Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
hacettepe logo ile ilgili görsel sonucu

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Yurtlarda önlisans/ lisans; Öğrenci Evleri ve Konukevlerinde önlisans / lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrenciler, araştırma görevlileri, hemşireler ve Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen kurs, seminer, kongre, hizmet içi eğitim, staj ve benzer amaçlarla geçici bir süre ile Hacettepe Üniversitesi'ne gelen kişilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönetmelik Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Barınma Birimlerinin yönetimi, görevleri, işletilmesi, sorumlulukları ve denetimine ilişkin genel hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönetmelik 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

a) Barınma Birimi; Öğrenci Yurtlarını, Öğrenci Evlerini ve Konukevlerini,

b) Başkanlık; Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,

c) Müdür; Barınma Biriminin işletilmesinden sorumlu kişiyi,

ç) Öğrenci; Hacettepe Üniversitesinde barınma hizmetinden yararlanan öğrencileri,

d) Rektörlük; Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite; Hacettepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu; Barınma Birimleri Yönetim Kurulunu, ifade etmektedir.


İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Birimleri ve Görevleri
Yönetim birimleri

Madde 5- (1) Barınma Birimi yönetiminden sorumlu olanlar sırasıyla Müdür, Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Barınma Birimleri Yönetim Kuruludur.

Müdür

Madde 6- (1) Daire Başkanına karşı sorumlu olarak genel hükümlere göre atanan veya görevlendirilen Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu Barınma Biriminin düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve Yönetmeliğin amacının gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve gerektiğinde önerilerini Daire Başkanlığına bildirmek,

b) Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Daire Başkanı

Madde 7- (1) Barınma Biriminin yönetiminden Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısına ve Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olan Daire Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı bütün Barınma Birimlerinin aynı usul ve esaslar içerisinde koordineli olarak işletilmesini sağlamak,

b) Müdürler tarafından kendisine iletilen barınma ile ilgili sorunları çözmek ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna iletmek,

c) Barınma Birimi hakkında Yönetim Kurulu tarafından alınan genel nitelikteki kararların Müdürlüklere ve diğer ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

ç) Bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapmak.

Barınma Birimleri Yönetim Kurulu

Madde 8- (1) Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulunun Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından seçeceği iki (2) Öğretim Üyesi, Daire Başkanı ve işletmelerden sorumlu Müdürlerden oluşur. Kurul yılda en az iki (2) kez olağan, Rektör veya Yönetim Kurulu üyelerinden gelen çağrı üzerine olağan dışı olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(2) Barınma Birimleri Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Barınma Birimlerinden yararlanacakların kabul şekli ve sıralama esaslarını tespit etmek ve bu esaslara göre başvuruları değerlendirmek,

b) Rektör, Daire Başkanı ve Müdürlükler tarafından getirilen Barınma Birimleriyle ilgili istekleri karara bağlamak,

c) Bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Barınma Birimlerine Başvuru, Kabul, Yerleşme ve Barınma Bedeli

Başvuru

Madde 9- (1) Barınma Birimlerinde kalmak isteyen öğrenciler Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu tarihlerde Üniversitenin resmi internet sitesinden online olarak başvurularını yapmak zorundadır.

Kabul

Madde 10- (1) Öğrenciler, ailesinin kayıt yaptırılacak barınma biriminin bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet ettiğine dair yazılı bir beyan sunmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin yaptıkları başvurular, başvuru formundaki bilgiler esas alınarak, Yönetim Kurulunca saptanan ve Rektörlükçe onaylanan kriterlere göre puanlanır. Bu puanlamaya göre yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin listesi, mevcut boş yer durumu göz önüne alınarak ilan edilir.

(3) Öğrenci Evleri ve Konukevleri için yapılacak başvurularda, öğrencinin ailesinin gelirinin içinde bulunan yıl için belirlenmiş olan asgari ücretin en az iki katı olması gerekir.

(4) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, devlet himayesine alınmış ve yetiştirme yurtlarında barındırılmış öğrenciler ile engelleri sağlık raporu ile belgelenen ve %40 engellilik oranları Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrenciler, milli sporcular ve şehit çocukları ile ÖSYM kılavuzunda ilgili öğretim yılı içinde öncelikli olarak kabul edilen kişiler puan sıralamasına alınmadan yurtlara kabul edilir.

Yerleşme

Madde 11- (1) Yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, yerleştirme takviminde belirtilen tarihler arasında, her yıl Barınma Birimleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve kayıt sırasında Müdürlük tarafından talep edilecek belgeleri, yerleşme hakkı kazandığı Barınma Biriminin Müdürlüğüne teslim ederek kayıt yaptırırlar. Belirtilen tarihler arasında evraklarını tamamlamayanlar yerleşme hakkını kaybederler.

Barınma bedeli

Madde 12- (1) Aylık barınma bedeli her eğitim-öğretim yılı başında Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir.

(2) Barınma bedelini bir öğretim yılı için (Eylül-Mayıs) peşin ödeyen öğrencilere toplamda % 10 (yüzde on) indirim uygulanır.

(3) Öğrenciler, ödemekle yükümlü oldukları aylık barınma bedellerini, ait olduğu ay içerisinde kendilerine bildirilen ilgili banka şubesi nezdindeki hesaba yatırıp dekontun aslını Müdürlüğe teslim etmek zorundadır.

(4) Süresi içinde ödenmeyen barınma bedellerine yürürlükte bulunan kanuni gecikme zammı ve faizi uygulanır,

(5) Bir öğretim yılı içinde barınma bedelinin üç ay süre ile ödenmemesi halinde öğrenciye borcu tebliğ edilir. Verilen süre içerisinde birikmiş borçlarının tamamının ödenmesi koşulu ile öğrencinin barınma hakkı devam eder. Borcun tamamının belirtilen sürede ödenmemesi halinde öğrencinin kaydı barınma birimlerinden silinir. Toplam borç kanuni faizleriyle birlikte Üniversitenin ilgili birimi tarafından yasal yollardan tahsil edilir.

(6) Barınma birimlerinde yerleşim hakkı kazanıp ve 9 ayı peşin ödeyen öğrenci 1 ay içerisinde barınmaktan vazgeçmesi durumunda kaldığı sürenin bedeli normal barınma ücreti üzerinden hesaplandıktan sonra yatırmış olduğu paranın iadesi yapılır. Bunun haricinde herhangi bir para iadesi yapılmaz.

(7) Barınma birimlerinden yaz çıkışı veya kesin çıkış alacak öğrenciler, ayrılacağı ayın barınma ücretini kalacakları süreye uygun olarak yatırmalıdır. Fazla yatırılan paranın iadesi yapılmaz.

(8) Barınma birimlerine kayıt yaptıran ancak yerleşmeyen öğrencilerin yatırdıkları ücret, kayıt tarihinden itibaren 1 hafta içinde başvurmaları halinde iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Barınma Birimlerine Giriş ve Çıkışlar, Barınma Süresi ve Çıkış ve İlişik Kesme

Barınma birimlerine giriş ve çıkışlar

Madde 13- (1) Barınma Birimine giriş ve çıkış saatleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Barınma Birimlerinden "yurtlarda” kalan öğrenciler, hafta sonu tatilleri ile resmi tatillerini yurdun dışında geçirmek için elektronik ortamda şifre kullanarak izin alabilir.

(3) Barınma birimlerinden “yurtlarda” kalan öğrenciler bir öğretim yılı içerisinde hafta sonları ve resmi tatil günleri hariç geçerli mazeret beyan etmek ve belgelemek kaydıyla elektronik ortamda otuz güne kadar (otuz gün dahil) izin alabilir.

Barınma süresi

Madde 14- (1) Öğrenciler barınma birimlerinde, disiplin durumları da göz önüne alınarak devam ettiği Yükseköğretim Kurumunun normal eğitim öğretim süresi kadar kalabilir.

(2) Eğitim-öğretim süresi içinde öğrenimini tamamlamamış öğrencilerden barınma birimlerinde kalma zorunluluğu olan ve öğrenim süresince iyi hali tespit edilenlere, içinde bulunduğu öğrenim yılında en fazla bir yıl barınma birimlerinde kalma imkanı verilebilir. Bu öğrencilere ayrılacak kontenjan öğretim yılı başındaki boş yatak kapasitesinin % 5 ini geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Bu öğrencilerin aylık barınma bedeli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) %40 engelli olduğunu belgeleyen öğrenciler hariç otuz yaşını tamamlayan lisans öğrencileri yeniden öğrenim hakkı kazanmış olsalar bile barınma birimlerine kabul edilmezler.

(4) Barınma birimlerinde barınmakta iken mezun olan, ancak sınav, staj ve benzeri nedenlerle barınma birimlerinde barınmak isteyen öğrenciler, uygun yer bulunması halinde, barındıkları barınma biriminin günlük misafirhane bedelini ödeyerek Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihe kadar barınabilirler.

Çıkış ve ilişik kesme

Madde 15- (1) Barınma birimlerinden yaz çıkışı veya kesin çıkış alacak öğrenciler, ayrılmak istedikleri tarihi, en az bir ay önceden ilgili müdürlüğe bildirmelidir.

(2) Geçici yaz çıkışı alan öğrencilerin bir sonraki dönem yerleşme tarihleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ders program kayıtlarının yapıldığı son gün yerleşmelerin de son günü olarak esas alınır.

(3) Kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan kayıt dondurma ve öğrenci değişim programları gibi sebeplerle bir veya iki yarıyıl izinli olan öğrencilerin, durumlarını önceden beyan etmek ve belgelemek şartıyla kayıtları devam eder. Bu durumda odalarını boşaltan öğrencilerden barınma bedeli alınmaz, odalarını boşaltmayan öğrencilerin barınma bedelini ödeme yükümlülüğü devam eder. Bu öğrenciler kayıtlarını sildirdikleri takdirde, yeniden talep edildiğinde uygun yer olursa öncelikli olarak yerleştirilirler.

(4) Mazeretsiz olarak kayıt alan öğrenciler ise değerlendirmeye tabi tutulur.

(5) Üniversiteden mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren Barınma Biriminden ayrılmak zorundadır,

(6) Geçerli bir mazereti olmaksızın izinsiz olarak bir öğrenim yılı içerisinde 20 gün yurtlara gelmeyen öğrencilerin ilişiği Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Barınma birimlerinin olağanüstü durumlarda kapatılması

Barınma birimlerinin olağanüstü durumlarda kapatılması

MADDE 16- (1) Barınma Birimlerinde, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı amaçlarla ya da yönetimin izni olmayan faaliyetler nedeniyle huzur ve güvenliği sarsıcı ya da yok edici olayların çıkması, yönetimin çalışma ya da öğrencilerin güven içinde barınma olanaklarının ortadan kalkması, salgın hastalık veya doğal afet sonucu insan sağlığını ve güvenli barınma koşullarını tehdit eden unsurların ortaya çıkması hallerinde Barınma Birimleri süreli veya süresiz olarak kapatılabilir.

(2) Kapatma kararı vermeye ve süresini tespit etmeye Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Rektör de kapatma kararı verebilir. Ancak bu halde Rektör kapatma kararını bir hafta içinde Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı kesindir. Barınma biriminin bu şekilde kapatılması halinde, barınma biriminden yararlananlar, derhal boşaltma kararına uymak zorundadır. Boşaltma kararına uyulmaması halinde, Barınma Birimleri Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek bir heyetin kontrolünde boşaltılır.

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin Hükümleri

Disiplin cezaları

Madde 17- (1) Disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma: Öğrenciye barınma birimindeki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

b) Kınama: Öğrenciye barınma birimindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

c) Geçici Uzaklaştırma: Öğrencinin kayıtlı olduğu barınma biriminde, bir aya kadar geçici bir süre içerisinde barınamayacağının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir.

ç) Kesin Çıkarma: Öğrencinin barınma biriminden sürekli olarak çıkarıldığının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Bu cezayı alanlar bir daha Üniversitenin barınma birimlerine alınmazlar.

Uyarma Cezası uygulanacak haller

Madde 18- (1) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Ziyaretçilerini, bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,

b) Öğrenci barınma birimlerinin giriş ve çıkış saatlerine uymamak,

c) Başkalarını rahatsız edecek biçimde gürültü yapmak,

ç) Barındığı birimdeki eşya ve malzemelerin yerini değiştirmek, odanın standart şeklini bozmak,

d) Barındığı birim içinde gelişigüzel davranışları alışkanlık haline getirmek, oda dışında pijama, gecelik veya yasaklanmış giysilerle dolaşmak,

e) Ortak kullanım alanları ve odalarda müdürlükçe yasaklanmış eşyaları koymak,

f) Ortak kullanım alanlarında ve odalardaki demirbaş eşyaların temizliğine ve kullanımına özen göstermemek veya hasar vermek, uyulmadığı takdirde o alanı kullanan tüm öğrenciler için bu fıkra hükmü uygulanır ve hasar ayrıca ödetilir.

g) Odalarda veya ortak alanlarda her türlü hayvan beslemek ve bulundurmak,

ğ) Odada başkasına ait veya oda kullanımına engel olabilecek eşyaları bulundurmak,

h) Blok girişlerinde görevlilere ilgili barınma biriminin kimlik kartını göstermemek,

ı) Atık malzeme ve çöpleri gösterilen yerlere atmamak,

i) Kişisel temizlik ve hijyene dikkat etmemek,

j) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

Kınama Cezası uygulanacak haller

Madde 19- (1) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Mutfak dışında yemek hazırlamak ve yemek, elektrikli, ispirtolu, gazlı ve benzer araç-gereçler bulundurmak veya kullanmak, bulaşık biriktirmek (sahibi belirlenemediği takdirde odada barınan tüm öğrenciler için bu fıkra hükmü uygulanır),

b) Barınma birimi içinde herhangi bir şey satmak ve bağış toplamak,

c) Barınma birimi araç ve gereçlerini veya hizmetlilerini özel işlerde kullanmak,

ç) Barınma biriminin herhangi bir yerine resimler çizmek, yazı yazmak, afiş, fotoğraf, vb. duyuru asmak,

d) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

e) Demirbaş eşyaları amacı dışında kullanmak,

f) Yerleşme esnasında teslim ettiği evrakların herhangi birindeki bilgi değişikliğini Müdürlüğe bildirmemek ve evrakları geri teslim etmemek,

g) Kendisine verilen belge veya evrağı amacı dışında kullanmak veya başkasına kullandırtmak,

ğ) Su, elektrik ve havagazı gibi maddelerin tüketiminde savurganlığa sebep olmak,

h) 5727 sayılı yasa ile yasaklanmış yerlerde tütün ve tütün ürünlerini ortak kullanım alanlarında veya odada kullanmak,

ı) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

Geçici Uzaklaştırma Cezası uygulanacak haller

Madde 20- (1) Geçici uzaklaştırma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır;

a) Barınma birimi içinde çirkin sözler söylemek, hakaret etmek, tehdit etmek, taciz etmek ve küçük düşürmek, barınma birimi çalışanlarına karşı onur kırıcı sözler söylemek ve davranışlarda bulunmak,

b) Yasaklanmış yayınları barınma birimine sokmak,

c) Barınma birimi içinde kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak, oynatmak ya da kumar aletleri bulundurmak, kendisine sunulan internet hizmetini kumar, yasak siteler, yasa dışı faaliyetler gibi amaçlar için kullanmak, Üniversitenin internet ağında zarara neden olmak,

ç) Barınma birimi yönetiminin veya soruşturmacılarının çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak veya geçersiz kılmak,

d) Barınma birimi görevlilerinin görevlerini yapmasını veya disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri güçleştirmek,

e) Barınma Biriminin sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yönetimce ilan edilen veya duyurulan kararlara uymamak, duyurulara zarar vermek,

f) Barınma biriminde kalmayan bir şahsın binaya girişini sağlamak, sağlamaya teşebbüs etmek, kurumun imkânlarından yararlandırmak ya da yararlandırmaya teşebbüs etmek (Tespit odada yapıldığı takdirde bu fıkra hükmü odada barınan tüm öğrenciler için uygulanır, ayrıca barındıran öğrenciye, barındığı barınma biriminin günlük misafirhane ücretinin iki (2) katı ücret ödetilir.)

g) Barınma birimi içinde ve çevresinde alkollü içecekleri tüketmek, koleksiyon amaçlı dahi olsa boş veya dolu alkol şişesi bulundurmak, alkollü olarak barınma birimlerine gelmek,

ğ) Blok denetimlerinde veya arıza onarımında oda kapısını açmamak veya denetimi engellemek,

h) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre bir aya kadar uzaklaştırma cezası almak

ı) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

Kesin Çıkarma Cezası uygulanacak haller

Madde 21- (1) Kesin çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Barınma birimlerinde hırsızlık yapmak, barınma birimine veya başkasına ait eşya ya da malzemeleri barınma biriminden dışarı çıkarmak,

b) Ne sebeple olursa olsun Üniversite personeli ve öğrencilerini tehdit etmek, personelin görevini yapmasına engel olmak, fiili saldırıda bulunmak, barınma birimini bu amaçla işgal etmek, genel ahlak ve adaba aykırı davranışlarda bulunmak,

c) Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde her türlü ateşli, patlayıcı, kesici, delici, boğucu, yanıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, zehirleyici her türlü saldırı ve savunma araç gereci ile insan sağlığına zararlı her türlü madde bulundurmak,

ç) Barınma birimlerinin bina ve tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek, bu bina ve tesislerden bir kısmını veya tümünü dernek, kulüp veya benzeri çalışmalar için kullanmak,

d) Bina içinde ya da dışında Kolluk Kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak ya da silah kullanmak,

e) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla barınma birimlerine yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ya da benzer uğraşlarda bulunmak,

f) Her ne şekilde olursa olsun yasa dışı örgütlere yarar sağlayıcı faaliyette bulunmak, onların faaliyetlerine katılmak ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,

g) Barındığı bina ya da eklentilerin içine veya dışına her türlü zarar vermek,

ğ) Geçici olarak Üniversite barınma birimlerinden uzaklaştırma yasağına uymamak,

h) Barınma birimleri yönetimine, barınma koşullarını etkileyici gerçek dışı ya da eksik bilgi vermek veya yerleşme için gerekli şartlardan birini kaybetmek,

ı) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre bir ay süre ile Yükseköğretim Kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmak,

i) Üniversite ile her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencilerin barınma birimlerinden de ilişiği kesilir,

j) Usulüne uygun olarak verilen kararlara rağmen Barınma Birimini boşaltmamak,

k) Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya yurtlarda bulundurmak,

l) Devlet yönetimine veya yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek, kışkırtmak, bu gösteriye katılmak, barınma birimi içinde toplantı ya da tören düzenlemek, söylev vermek,

m) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışları kendi barındığı birim veya Üniversitenin bir başka biriminde işlemek ya da işlemeye teşebbüs etmek.

Ortak Hükümler

Madde 22- (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

(2) Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

(3) Disiplin cezası uygulanmasına neden olan fiil veya haller nedeniyle maddi bir zarar oluşmuş ise, bu zarar ayrıca zarar verenden tahsil edilir.

Soruşturma açma ve disiplin cezası verme yetkisi

Madde 23- (1) Öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma açma yetkisi Daire Başkanlığına aittir. Soruşturma açmaya yetkili amir soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi soruşturmacı tayin ederek de yaptırabilir. Disiplin soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile bu Yönetmelikte düzenleme bulunmayan hallerde "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

(2) Disiplin cezaları tayin ve tespit edilirken disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketin ağırlığı, öğrencinin maksadı, daha önce ceza alıp almadığı, davranışı ve işlediği suç nedeniyle pişmanlık duyup duymadığı dikkate alınabilir ve öğrencinin iyi hali değerlendirilerek bir alt ceza verilebilir.

(3) Öğrencinin savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

Disiplin cezalarının uygulanması ve itiraz

Madde 24- (1) Uyarma Cezası ve Kınama Cezası, ilgili Barınma Birimi Müdürü tarafından; Geçici Uzaklaştırma Cezası ve Kesin Çıkarma Cezası ise Yönetim Kurulu tarafından verilir.

(2) Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten, diğer cezalar ise Yönetim Kurulunun karar tarihinden itibaren kesinleşir. Ancak bu cezalar uygulanmadan önce öğrenciye süre tanınıp tanınmayacağına Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Öğrencinin almış olduğu her ceza dosyasına işlenir. Bu cezalardan geçici ve kesin uzaklaştırma cezaları ailesine ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına da yazılı olarak tebliğ edilir. Çıkarma cezalarının uygulanması için tebliğin aileye ulaşması koşulu aranmaz.

(4) Öğrenci, disiplin cezasının kendisine tebliğ tarihini izleyen yedi (7) gün içerisinde bir üst makama itiraz edebilir. Uyarma ve kınama cezalarına itiraz Daire Başkanına, çıkarma cezalarına itiraz Rektörlüğe yapılır.

(5) Öğrencinin disiplin cezasını gerektiren eylemi ve davranışı aynı zamanda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine de aykırılık teşkil ediyorsa, fiil veya eylemin niteliğine göre öğrenci hakkında Rektörlüğe yazılı bilgi verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Barınma Birimlerinin İç Düzeni

Madde 25- (1) Barınma Birimlerine kayıt olan ve kendisine oda tahsis edilen herkes, odasındaki demirbaş eşya ve malzemeyi imza karşılığında bir tutanakla teslim alır ve oda ile oda demirbaşlarının her türlü zarar ve kaybından sorumludur. Herhangi bir zarar söz konusu olduğunda öğrenci, durumu Müdürlüğe bildirmek ve rayiç bedel üzerinden zararı tazmin etmek veya malzemenin aynısı ile yenilemek zorundadır. Aksi halde durum ailesine bildirilerek zararın ödenmesi istenir. Zarar tazmin edilmediği takdirde öğrencinin barınma biriminden kaydı silinir ve öğrenci hakkında yasal takibe geçilir.

(2) Ortak kullanım alanlarındaki demirbaş eşya ve malzemenin hasar görmesi halinde, sorumlu ya da sorumlular tespit edilemezse hasar bedeli katta barınan tüm öğrencilerden tahsil edilir.

(3) Müdürlüğü bilgilendirmeksizin kesin ayrılmalarda veya ilişiği kesilen öğrenciye zimmetli demirbaş eşya veya malzemelerin kaybı ya da hasarı tespit edildiğinde öğrenci hakkında yasal takibe geçilir. Öğrencinin bırakmış olduğu şahsi eşyaları ise müdürlükçe toplanarak 1 ay içerisinde imha edilir.

(4) Ortak kullanım alanlarında bırakılan her türlü kişisel eşya 2 gün süre içerisinde alınmaz ise, imha edilir.

(5) Müdürlüklerce yasaklanmış olan her türlü eşya ve maddeler tespit edildiği anda toplanarak imha edilir.

(6) Kurs, seminer, kongre vb. etkinliklere katılacak olanların geçici bir süre ile barınma birimlerinde misafir olarak barınmaları, Daire Başkanlığının onayı ya da Rektörlük makamının onayı ile mümkündür.

(7) Öğrenciler odalarını ve kullanım alanlarını her an denetime hazır tutmakla yükümlüdür.

(8) Barınma biriminden barınan öğrencilerin anne, baba ve on yaş üzeri kardeş gibi birinci derece akrabaları Barınma Birimlerinde yer durumunun uygun olması koşulu ile barınma bedelini ödeyerek en fazla 2 gün barınabilirler.

(9) Öğrencinin tüm eşya ve parasının sorumluluğu kendisine aittir, oluşabilecek kayıp ve hasarlardan Barınma Birimi Yöneticileri ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

(10) Yaz dönemi ve yarıyıl tatili sürelerince açık tutulacak nöbetçi bloklar , her akademik yarıyıl sonunda Barınma Birimi Müdürlüğü tarafından belirlenerek tüm öğrencilere duyurulur. Öğrenciler, belirlenen tarihler içerisinde nöbetçi bloklara geçmekle yükümlüdürler.

(11) Barınma Birimi Müdürleri gerek gördüklerinde öğrencilerin odalarını değiştirebilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 26- (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmemiş konularda Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Kanun ve Mevzuat hükümleri uygulanır

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 27- (1) 24/9/1971 tarihli Resmi Gazete’nin nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren "Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Yurdu Yönetmeliği", 92 sayılı ve 25/08/2004 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘ Öğrenci Evleri Yönergesi’, 18/08/2006 tarih ve 2006/1257 sayılı ‘Konukevleri Yönergesi’ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 28- (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik iconÖn Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik iconÖĞrenci evleri temiZLİk sorumlusu çalişma talimati

Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik iconKosgeb organlarinin çalişma usul ve esaslari hakkinda yönetmeliK

Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik icon2018-2019 erkek öĞrenci evleri başvuru formu

Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik iconKamu görevlileri etik davraniş İLKEleri İle başvuru usul ve esaslari hakkinda yönetmeliK

Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik iconKamu görevlileri etik davraniş İLKEleri İle başvuru usul ve esaslari hakkinda yönetmeliK

Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik iconSAĞlik bakanliğinca sunulan evde sağlik hizmetleriNİn uygulama usul ve esaslari hakkinda yönerge

Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik icon2010/6 sayili “ yurt dişi biRİM, marka ve tanitim faaliyetleriNİn...

Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik iconOdtü kapalı Yüzme Havuzu, Faika Demiray Refika Aksoy yurtları, Ağaçlandırma...

Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik iconUluslararasi öĞrenci kabulü hakkinda yönerge


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev