Bu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları, ebeler ve hemşireler sorumludurkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı

\\pc0962\paylaşim\saglik_bakanligi_logo-vektorel.jpg

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu

Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3. Bölge Genel Sekreterliği

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KADIN DOĞUM SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

img-20161216-wa0001.jpg

Doküman No

DOĞ.PR.001

Yayın Tarihi

09.06.2017

Rev. Tarihi
Rev. No

00
  1. AMAÇ: Kadın doğum servisine gelen hastaların kabulü ve verilen hizmetleri tanımlamak.

  2. KAPSAM: Bu talimat Kadın Doğum Servislerini kapsar.

  3. KISALTMALAR:

ANT. TA: Ateş, Nabız, Teneffüs, Tansiyon

AÇT: Aldığı Çıkardığı Takibi

Post-op: PostOperatif

Pre-op: PreOperatif

Ex: Ölüm

NST: Non Stres Testi

  1. TANIMLAR:

Anamnez: Hastanın küçüklüğünden bu zamana kadar geçirdiği hastalıklarının tarifi

Epikriz: Hastaya uygulanan tedavi ve bakımın kısa notu

Premedikasyon: Ameliyat öncesi hastaya yapılan psikolojik ve tıbbi tedavi

Yenidoğan: 0-28 günlük bebek

Post-op: Ameliyat sonrası hastanın durumu

Pre-op: Ameliyat öncesi hastanın durumu

  1. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları, ebeler ve hemşireler sorumludur.

  2. FAALİYET AKIŞI:

6.1. Yatış işlemleri Hasta Yatış ve Taburcu İşlemleri Talimatına göre tamamlanan hastanın Hasta Yatış Dosyası alınarak ve Hasta Kabul Defterine kaydı yapılarak yatışı gerçekleştirilir. Uygulanacak tedavi veya müdahale ile ilgili bilgilendirilmiş rıza belgeleri Rıza Belgesi Uygulama Talimatına uygun olarak hastaya veya hasta yakınına, serviste, doktor tarafından gerekli açıklamalar yapılarak imzalatılır. Hastaya Kimlik Tanımlama Hasta Bilekliği Uygulama Talimatına göre bileklik takılır.

6.2. Hasta odasına alınır ve servis ebesi/hemşiresi tarafından hastane ve servis içi kuralları, hemşire çağrı sistemi ve diğer uygulamalar hakkında hasta ve hasta yakınlarına bilgi verilir.

6.3.Doktor Değerlendirme Formuna doktor/hemşire tarafından hastanın anamnezi yazılır.

6.4. Yatağa alınan her hastanın ANT. TA.’sı servis ebesi /hemşiresi/asistanı tarafından alınarak Hemşire Gözlem Formuna kaydedilir. Hasta Tabelası formunun ilgili bölümüne doktor tarafından hastaya uygulanacak tedavi ve varsa diyeti belirtilir, doktor istemine göre hastanın takip ve tedavisi ebe/hemşire/asistan tarafından uygulanır.

6.5. Hasta Tabelası formundaki verilere göre hastanın takip ve tedavisi uygulanır.

Hastanın kullanacağı ilaçların talebi sistem üzerinden yapılır. Hazırlanan ilaçlar servis personeli tarafından hastane eczanesinden getirilir. Gelen ilaçlar hemşire/ebe tarafından ilaç kutularında muhafaza edilir, tedavi saatinde ebe/hemşire tarafından hasta başında uygulanır. Hastanın beraberinde getirdiği ilaç var ise hemşire tarafından miad kontrolü yapılarak teslim alınır, miadı geçmiş ilaçlar imha edilir. Doktor tarafından tedavi listesine eklenerek hemşire tarafından hastaya verilir. Taburcu olan hastaya getirdiği ilaçlar teslim edilir.

6.6. Hastaya tetkik yapılması gereken hallerde, hasta ameliyat olacaksa doktor istemine göre pre-op (LAB, EKG, RÖNT.) tetkikleri istenir, tüm istekler bilgisayara ebe /hemşire/asistan tarafından işlenir. Hastalar görevli servis personeli ile röntgene gönderilir. EKG hasta yatağında/ serviste çekilir. Kan ile yapılacak tetkiklerde ebe/hemşire/asistan tarafından kan alınır, tüpler üzerine isimleri ve kan alma saati yazılır, numuneler numune toplanma alanında muhafaza edilir, görevli personel tarafından laboratuvarlara götürülür.

6.7. Doktor hastaya kan verilmesini gerekli görürse Kan ve Kan ürünleri Uygulama Talimatına göre hareket edilir. Kan istemi için Kan ve Kan bileşenleri İstem Formu düzenleyerek laboratuvara gönderilir. Transfüzyon için gerekli tetkikler ebe/hemşire/asistan tarafından bilgisayara işlenir. Kan merkezinde kan varsa cross-match için hastanın kanı tüpe alınıp laboratuvara gönderilir. Kan merkezinde kan yok ise Kızılay Kan Merkezi aranarak ilgili kan grubundan istem yapılır. Laboratuvarda gerekli tetkiklerden geçirilen kan eğer uygun ise tekrar isim kontrolü yapılarak ve bilgilendirilerek Kan ve Kan Bileşenleri Transfüzyonu Onam Formunda imzalatılarak istenen kan hastaya takılır.

6.8. Hastanın Doktor tarafından istenen tetkikleri sonucunda ELİZA müspet (+) veya ihbarı zorunlu bir hastalık tespit edilmiş ise Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Formu doldurularak Doktor tarafından başhemşireye bildirilir. Doktor hastada kanser olgusuna rastlamışsa, Kanser Kayıt Bildirim Formu düzenlenmesi için ilgili veriler doktor tarafından başhemşireye bildirilir.

6.9. Hastanın; istemi yapılan tetkik sonuçları ilgili doktor tarafından değerlendirilir. Tetkik sonucuna göre doktor tedaviye yön verir ve tedavide değişiklik yapacaksa Hasta Tabelası formunun ilgili bölümüne kaydeder.

6.10. Mesai dışı saatlerde telefonla yapılan hasta tabelası değişikliklerini Sözel Order talimatına uygun olarak Sözel Order Formuna doldurularak Nöbetçi Hemşire Hasta Tabelasına doktorun adı aranan saati ve yapılanları not düşer, ertesi gün doktor orderını imzalar.

6.11. Doktor günlük hasta vizitinden sonra; hasta hakkındaki gözlem ve düşüncelerini Doktor Değerlendirme Formuna yazar.

6.12. Doktor’un Hasta Tabelası formuna hastanın beslenmesi ile ilgili yazdığı verilere göre hemşire hastaların yemeklerini dağıtır.

6.13.Serviste yatan gebelere ebe tarafından Doktor istemine göre NST cihazı kullanma talimatına uygun olarak NST çekilir, doktoruna gösterilerek dosyasına konur.

6.14. Doğum yapan hastanın kanama kontrolü hasta servise geldiyse, doğumu yaptıran ebe tarafından ilk 2 saatte, sık aralıklarla yapılır.

6.15. Hasta ameliyata girmeden önce yapılacak cerrahi müdahale için hasta veya hasta yakınına doktor tarafından bilgi verilir. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Klinikten Ayrılmadan Önce Bölümü doldurulur.

6.16. Ameliyat olacak hastaya servis ebesi/hemşiresi tarafından saat 00.00’dan sonra aç kalması söylenir, akşamdan pre-op lavman hazırlı varsa yapılır.

6.17. Hastaya servis ebesi tarafından psikolojik destek uygulanarak hasta ameliyata hazırlanır.

6.18.Ameliyata girecek hastaya servis ebesi ameliyat gömleği verir ve giymesini sağlar. Hastanın varsa protez ve takıları çıkarılıp hasta yakınına teslim edilir. Doktor istemine uygun premedikasyon yapılır. Üriner Katater Uygulama ve Bakım Talimatına uygun olarak sonda takılır.

6.19. Hastayı, ameliyat için servis ebe/hemşiresi sedye ile hasta dosyasını ve ameliyatta kullanılacak servisten gidecek malzeme ve ilaçlarını da alarak ameliyathaneye götürür.

6.20. Ameliyattan çıkan hasta servis personeli ve ebe/hemşire tarafından servise getirilir ve yatağına alınır. Ameliyata uygun pozisyonda yatırılır. Postop takiplerine bakılır(sonda, dren, pansuman gözlemi, mayi vb) hastanın tedavisi yapılır. Antibiyotik sonrası herhangi bir alerji gelişi olduğunda durumla ilgili farmakovijilans sorumlusu olan başhemşireye bilgi verilir.

6.21.Sectio ameliyatlarında; yeni doğan, ebe tarafından ameliyathaneden alınır. Uygun şartlarda doğumhaneye getirilir. Rutin göbek bakımı,göz damlası, K vitamini ve Hepatit B aşısı uygulanır.Hepatit B aşısı Bildirim Formu ve Aşı kartı Formları doldurulur. Kilo ölçümünü takiben bebek giydirilip anne yanına veya yakınına verilir.Bebeklerden fanilketonüri ve hipotroidi taraması için ebe tarafından topuk kanı alınır.Fkü ve Hipotroidi Tarama Listesi formuna işlenir.Sezaryen olan hastaların günlük perine temizliği PERİNE Temizliği Talimatı’na uygun olarak ebe/hemşire kontrolünde yapılır. Doğan Bebek Doğum Kayıt Defterine Kayıt edilir.

6.22.Servis ebe/hemşiresi bütün yeni doğanların ilk bakımlarını ve göbek pansumanlarını Yeni doğan Göbek Bakım Talimatına göre yapar. Hastane yeni doğanların tümüne Çocuk Hast. Uzm. Tarafından ilk muayenesini yaptırır. Görevli ebe/hemşire annelere emzirme ve anne sütü ile ilgili eğitim verir. Hastanede yeni doğanların haftalık listesini ve Fenülketonuri ve Hipotriodi taraması için topuk kanı 3 gün içinde Başhemşire kontrolünde İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.

6.23.Annenin emzirmesi ve meme bakımı için Emzirme ve Meme Bakımı Talimatı uygulanır. Yeni doğanın Gazını Çıkarma Talimatına uygun olarak yeni doğanın gazı çıkartılır ve anneye eğitim verilir.

6.24. Anne sütünün saklanması ile ilgili olarak Anne Sütünün Saklanması Talimatına uygun davranılır ve anneye bilgi verilir.

6.25.Acil tıbbi müdahale gereken durumlarda; görevli ebe/hemşire Mavi Kod Uygulama Talimatına göre mavi kod başlatır. Görevli ebe/hemşire crash cardı hazır bulundurur.Hasta başında ilk müdahaleyi yapar.

6.26.Pansumanlar doktor veya ebe tarafından ameliyattan sonra 1 kez olmak üzere yapılır. Ekstra durumlarda doktor talimatına göre pansuman yapılır.

6.27. Hastanın post-op takip, tedavisi ve bakımı Hasta Tabelası formuna göre uygulanır. Veriler hasta başındaki Hemşire Gözlem Kağıdı formuna doldurulur.

6.28. Ameliyat sonunda patolojiye gidecek materyal varsa Patoloji İstem Formu doktor tarafından doldurularak materyal ile birlikte personel tarafından laboratuara gönderilir.

6.29.Doktor hastayı bir üst kuruma sevk edecek ise hasta dosyasındaki formlara ilgili kayıtları yapar, sonra Epikriz Raporu formunun bir nüshasını hasta veya hasta yakınına verilerek hasta sevk edilmeden önce doktoru tarafından sevk edileceği kurumdan randevusu alınarak, sevk edilir. Doktor hastanın ambulansla naklini gerekli gördüğü takdirde Hasta sevk formu ve Ambulans sevk formu doldurur. Hastanın hayati tehlikesi varsa hemşire /ATT veya doktor eşliğinde ambulansla hastanın nakli yapılır.

6.30. Hastaya Hasta Eğitim Formu ile doktoru veya servis ebesi/hemşiresi tarafından gerekli eğitimler verilir.

6.31. Hastanın taburcu olduktan sonra uygulayacağı tedavi Doktor’u tarafından Reçete formuna yazılır. Reçete hemşire tarafından e-reçete sistemine girilir. Doktor tarafından tarafından kontrol edilir, hastaya yazılan e-reçete takip şifresi verilir. Taburcu olacak hastaya hastane çıkış bilgilendirme formu ve epikriz verilir.

6.32. Hastanın taburcu işlemleri hasta taburcu bölümü tarafından Hasta Yatış ve Taburcu İşlemleri Talimatına göre yapılır. Dosya teslim edilmeden önce eksiklikler kontrol edilir. Taburcu işlemi tamamlanan dosya medikal muhasebeye teslim edilir. Faturalandırılan dosya arşiv birimine teslim edilir.

6.33. Doktor hastanın taburcu olduktan sonra uzun süreli istirahatı gerekli görmüşse taburculuk işlemleri ile birlikte heyet raporu/tek hekim raporu yatış birimi tarafından düzenlenir. Emekli Sandığına bağlı olanlara İş Göremezlik Belgesi düzenlenir. İlk 2 nüshası hastaya verilir Diğer çalışanların raporu e-rapor şeklinde düzenlenir. Hasta doğum yapmış ise taburculuğunda Doğum Raporu düzenlenerek hasta yatış-taburcu birimi tarafından verilir.

6.34.Hasta eks ölmüş ise ise servis ebesi tarafından hastanın EKG’si çekilir, EKG sonucunda düz çizgi görülen EKG çıktısı ölen hastanın dosyasına eklenir. Doktor Hasta Tabelası Formu ve Ölüm Belgesi formu doldurur.Eks olan hastaya ait özel eşyalar görevli hemşire/ebe tarafından hasta yakınına teslim edilir. Hasta personel tarafından morga indirilir. Morga indirilen ölü kişi Morg Kayıt Defterine kayıt edilir.

6.35.Servis aylık ebe/hemşire nöbetleri için başhemşire tarafından iki nüsha halinde Nöbet Listesi formu düzenlenerek başhemşirenin imzası ve mesul müdür’ün olurundan sonra ilk nüsha servis panosuna asılır, ikinci nüsha ise Başhemşire tarafından saklanır.

6.36. Servise demirbaş malzeme, kırtasiye malzemesi, laboratuar, tıbbi sarf, ilaç ve diğer ihtiyaçların talebi için kat sorumlu ebe/hemşiresi tarafından belirlenip Taşınır İstem Belgesi doldurularak depo sorumlusundan talep edilir.

6.37.Başhemşire günlük pansuman arabası malzemeleri ve aletlerin temizlik ve bakım kontrolünü yapar. Yedeklenmiş ilaç ve serumların ayda bir miadının ve miktarının kontrolünü sağlar. Servis acil crash cardların ilaç ve malzeme kontrolünü 15 günde bir yapar/yaptırır. Acil Seti Yedekleri Kontrol Formu doldurur/doldurtur.

6.38. Birime ihtiyaç olan her türlü makine, cihaz alımı ve onarımı için İstem Belgesi Satın Alma İçin form birim sorumlusu tarafından düzenlenip imzalandıktan sonra Satın Alma birimine verilerek talebin temini sağlanır.

6.39. Servisin günlük temizlik, evsel ve tıbbi atıkların toplanması ile taşınması işlemleri yüklenici firmanın temizlik görevlileri tarafından Hastane Atık Yönetimi işlemlerine uygun olarak yapılır. Temizlik hizmetinin yapılıp yapılmadığına dair Temizlik İfa formu temizlik elemanları tarafından doldurulur. Temizlik Hastane Temizlik Talimatı ve Özel Bölümlerin Temizliği Talimatına göre yapılır. Başhemşire tarafından kontrol edilir.

6.40. Servis personeli hastalar ve refakatçiler dışarıdan gelen telefon görüşmelerini odalarda bulunan telefonlarla yaparlar. Servis hemşiresinin mesai saatlerinde dışında hastayla ilgili doktora iletmesi gereken bilgileri hastane santrali aracılığıyla telefonla bildirir. Birimler arası telefonla iletişim ihtiyacı halinde ilgili birimin telefon no’su Hastane İçi Telefon Rehberi no’lu formdan bakılır ve birimin telefon no’su çevrilirek telefon iletişimi sağlanır.

6.41.Bebek kaçırılma ihtimalinde/olayında Pembe Kod Talimatına uygun olarak hareket edilir.

6.42. Sağlık çalışanına şiddet veya taciz durumunda Beyaz Kod Uygulaması Talimatına göre beyaz kod başlatılır.

6.43. Serviste nöbet teslim alan malzeme ve aletleri kontrol eder. Nöbet bitiminde Nöbet Defteri’ne nöbet bilgileri yazar, nöbet teslimini deskte ve hasta başında yapar.

6.44.Narkotik ve Psikotrop ilaçlar, görevliler dışında kimsenin ulaşamayacağı yerlerde kilit altındaki dolaplarda saklanır, anahtarlar bölüm sorumlusunda muhafaza edilir, saklama ve kullanımlarında Psikotrop ve Narkotik İlaç Yönetimi Prosedürü’ne uyulur. Bu ilaçlarla ilgili Psikotrop ve Narkotik İlaç İzlem Defteri ve Psikotrop ve Narkotik İlaç Takip Ve Devir Teslim Formu ile takip edilerek , düzenli olarak işlenir.

6.45. Çalışan ile karşılaşılan kazalarda Personel Yaralanmaları Talimatı’na göre hareket edilir. Personeli Kaza Bildirim Formu doldurulur.

6.46. Hastalarla ve işleyiş düzeni ile ilgili karşılaşılan her türlü aksaklıkla bir daha karşılaşılmaması için Düzeltici ve Önleyici İşlem Talimatı’na göre hareket edilir. Düzeltici-Önleyici İşlem Formu doldurulur.

  1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

7.1. Hastane Giriş Kağıdı

7.2. Hasta Tabelası

7.3. Doktor Değerlendirme Formu

7.4. Hemşire Gözlem Kağıdı

7.5. Hemşire Hizmetleri Hasta Değerlendirme Formu

7.6. Hasta Dosyası

7.7. Kan ve Kan Bileşenleri İstem Formu

7.8. Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Fişi

7.9. Kanser Kayıt Bildirim Formu

7.10. Reçete

7.11. Epikriz Raporu

7.12. Hasta Sevk Formu

7.13. Hasta Eğitim Formu

7.14. Ölüm Belgesi

7.15. Nöbet Listesi

7.16. Acil Seti Stok Kontrol Formu

7.17. İstem Belgesi satın alma için

7.18. Temizlik İfa Formu

7.19. Hastane İçi Telefon Rehberi

7.20. Hasta Kabul Defteri

7.21. Patoloji Lab. İstem Formu

7.22. Morg Kayıt Defteri

7.23. İş Göremezlik Belgesi

7.24. Nöbet Defteri

7.25. Hepatit B Aşısı Bildirim Formu

7.26. Aşı Kartı

7.27. Fenilketonuri ve Hipotroidi Vaka Bildirim Formu

7.28. Doğum Kayıt Defteri

7.29. Kimlik Tanımlama Hasta Bilekliği Uygulama Talimatı

7.30. Doğum Raporu

7.31. Ameliyat ile Doğum (Sezaryen) Onam Formu

7.32. Histerektomi Ameliyatı Onam Formu

7.33. Tanısal Girişimsel Laparoskopi Onam Formu

7.34. Ürojin okolojik Cerrahi Girişimsel Onam Formu

7.35. Rahimden Myom alınması Onam Formu

7.36. Yumurtalık Hastalıkları Cerrahi Tedavisi Onam Formu

7.37. Rahim Ağzı Çıkarılması Onam Formu

7.38. Tanısal Erken Gebelik İşlemleri Onam Formu

7.39. Dış Gebelik Ameliyatı Onam Formu

7.40. Jinekolojik ve onkolojik Girişimler Onam Formu

7.41. Tanısal Rahim İçi Girişim(Küretaj) Onam Formu

7.42. Normal Doğum Onam Formu

7.43. Genel Onam Formu

7.44. Radyoloji Kliniği Kontrastlı Tetkikler Bilgilendirilmiş Onam Formu

7.45. Tüpligasyonu Bilgilendirme Onam Formu

7.46. Radyoloji Riskli Girişimsel İşlemler Onam Formu

7.47. Ameliyathane Dışı Anestezi Onam Formu

7.48. Kan ve Kan Bileşenleri Transfüzyonu Onam Formu/


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları, ebeler ve hemşireler sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları, ebeler ve hemşireler sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik...

Bu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları, ebeler ve hemşireler sorumludur iconBülent Ecevit Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ad zonguldak

Bu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları, ebeler ve hemşireler sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları, ebeler ve hemşireler sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları, ebeler ve hemşireler sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları, ebeler ve hemşireler sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları, ebeler ve hemşireler sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları, ebeler ve hemşireler sorumludur iconKadın sendikacılar ‘Kadın İstihdam Paketi’ni yorumluyor: ‘Bu paket...

Bu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları, ebeler ve hemşireler sorumludur iconDoğum Tarihi (gg/aa/yy): 09. 02. 1962


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev