Başvuru Şartları : Madde 7kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Başvuru şartları
BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIKLARI

PROJE ÖDENEĞİ TAHSİS VE UYGULAMA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç :

Madde 1-(1) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü tarafından, Bağımsız Spor Federasyonu Başkanlıklarının ilgili branşın altyapısına ve eğitimine yönelik projelerine tahsis edilecek ödeneklerin, tahsis ve kullanım işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam :

Madde 2- (1) Bu Talimat, Bağımsız Spor Federasyonlarının ilgili branşın altyapısına ve eğitimine yönelik Spor Genel Müdürlüğünden bütçe desteği talep edecekleri projeleri kapsar.

Dayanak :

Madde 3-(1)Bu Talimat, 21.05.1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar :

Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen:

a) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü,

c) Federasyon : Bağımsız spor federasyonlarını,

ç) Komisyon: Bütçe Komisyonunu,

d) Daire Başkanlığı; Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,

e) Proje : İlgili branşın altyapısına ve eğitimine ilişkin projeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Alt Yapı ve Eğitim, Başvuru ve Uygulama Esasları
Alt yapı ve eğitim :

Madde 5: (1) Sporun tabana yayılması amacıyla yapılacak yetenek taramaları,

(2) Yetenekli sporcuların yaş kategorilerine (olimpik, paralimpik ve defolimpik sporculara yönelik hazırlanacak projelerde yaş kategorileri dikkate alınmaz) göre sporculara yönelik tüm seçme, müsabaka ,kamp, performans takibi vb. faaliyetleri,

(3) 1. ve 2. fıkrada bahsi geçen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olacak malzemelerin alımları ile tesis yapımı,

(4) Branşın tabana yayılması ve altyapının oluşturulması amacıyla kriterleri projede belirlenmek kaydıyla kulüplere yapılacak ayni ve nakdi yardımları,

(5) Federasyon tarafından Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığıyla koordineli olarak yapılacak her türlü (sporcu,hakem,antrenör) seminer ,kurs ve eğitim- gelişim kampları,

(6) Branşın tanıtımı amacıyla yapılacak kongre, çalıştay vb. organizasyonlar altyapı ve eğitim kapsamındadır .

Altyapı ve eğitime yönelik hazırlanacak projenin standartları:

Madde 6: Federasyon tarafından hazırlanacak projenin standartları PROJE TEKLİF FORMATINA (EK 1 ) uygun olacaktır.
Başvuru Şartları :

Madde 7: Başvuru, federasyon tarafından hazırlanacak proje dosyasının resmi yazı ekinde Daire Başkanlığına gönderilmesiyle gerçekleşir.
Başvuru değerlendirmesi:

Madde 8: (1) Komisyon tarafından, değerlendirilen projelerin kabul veya reddine karar verilir.

(2)Komisyonca kabul edilen projelere Genel Müdürün onayı ile uygun görülen miktarda ödenek tahsisi yapılır.

(3)Tahsisi uygun görülen ödenek miktarı projenin başlangıcı, uygulaması ve bitimi gözetilerek fasılalarla ilgili federasyon hesabına aktarılır.
Onay alan ve ödenek tahsisi yapılan projenin uygulama sürecinde uyulacak esaslar:

Madde 9: (1) Komisyonca kabul gören ve Genel Müdür onayıyla tahsis edilen ödenek sadece projede bahsi geçen harcamalarda kullanılır.

(2) Onay alan ve ödenek tahsis edilen proje için federasyon tarafından bir banka hesabı açılır ve bu hesap sadece bu işlemler için kullanılır. Hesaba ait IBAN numarası Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Komisyonun belirleyeceği tarih aralıklarına göre proje ödeneği tahsis edilen federasyon tarafından, projenin gerçekleşen kısmı için başarı ve değerlendirme raporu hazırlanır. Rapor, ilgili döneme ait harcama evrakının bir sureti ile birlikte Daire Başkanlığına teslim edilir.
Uygulama sırasında ve proje bitiminde idareye verilecek raporlar:

Madde 10: Komisyonca talep edilecek aralıklarla, federasyon tarafından proje uygulama esnasında Başarı ve Değerlendirme Raporu, proje bitiminde ise Kesin Rapor hazırlanarak Daire Başkanlığına sunulur. Hazırlanacak raporlar PROJE RAPORU FORMATINA (EK 2) uygun olacaktır
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaptırımlar

Proje uygulama sürecinde ve bitiminde belirlenen esaslara uyulmaması durumunda idarenin uygulayacağı yaptırımlar:

Madde 11: (1) Proje uygulama sırasında federasyonca hazırlanacak başarı ve değerlendirme raporlarının incelenmesi neticesinde, proje uygulamasının planlandığı şekilde sürdürülemediğinin tespit edilmesi durumunda Genel Müdürlük tarafından proje desteğinin kesilmesine,

(2) Proje uygulama sırasında federasyonca hazırlanacak başarı ve değerlendirme rapor ve harcama evrakının incelenmesi neticesinde 9. Maddenin 1. fıkrasında belirtilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda, Genel Müdürlük tarafından proje desteğinin kesilmesine ve kapsam dışı harcamaların sorumlulardan tahsiline,

(3) Proje bitiminde federasyon tarafından verilen kesin değerlendirme raporu ve harcama evrakının değerlendirilmesi neticesinde 9.maddenin 1. fıkrasında belirtilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda kapsam dışı harcamaların sorumlulardan tahsiline,

(4) Tahsis edilen proje ödeneği altında harcama ile tamamlanan projelerde, kalan ödeneğin Genel Müdürlük hesabına iade edilmesine, başka bir projede kullanılmasına veya federasyonun bütçe ödeneğinden mahsubuna Komisyonca karar ,Genel Müdürce onay verilir.


EK-1

PROJE TEKLİF FORMATI
1. Tanım

1.1. Projenin ismi

1.2. Proje alanı

1.3. Proje özeti

1.4. Projenin amacı ve hedefleri

1.5. Proje gerekçesi

1.5.1. Mevcut durum, ihtiyaçlar ve problemler

1.5.2. Projeden doğrudan ya da dolaylı yoldan fayda sağlayacak gruplar

1.5.3. Fayda sağlayan grupların neden seçildiği

1.5.4. Başvuruda bulunulan federasyonun amaçları ya da kaynak sunulan programa göre, teklif edilen projenin amaçlarının geçerliliği

1.6. Projede uygulama adımları

1.7. Metodoloji

1.7.1. Projeyi yürütme metodu ve bu metodun seçilmesindeki sebep

1.7.2. Proje izleme mekanizması

1.7.3. Projede varsa diğer kurumların projeye katılımı ve görevleri

1.7.4. Diğer kurumların seçilme sebepleri

1.7.5. Proje ekibi ve görev tanımları

1.7.6. Projenin katma değeri

1.7.7. Değerlendirme mekanizması

1.8. Proje süresi ve zaman planı

1.9. Proje Komisyonu

2. Proje çıktıları

2.1. Hedef grup üzerinde beklenen etkiler

2.1.1. Şartlar

2.1.2. Kapasite gelişimi

2.2. Yayınlar ve diğer çıktılar

2.3. Projenin çoğaltıcı etkisi

2.4. Sürdürülebilirlik

2.4.1. Finansal sürdürülebilirlik

2.4.2. Kurumsal sürdürülebilirlik

2.4.3. Politikaların sürdürülebilirliği

Açıklamalar

Tanım: Bu bölümde projenin gerekçesi, hedefleri ve proje uygulamasında kullanılacak yöntemler aktarılır.

Projenin ismi: Proje için, projenin amacını kısa yolla aktaran net ve öz bir proje ismi bulunmalıdır.

Proje teklif metni hazırlandıktan sonra isme karar vermek daha kolay olacaktır.

Proje alanı: Projenin hangi ülke/il/yerleşimde yürütüleceği.

Proje özeti: Mantıksal çerçeveden yararlanılarak projenin ana unsurları aktarılmalıdır. Kısaca projenin amacı, sonuçlar, uygulama adımları, kullanılacak araçlar ve proje maliyeti yazılmalıdır. Projeyi hangi federasyonun yürüteceği ve varsa ortakların da isimleri verilmelidir.

Projenin amacı ve hedefleri: Mantıksal çerçeveden yararlanarak projenin ana amacı ve varsa

amacın alt hedefleri aktarılmalıdır. Bu bölümde unutulmamalıdır ki, asıl odak noktası projeyle ortaya çıkarılan hizmetlerin ne olduğu değil bu hizmetlerden hedef kesimin sağlayacağı faydadır.

Proje gerekçesi: Bu bölümde alt başlıkların yardımıyla bu projeye neden gerek duyulduğu sorusunun cevabı verilecektir.

Mevcut durum, ihtiyaçlar ve problemler: Proje tasarlanırken projenin paydaşlarıyla yürütülen araştırma çalışmasında ortaya çıkan mevcut durum, hedef grupların ihtiyaçları ve bu grupların karşı karşıya bulunduğu sorunlar tanımlanacaktır.

Projeden doğrudan ya da dolaylı yoldan fayda sağlayacak gruplar: Proje sonucunda ortaya çıkacak hizmet ya da ürünlerden faydalanacak grupların kimler olduğu. Bunlar kişiler, sivil kuruluşlar ile özel kurumlar ve devlet kurumları, kadınlar/çocuklar/gençler ya da en az bir ortak yanı olan gruplar olabilir. Proje doğrudan hedef gruplara hizmet götürmek için ortaya çıktığı için hedef grupların net bir şekilde tanımlanması gerekir.

Fayda sağlayan grupların neden seçildiği: Yukarıda sıralamış olduğunuz hedef grupların karşılaştığı sorunlar ve ihtiyaçları, bu grupların neden seçildiğini aktarmakta yardımcı olacaktır.

Başvuruda bulunulan federasyonun amaçları ya da kaynak sunulan programa göre, teklif edilen projenin amaçlarının geçerliliği: Bu soruyu cevaplandırabilmek için kaynak başvurusunda bulunulan federasyon ve kaynak aktarılacak fonu iyi tanımak gerekir. Başvurduğunuz projenin bu kurumun hedefleri ve sunduğu kaynak amaçlarıyla bire bir uyum içinde olması gerekir.

Projede uygulama adımları: Bu bölüm, hazırlanmış olan mantıksal çerçeveden alınabilir. Uygulama adımları proje çıktılarına ulaşmak için yürütülmesi gereken çalışmalardır. Bu adımlar maddeler halinde gösterilmelidir.

Metodoloji: Bu bölümde aşağıdaki alt-başlıklarla projede kullanılacak metodoloji anlatılacaktır.

Projeyi yürütme metodu ve bu metodun seçilmesindeki sebep: Projenin hedeflerine ulaşmada izlenecek uygulama adımlarında kullanılacak metot aktarılacaktır. Bu metodun neden seçildiği sebep sonuç ilişkisi içinde anlatılacaktır.

Proje izleme mekanizması: Kaynak sunan birçok kurum, proje yürütüldüğü esnada izleme ve değerlendirme mekanizmasının işlemesini talep eder. Bu bölümde izleme mekanizmasının nasıl işleyeceği ve bu işte kimlerin rol alacağı aktarılmalıdır.

Projede diğer kurumların projeye katılımı ve görevleri: Proje uygulamasında başvuran federasyon dışında başka kurumlar ya da gruplar da yer alıyorsa, bu grupların hangi rolleri üstleneceği anlatılmalıdır. Bu kurumlar muhakkak proje ortağı olmak ya da doğrudan bir sorumluluk üstlenmek zorunda değildir.

Diğer Kurumların seçilme sebepleri: Bu bölümde proje ortağı olan kurumların neden tercih edildiği, bu kurumların güçlü tarafları, projeyi ilgilendiren faaliyet alanındaki tecrübeleri ve projeye doğrudan katkılarının ne olacağı aktarılacaktır.

Proje ekibi ve görev tanımları: Projenin yürütülmesinden doğrudan sorumlu olacak proje ekibinin hangi görev unvanlarından oluştuğu aktarılacaktır. Proje ekibi için; tam-zamanlı, yarı-zamanlı, gönüllü, danışman, teknik personel, idari personel gibi ayrımlara gidilebilir. Proje teklifinin eki olan proje bütçesinde projede çalışacak kişilerin ücretleri gösterildiğinden, bütçede gösterilen ekiple bu bölümdeki ekibin aynı olması gerekmektedir. Proje teklifinin gönderilmesi aşamasında projede çalışacak kişilerin isimlerini belirtmeye gerek yoktur. Projede çalışacak ekibin görev tanımları çalışılacak süre, genel/periyodik işler ve raporlama yöntemi olarak kısaca aktarılabilir.

Projenin katma değeri: Proje ile hiç denenmemiş yöntemlerle yaratıcı sonuçlara ulaşılabilir ya da din, dil, ırk, renk, cinsiyet, yaş, statü eşitliği bakımından yaratıcı yaklaşımlar elde edilebilir.

Değerlendirme mekanizması: Proje sona erdikten sonra uygulanacak değerlendirmenin nasıl, ne zaman ve kim tarafından yapılacağı aktarılacaktır.

Proje süresi ve zaman planı: Projenin süresi ay cinsinden yazılarak bir tabloda projenin kaçıncı ayında hangi uygulama adımının yerine getirileceği ve bu aktivitenin hangi kurum ya da kişi tarafından yapılacağı satır bilgisi olarak verilmelidir. Zaman planı ve sorumluluk çizelgesi ayrı iki tabloda gösterilebilir.

Proje Komisyonu : Federasyon bünyesinde proje koordinatörlerinden oluşan ve Genel Müdürlük ile koordinasyonu sağlamaktan sorumlu kişiler belirtilecektir.

Proje çıktıları: Proje sonuçlandıktan sonra ortaya çıkmış olan ürünler ve hizmetler ile bunların koşulları bu bölümde aşağıdaki alt-başlıkların yardımıyla aktarılacaktır.

Hedef grup üzerinde beklenen etkiler: Bu bölümde projeden fayda sağlayacak grupların durumunun nasıl geliştirileceği anlatılacaktır.

Şartlar: Projenin hedef grubun içinde bulunduğu koşulları nasıl iyileştireceği anlatılacaktır.

Kapasite gelişimi: Proje hedef grup ya da proje ortaklarının yönetsel ve kurumsal kapasitelerini geliştirip geliştirmeyeceği, geliştirecek ise bunun nasıl gerçekleşeceği belirtilecektir.

Yayınlar ve diğer çıktılar: Bu bölümde proje çerçevesinde ortaya çıkacak kitap, rapor, web sayfası, CD-Rom gibi yayınlar ve varsa diğer somut proje çıktıları listelenecektir. Çıkacak yayınların adetleri ve eğer gerekli görülüyorsa özellikleri belirtilmelidir.

Projenin çoğaltıcı etkisi: Proje kapsamında yer alan hedef gruplar ve proje alanı dışında projenin sonuçlarından olumlu etkilenecek gruplar ya da alanlar varsa bu bölümde belirtilmelidir. Örneğin, proje girişimiyle bir yönetmeliğin ortaya çıkması diğer iller ya da yöreler için yararlı olabilir.

Sürdürülebilirlik: Projenin planlanan çerçeve içinde bitmesi ve fon kaynağı sağlayan kurumun sunduğu finansman kaynağı ve teknik danışmanlığın da sona ermesiyle, proje hedeflenen gruplara yeterli bir süre içinde fayda sağlamaya devam etmelidir. Bu bölümde aşağıdaki alt başlıklarla bu sonuca nasıl ulaşılacağı açıklanmalıdır.

Finansal sürdürülebilirlik: Proje finansmanı sona erdikten sonra proje çalışmaları hangi kaynaklarla sürdürülecek?

Kurumsal sürdürülebilirlik: Proje sona erdiğinde proje amaçlarının sürdürülmesini sağlayacak, projeyi sahiplenecek yerel bir yapılanma olacak mı ya da projeyi yürütmekte olan yapı işlerliğini sürdürecek mi?

Politikaların sürdürülebilirliği: Projenin yapısal değişikliklere etkisi olacak mı? Örneğin politikaların,

yönetmeliklerin, metotların uygulamasında farklılık yaratabilecek mi?

Proje teklifinin ekleri:

I. Projenin mantıksal çerçevesi

II. Proje bütçesi

III. Diğer nakdi/ayni katkılar, talep edilen fonun miktarı

IV. Projeyi yürüten kurum ve varsa ortaklar hakkında detaylı bilgi, proje alanındaki tecrübeleri. Bu

bölümde şu sorulara cevap verilmelidir:

• Kurum ne zaman kuruldu?

• Kurumun başlıca etkinlikleri nelerdir?

• Kurumun organizasyon şeması, idari yapı, personel, demirbaşlar,finansal yapı

• Kurumun bu projeyi yürütmek için geçerli kapasitesi

• Varsa kurumun, fon kaynağı sağlayacak kuruma önceden yapmış olduğu başvurular; varsa bu kurumdan almış olduğu fonlar.

• Proje ortakları, kısaca tanımları ve projede hangi adımlarda sorumluluk alacakları

• Varsa aracı kurumlar

EK-2

PROJE RAPORU

FEDERASYONUN ADI :

FEDERASYON BAŞKANI :

FEDERASYON GENEL SEKRETERİ :

PROJE SORUMLUSU :

PROJENİN TANIMLANMASI

*ADI:

*UYGULANILACAK YER:

*BAŞLANGIÇ TARİHİ:

*BİTİŞ TARİHİ:

*RAPORLANDIRMA TARİH ARALIĞI:

*PROJENİN AMAÇ VE KAPSAMI :


PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETİN AYRINTILI AÇIKLAMASI

1)PROJE KAPSAMINDA FAALİYETİN ADI :

*FAALİYET TARİHİ:

*YERİ(___TAM ADRES___abc spor salonu/Ankara gibi)

*KATILIMCI SAYISI:

SPORCU SAYISI (LİSANSLI - LİSANSSIZ):

ANTRENÖR :

TEKNİK EKİP :

DİĞER :

*VARSA FAALİYET KAPSAMINDA YAPILMIŞ OLAN KURS- EĞİTİM- SEMİNER- TOPLANTILAR VE KATILIMCI SAYILARI:

*FAALİYETLE İLGİLİ OLARAK FEDERASYON MERKEZİ İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR;

A) GÖREVLENDİRMELER

B) TOPLANTILAR (federasyon merkezindeki toplantılar)

C) Diğer

*KULLANILAN YAYINLAR:

*DESTEKLEYEN VE KOORDİNELİ ÇALIŞILAN KURUM VE KURULUŞLAR:

*SPONSORLAR:

*BAĞIŞ VEREN KURUM VE KURULUŞLAR:

GELİR KALEMLERİ


GENEL PROJE ÖDENEĞİ

 


BAĞIŞLAR

 


SPONSORLUKLAR

TOPLAMI


**AYNİ

 


**NAKDİ

 


DİĞER

 


TOPLAM

 GİDER KALEMLERİ

 Proje Kapsamındaki X Faaliyeti

Katılımcı Sayısı

Gün

Sayısı

Birim Fiyat

Toplam Tutar

Kamp

Toplantı

 

 

 

 

Konferans seminer

 

 

 

 

Eğitim kurs

 

 

 

 

Yolluk ve Harcırah Gideri

 

 

 

 

Görevli Ücret Ödemesi

Konaklama Giderleri

 

 

 

 

Ödül ve Yardım Giderleri

 

 

 

 

Hizmet Alım Giderleri

 

 

 

 

Mal Alım Giderleri

 

 

 

 

Temsil ve Agırlama Giderleri

 

 

 

 

Reklam ve Yayın Giderleri

 

 

 

 

Promosyon ve Tanıtım Giderleri

 

 

 

 

Pasaport, vize ve Çıkış Pulu

 

 

 

 

Sigorta Giderleri

 

 

 

 

Varsa vergilendirmesi

 

 

 

 

Diğer Giderleri(Kapsama giren kalemler detaylı yazılacak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAMGENEL DEĞERLENDİRME
*Rapor dönemine kadar olan süreç hakkında federasyonun genel değerlendirmesi,

*Karşılaşılan aksaklıklar ve sorunlar.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Başvuru Şartları : Madde 7 iconMÜlakat sinavi kilavuzu” başvuru şARTLARI VE başvuru yeri

Başvuru Şartları : Madde 7 iconMadde toplu-iŞ SÖzleşmesinden yararlanma şartlari

Başvuru Şartları : Madde 7 iconBaşvuru Şartları: 2016 yılında yapılan ygs sınavında; puan türüne bakılmaksızın en az

Başvuru Şartları : Madde 7 iconKaliBRASYON LABORATUVARLARI kalibrasyon başvuru hizmet şartlari ve sözleşmesi

Başvuru Şartları : Madde 7 iconBİNGÖL ÜNİversitesi’NİN 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili bahar yariyili...

Başvuru Şartları : Madde 7 iconMadde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara,...

Başvuru Şartları : Madde 7 iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Başvuru Şartları : Madde 7 iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Başvuru Şartları : Madde 7 iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Başvuru Şartları : Madde 7 iconEk-1 başVURU FORMU VE başvuru sahiBİNİN/sahipleriNİn biLGİleri


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev