Atiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜsayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3


myklogoisimsiz


ULUSAL MESLEK STANDARDI

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU HATLARI TEMİZLİK OPERATÖRÜ

SEVİYE 3

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ …


Meslek:


ATIKSU VE YAĞMUR SUYU HATLARI TEMİZLİK OPERATÖRÜ

Seviye:
3I

Referans Kodu:


…………………………………….

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):


İSKİ Genel Müdürlüğü

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:


MYK Çevre Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:


………… Tarih ve ………. Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:
Revizyon No:


00TERİMLER. SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

ATIKSU: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları,

BACA Parsel bağlantı kanalının ana kanala bağlandığı yerin öncesinde numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için yapılan yapıyı,

CARASKAL: Ağırlık kaldırmayı kolaylaştıran, basit makine elemanını, 

GAZ DETEKTÖRÜ: Ortam havasında bulunan kimyasalın miktarını tespit eden ve belirlenen miktar aşıldığında uyarı veren cihazı,

GAZ MASKESİ: Zehirli gazlardan korunmak amacıyla özel olarak yapılmış, ağız ve burnu kapatan gereci,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İDARE/KURUM/GENEL MÜDÜRLÜK: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü,

İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

İŞLETME PAFTASI: Coğrafi bilgi sisteminde işli olan hatların durumunu gösterir pafta.

KANAL TIKAMA YASTIĞI: Silindirik kesitli Atıksu ve karışık kanallarda temizlik, onarım ve bakım çalışmalarında kullanılmak maksadıyla istenen kanal kesitine uygun şekilde temin edilen balon kesit içine tamamen girecek şekilde yerleştirildikten sonra emniyet mesafesindeki bir uzaklıktan el pompası veya kompresörle müsaade edilen basınç sınırına kadar şişirildikten sonra sızdırmazlık sağlayan ekipmanı

KANALİZASYON: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONTROL BACASI: Atıks u deşarjlarını kontrol gayesiyle; numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını takip etmek için oluşturulan yapıyı,

RABIT: Atıksu kaynaklarının ürettiği atıksuları, parselin cephe aldığı yol veya yollardan geçirilen veya geçirilecek ve İdare tarafından tespit edilecek en uygun kottaki kanalizasyon şebekesine ileten, komşu parsel hizalarını ihlal etmeyecek bir konumda ve parsel bacası ile irtibatlı, minimum 20 (yirmi) cm çapında muflu beton boru (MBB) veya İdarenin uygun göreceği borularla minimum 150 (yüzeli) meyille fen ve sanat kaidelerine uygun döşenerek, akış yönünde ve yatayda 45°- 60° açı yaparak sokaktaki kanala bağlanan parsel sahiplerinin mülkünde ve sorumluluğunda olan kanalları,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

ŞANZIMAN: Motorlu taşıtlarda, hızı değiştirmeye yarayan dişliler topluluğu ve bu dişlilerin içinde bulunduğu yuvayı,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten işyerine ait kalite sistem dokümanını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TEHLİKELİ MADDELER: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren, yeraltı ve yüzeysel suları kirleten, özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddeleri,

TERESSÜBAT: Su ve atıksu sistemlerinde dibe çöken tortuyu,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER


 1. GİRİŞ

Atıksu ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19.10.2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27.11.2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Çevre Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.


 1. MESLEK TANITIMI

  1. Meslek Tanımı

Atıksu ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü (Seviye 3), İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, atıksu ve yağmur suyu hatlarında biriken atıkları özel kanal temizleme aracı ve ekipmanlarını kullanarak temizleyen, tıkanıklıkları açan, hattın içerisinde bulunan birikmiş teressübatı vakumlu araç kullanarak ortamdan uzaklaştıran, yapılan işin günlük raporlarını hazırlayan, çözüm öneri ve metotlarını sunan ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir.

  1. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7126 (Su ve Boru Tesisatçıları)

  1. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

4857 Sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

30.7.2008 Tarih ve 26952 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,

25.4.2013 Tarih ve 28628 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,

15.5.2013 Tarih ve 28648 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

2.7.2013 Tarih ve 28695 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,

13.7.2013 Tarih ve 28706 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik,

28.7.2013 Tarihli ve 28721 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik,

11.9.2013 Tarih ve 28762 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği,

2.4.2015 Tarih ve 29314 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği,

18.07.1997 Tarih 23053 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği,

16.04.2013 Tarih ve 28620 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

,

  1. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve yürürlükteki alt mevzuatı.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

17.02.2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,

06.04.2004 Tarih ve 25425 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği,

06.04.2004 Tarihli ve 25425 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği,

03.03.2004 Tarihli ve 25391 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği,

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

  1. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Atıksu ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü (Seviye 3), her türlü coğrafi iklim şartlarında çalışabilmelidir. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, hidrojen sülfür (H2S), metan (CH4) ve karbondioksit (CO2) gazı tahriş ve zehirlenme tehlikesi sayılabilir. Kanalizasyon sistemleri vb. ortamlar özellikle hepatit, tetanos, verem gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma olasılığının yüksek olduğu çalışma ortamlarıdır. Bu hastalığa karşı koruyucu aşı yaptırılması çok önemlidir. Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte bazı acil durumlarda mesai yapması gerekebilir.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza, yaralanma, tahriş ve zehirlenme riskleri bulunmaktadır. Bu risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda toplu koruma önlemlerine uygun olarak çalışır, eğer toplu koruma önlemleri uygulanamıyorsa işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

  1. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Atıksu ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü (Seviye 3), 6331 sayılı İSG kanunun 15. Maddesi gereğince periyodik sağlık gözetimine tabi tutulur.


 1. MESLEK PROFİLİ

  1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama


A
İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak

(devamı var)A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal mevzuata uymak

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği kurallarının anlaşılması için düzenlenen eğitimlere katılır.

A.1.2

Mesai öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkararak, yapacağı işlere özgü işveren tarafından sağlanan KKD’leri talimatlarına göre takar ve/veya giyer.

A.1.3

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını (yangın söndürme cihazı, gözlük, maske gibi) hazır şekilde bulundurur.

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarının talimatlar doğrultusunda yerleştirilmesi, çalışma sırasında muhafaza edilmesi ve iş sahasının güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunur.

A.1.5

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve ramak kala olayları İSG birimine bildirir.

A.1.6

İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını  kurallara uygun şekilde kullanır.

A.1.7

Kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeden çalışır.

A.2

Olası problemleri ve risk etmenlerini en aza indirmek

A.2.1

Yaptığı işle ilgili tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A.2.2

Tehlike durumların ve risk faktörlerinin azaltılmasına ve/veya ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunur.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Atiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜ iconAtiksu ve yağmur suyu şebekeleri İŞletme bakim elemani

Atiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜ iconYÜksek düzey dezenfeksiyon: Bu üründen 1/10 1 birim %5’lik çamaşır suyu

Atiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜ icon2015 elektriK, su, doğalgaz ve endüstriyel atiksu genel satiş SÖzleşmesi

Atiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜ icon100 KİŞİLİk ve 500 KİŞİLİk evsel atiksu aritma tesiSİ makine ekipman...

Atiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜ iconYÜkleyiCİ operatöRÜ İÇİn talimatlar

Atiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜ iconKule viNÇ operatöRÜ İÇİn talimatlar

Atiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜ iconKule viNÇ operatöRÜ İÇİn talimatlar

Atiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜ iconLİman pompa ve tank saha operatöRÜ (seviye 3)

Atiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜ iconEk-15 DİstriBÜTÖr operatöRÜ (seviye 3) ulusal meslek standardi

Atiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜ iconTemiZLİk talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev