Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmelersayfa1/9
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
t.c. gümüşhane valiliği ticaret il müdürlüğü

d:\pictures\logo.pngFAALİYET RAPORU

2015I.GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

 • Tarihçe

 • Fiziksel Yapı

 • Teşkilat Yapısı

 • Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 • İnsan Kaynakları

 • Sunulan Hizmetler

 • Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D- DİĞER HUSUSLAR
II. AMAÇ VE HEDEFLER


 1. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

 2. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 3. DİĞER HUSUSLARIII. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER


 1. MALİ BİLGİLER

 • Bütçe Uygulama Sonuçları

 • Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 • Mali Denetim Sonuçları

 • Diğer Hususlar

 1. PERFORMANS BİLGİLERİ

 • Faaliyet Bilgileri

 • Diğer Hususlar


IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ


 1. ÜSTÜNLÜKLER

 2. ZAYIFLIKLAR

 3. DEĞERLENDİRMELER


V. ÖNERİ VE TEDBİRLER


 1. 2016 YILI EYLEM VE HEDEFLERİ


EKLER

EK-1: Mevzuat Çalışmaları

EK-2: İl Müdürünün İç Kontrol Güvence Beyanı

EK-3: Mali Hizmetler Birim Sorumlusunun Beyanı

dr. yusuf mayda
VALİ SUNUŞU

Gümüşhane Valiliği Ticaret İl Müdürlüğümüz, ilimizin tümünü ilgilendiren faaliyetler icra etmektedir.
Yeni kurulmuş olmasına rağmen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenlemelerle ticaret hayatı yeniden şekillendirilerek, esnafımızın finansman şartları iyileştirildi. Bu kapsamda, KOBİ’lere kredi kolaylığı getirilerek, kooperatiflerin desteklenmesi programı hayata geçirilmiş ve tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alınmıştır.
Yine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, iç piyasadaki ve ithalat aşamasındaki tüm tüketici ürünlerinin insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından yüzde yüz güvenli olması yönündeki çalışmalar hız kesmeden devam ettirilerek, “Bilinçli Tüketici, Basiretli Tacir” anlayışı ticari hayatın temel ilkelerinden biri haline getirilmiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Gümüşhane Valiliği Ticaret İl Müdürlüğümüzün 2015 yılı Faaliyet Raporunun hayırlı olmasını diliyorum.

d:\users\39676359884\desktop\senolturan1.jpg


Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde, ticaret ve gümrüğün birleşmesi ile kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı olan Gümüşhane Valiliği Ticaret İl Müdürlüğümüz, yeni yapısıyla, vatandaşlarımıza yönelik daha faydalı çalışmalar yapma imkânına kavuşmuştur.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda yaptığı yasal düzenlemelerle üreticilerimiz, esnaf ve sanatkârlarımız ile kooperatif kuruluşlarımızın hukuki alt yapısını sürekli iyileştirmekte, yasa dışılıklarla daha etkin mücadele edilmesine imkân sağlamaktadır.
Şüphesiz ki, gelişmiş ekonomilerin temel özelliklerinden biri de tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Ticaret İl Müdürlüğümüz, tüketicilerin, sahip oldukları haklar hususunda bilgilendirilmeleri ve yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmelerine büyük önem vermekte, çalışmalarını bu anlayışla yürütmektedir.
Ticaret İl Müdürlüğümüze, 2016 yılı Faaliyet Raporunda belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla yapacakları gayretli çalışmalarında başarılar dilerim.

http://gumushane.gtb.gov.tr/data/521f092f487c8e6f0c3032a3/kucuk/39139377608.jpg


Başarı, artık sadece acil ve gündelik olanı mükemmel bir şekilde idare etmekle değil, aynı mükemmellikte yarının dünyasını da tasarlayıp inşa etmektir.
Bugünün ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda yeni iş yapma yöntemleri bulan, kendilerini sürekli yenileyerek yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedefleyenler kurumlarını başarılı bir geleceğe taşıyacaklardır.
Yarının hedeflerine dünün araçlarıyla ulaşılamayacağı bilinci ile geçmişte başarılmış işlerin gölgesinde de kalmadan, parlak bir yarının inşası için üstün bir performans sergileyerek daha büyük başarılara ulaşma azmindeyiz.
Hizmet sunduğu tüm kesimlerin takdirini toplayan Ticaret İl Müdürlüğümüz, insan ve hizmet odaklı yenilikçi anlayışı ile ilimiz insanına en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisindedir.
Hedefimiz, Bakanlığımızın programları doğrultusunda ilimizde ticaretin en kolay ve en güvenli yapılmasını sağlamaktır. Çünkü biz bir yerde ticaretin kolay ve güvenli yapılabildiği ölçüde o yerin ticaretinin artacağına ve oranın daha fazla gelişip zenginleşeceğine inanıyoruz.
Bakanlığımızın yeni kurulmuş olmasına rağmen 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ticaret alanında önemli işler başarılmıştır. Bu husus ilimize de olumlu şekilde yansımıştır. Şöyle ki; şirket kuruluş işlemleri kolaylaştırdı. Türkiye’nin en büyük veri tabanlarından biri olan MERSİS kuruldu. Esnaf ve kooperatiflerimizin finansman ihtiyaçları iyileştirildi. Yeni Tüketici Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle daha etkin bir tüketici hakları sistemi tesis edildi.
Gümüşhane Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 2015 yılı Faaliyet Raporu’nu kamuoyunun bilgisine sunar, tüm kesimlere faydalı olması dileğiyle, hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

I.GENEL BİLGİLER


A-MİSYON VE VİZYON
Misyon

Ticaret alanında;

- Rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden,

- Piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren,

- Üreticileri ve tüketicileri koruyan,

- Etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan,
politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek.
Vizyon

Yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ilimizi ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı bir il haline getirmek.

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR


06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı Kanun kapsamında bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde, 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olup, söz konusu kararname ile İl Müdürlüğümüze verilen görevler şunlardır.
a) Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında bulunacak Bakanlık temsilcilerini

görevlendirmek, genel kurul toplantı tutanak ve belgelerini incelemek, noksanlıklarını

tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek, bu bilgilerden Bakanlıkça belirlenecek

olanları Merkezi Sicil Sistemine aktarmak.

b) Toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak, toptancı halleri ve pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek.

c) Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek.

ç) Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, Hal Hakem Heyet üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını Hal Kayıt Sistemine aktarmak, Hal Hakem Heyeti kuruluş işlemleri ve sekreterya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek.

d) Üreticilerce kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü belgesi vermek ve iptal etmek.

e) Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde defter ve belgeleri onaylamak, Bakanlığın talimatı üzerine lisanslı depolar, yetkili sınıflandırıcılar ve referans yetkili sınıflandırıcılar nezdinde incelemelerde bulunmak, lisanslı depoculuk ve umumi mağazacılığa ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

f) Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak.

g) Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek.

ğ) Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını özendirici ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak.

h) Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.

ı) İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

i) Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek, tüketicinin korunması mevzuatını tanıtmak ve gerçekleşen değişiklikleri duyurmak.

j) Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında yahut ürün piyasada iken güvenli olup olmadığını denetlemek, güvensiz olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlığın talimatı doğrultusunda ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerekli idari tedbirleri almak ve yaptırım uygulanmasını sağlamak.

k) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile ilgili bilgi, belge ve periyodik raporları düzenli olarak hazırlayarak Bakanlığa göndermek.

1) Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek.

m) Esnaf ve sanatkâr odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini Bakanlığa göndermek.

n) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il bazında esnaf ve sanatkâr işletmelerine ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, AR-GE, istihdam, enerji ve benzeri ekonomik faaliyet bilgi ve verileri ile esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.

o) Esnaf ve sanatkârların iç ve dış pazar imkânlarını araştırmak, her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.

ö) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, esnaf ve sanatkârların rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgâh temini amaçlarıyla desteklenmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.

p) Esnaf ve sanatkârlara ilişkin belirlenen politika, ilke, hedef ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.

r) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 47 nci maddesi çerçevesinde genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yerine getirmek.

s) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 64 üncü maddesine göre il ve ilçelerde oluşturulacak mutabakat komitelerinin almış olduğu kararları Bakanlığa bildirmek.

ş) Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde, kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla eğitim ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

t) Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürlerinin mal bildirimi ile ilgili işlemleri yürütmek.

u) Kooperatif girişimlerini özendirici ve destekleyici çalışmalar yapmak, belirlenen politika ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, sonuçlarını Bakanlığa bildirmek.

ü) Kooperatiflerin genel kurul toplantılarına temsilci görevlendirmek, genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yürütmek, kanun ve ana sözleşmesinde belirtilen süre içinde genel kurul toplantılarını yapmayan kooperatif ve üst kuruluşları yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmak, diğer kuruluşları uyarmak ve Bakanlığa bildirmek.

v) Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde, kooperatif kuruluşlarına ve ana sözleşme değişikliklerine izin vermek, izin verilen kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlığa bildirmek, kooperatiflerin kuruluş ve işleyişleri ile ilgili her türlü dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

y) Bakanlığın talimatı üzerine, kooperatifçilik konusunda ve kooperatiflerin faaliyet alanlarına ilişkin konularda AR-GE çalışmalarını yürütmek, araştırmalar yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemine ilişkin görevleri yerine getirmek.

z) Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kooperatiflerin desteklenmesine ilişkin proje tekliflerini almak, Bakanlıkça desteklenen veya kredi ile finanse edilen projelerin uygulamasını izlemek ve denetlemek, bu çalışmaların sonuçlarını Bakanlığa iletmek.

aa) Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikâyetlerle, kooperatifler ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve organlarında görevli bulunanlar hakkında ileri sürülen şikâyetlere ilişkin olarak bu kuruluşların işlem, hesap ve varlıklarını, doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını rapor halinde Bakanlığa bildirmek, bu incelemeler için personel belirlemek ve bu personelin yetişmesini sağlamak.

bb) Şirketler, kooperatif ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yelesi dahilinde cevap vermek.

cc) Mevzuatta öngörülen veya Bakanlıkça talep edilen raporları süresi içinde düzenlemek ve defterleri tutmak.

çç) Bakanlık ile diğer kamu, meslek ya da özel kuruluşlar arasında yapılan protokol, anlaşma veya yetki devri kapsamında Bakanlıkça verilecek hizmetler ve görevleri yerine getirmek; görev alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli idarelerle işbirliği yapmak.

dd) Bakanlık bilgi ve iletişim sistemleri ile entegre il müdürlüğü bilgi ve iletişim sisteminin kurulmasını ve Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde işletilmesi ve kullanılmasını sağlamak.

ee) İl Müdürlüğünün yıllık Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak ve süresi içerisinde Sayıştay Başkanlığına göndermek.

ff) Bakanlığın Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanması

amacıyla İl Müdürlüğüne bağlı harcama birimlerinin taşınır hesaplarını konsolide etmek.

gg) Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Tarihçe


Osmanlı Devletinde II. Mahmut döneminde yapılan birçok ıslahat hareketi içinde, batı ülkelerinde olduğu gibi, devlet görevlerinin yeni oluşturulan nazırlıklar (bakanlıklar) arasında bölüştürülmesi de yer almıştır. Ticaret alanındaki hizmetler de 1838 yılında oluşturulan “Meclis-i Ziraat ve Ticaret Komisyonu” bünyesinde verilmeye başlanmıştır. Tanzimat Fermanının kabulünden sonra 1840 yılında da İstanbul’da “Umur-ı Ticaret ve Ziraat Nezareti” kurulmuştur. Bu nezarette; “Ticaret ve

Ziraat Meclis-i Kebiri” adı verilen sürekli bir komisyon ile ticaret, muhasebe, istatistik, ziraat kalemleri (daireleri) yer almıştır. Bu kurum, saltanatın kaldırılmasıyla tüm Osmanlı Bakanlıklarının varlığının sona erdiği 1922 yılına kadar farklı isimler ve işlevler üstlenerek 82 yıl hizmet vermiştir.
İlk TBMM Hükümetinde “İktisat Vekâleti ” tarafından yürütülen bu hizmetler, 1924 yılından 1928 yılına kadar Ticaret Vekâleti bünyesinde, 1928-1931 yılları arasında “Ticaret ve Ziraat Vekâletlerinin Tevhidi Kanunu” ile iki müsteşarlık olarak kurulan İktisat Vekâleti içerisinde verilmiştir.
1931 yılında Ziraat Vekâletinin, 1939 yılında Ticaret Vekâleti ile Münakalat Vekâletinin kurulmasıyla kendisinden ayrılan birimlerden dolayı İktisat Vekâleti iyice küçülmüş, bu durum 1949 yılına dek sürmüştür. 1949 yılında sanayi, maden ve enerji işlerinin de bağlı olduğu Ekonomi ve Ticaret Vekâleti kurulmuştur. 1957 yılında sanayi işlerinin ayrılması ile 1939 yılındaki kuruluş yapısına ve görev alanına dönen Ticaret Bakanlığı 1971 yılı başında yeniden sanayi işlerini de alarak ilk defa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı haline gelmiştir.
Ticaret kanadı aynı yılın sonunda tekrar ayrılarak Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile birleşmiş ve 1939 yılında ki Ticaret Bakanlığı haline dönmüş, bu durum1983 yılına kadar devam etmiştir. 1983 yılında ise sanayi kesimi ile tekrar bileşilerek oluşturulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2011 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kurulmasına kadar faaliyetlerine devam etmiş olup, Türk kamu yönetiminde bugünkü anlamıyla “Ticaret Bakanlığı Kavramı” birkaç geçici dönem dışında 1840 yılından bugüne kadar varlığını sürdürmüştür.

Fiziksel Yapı
Teşkilat
Müdürlüğümüz, Valilik Binasının 4. katında toplam alanı 33 m² olan 3 (üç) adet odada hizmetlerini sürdürmektedir. Isıtma şekli kaloriferdir. İlçelerde teşkilatımız bulunmamaktadır. Müdürlüğümüze tahsisli sosyal tesis ve lojman bulunmamaktadır.

Teşkilat Yapısı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Ticaret kısmı olan Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün iş ve sorumlukları 15.11.2012 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

1-İç Ticaret ve Hal Hizmetleri Şubesi

1.1-Hal Hakem Heyeti

2-Tüketici, Piyasa Gözetimi ve Denetim Hizmetleri Şubesi

2.1-Tüketici İl Hakem Heyeti

3-Esnaf ve Sanatkârlar Hizmetleri Şubesi

4-Kooperatif Hizmetleri Şubesi

5-Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi
İl Müdürlüğü Organizasyon Şeması


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler icon3- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler icon3- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler icon3- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconGerçekleşTİRİlen faaliyetlere iLİŞKİn biLGİler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii uluslararasi biLGİ ve belge yönetiMİ BÖLÜMÜ ÖĞrenci kongresi

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii uluslararasi biLGİ ve belge yönetiMİ BÖLÜMÜ ÖĞrenci kongresi

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconGÜvenlik biLGİ formu ( Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin...

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconGÜvenlik biLGİ formu ( Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev