Anadolu üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi ÖĞrenci staj yönergesisayfa1/6
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ‒ Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin öğrenimleri süresince kazandıkları bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla yapmakla yükümlü oldukları stajın temel ilkelerinin planlanmasına, uygulanmasına, denetlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 ‒ Bu Yönerge, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 ‒ Bu Yönergede geçen;

 1. Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerini,

 2. Bölüm Başkanı: Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanlarını,

 3. Bölüm Staj Komisyonu: Stajla ilgili faaliyetlerin organizasyonu ve koordinasyonu için her bir bölümde oluşturulan komisyonu,

 4. Bölüm Staj Komisyonu Başkanı: İlgili bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

 5. Dekan: Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanını,

 6. Dekanlık: Mühendislik Fakültesi Dekanlığını,

 7. Fakülte: Mühendislik Fakültesini,

 8. Fakülte Kurulu: Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulunu,

 9. Fakülte Staj Komisyonu: Fakülte genelinde staj faaliyetlerinin organizasyonu ve koordinasyonu için oluşturulan komisyonu,

 10. Fakülte Staj Komisyonu Başkanı: Dekan tarafından görevlendirilen, eğitim-öğretim ile staj iş ve işlemlerinden sorumlu Dekan Yardımcısını,

 11. Kurum/Kuruluş: Staj yapılacak kamu ya da özel kurumu/kuruluşu,

 12. Öğrenci İşleri Birimi: Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimini,

 13. Proje Tabanlı Staj: ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisinin işbirliği yaptığı kurumun/kuruluşun belirlediği konularda gerçekleştirilen ve stajyer öğrencinin görev aldığı proje tabanlı stajı,

 14. Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

 15. Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

 16. SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

 17. Staj Değerlendirme Komisyonu/Komisyonları: Staj raporlarını değerlendirmek üzere her dönem ilgili bölüm başkanının görevlendirdiği en az 3 bölüm öğretim elemanından oluşan staj değerlendirme komisyonunu/komisyonlarını,

 18. Yaz Dönemi: Bahar dönemi dönem sonu sınavlarının bittiği tarihte başlayan ve güz dönemi derslerinin başladığı tarihte sona eren dönemi,

 19. Yönetim Kurulu: Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Stajın Amacı ve Staj Komisyonları

Stajın amacı

MADDE 4 ‒ Stajın amacı, Fakülte öğrencisinin, öğrenim gördüğü programla ilgili iş alanlarını tanımasını ve kurum/kuruluşlardaki uygulamaları öğrenmesini, eğitim-öğretim yoluyla edindiği bilgi ve becerileri uygulayarak mesleki deneyim kazanmasını sağlamaktır.

Fakülte Staj Komisyonu

MADDE 5 ‒ Fakülte Staj Komisyonu, eğitim-öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısı başkanlığında bölüm başkanları tarafından görevlendirilen ve öğretim üyesi olan bölüm staj komisyonu başkanlarından oluşur. Dekan Yardımcısının talebiyle toplanır.

“Fakülte Staj Komisyonu”nun görevleri şunlardır:

 1. Stajla ilgili esasları belirlemek,

 2. Staj faaliyetlerinin organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak,

 3. Öğrencinin SGK bildirgelerini Öğrenci İşleri Biriminin izlemesini sağlamak,

 4. Stajın değerlendirilmesine ilişkin itirazları ve muafiyet taleplerini karara bağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

 5. Stajla ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

Bölüm Staj Komisyonu

MADDE 6 ‒ Bölüm Staj Komisyonu; Bölüm Başkanı tarafından, biri başkan diğer ikisi üye olmak üzere toplam 3 öğretim elemanından oluşturulur. Seçilen başkan en az üç yıl, üyeler ise en az bir yıl süreyle görev yapar. Başkanın talebiyle toplanır.

“Bölüm Staj Komisyonu”nun görevleri şunlardır:

 1. “Bölüm Staj Kılavuzu”nu hazırlamak ve belirli aralıklarla gözden geçirmek,

 2. Bölüm staj değerlendirme ölçütlerini belirlemek,

 3. Staj başvuru sürecini izlemek,

 4. Öğrencilere kurumdan/kuruluşlardan staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak,

 5. Staj belgelerinin bu Yönergeye uygunluğunu incelemek ve değerlendirmek,

 6. Stajın, amacına ve kurallarına uygun yürütülmesini takip etmek, gerektiğinde staj yapılan kurumdan/kuruluştan öğrenci hakkında bilgi almak,

 7. Bölüm Staj Değerlendirme Komisyonunun/Komisyonlarının sunduğu raporlar kapsamında stajın başarılı olup olmadığı konusunda karar vermek,

 8. Stajını tamamlayan öğrencilerin bilgilerini “Öğrenci İşleri Birimi”ne yazılı olarak iletmek,

 9. Stajla ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

Bölüm Staj Değerlendirme Komisyonu

MADDE 7 ‒ Bölüm Staj Değerlendirme Komisyonu; Bölüm Staj Komisyon Başkanının önerisiyle Bölüm Başkanı tarafından, bölüm öğretim elemanları arasından biri başkan diğer ikisi üye olmak üzere toplam 3 öğretim elemanından oluşturulur. İhtiyaç hâlinde birden fazla “Bölüm Staj Değerlendirme Komisyonu” oluşturulabilir.

Bölüm Staj Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

 1. “Kurum/Kuruluş Öğrenci Staj Değerlendirme Formu”ndan yeterli puan öğrencilerin; “Öğrenci Staj Raporu”nun, stajla ilgili ek bilgi ve belgelerinin ön değerlendirmesini yapmak,

 2. “Bölüm Staj Komisyonu Öğrenci Değerlendirme Formu”nun ilgili yerlerini doldurup “Bölüm Staj Komisyonu”nun onayına sıunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Staj Uygulama Esasları

Staj süresi ve devam zorunluluğu

MADDE 8 ‒ Toplam staj süresi 40 iş gününden az olamaz. Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle staja devam edilmeyen günler telafi edilir; bu günler, 40 işgünü olan toplam zorunlu staj süresinin %10’unu geçemez. “Kurum/Kuruluş Staj Yetkilisi”, kurala uymayan öğrencinin stajını sonlandırarak durumu “Fakülte Staj Komisyonu”na “Staj Ayrılış Formu” (EK-6) nu doldurarak bildirir. Bu durumdaki öğrenci hak talep edemez ve stajda başarısız sayılır.

Öğrencilerimizin akademik ve mesleki yetkinliklerini artırmaya yönelik, isteğe bağlı yürüttükleri, Proje Tabanlı Staj dahilinde yapabilecekleri toplam staj süresi 45 iş gününden az 90 iş gününden fazla olamaz. Bu staj türü için de öğrencilerin sigorta işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası gereğince Fakülte tarafından yapılır.

Mücbir sebep veya haklı bir gerekçeyle stajını tamamlayamayan öğrencinin tamamlamış olduğu staj süresinin, stajına sayılıp sayılamayacağına ilişkin kararı, Yönetim Kurulu verir.

Önlisans diploması almak isteyen öğrenci, ilgili bölümün lisans diploması için belirlediği zorunlu staj süresinin yarısı kadar staj yapmak zorundadır.

Staj belgeleri ve başvuru

MADDE 9 Öğrenci, staj başvurusunda ve staj sürecinde aşağıdaki belgeleri hazırlamak ve tamamlanmasını izlemekle yükümlüdür.

 1. Staj Süreci Akış Şeması (EK-1): Stajın başlangıç ve bitimine kadar öğrencinin izleyeceği yolu gösteren şemadır.

 2. Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu (EK-2): İnternet ortamından temin edilip öğrenci tarafından doldurulacak olan, öğrenciye ve stajın yapılacağı kuruma/kuruluşa ait bilgilerin yer aldığı formdur.

 3. SGK İşe Giriş Bildirgesi: Staj yapacak öğrencinin (sigortalının), SGK’ye bildirilen işe başlama tarihini gösteren belgedir. “Öğrenci İşleri Birimi” tarafından hazırlanır ve staj öncesinde öğrenciye verilir.

 4. Öğrenci Staj Devam Çizelgesi (EK-3): Öğrencinin devam durumunu gösteren ve öğrenci tarafından staj yaptığı her gün için imzalanan çizelgedir.

 5. Kurum/Kuruluş Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (EK-4): “Kurum/Kuruluş Staj Yetkilisi”nin öğrencilerin staj süresince yaptıkları çalışmaları değerlendirmede kullandığı ölçütlerin de yer aldığı belgedir. “Kurum/Kuruluş Staj Yetkilisi” tarafından doldurularak kapalı zarf içinde “Bölüm Staj Komisyonu”na teslim edilmek üzere staj bitiminde öğrenciye verilir ya da posta yoluyla Dekanlığa gönderilir.

 6. Öğrenci Staj Raporu: Belirlenen ölçütlere uygun olarak düzenlenen “Staj Raporu Sayfası Örneği” (EK-5), “Staj Raporu Kapak Sayfası” (EK5a) ve “Staj Raporu İç Kapak Sayfası” (EK5b) ndan oluşan; öğrencinin staj çalışmasını kapsayan rapordur.

 7. Staj Ayrılış Formu (EK-6): Öğrencinin herhangi bir nedenle stajını tamamlayamadığı durumda “Kurum/Kuruluş Staj Yetkilisi”nin Dekanlığa iletilmek üzere düzenleyeceği belgedir.

 8. Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (EK-7): Öğrencinin başarılı/başarısız olarak değerlendirildiği, “Bölüm Staj Komisyonu” tarafından hazırlanan belgedir.

Staj başvurusu

MADDE 10 ‒ Staj, esas olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı; “Yaz Dönemi”nde veya Güz ve Bahar Dönemi arasında yapılır. Öğrenci eğitim-öğretime devam ettiği sürece staj yapamaz. Ancak Yaz Okulunda veya Güz ve Bahar dönemlerinde haftada en az üç tam işgünü dersi olmayan öğrenci, stajını dersinin olmadığı günlerde yapmak koşuluyla “Bölüm Staj Komisyonu”nun kararıyla bu kuralın dışında tutulur.

Öğrenci, IV. yarıyılın sonu itibarıyla staja başvurabilir. Staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce öğrenci, “Staj Süreci Akış Şeması” (EK-1) na uygun olarak “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu” (EK-2) nu doldurur ve Bölüm Staj Komisyonu”na teslim ederek başvuru sürecini başlatır. Başvuru sonucu, İnternet ortamında ilan edilir. Staja kabul edilen öğrenci; “Kurum/Kuruluş Öğrenci Staj Değerlendirme Formu” (EK-4) nu, “Öğrenci Staj Raporu” (EK-5) nu ve staj başvurusu ile ilgili tüm belgeleri Fakülte web sayfasından temin eder. Öğrenci, ayrıca “Bölüm Staj Komisyonu” tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “Öğrenci Staj Kılavuzu” hükümlerine uymakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Staj Yerlerinin Belirlenmesi ve Staj Yeri Değişikliği

Staj yerlerinin belirlenmesi

MADDE 11 ‒ “Bölüm Staj Kılavuzu”ndaki esaslara uygun staj yeri bulma sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Bununla birlikte; “Bölüm Staj Komisyonu” ve “Fakülte Staj Komisyonu”, öğrencinin istenen nitelikte staj yeri bulmasını kolaylaştırmak için kurum/kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunabilir.

Öğrenci, ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi tarafından işbirliği yapılan kurumlarda/kuruluşlarda “Proje Tabanlı Staj” yapabilir. Öğrencinin yaptığı “Proje Tabanlı Staj”ın, zorunlu stajlarından birinin yerine sayılabilmesi için “Bölüm Staj Komisyonu”na başvurması gerekir.

Öğrencinin yurt içinde kendi girişimi sonucunda bulduğu staj yerinin uygunluğu “Bölüm Staj Komisyonu” tarafından karara bağlanır.

Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenci; stajını, değişim programı kapsamında gerçekleştirebileceği gibi kendi girişimiyle bulduğu yurt dışındaki kurumda/kuruluşta da “Bölüm Staj Komisyonu”nun yazılı önerisi ve “Yönetim Kurulu”nun kararına göre yapabilir. Yurt dışında staj yapacak olan öğrenci için sosyal sigorta primi veya benzeri prim ödenmez.

Staj yeri değişikliği

MADDE 12 ‒ Öğrenci staja başladıktan sonra “Bölüm Staj Komisyonu”nun onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapamaz.

Staj yapılan kurumda/kuruluşta; grev veya lokavt uygulaması, yangın, iflas, iş kazası; deprem, sel vb. doğal afetlerde veya öğrencinin staj amacı dışında çalıştırılması vb. durumlarda “Bölüm Staj Komisyonu”nun onayıyla öğrenci yeni bir staj yerinde staj süresini tamamlayabilir.

Staj yeri değişikliğine ilişkin olarak bu Yönergede yer almayan ve stajyer öğrencinin bildirdiği diğer mazeretler için “Bölüm Staj Komisyonu” yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Stajın Uygulanması, İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Muafiyet

Stajın uygulanması ve izlenmesi

MADDE 13 ‒ Öğrenci;“SGK İşe Giriş Bildirgesi”, “Öğrenci Staj Devam Çizelgesi” (EK-3) ve “Kurum/Kuruluş Öğrenci Staj Değerlendirme Formu” (EK-4) ile birlikte staj yapacağı kuruma/kuruluşa giderek “Kurum/Kuruluş Staj Yetkilisi”ne belgelerini teslim eder ve belirlenen tarihlerde stajını yapar. Bu belgeler, staj bitiminde “Kurum/Kuruluş Staj Yetkilisi” tarafından doldurulup onaylandıktan sonra “Bölüm Staj Komisyonu”na imza karşılığında teslim edilmek üzere üzerinde kurum/kuruluş kaşesi olan kapalı zarf içinde öğrenciye verilir ya da kurum/kuruluş tarafından posta yoluyla Dekanlığa gönderilir. Kurum/kuruluş kaşesi ve onayı olmayan formlar dikkate alınmaz.

Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından Fakülte web sayfasından sağlanacak “Öğrenci Staj Raporu Sayfaları”na düzenli olarak işlenerek “Kurum/Kuruluş Staj Yetkilisi”ne onaylatılır. İmza ve kaşe bulunmayan ve usulüne uygun olarak düzenlenmeyen “Öğrenci Staj Raporu” kabul edilmez.

Öğrenci, kurum/kuruluş faaliyetleriyle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez. Kurum/kuruluş ile öğrenci arasında doğabilecek ihtilaflarda, Anadolu Üniversitesi taraf gösterilemez.

Öğrenci, staj süresince “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine; staj yaptığı kurumun/kuruluşun çalışma ilkelerine, iş koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelerine uymak zorundadır. Kurumlar/kuruluşlar, kurallara uymayan öğrencinin stajına son vererek durumu Dekanlığa “Staj Ayrılış Formu” (EK‒6) nu doldurarak bildirir. Bu durumdaki öğrenci stajını tekrarlar.

Öğrenci; “Öğrenci Staj Raporu”nu, varsa ekleriyle birlikte, stajın bitimini izleyen akademik yarıyılın ilk 15 günü içinde; mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenci ise bir ay içinde bir dosya hâlinde ve imza karşılığında “Bölüm Staj Komisyonu”na teslim eder. Bu tarihten sonra getirilen staj evrakı değerlendirmeye alınmaz.

“Fakülte Staj Komisyonu Üyeleri”, “Bölüm Staj Komisyonu Üyeleri” veya görevlendirilecek Fakülte öğretim elemanları stajın kurallara uygun yapıldığını belirlemek için gerektiğinde denetimler yapabilir veya Dekanlık, staj yapılan illerdeki ilgili yükseköğretim kurumu ile işbirliği yaparak staj yapan öğrencinin stajının denetlenmesini sağlayabilir.
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Anadolu üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi ÖĞrenci staj yönergesi iconMÜhendiSLİk fakültesi zorunlu staj

Anadolu üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi ÖĞrenci staj yönergesi icon[2] inceleyiniz. Bahar yarıyılı başından itibaren uygun staj yeri...

Anadolu üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi ÖĞrenci staj yönergesi iconBİruni ÜNİversitesi eczacilik faküLtesi staj uygulama esaslari

Anadolu üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi ÖĞrenci staj yönergesi iconT. C. Dokuz eylüL ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi metalurji ve malzeme mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

Anadolu üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi ÖĞrenci staj yönergesi iconHer öğrenci 45 iş günü staj yapmak zorundadır. Öğrenciler bu süreyi...

Anadolu üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi ÖĞrenci staj yönergesi iconRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mühendislik...

Anadolu üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi ÖĞrenci staj yönergesi iconHİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi

Anadolu üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi ÖĞrenci staj yönergesi iconMÜhendiSLİk fakültesi geoteknik labaratuvari

Anadolu üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi ÖĞrenci staj yönergesi iconMÜhendiSLİk mimarlik fakültesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

Anadolu üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi ÖĞrenci staj yönergesi iconMÜhendiSLİk fakültesi yapi laboratuvari kullanma talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev