Verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlarkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

GENELGE1

Dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Genelge, 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanmıştır.
Amaç
MADDE 2 – (1) Bu Genelgenin amacı, 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) Desteğine ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 3 – (1) Bu Genelge, 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde TTM’lere verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar.
Tanımlar
MADDE 4- (1) İşbu Genelgede, Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ilaveten aşağıdaki tanımlar esas alınacaktır.

Proje: TTM kurmak ve işletmek amacıyla ortakları, kapsamı, süresi, bütçesi, uygulayıcıları, fizibilite raporu ile öngörülen çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütününü,

Proje sahibi: Bakanlığa TTM proje başvurusunda bulunan TİM ve/veya TOBB, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirketi,

Dış Ticaret ve Yatırım Uzmanı: Tebliğin 17/B Maddesi kapsamında istihdam edilen, hukuki, mali, iktisadi ve idari bilimler ile TTM’nin sektörüyle ilgili konularda yükseköğrenim görmüş uzman personeli,

TTM Müdürü: Tebliğin 17/B Maddesi kapsamında istihdam edilen, yükseköğrenim görmüş TTM’nin idari yönetiminden sorumlu müdürü,
Yardımcı Personel: Tebliğin 17/B Maddesi kapsamında istihdam edilen, TTM Müdürüne bağlı personeli,
İdare Ofisi: Ticaret Müşaviri/Ataşesi, TTM Müdürü ile Dış Ticaret ve Yatırım Uzmanlarının bulunduğu alanı,
Firma Alanları: Kullanıcı şirketlere ait birimlerin yer aldığı alanları,
Etkinlik Alanı: Konferans, seminer ve ikili iş görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirildiği, şirketlerin ürünlerinin belirli bir süreyle sergilendiği, ticari/ekonomik ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı alanı,
Kayıtlı elektronik posta (KEP): 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini
ifade eder.
TTM
MADDE 5- (1) TTM, idare ofisi, etkinlik alanı ve firma alanlarından oluşur.
(2) Aynı şehirde, yalnızca bir TTM’de idare ofisi bulunabilir.
(3) Aynı şehirde birden fazla TTM olduğu durumlarda, idare ofisinin bulunduğu TTM haricindeki TTM’lerde yer alan firmalar da, TTM’de sunulan hizmetlerden yararlandırılır.
(4) TTM’lerde, TTM Müdürüne bağlı en fazla bir adet yardımcı personel görevlendirilebilir.
(5) TTM’de bulunan idare ofisi ile etkinlik alanına ilişkin giderler (bu alanlarda istihdam edilen personele ilişkin giderler de dahil olmak üzere) doğrudan proje sahibi tarafından karşılanır. Kullanıcı şirketlere yansıtılmaz.
Etkinlik Takvimi
MADDE 6- (1) Yıllık etkinlik takvimi Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, proje sahibi ve işbirliği kuruluşlarının görüş ve değerlendirmeleri alınarak hafta/ay/yıl kapsayacak şekilde TTM müdürü tarafından oluşturularak proje sahibi tarafından önceki yılın takvim yılı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.
(2) TTM’de her ay gerçekleştirilen etkinlikler, müteakip ayın ilk beş günü içerisinde TTM müdürünce Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine raporlanır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin raporunu müteakip 5 iş günü içerisinde Bakanlığa iletir.
Görev Tanımları
MADDE 7- (1) TTM Müdürü, TTM’nin tanıtımı, TTM binası ile firma alanlarının işletilmesi, TTM Etkinlik Takviminin oluşturulması, icrası ve takibinden sorumludur.
(2) TTM binasında bulunan Dış Ticaret ve Yatırım Uzmanları, hem TTM’de yer alan firmalara hem de Türkiye’nin söz konusu ülkede potansiyel arz eden tüm sektörlerine hizmet edecek şekilde görevlendirilirler.
(3) Dış Ticaret ve Yatırım uzmanlarının şirketler hukuku (şirket kuruluşu, kurumlar vergisi, şirket tasfiyesi vb.), üretim, arz/talep durumları, teknik düzenlemeler, dış ticaret mevzuatı, gümrük mevzuatı, ilgili ülkelerin taraf olduğu anlaşmalar, ithalatçı-ihracatçı firma bilgileri, tedarikçi ülkeler, dağıtım kanalları, tüketici alışkanlıkları ve trendler gibi konularda bilgi sahibi olmaları ve etkinlik alanında gerçekleştirilen faaliyetlerde görev almaları gerekir.
Ön Onay Başvurusu

MADDE 8- (1) Kurulması planlanan TTM’ye ilişkin proje başvurusu EK-A1’de yer alan TTM Proje Ön Onay Başvuru Formu ile Bakanlığa yapılır.
(2) Bakanlıkça projeye ön onay verilmesini müteakip işletici şirket kurulur ve kira sözleşmesi yapılır.
(3) Firma alanlarının farklı bir yerde olması durumundaki TTM proje başvurusu, şirketlerden gelen talepler dikkate alınarak EK-A3’de yer alan Proje Başvuru Formu ile Bakanlığa yapılır.
Nihai Onay Başvurusu ve Değerlendirme

MADDE 9- (1) TTM’ye ilişkin Nihai başvuru, EK-A2’de yer alan Proje Nihai Onay Başvuru Formu ile Bakanlığa yapılır.

(2) Projeye ön onay verildiği tarihten sonra gerçekleştirilen giderler nihai onayı müteakip destek kapsamında değerlendirilir.
TTM’ye İlişkin Kurulum/Dekorasyon Giderlerinin Desteklenmesi
MADDE 10- (1) Destek kapsamındaki TTM’lerin Ek-I’da yer alan kurulum/dekorasyon giderleri desteklenir.
(2) TTM’lerin kurulum/dekorasyon giderlerinin desteklenebilmesi için yurt içi veya yurt dışından temin edilen dekorasyon malzemelerinin bu Tebliğin 17/A maddesi kapsamında proje başvurusunda bulunan şirket ya da İşletici Şirket adına faturalandırılması ve yurtiçinden temin edilen malzemelerin bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye ve/veya kargo faturaları ve çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir.
(3) Yurt dışından temin edilen kurulum/dekorasyon malzemeleri için yurt dışına bedelsiz gönderim şartı aranmaz.
(4) Satın alınma işlemi yurtiçinde, ifası yurtdışında gerçekleştirilen kurulum/ dekorasyon hizmetlerine ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV’nin konusuna girmediği belirtilen hizmetlere yönelik başvurularda destek hesaplamalarına KDV tutarı dahil edilmez.

TTM’ye İlişkin Tanıtım Giderlerinin Desteklenmesi
MADDE 11- (1) Destek kapsamındaki TTM’lerin Ek-J’de yer alan tanıtım giderleri desteklenir.

(2) Bu Genelge kapsamında yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir.
(3) Destek ödemesinin hesaplanmasında söz konusu malzemelere ilişkin satıcıdan alınan fatura bedelini aşmaması koşulu ile ödeme belgesi dikkate alınır.
(4) Tanıtım faaliyetleri kapsamında,

a) Ulaşım, konaklama ile yemek giderleri,

b) Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri,

c) Türkçe yapılan tanıtım harcamaları,

d) Yurt içine yönelik tanıtım harcamaları,

e) Yurtdışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları desteklenmez.
(5) Tanıtım faaliyetinin birden çok dilde yapılması durumunda; prodüksiyon harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmede prodüksiyona konu tanıtımın hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekmektedir. Tanıtım filmine ilişkin prodüksiyon giderleri, söz konusu tanıtım filminin yurtdışında yayınlandığının tevsik edildiği durumda desteklenir. Prodüksiyona konu tanıtımın Türkiye’de de kullanılmasının mümkün olması durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.
(6) Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi desteklenmez.

TTM’ye İlişkin İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi
MADDE 12-(1) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin uygun görüşünü müteakip, TTM’de istihdam edilecek personel giderlerinin desteklenmesi için istihdam desteği ön onay başvuru formu (EK-D) doldurularak Bakanlığın onayına sunulur.
(2) İstihdam desteği kapsamındaki personel; İngilizce veya o ülkenin resmi dilini konuşma ve yazma yeterliliğine sahip TTM müdürü, yardımcı personel ile Dış Ticaret ve Yatırım Uzmanından oluşur.
(3) Bakanlık tarafından uygun görülen personelin, onay tarihinden itibaren gerçekleştirilen istihdam giderleri desteklenir.
(4) Sosyal yardım, sağlık sigortası, prim, ikramiye, yan haklar ve fazla mesai ücreti istihdam gideri kapsamında desteklenmez.
(5) İstihdam desteği kapsamındaki personelin aylık maaşı, ilgili ülkede birinci derecenin birinci kademesinden aylık alan Ticaret Müşaviri/Ataşesine ödenmekte olan aylık tutarı geçemez.
Denetim ve Raporlama
MADDE 13- (1) İlk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından TTM Yerinde İnceleme Raporu (EK-G); her destek yılı bitiminde TİM/TOBB veya Türkiye’de kurulan şirket proje sahibi tarafından Faaliyet Raporu (EK-F) doldurularak Bakanlığa gönderilir.
(2) Bakanlık proje unsurlarını yerinde inceler ve değerlendirir. Yapılan izleme ve değerlendirmelerde, TTM’de faaliyetlerin usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde ilgili faaliyet desteklenmez.
(3) Kullanıcı şirketlerin, birimlerini kendilerinin yönetmesi ve bunun için kendi personelini istihdam etmesi gerekir. Aktif olarak faaliyette bulunmayan (personel bulundurmayan, koleksiyonlarını yenilemeyen, pazarlama ve tanıtımda bulunmayan) kullanıcı şirketler, üç ay içerisinde söz konusu hususları düzeltmeleri için uyarılır. Üç aylık süre sonunda halen aktif faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi halinde ise kullanıcı şirket TTM’den çıkarılır.
(4) Firma alanlarında, kullanıcı şirketlere uygulanan kira tarifesi Bakanlığın onayına sunulur.
(5) TTM alanlarında, İşbirliği Kuruluşları logolarına yer verilemez.

Ödeme Başvurusu

MADDE 14- (1) TTM’lere ilişkin tüm destek başvuruları EK-E’de yer alan ödeme talep formu ile yapılır.
MADDE 15 – (1) TTM’lere ilişkin harcamalarla ilgili başvurular Bakanlık tarafından sonuçlandırılır.
(2) İşbu Genelge Ekinde belirtilen ilgili yurt dışı belgeler belgenin düzenlendiği ülkede bulunan Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine onaylattırılır. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi uygun gördükleri belgelerin üzerine “Süresinde başvurulmuş olup 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır” şerhini düşüp, ad ve soyadı, imza ve tarih atarak belgeleri başvuru sahibine teslim ederler. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşaviri/Ataşesinin parafının atılması yeterlidir.
MADDE 16 – TTM’lere ilişkin kira destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme ve ödeme belgesi; kurulum/dekorasyon ve tanıtım destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme fatura ve ödeme belgesi; istihdam destek başvurularında ise sözleşme, maaş bordrosu ve ödeme belgesi zorunlu belgelerdir.

(2) Başvuru sırasında zorunlu olarak bulunması gereken belgelerde veya söz konusu belgelerde yer alması gereken Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onayında eksiklik olması halinde söz konusu harcama için eksik belge işlemi uygulanmaz ve destek başvurusu reddedilir. Diğer belgeler için eksik belge işlemi uygulanır.

MADDE 17 – (1) Bakanlığa ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlık KEP adresine iletilmesi gerekir. Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. Bakanlık kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

(2) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular İBGS/Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmaz.

MADDE 18- (1) Bu Genelgede belirtilen faaliyetlere ilişkin desteğe konu tüm ödemelerin, TİM veya TOBB, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket veya işletici şirket tarafından bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı ile) yapılması gerekmektedir.

(2) Banka onaylı hesap ekstresi/dökümü (miktarın, kirayı ödeyenin ve ödemenin kiraya ilişkin olduğunun belirtilmesi kaydıyla) ödeme belgesi olarak kabul edilir. Çekle yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı ekstresinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
(3) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için harcamayı gerçekleştirenle faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması gerekmektedir.
MADDE 19 (1) Destek başvurularının incelenmesi neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için destek ödemesi yapılacak TİM veya TOBB’un, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirketin, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirketin Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip hakediş miktarı hesaplanır. Destek kapsamındaki şirketin/kuruluşun borçsuzluk durumuna ilişkin Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde sorgulama re’sen yapılabilir.
(2) Destek ödemesi yapılacak TİM veya TOBB’un, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirketin, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirketin borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:


  1. Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa, TİM veya TOBB’a, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirkete, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirkete ödeme yapılır.
  1. Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır.
  1. Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.

MADDE 20 - (1) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu’nda” yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken www.oanda.com sitesi kurları esas alınır.
Yetki
MADDE 21 (1) İşbu Genelge eklerinde değişiklik yapmaya, bu Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Geçici Madde 1- (1) 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında henüz sonuçlandırılmamış başvurular bu Genelgeye göre sonuçlandırılır.
Geçici Madde 2 - (1) 31/03/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar Bakanlık kayıtlarına giren başvurular için işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan Genelgenin 17 nci maddesinde öngörülen başvuru usulleri de uygulanabilir.


1 21/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlar iconYurt dişinda gerçekleşTİRİlen fuar katilimlarinin desteklenmesine...

Verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlar iconYurt dişinda gerçekleşTİRİlen fuar katilimlarinin desteklenmesine...

Verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlar iconBu Yönerge; Ahi Evran Üniversitesi ile bağlı birimlerince yürütülecek...

Verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlar icon2010/6 sayili “ yurt dişi biRİM, marka ve tanitim faaliyetleriNİn...

Verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlar icon1 Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan...

Verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlar iconİdareye verilen nöbet tutmamaya iLİŞKİn dilekçeden sonra idare yeniden...

Verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlar icon2. kapsam bu prosedür, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Kalite Yönetim...

Verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlar icon2. kapsam bu prosedür, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Kalite Yönetim...

Verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlar iconTibbi KÖTÜ uygulamaya iLİŞKİn zorunlu mali sorumluluk sigortasinda...

Verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlar iconKapsam bu kılavuz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev