Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdırsayfa1/16
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
http://www.karatas.gov.tr/icerik/bilgi_resim_liste/287.jpg
KARATAŞlogom
STRATEJİK PLAN

2015-2019


KARATAŞ iLÇE

MİLLİ EĞİTİM

MÜDÜRLÜĞÜ
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrvl0rou1opn815b2pjfn34kszkjsz3_fpj6voujbgukk2qurhz https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrh_xwtpfnvripgj4rniygaak3q8v580n_klxwjsmerdihbw-9u http://www.karatas.gov.tr/icerik/bilgi_resim_liste/334.jpg http://www.gelarabul.com/wp-content/uploads/2014/07/adana_karatas_ilcesi_liman_gelarabul.jpg http://www.karatas.gov.tr/icerik/bilgi_resim_liste/381.jpg
Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır.c:\users\user\desktop\617717-istiklal-marsi2.jpg

c:\users\idare-3\desktop\recepozturk.jpg
Eğitim her gün yeniden şekillenen dinamik bir yapıdır. Bu sebeple eğitim sektörünün

bugününü geliştirmenin yanında geleceğinin de stratejik olarak planlanması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumla ve dünya ile bütünleşmiş, insanlığa aktif katkı yapan, yüksek nitelikli katma değer üreten bir sistemi yaratmak için uzun vadeli ve iyi planlanmış bir

süreç gerekliliği bir gerçektir. Bu süreci başlatabilmek stratejik bir planlamayla mümkündür.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2015-2019 stratejik planının uygulanması stratejik yönetime geçişte büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma eğitimdeki yeni değerler çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşen ülkemizde dolayısı ile İlçemizde ekonomik, sosyal, kültürel açıdan yüksek katma değer sağlayacak eğitim sisteminin oluşmasına imkan tanıyacaktır.


Recep ÖZTÜRK

Kaymakam
Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır etkin bir şekilde sürdürülmekte olan stratejik planlama çalışmaları,Türk Milli Eğitiminde de kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan müdürlüğümüz 2015–2019 Stratejik Planı, kurumumuzun sahip olduğu beşeri, mali ve fiziki kaynakları tespit etmede ve bu kaynakların verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamada müdürlüğümüz yönetimine ve çalışanlarına bir kılavuz olacaktır. Ayrıca, kaynakların etkin kullanımının yanı sıra, müdürlüğümüzdeki tüm birimler arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu arttırarak kurumumuzun nitelikli gelişiminde de önemli bir rol oynayacaktır.
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen stratejik planlama ekibi başta olmak üzere tüm çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimine temel oluşturan eğitimin en önemli hizmetlerden biri olduğu anlayışıyla hazırlanan stratejik planımızda belirlediğimiz misyon, vizyon, amaçlar ve hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmalarda başarılar dilerim.

Ensar AYDIN

İlçe Milli Eğitim Müdürü
İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

İLÇE KAYMAKAMI SUNUŞU 4

İLÇEMİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU 5

İÇİNDEKİLER 6

TABLO DİZİNİ 7

ŞEKİL DİZİNİ 8

I. BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK SÜRECİ 12

A. KARATAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 13

B. STRATEJİK PLAN MODELİ 15

II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ 17

A. TARİHÎ GELİŞİM 18

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 19

C. FAALİYET ALANLARI ile ÜRÜN ve HİZMETLER 19

D. PAYDAŞ ANALİZİ 26

E. KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 31

F. GZFT ANALİZİ 43

G. SORUN VE GELİŞİM ALANLARI 45
III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 49

MİSYON 50

VİZYON 50

TEMEL DEĞERLER VE İLKELER 51

TEMALAR 53

TEMA-1: EĞİTİM-ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI 54

TEMA 2: EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI 57

TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 63

IV.MALİYETLENDİRME 68

V.BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME 70
Tablolar Listesi

Tablo 1. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu Tablosu

Tablo . İlçe MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi

Tablo. Faaliyet Alanları Analizi Tablosu

Tablo 4. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmet

Tablo 5. Paydaş Tespit Ve Önceliklendirme Tablosu

Tablo 6. Paydaş Görüşme Planlaması

Tablo 7.Hizmet Metrisi

Tablo 8. Müdürlüğümüze Bağlı Okul ve Kurum Sayıları Tablosu

Tablo 9. Müdürlüğümüz Personeline Ait Veriler Tablosu
Tablo 10. Hizmet Snıfı Durumu Tablosu Okul Sayıları Tablosu
Tablo 11. Okul Sayıları Tablosu
Tablo 12. Mali Kaynak Durumu
Tablo 13. Politik Faktörlerin İncelenmesi Tablosu
Tablo 14. Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi Tablosu
Tablo 15 Sosyal Kültürel Faktörlerin İncelenmesi Tablosu
Tablo 16 Teknolojik Faktörlerin İncelenmesi Tablosu
Tablo 17 Ekolojik Faktörlerin İncelenmesi Tablosu
Tablo 18 Stratejik Plan Genel Tablosu
Tablo 19 Öğreten Başına Düşen Öğrenci Saysı
Tablo 20 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları Tablosu
Tablo 21 Maliyet Tablosu


Şekiller Listesi

Şekil 1. Karataş İlçe MEM Stratejik Plan Modeli

Şekil 2. Karataş İlçe Milli Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Şekil 3. Temel Değerler ve İlkeler Şeması
AB

ARGE

BT

DPT

GZFT

İHL

LYS

MEB

MEM

ML

MTE

PG

SAM

SH

STK

TBMM

TEOG
TKY

TOWS
TÜBİTAK
VHK
YGS

YİBO
YSÖP


Avrupa Birliği

Araştırma Geliştirme

Bilişim Teknolojileri

Devlet Planlama Teşkilatı

Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit

İmam Hatip Lisesi

Lisans Yerleştirme Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Müdürlüğü

Meslek Lisesi

Mesleki Teknik Eğitim

Performans Göstergesi

Stratejik Amaç

Stratejik Hedef

Sivil Toplum Kuruluşları

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş

Toplam Kalite Yönetimi

Threads, Opportunities, Weakness, Strengts

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı

Yatılı İlköğretim Bölge Okulları

Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı

KISALTMALAR


TANIMLAR

AMAÇ: Kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçlardır.
GZFT ANALİZİ: Kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenerek kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir

.

HEDEF: Kuruluşun ulaşması öngörülen çıktı ve sonuçlarının tanımlanmış bir zaman dilimi içinde miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifadesidir.
MİSYON: Bir kuruluşun varlık sebebinin; kuruluşun ne yaptığının, nasıl yaptığının ve kimin için yaptığının açıkça ifadesidir.
PAYDAŞ: Kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.
PERFORMANS GÖSTERGESİ: Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan ve ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifadelerdir.
PEST ANALİZİ: “Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler” ifadesinin kısaltmasıdır ve stratejik yönetim süreci için yapılan dış çevre analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin analizidir.
SORUN ALANI: Kuruluşun durum analizi ile ortaya koyduğu, gelişim veya gelişmeye açık alanlarıdır.
STRATEJİ: Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür.
TEMA: Kuruluşun yaptığı faaliyetlerden yola çıkarak belirlenen başlıklardır.
TOWS MATRİSİ: Kurumdaki yöneticinin, iç ve dış faktörleri göz önüne alıp değerlendirerek strateji geliştirmesine olanak tanıyan uyumlaştırma tekniğidir.
VİZYON: Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconTürkiye'nin öğretim ve eğitim politikasının her derecesini, tam bir...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconBu alt fon tarafindan hedeflenen 100 anapara korumasi ve anaparanin...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconBu alt fon tarafindan hedeflenen 100 anapara korumasi ve anaparanin...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconBu alt fon tarafindan hedeflenen 100 anapara korumasi ve anaparanin...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconA c I l du r um t e L e f onunu y a da b I r u L usal Zeh I r Dan ışma Me

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconTest uygulanacak kişiye bir kâğıt, bir kurşun kalem ve bir silgi...
«Bir İnsan Çiz!» demekle ona, kendiyle eş cinste veya karşı cinse ait bir resim çizebilme özgürlüğü tanınmıştır. Bu öncelik kimi...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconMedeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev