A 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri, bsayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3
T.C

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE EVİ İŞLETME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç

Madde 1)Bu yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi öğrencileri ile personellerinin sağlıklı bir şekilde beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinen Üniversite Evi’nin işletilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2)Bu yönerge; Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Üniversite Evi işletmesinin HACCP sistemini uygulayarak öğrenci ve personele yemek hizmeti veren işletme ile ilgili esas ve usulleri kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri,

b) 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 (c) maddesi,

c) 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmenliğinin 4’üncü, 5’inci ve 15’inci maddeleri ve diğer ilgili hükümleri,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 191’inci Maddesi,

d) Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri,

e) Yıllık Bütçe Kanunları hükümleri,

f) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili hükümleri,

g) Gıda Hijyeni Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

 1. Üniversite :Fırat Üniversitesini,

 2. Senato :Fırat Üniversitesi Senatosunu,

 3. Rektör :Fırat Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük :Fırat Üniversitesi Rektörlüğünü,

 1. Yönetim Kurulu :Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

 2. Denetleme Kurulu :İşletmeyi işleyiş ve mali yönden denetleyen Kurulu,

 3. Başkan :Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanını,

 4. Başkanlık :Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,

ğ) İşletme Müdürü :Üniversite Evi Müdürünü,

 1. Harcama Yetkilisi :Harcama yapılmasına izin vereni,

ı) Gerçekleştirme Görevlisi :Mal veya hizmeti belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığını veya gerçekleştirildiğini belgeleyeni,

 1. İş Yeri Hekimi :İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri belgesine sahip hekimi,

 2. Gıda Kontrolörü/Gıda Denetçisi: Gıda kontrol ve gıda denetim iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere ilgili konuda asgari lisans düzeyinde eğitim almış, Bakanlık tarafında eğitim verilerek yetkilendirilmiş olan kişileri,

 3. Diyetisyen (Beslenme Uzmanı): İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanını,

 4. İş Güvenliği Uzmanı :İş yeri güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı,

 5. Üniversite Evi :Öğrencilerin ve personelin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulmuş mutfak ve yemekhanesini,

 6. HACCP Sistemi :Gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan değerlendiren ve kontrol eden sistemi,

 7. Gıda Güvenliği :Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirlerin bütününü,

ö)Katkı :Öğrenci ve personelin Rektörlük onayı ile belirlenen tutarda yemek için yaptıkları nakit ödeme miktarını,

 1. Birim Sorumlusu :Üniversite Evi’nin her bir biriminden sorumlu yetkililerini,

r)Birim :Üniversite Evi’ne bağlı birimi ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Organları, Yönetim Kurulu ve Görevleri
İşletmenin Organları

Madde 5- İşletme; aşağıda yazılı organlar tarafından yönetilir ve denetlenir.

 1. Yönetim Kurulu

 2. Denetleme Kurulu

 3. İşletme Müdürlüğü


Yönetim Kurulu

Madde 6- Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen, bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında, akademik ve idari personel arasından seçilen üç kişi ile Başkan olmak üzere beş kişiden oluşur. Kurul üyeleri dört yıl süre ile atanır. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde sürenin bitmesini beklemeden görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir.
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 7- Yönetim Kurulunun çalışma esasları şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve salt çoğunluk ile karar alınır.

 2. Toplantıya ait gündem başkan tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri gündeme ilişkin yazılı ve sözlü olarak teklifte bulunabilir.

 3. Kararlar çoğunluk ile alınır. Alınan kararlar karar defterine yazılır. Toplantıya katılan bütün üyelerce imzalanır.

 4. Yönetim Kurulu toplantılarının usul ve esasları bu ilkeler çerçevesinde hazırlanan bir genelge ile belirlenir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Hizmet ve etkinliklerin bu yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 2. Her yıl işletmece hazırlanan bütçe taslağını Rektörün onayına sunmak.

 3. Her yılsonunda faaliyet raporu hazırlamak.

 4. İşletmenin hizmet alanıyla ilgili birimlerin yönetimini oluşturmak ve çalışma usul ve esasları hakkında yönergeler hazırlamak.

 5. Yeni işletme birimlerinin açılmasına ve mevcut birimlerin Üniversite tarafından işletilmesi ve/veya kiraya verilmesi ya da kapatılması ile ilgili raporları hazırlayarak, konuya ilişkin önerileri Rektör onayına sunmak.

 6. İşletmeye ait yıllık plan ve programlar hazırlamak.

 7. İşletmenin idari ve mali yönetiminin gereklerine ilişkin Rektöre öneriler sunmak.

 8. Defter, kayıt ve hesapların mevzuata uygun tutulmasını gözetmek ve sağlamak.

 9. İşletme Müdürlüğünün satın alma taleplerini değerlendirmek ve onaylamak.

(10) Yemek hizmetlerinin usulüne uygun olup olmadığını kontrol etmek.

(11) Dava açılması, sulh ve feragate karar verilmesi ve alacak tahsilinden vazgeçilmesi vb. durumları ile ilgili kararları alarak Rektör’ün onayına sunmak.

(12) Öğrenci, personel ve misafir yemek fiyatlarını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

(13) İşletmenin tüm birimlerinde ihtiyaç duyulacak personelin istihdamına ve personele ödenecek ücretlere (Ücret, ikramiye, mesai, sosyal haklar vs.) ilişkin kararlar almak ve Rektörün onayına sunmak.

(14) İhtiyaca bağlı olarak bir veya birden fazla İşletme Müdür Yardımcısının görevlendirilmesi hususunda Rektöre öneride bulunmak.
Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri

Madde 9-(1) Üniversite Evi İşletmesinin Yönetim Kurulu’na başkanlık yapar. Yönetim Kurulu Başkanı’nın olmadığı durumlarda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yürütür.

(2) Toplantıya ait gündemi belirler ve üyelere yazılı olarak bildirir.

(3) Uygun gördüğü zamanlarda Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya çağırır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme Kurulu ve Başkanın Görevleri
Denetleme Kurulu

Madde 10-Denetleme Kurulu, iki yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen biri başkan olmak üzere iki akademik personel ile mali konularda deneyimli bir idari personelden oluşur. İşletme Yönetim Kurulu üyeleri Denetleme Kurulunda görev alamazlar.
Denetleme Kurulunun Görevleri
Madde 11- Denetleme Kurulunun Görevleri şunlardır:

 1. Sosyal Tesisleri mali yıl sona erdikten sonra veya gerek görüldüğünde idari ve mali yönden denetlemek,

 2. Denetim sonucunda en geç şubat ayının sonuna kadar tüm kayıtların ve bilançonun incelenmesine dayanan bir rapor hazırlamak ve dayanak belgeleri de eklemek suretiyle Rektörlük Makamına iletmek üzere Yönetim Kurulu’na sunmak,

 3. Hazırlanan tüm denetim raporları ve dayanakları zamanaşımı süresince İşletme Müdürlüğünde saklanmasını sağlamaktır.


Başkanın Görevlendirilmesi, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12- Başkan Rektör tarafından atanır. Başkanlık görevini yürüttüğü sürece Yönetim Kurulu’nun daimi üyesidir.
Başkanın Yetkileri

Madde 13- 1)Bu yönerge hükümlerine göre; işletmede verilen hizmetlerin kalite ve verimliliğini arttırmak amacıyla, yemek hizmetlerinin usulüne uygun olup olmadığını denetler,

2)Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör’ün onayı ile Üniversite Evi İşletmesi için gerekli elemanların alınmasını sağlar,

3)İşletmenin Harcama Yetkilisi’dir. Rektör tarafından onaylanan işletme bütçesini ait olduğu mali yıl içerisinde mevzuata uygun bir şekilde kullanır,

4)İşletme Müdürünün satın alma taleplerini, Yönetim Kurulu’nda görüşüp, gerekli işlemleri başlatır,

5)Defter, kayıt ve hesapların mevzuata uygun tutulmasını sağlar,

6)İşletmenin hizmet alanıyla ilgili birimlerin yönetimini oluşturur,
Başkanın Görevleri

Madde 14- 1) Başkanlığına bağlı Üniversite Evi işletmesini bu yönerge hükümlerine göre işletim ve denetimlerini takip eder, yetkili kurullar ve yönetim organları ile koordinasyon görevini yürütür. İletişimi sağlar. Mevzuat uyarınca gerekli hizmetlerde bulunur. Yazışmalar yapar.

2) Her yıl hazırlanan bütçe taslağını ve Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen raporları, Yönetim Kurulu’nda görüşerek, Rektörün onayına sunar.

3) Yetkili Kurullar tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

4) İşletme Müdürü tarafından sunulacak teklif, rapor, bilanço, gelir-gider tablosunun Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanmasını sağlar.

5) Yönerge’de yapılması istenilen değişiklikleri Yönetim Kurulu’nda görüşerek, gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe sunar.

6) Rektöre işletme ile ilgili öneriler sunar. Rektör’ün işletme ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HACCP Ekibi Teşkili Çalışma Esasları ve Görevleri
HACCP Ekibinin Teşkili

Madde 15- İşletme Müdürü, Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalından iki Öğretim Üyesi, İş Yeri Hekimi, Gıda Denetçisi, Diyetisyen, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, Baş Aşçı ve Sekreter olmak üzere dokuz kişiden oluşur.

İşletme Müdürü aynı zamanda HACCP Ekibi Koordinatörüdür.
HACCP Ekibinin Çalışma Esasları

Madde 16- 1) HACCP Ekibi ayda bir toplanır. Koordinatörün göreceği lüzum üzerine her zaman toplantı yapılması mümkündür.

2)Toplantıya ait gündem, HACCP Koordinatörü tarafından belirlenir. HACCP Ekibi danışmanları ve üyeleri gündeme ilişkin yazılı tekliflerde bulunabilirler. Gündem, toplantıdan makul bir süre önce Danışmanlara ve üyelere yazılı olarak bildirilir.

3)HACCP Ekibinin sekretarya iş ve işlemleri İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülür.

4)Alınan kararalar ve yapılacak öneriler HACCP Karar defterine (tarih ve sıra numarası ile) yazılıp toplantıya katılan bütün üyelerce imzalanır.

5)Alınan kararalar Başkan’ın gereğine sunulur.
Madde 17-HACCP Ekibinin Görevleri

1) İşletmenin teknik ve hijyenik koşullara uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli önleyici tedbirlerin alınması sağlamak.

2) Zararlılar ile mücadele programları hazırlamak ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak.

3) Yemek hazırlama ve servis proseslerinde tehlike analizlerinin yapılmasını ve belirlenen tehlikelerin HACCP prensipleri çerçevesinde elimine ya da minimize edilmesini sağlamak.

4) Personel, Gıda Güvenliği Sistemi, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Genel Hijyen Prosedürü hakkında bilgilendirmek, verilen eğitimlerin "Personel Eğitim Takip Formu’nda" kayıt altına alınmasını sağlamak.

5) Gıda Güvenliği politikası esas alınarak birim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile işletme içi ve işletme dışı anket çalışmalarını yürütmek.

6) Proses kontrol faaliyetlerinin yürütülmesini, kayıtların düzenli tutulmasını ve Gıda Güvenlik Sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmetlerin Yürütülmesi, İşletme Müdürü
Madde 18-Hizmetler, Yönetim Kurulu Başkanının genel gözetiminde, Başkanın görevlilere yetki ve sorumluluklar vermesi suretiyle yürütülür. Görevliler şunlardır:

1-İşletme Müdürü

2-İşletme Müdür Yardımcısı

3-İş Yeri Hekimi

4-Gıda Kontrolörü/Gıda Denetçisi

5-Diyetisyen

6-İş Güvenliği Uzmanı

7-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

8-Muhasebe Memuru

9-Satın Alma Memuru

10-Muhasebe Yetkilisi Mutemedi

11-Başaşçı

12-Aşçı ve Aşçı Yardımcıları

13-Birim Sorumluları

14-Elektrik Teknisyeni

15-Servis Elamanları

16-Soğutma Sistemi Teknisyeni/Teknikeri

17-Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler
Madde 19- Üniversite Evi’nin işletilmesinde, hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, Rektör tarafından idari, akademik ve diğer personel arasından görevlendirme yapılabilir.

Madde 20- Görevliler, yürürlükte bulunan mevzuata ve yönetim tarafından belirlenecek kurallara uygun davranırlar.
İşletme Müdürü

Madde 21- Başkanın önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

İşletme Müdürü görevinden dolayı başkana karşı sorumludur.

Madde 22- İşletme Müdürü aşağıdaki görevleri yapar:

1) Üniversite Evi işletmesinin sevk ve idaresini, mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak yerine getirir.

2) Yönetim Kurulunca belirlenen yetkileri ile sınırlı olmak üzere işletmeyi temsil eder.

3) İşletmenin tüm birimleri arasında eşgüdüm sağlar.

4) İşletme için gerekli elemanların Yönetim Kurulu Kararı ile alınmasını sağlar.

5) Personelin çalışma saatlerini düzenler ve bunların görevlerini belirler.

6) Üzerinde zimmetli malzeme bulunan personelin sürekli ve geçici bir süre için ayrılışlarında, görev ve zimmetlerinin ilgililere devir ve teslimini sağlar.

7) Yönetim Kuruluna sunulacak teklif, rapor, bilanço, gelir-gider cetveli ve bütçeyi hazırlar.

8) İşletmenin her türlü iş ve işlemleri hakkında, Yönetim ve Denetleme Kurulunun sözlü ve yazılı bilgi taleplerini yerine getirir, bu kurallarca istenilmesi halinde her türlü belgeyi verir.

9) Mutfak ve yemekhane personelinin sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar.

10) Gıda Güvenlik Sisteminin çalışmasını ve koordinasyonu sağlar.

11) İşletmenin malzeme, araç, gereç ve hizmet ihtiyaçlarının temin edilmesini görevlileri aracılığı ile yerine getirir.

12) Birimler için alınmış malların korunmasını sağlar.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

A 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri, b iconDayanak madde 3 (1) Bu yönergenin dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim...

A 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri, b iconDersler soru bankasi 2547 sayili yükseköĞretim kanunu

A 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri, b icon3 Bu yönergede belirtilmeyen diğer hususlarda, 2547 Sayılı Yükseköğretim...

A 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri, b iconRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu, 31. 03....

A 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri, b icon1-Şartname toplam 3 (üç) kısımdan oluşmaktadır; 1 inci kısım kırtasiye...

A 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri, b icon4652 Sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201...

A 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri, b iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

A 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri, b icon4734 sayili kamu ihale kanunu’nun 22 nci maddesiNİN (F) bendi kapsaminda

A 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri, b iconDijital Cemaatler ve Postmodern Kabile Örneği: İnci Sözlük

A 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddeleri, b iconEk-1 Aşağıdakiler 8 inci maddede belirtilen kimlik belgesinin içeriğidir. BİRİNCİ BÖLÜM


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev