Akademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulusayfa1/9
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

odtü logo
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2012 YILI

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER


1.

tabloların listesi
Tablo 1.1: Özdeğerlendirme raporunda yer alan performans alanları 2

Tablo 1.2: Özdeğerlendirme tablosu (özet) 2

Tablo 2.1: Üniversite bütçesi gider (gerçekleşen harcama) 7

Tablo 2.2: Araştırma harcaması 8

Tablo 2.3: Araştırma harcamasının toplam harcama içindeki oranı 8

Tablo 3.1: Üniversite Teknokent iş birliği 11

Tablo 4.1: Akademik personel unvan düzeyi (2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012) 16

Tablo 4.2: ODTÜ ağırlıklı hizmet alanları (2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012) 17

Tablo 5.1: 6111ve 6353 Sayılı Af Yasalarına göre başvuru ve kayıt sayıları 21

Tablo 5.2: Eğitim öğretim süreçleri 2012 yılı performansı değerlendirmesi 22

Tablo 6.1: Araştırma-geliştirme süreçleri 2012 yılı performansı değerlendirmesi 25

Tablo 7.1: Uygulama ve hizmet süreçleri 2012 yılı performansı değerlendirmesi 28

Tablo 8.1: İdari süreçler 2012 yılı performansı değerlendirmesi 33

Tablo 9.1: Yönetsel süreçler 2012 yılı performansı değerlendirmesi 36

Tablo 10.1: Birim özdeğerlendirme tablolarında 2012 yılı memnuniyet düzeyleri 37

Tablo 10.2: Mezun sayısı 37

Tablo 10.3: Tamamlanan tez sayısı 38

Tablo 10.4: Mezuniyet not ortalamaları (4,00 üzerinden) 38

Tablo 10.5: Ortalama mezuniyet süreleri (yıl) 38

Tablo 10.6: Uluslararası projeler 39

Tablo 10.7: Tamamlanan proje sayıları 39

Tablo 10.8: Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI-exp., SSCI ve AHCI) sayısı 40


ŞEKİLLERİN listesi

Şekil 2.1: Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik yayın sayısı 5

Şekil 3.1: Alınan uluslararası proje sayısı 10

Şekil 3.2: TÜBİTAK 1007 projeleri sayısı 13

Şekil 4.1: Öğretim üyesi başına öğrenci sayısı 14

EKLER

EK 1: ODTÜ 2012 Performans Göstergeleri Tablosu

EK 2: ODTÜ 2012 Özdeğerlendirme Tablosu
AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU


Prof. Dr. Ahmet ACAR Rektör – Kurul Başkanı

Prof. Dr. M. Volkan ATALAY Rektör Yardımcısı – Kurul Başkan V.

Prof. Dr. Hami ALPAS Genel Sekreter V.

Prof. Dr. İrem DİKMEN TOKER Rektör Danışmanı – Kurul Koordinatörü

Prof. Dr. Y. Eyüp ÖZVEREN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Uğurhan AKYÜZ Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Özdemir DOĞAN Fen Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. T. Elvan ALTAN ERGUT Mimarlık Fakültesi

Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Nazife BAYKAL Enformatik Enstitüsü

Prof. Dr. Gürsevil TURAN Fen Bilimleri Enstitüsü

Yard. Doç. Dr. Ayça ERGUN Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Ayşen YILMAZ Meslek Yüksekokulu

Prof. Dr. Erkan ERDİL Araştırma Merkezleri

Öğr. Gör. Özlem ATALAY Yabancı Diller Yüksekokulu

M. Esat ÖZEN Öğrenci Konseyi Başkanı

E.Ö. Planlamacısı Hüsnü YILDIZ ADEK

Araş. Gör. Ezgi P. KADAYIFÇI ADEK

  1. GİRİŞ


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kurumsal özdeğerlendirme sürecini, geçmişini ve bugününü detaylı biçimde değerlendirmek ve gelecekle ilgili politikalarını geliştirmek için bir fırsat olarak kabul etmektedir. Üniversitemiz özdeğerlendirme sürecini, stratejik planlama ve sürekli kalite iyileştirme çabalarının bir bütünü olarak algılamaktadır.
YÖDEK tarafından, Türkiye’deki üniversitelerin mevcut durumlarını karşılaştırmak ve ileriye dönük etkin strateji ve hedefler belirlemelerini sağlamak amacıyla başlatılan bu çalışma, üniversitelerin kendi bünyelerinde kurdukları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) tarafından yürütülmektedir.
2012 yılı Özdeğerlendirme Raporu hazırlıkları sırasında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ODTÜ-ADEK), tüm akademik ve idari birimlere, özdeğerlendirmeye esas olacak performans göstergeleri ve özdeğerlendirme konularını içeren dokümanları iletmiştir. Ayrıca, birimler bazında özdeğerlendirme tablolarının ve raporunun hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla kılavuzlar oluşturulmuş ve performans göstergelerine ilişkin veriler web ortamında tüm birimlerle paylaşılmıştır. Birimlerin hazırladığı özdeğerlendirme raporları, tabloları ve performans göstergeleri ODTÜ-ADEK tarafından değerlendirilmiş, Üniversite Özdeğerlendirme Raporu, birimlerden gelen geribildirimler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Özdeğerlendirme sürecine temel teşkil eden performans alanları YÖDEK Özdeğerlendirme Modeli esas alınarak belirlenmiştir. Performans alanları ve alanlar arasındaki ilişkiler Tablo 1.1’de gösterilmektedir. Rapor kapsamında, performans alanları “Girdiler”, “Süreçler” ve “Çıktılar” olmak üzere üç temel alan altında toplanarak değerlendirilmekte ve “güçlü”, “yeterli” ve “geliştirilmeye açık alanlar” şeklinde sınıflandırılarak yorumlanmaktadır. Performans düzeyleri, Üniversitemizin yurt içinde ya da dışındaki diğer kurumlarla karşılaştırılması sonucunda değil, Üniversite içindeki “beklenti düzeyleri” temel alınarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, özellikle Üniversitenin performansı için belirleyici olduğu düşünülen ve sürekli iyileştirilmesi gereken alanlarda, beklenti düzeylerinin de yüksek olması nedeniyle performans düzeyi benzer kurumlara göre “güçlü” seviyesinde de olsa “yeterli” ya da “geliştirilmeye açık” olarak nitelendirilmiştir.

Tablo 1.1: Özdeğerlendirme raporunda yer alan performans alanları


GİRDİLER
SÜREÇLER
ÇIKTILAR
Kaynaklar
Eğitim Öğretim Süreçleri
Memnuniyet Düzeyi

Öğrenci
Araştırma Geliştirme Süreçleri
Öğrenci Memnuniyeti

Akademik Personel
Uygulama-Toplumsal Hizmet Süreçleri
Akademik Personel

Memnuniyeti

İdari Personel
İdari Süreçler
İdari Personel

Memnuniyeti

Bilgi Teknolojileri
Yönetsel Süreçler
Eğitim-Öğretim

İş Teknolojileri


Araştırma-Geliştirme

Fiziksel Olanaklar


Uygulama-

Toplumsal Hizmet

Temin Edilen Hizmetler
İlişkiler

Sanayi

Toplum

Kamu Kurumları

Mezunlar

Çalışanlar

Öğrenciler

Ulusal İlişkiler

Uluslararası İlişkiler
Kurumsal Özellikler

Çalışanların Profili

Akademik Programlar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Akademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulu iconSportif değerlendirme ve geliŞTİrme kurulu yönetmeliĞİ

Akademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulu iconOnline Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği

Akademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulu iconAvrupa biRLİĞİ ortak değerlendirme çERÇevesiyle kamu kurumlarinda...

Akademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulu iconYayın Değerlendirme Kurulu Üyeliği (Hakem) Kabul Süreci

Akademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulu iconTeknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

Akademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulu iconYabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda

Akademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulu iconDers Programı Bölüm Kurulu/Program Kurulu Kararları

Akademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulu iconAraştırma kapsamında verilerin toplanmasında web site değerlendirme...

Akademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulu iconAkademik kurul iŞ akiş SÜreci

Akademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulu icon2017-2018 akademik yili


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev