Kullanma talimatikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

KULLANMA TALİMATIKEYRELAKS 4 mg / 2 mL IM Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Kas içine uygulanır.

Steril-Apirojen


 • Etkin maddeler: Her bir ampulde 4 mg tiyokolşikosid

 • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su
 • Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.


 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


 Bu Kullanma Talimatında:
1. KEYRELAKS nedir ve ne için kullanılır?

2. KEYRELAKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KEYRELAKS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KEYRELAKS’ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. KEYRELAKS nedir ve ne için kullanılır?

KEYRELAKS, 2 mL’lik ampul formunda olup 4 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. Her bir kutuda 2 mL’lik 6 adet ampul bulunmaktadır.
KEYRELAKS esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. KEYRELAKS, yetişkinlerde ve 16 yaştan itibaren ergenlerde ani ortaya çıkan omurilik kaynaklı ağrılı kas kasılmalarının ek tedavisinde kullanılır.
2. KEYRELAKS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
KEYRELAKS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Kas veya kasların görev yapmaması (kasılamaması) durumu varsa,

 • Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,

 • Hamilelik ve emzirme döneminde iseniz,

 • Gebe kalma olasılığınız varsa ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,

 • 16 yaşından küçükseniz


KEYRELAKS’ı aşağıdaki durumlarda DĐKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise


KEYRELAKS kullanırken vüccutta oluşan maddelerden biri, KEYRELAKS yüksek dozlarda kullanıldığında bazı hücrelerde hasara (anormal kromozom sayısına) neden olabilir. Bu durum hayvanlarda ve laboratuvarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. İnsanlarda hücrelerde ortaya çıkabilen bu hasar kanser için risk faktörü oluşturur, doğmamış çocuğa zarar verebilir ve erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar2 kısmında belirtilen doza ve tedavi süresine sıkı bir şekilde uyunuz. İlacı daha yüksek dozlarda ve 5 günden fazla kullanmayınız. Başka sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.
KEYRELAKS ile tedavi sırasında karaciğer sorunları ortaya çıkabilir. Eğer, aşağıdaki belirtilerden biri sizde ortaya çıkarsa derhal doktorunuza bildiriniz: mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı ve bunların yanı sıra ateş ve yorgunluk (özellikle de daha önce sayılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir.
Eğer tedavi sırasında ishal ortaya çıkarsa KEYRELAKS ile tedaviyi kesiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
KEYRELAKS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
KEYRELAKS sadece kas içine uygulandığı için yiyecek ve içecekler ile etkileşime girmez.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı

Klinik çalışmalara göre, KEYRELAKS’ın ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak, ilaç yaygın olarak uyuklamaya ve sersemliğer neden olabildiğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.
KEYRELAKS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

KEYRELAKS’ın kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkilil olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.
Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılabilecek ürünlere de uygulanabileceğini not ediniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. KEYRELAKS nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Önerilen ve günlük maksimum doz, her 12 saatte bir alınmak koşuluyla (12 saat aralık verilerek) günde 2 kez 1 ampul (4 mg tiyokolşikosid)’dür. Yani bir günde 2 ampulden (toplam 8 mg tiyokolşikosid) fazla KEYRELAKS kullanmayınız. Kas içine enjekte edilerek kullanılır.


Ampul formu ile önerilen tedavi süresi 3-5 gündür. İlacı 5 günden fazla kullanmayınız. Önerilen dozu aşmayınız ve uzun süreli kullanımdan kaçmayınız.
Fizik tedavi seanslarında hazırlık için; kas gevşetici etkinin elde edilmesi için gereken süre (IM enjeksiyondan sonra 30-40 dakika) göz önünde bulundurulmalıdır.
Uygulama yolu ve metodu:

KEYRELAKS kas içine enjekte edilerek kullanılır.

Enjeksiyon işlemi bu konuda eğitim görmüş bir sağlık hizmetleri uzmanı tarafından yapılır.
Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı 16 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

KEYRELAKS’ın yaşlı hastalardaki güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir.
Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

KEYRELAKS’ın böbrek/karaciğer yetmezliği olanhastalardaki güvenliliği ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer KEYRELAKS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla KEYRELAKS kullandıysanız:

KEYRELAKS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
KEYRELAKS’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
KEYRELAKS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi KEYRELAKS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, KEYRELAKS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,

 • Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

 • Baygınlık (vazovagal senkop),

 • Havaleler,

 • Deri döküntüleri


Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KEYRELAKS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (Sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı, ateş ve yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir),

 • Sersemlik, uyuklama hali,

 • Kaşıntı,

 • Deri döküntüleri,

 • Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali


Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı,

 • Kusma,

 • İshal,

 • Mide ağrısı


Bunlar KEYRELAKS’ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerinin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşirenizle konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” konusuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. KEYRELAKS’ın Saklanması
KEYRELAKS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25oC´nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KEYRELAKS’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, KEYRELAKS’ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Menta Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tatlısu Mah. Alptekin Cad. Akif İnan Sk.

Merkür Palace No:8/15 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0 216 594 59 36

Faks 0 216 594 59 35

e-posta: info@mentapharma.com.tr
Üretici : Mefar İlaç Sanayi A.Ş

Ramazanoğlu Mahallesi, Ensar Caddesi No:20

Pendik/Kurtköy TR 34906 İstanbul


Bu kullanma talimatı 02.04.2016. tarihinde onaylanmıştır.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kullanma talimati iconKullanma talimati

Kullanma talimati iconKullanma talimati

Kullanma talimati iconKullanma talimatI

Kullanma talimati iconKullanma talimati

Kullanma talimati iconKullanma talimati

Kullanma talimati iconDozimetre kullanma talimati

Kullanma talimati iconKompresör kullanma talimati

Kullanma talimati iconRefraktometre kullanma talimati

Kullanma talimati iconKompresör kullanma talimati

Kullanma talimati iconSinif kullanma talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev