2- Yolun yapısını, trafik düzenini ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak -Sinyalizasyon sisteminin çalışmasının panodan ve bilgisayardan izlenmesini temin etmek.

3-Mevcut trafik sayım bilgileri uyarınca kavşaklar için trafik yoğunluğuna, dolayısıyla gün ve saatlere bağlı sinyal-zaman programları yaptırmak hangi programın ne zaman devreye gireceğini planlamak ve bu plan ve programları kontrol ve işletimi amacıyla Müdüre sunmak.

4-Trafik etütleri sonucunda ışıklandırılması gereken yeni kavşakları belirleyip, sisteme dahil edilmesi üzere gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

5-Mevcut ulaşım ağı için gerekli sinyalizasyon ön araştırmaları yapmak, gelecek için sinyalizasyon planları üretmek, gerekli görülen kavşaklar ve ana arterler için trafik sayımı, kavşak analizi yapmak ve sonuçları müdüre ileterek, sinyalizasyon sistemini verimli, aktif ve güncel olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlamak.

6-Kırıkkale Sinyalizasyon sistemi için yeşil dalga planları ile kavşakların sinyal zaman program ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlamak.

7-Yol ve sürüş güvenliği, sinyalizasyon ve ulaşım kontrol merkezi sisteminin gerektirdiği eğitiminin söz konusu personele ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak verilmesini sağlamak.

8-Günlük işleri belirleyerek iş gücü planlaması yapmak. Vardiyalı çalışma sırasında işin

Aksamaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

9-Sorumluluğundaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeterli personel sayısı ve nitelikleri hakkındaki görüşlerini Müdüre bildirmek.

“Haftalık Arıza Tespit Raporu” ile “Sinyalizasyon Arıza ve Bakım Onarım” raporlarını değerlendirmek ve muhafaza etmek.

10-Birimindeki aksaklıkların tespiti ile bunların giderilmesi ile ilgili tedbirleri almak, sorunları Müdürlük Makamına iletmek, gerektiğinde ihale dosyalarını hazırlanmasını ve kontrolünü sağlamak

11-Uygulamadaki yetersiz sinyal-zaman programlarını saptayıp, yerlerine değişen şartlara uygun yeni programlar geliştirilmesini sağlamak, izlemek, gözetmek.

12-Yeni arterleri, alternatif yolları belirlemek ve ulaşım planlarına esas oluşturmak üzere

Kavşaklarda gözlemler yaparak günün değişik saatlerdeki trafik yoğunluğunu belirleyici sayım bilgilerini elde ederek, bunlarla ilgili sinyal zaman programlarının oluşturulmasını sağlamak.

13-Sahadaki ekiplerden gelecek sinyalizasyon arızası, kaza, tıkanıklık vb. bilgileri Müdüre İletmek, gerektiğinde birlikte değerlendirerek, alınan tedbirleri uygulamak.

-Sinyalizasyon sistemi ile ilgili çeşitli cihaz ve hatların periyodik bakım planlaması ile ilgili çalışmalarının yürütülmesini sağlamak ile görevler bölümündeki diğer görevlerden sorumludur.

f) Hizmet Araçları Amirliği: 1 Amir,1 Memur ve 2 İşçiden oluşur.

1-   Belediyenin ihtiyacına cevap verecek şekilde tüm binek araç, otobüs, minibüs, midibüs, kaldır götür, çift kabinli araç ve pikap vb. hizmet araçların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale dosyası hazırlayarak muhtelif hizmet aracı kiralamak.

2- İhtiyaç duyulduğunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında muhtelif cinste araç satın almak.

3-Belediyemiz bünyesindeki tüm resmi ve kiralık araçların görevli gittikleri yerlerin takibini yapmak.

4-  Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda araçların ve şoförlerin sevk ve idaresinin yapılmasını sağlamak.

5- Amirlerinden ve diğer müdürlüklerden gelen istekler doğrultusunda araç takip raporlarını düzenlemek ve sunmak.

6- Resmi veya kiralık servis araçlarının işleyişini, kontrolünü sağlamak, gerektiğinde güzergâh değişikliği ve kontrolü yapmak.

7- Görevlendirilen araçlara ait çalışma süreleri ve görev sırasında aldıkları mesafeler ile ilgili kayıtların (Haftalık Araç Takip Formları, Hak ediş Puantajları vs.) düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayarak bu bilgileri Müdürlüğe iletmek.

8- Kiralık araçlarda herhangi bir arıza olması durumunda ilgili firma ile görüşülerek yeni bir aracın temin edilmesini sağlamak.

9- Görevlendirilen şoförlerin puantajlarını takip ederek Müdürlüğe bildirmek.

g) İlan Birimi: 3 İşçiden oluşur.

1-Kamuoyuna yapılacak ilan ve duyuruları, ilan panosuna veya anons sistemi aracılığıyla yapar.

2-İlan panosuna asılarak yapılan duyurularla ilgili asma kaldırma tutanaklarını düzenler, ilgililere tebliğini sağlar, bir nüshasını dosyasında saklar.

3-Anons sistemi ile yapılacak olan cenaze, kayıp ve diğer ilanların düzgün ve sade bir ifade ile düzenli aralıklarla tekrar edilerek ilan edilmesini sağlar.

4-Duyuru ve her türlü ilanla ilgili arşiv tutulmasını, bunlarla ilgili evrakın muhafazasını sağlar.

5- İlanların yapılması(Pano-Hoparlör),ilan tutanaklarının yazılması, imzalanması ve Dosya ve Arşiv görevlerini yürütür.

h) Santral ve Telsiz Birimi: 6 memur ve 2 işçiden oluşur.

1-Santral vardiyalı olarak mesai saatleri boyunca aralıksız hizmet vermektedir.

2-Kurumun iç ve dış haberleşme hizmetlerini görür.

3-Gelen aramalara düzgün ve sade bir ifadeyle cevap verilir.

4-Dışarıdan ve kurum içerisinden yapılan görüşme taleplerini servis ilgililerine yönlendirir.

5-Görüşmenin sağlandığına emin olduktan sonra hattan çekilir.

6-Şehirlerarası konuşmalar için bir defter tutar, konuşanı ve konuştuğu yeri kaydeder. Konuşma özel ise postaneden bildirilen ücretin tahsili için durumu idareye bildirir.

7-Belediye Başkanlığı Hizmet Binamızı ve Dış Hizmet Birimlerinin iletişimini sağlamak amacıyla Telsiz sistemlerini geliştirmek ve koordinasyonu sağlamaktır.

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER BİRİMLERİN GÖREVLERİ

Madde-10: Şehir içinde yapılan Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İmar, Su ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışmalarında trafik tedbirleri almak zorunluluğu vardır. Taşoren firmalar buna dahildir. Ayrıca yol kapatma işlemleri Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bilgisi dahilinde yapılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK

Madde- 11: Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde- 12: Bu Yönetmelik Hükümlerini Kırıkkale Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Kirikkale belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

T. C. Kirikkale belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

T. C. Kirikkale belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Kirikkale belediye başkanliğI iconT. C. Kandira belediye başkanliğI

T. C. Kirikkale belediye başkanliğI iconT. C. KÜÇÜKÇekmece belediye başkanliğI

T. C. Kirikkale belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI

T. C. Kirikkale belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

T. C. Kirikkale belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

T. C. Kirikkale belediye başkanliğI iconTc alaca belediye başkanliğI

T. C. Kirikkale belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev