Online Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneğikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
Online Değerlendirme Sistemi: 17.Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği

Devkan Kaleci*, Uğur Özhan*, İlyas Akkuş*

*İnönü Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Malatya

devkan.kaleci@inonu.edu.tr, ugur.ozhan@inonu.edu.tr, ilyas.akkus@inonu.edu.tr

Özet: Akademik Bilişim, her yıl İnternet Teknolojileri Derneği (İNETD) tarafından düzenlenen bir ulusal bilişim sempozyumudur. Bu sempozyumlardan önce 4 gün süren ve alanında uzman akademisyen ve bilişimciler tarafından kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslar tüm katılımcılara açık olup tamamen ücretsizdir ve açık kaynak kodlu özgür yazılımların kullanımının yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir. Kurslara katılmak isteyenler kursiyerler çalışmakta oldukları veya çalışmak istedikleri alanlara uygun kurslara özgürce kayıt olabilmektedirler. Yapılan bu çalışmada 17. Akademik Bilişim Sempozyumunda kullanılmak üzere “Blender İle 3D Oyun Tasarımı” kursu için geliştirilen online değerlendirme sistemi sunulmuştur. Bu çalışmanın temel amacı bir önceki yıl çok sayıda kursa kayıt olmak isteyen katılımcıların seçimi hususunda karşılaşılan problemlerin bazıları için çözüm önerileri sunmaktadır. Geliştirilen online değerlendirme sistemi ile kayıtların son gününe kadar kursa kayıt alınacak ve daha önceden belirlenen kriterlere göre bir puanlama yapılacaktır. Kayıt süresi bittiğinde tüm kursiyerler aldıkları puanlara göre sıralanarak asıl ve yedek liste oluşturulacaktır. Online değerlendirme sistemini kursiyer ve yönetici olmak üzere iki panelden oluşmaktadır. Kursiyer paneli kursa katılmak isteyen kursiyerlere ait bilgileri ve kurs için kursiyerlerin yeterliklerini ölçmek için tasarlanan üç aşamalı ara yüzden oluşmaktadır. Yönetici paneli kursiyerlere ait verilere ulaşılmasına olanak sağlayan paneldir. Geliştirilen online değerlendirme sistemi XHTML, CSS, jQuery ve Ajax bileşenlerini içermektedir. Sistemin web yazılım ve veri tabanı kodlarının yazılmasında PHP ve MySQL dilleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akademik Bilişim, Online Değerlendirme Sistemi, Blender İle 3D Oyun Tasarımı

Abstract: Academic Informatics is a national IT symposium organized by the Association of Internet Technologies (İNETD) every year. Four days before the symposium, courses are organized by experts and academics in their field. These courses are open to all participants is completely free and is aimed at promoting the use of free software and open source development. Those who wish to participate in courses they can be freely enroll in appropriate courses in the fields they want to work or they are working trainees. Made in this study to be used in the 17th Academic Informatics Symposium " 3D Game Design with Blender " course is offered online evaluation system developed for. The main purpose of the selection of the previous year of study participants who wish to register a large number of courses offers solutions to some of the problems encountered in the matter. Developed by the online assessment system will be the last day of the registration of the course record and scoring will be done according to predetermined criteria. When the recording time is over, all participants are ranked for display according to their score will be established regular and reserve list. Online evaluation system consists of two panels, including trainees and managers. Trainees panel of trainees who wish to attend the course information and course consists of three stages so call designed to measure competencies for trainees. Admin panel is the panel that allows access to data on the participants. Online assessment system developed in XHTML, CSS, jQuery and Ajax contains components. PHP and MySQL languages ​​are used in the writing of web online assessment software and database code preferred because of stable operation.

Keywords: Academic Informatics, 3D Game Design with Blender, Online Evaluating System

Giriş: Tasarım tabanlı araştırma, araştırmacı ve uygulayıcılar arasında işbirliğine dayalı olarak analiz, tasarım, geliştirme ve uygulama aşamalarının sistematik ve etkileşimli değerlendirmeler aracılığıyla eğitim uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan, tasarım ilkelerinin ve kuramların oluşmasına öncülük eden bir araştırma yöntemidir (Han ve Bhattacharya, 2001, Barab ve Squire, 2004; Wang ve Hannafin, 2004). 1992’de Brown ve Collins tarafından tasarım deneyleri adıyla ortaya çıkan tasarım tabanlı araştırma, kuram ve uygulama arasındaki ilişkinin anlaşılması için geliştirilen bir araştırma yöntemidir. Tasarım tabanlı araştırma yaklaşımlarındaki genel amaç, eğitimde yeni tasarım ilkelerine ve kurama öncülük etmektir (Enkenberg, 2001; Han ve Bhattacharya, 2001; Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, Schauble, 2003). Bunu döngüsel olarak analiz, tasarım, geliştirme ve uygulama süreçlerinin sistematik, esnek ve yinelemeli değerlendirmeler aracılığıyla araştırmacı ve uygulayıcıların işbirliği ile gerçekleştirir (Shavelson, Phillips, Towne ve Feuer, 2003). Kullanılan bağlama dayalı olarak tasarım tabanlı araştırma yaklaşımları tasarım deneyleri, tasarım araştırması, tasarım bilimi, biçimlendirici araştırma, gelişimsel araştırma, geliştirme araştırması olarak nitelendirilmektedir (Van den Akker, Gravemeijer, McKenney ve Nieven, 1999). Tasarım tabanlı araştırmaların faydacı; kuramsal temele dayalı; etkileşimli, yinelemeli ve esnek; bütüncül ve bağlamsal olmak üzere beş temel özelliğe sahiptir(Keskin, 2011).

Tasarım Tabanlı Araştırma Süreci (Reeves, 2006)

 1. Araştırmacılar Ve Uygulayıcılar Tarafından Uygulamaya Dönük Sorunların Çözümlenmesi

 2. Kuramsal Çerçeve İle Çözümlerin Geliştirilmesi

 3. Uygulamada Çözümlerin Test Edilmesi Ve Değerlendirilmesi

 4. Tasarım İlkeleri Üretmek İçin Yansıtma Ve Raporlama

Tasarım tabanlı araştırmaların birinci evresinde uygulamaya dönük sorun betimlenir, ikinci evresinde var olan soruna ilişkin çözüm yöntemleri belirlenir ve bir ürün geliştirilir. Üçüncü evresinde, çözümler yinelemeli olarak test edilir ve ürün yeniden geliştirir. Araştırmanın en son evresinde ise her evrede elde edilen verilerin çözümlemelerine dayalı olarak tasarım ilkeleri ve bir kuram geliştirilebilir (Ma ve Harmon, 2009).

 1. Araştırmacılar ve Uygulayıcılar Tarafından Uygulamaya Dönük Sorunların Çözümlenmesi

Kongrelerde kurs veren kişilerle yapılan görüşmeler doğrultusunda şu sorunlar belirlendi.

  1. Başvuru sayısının kurs kontenjanının kat ve kat üstünde olması

  2. Kursa katılan kişilerin yeterli ön bilgi düzeyine sahip olmaması

  3. Kursa katılan kişilerin kurslardan beklentileri ile kursların içerik olarak farklı olması

Bu sebeplerden dolayı kurslara öğrenci seçiminde sıkıntılar ve sorunlar yaşanmaktadır. Kurs eğitimlerinin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi zorlaşmaktadır.

 1. Kuramsal Çerçeve ile Çözümlerin Geliştirilmesi

Kursiyer hocalarla görüşmeler yapılarak ihtiyaç analizleri yapıldı. İhtiyaç analizi sonunda kurs veren eğitimcilerin, kursa başvuran kişilerin niteliklerini ve yetkinliklerini bilmediklerinden dolayı öğrenci seçiminden çok zorlandıkları görülmüştür. Ayrıca kursa katılan kişilerin ön bilgi düzeylerinin, kursa katılma amaçları ve kurstan beklentilerinin belirlenerek seçim yapılması, belirlenen sorunların giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülmüş sonrasında kursa başvuran kişilerin ön bilgi düzeylerinin, beklentilerinin belirlenmesi için Online Değerlendirme Sistemi geliştirilmesine karar verilmiştir.

 1. Uygulamada Çözümlerin Test Edilmesi ve Değerlendirilmesi

Kurs veren öğretim üyelerinin istekleri doğrultusunda prototip bir Online Değerlendirme Sistemi geliştirilmiştir. Online Değerlendirme Sistemi araştırmacı ekip tarafından nasıl tasarlanacağı ile ilgili bir tasarım ve yazılım mimarisi araştırmacı ve uygulayıcı ekip tarafından tartışılmaya başlandı. Bu süreçte sistemin ara yüzünde ne tür bir yapı kullanılacağı ve arka planda hangi web yazılım diline yer verilmesi gerektiğine değinildi. Arayüz (Front-End Development) bölümünde, Bootstrap 3 tabanlı ve HTLM5, CSS3 yapılı bazı sade tasarımların artıları ve eksileri betimlendi. Sistemde kullanılacak web yazılım dili olarak PHP dili kullanılmaya karar verildi. PHP betik dili ile ilgili uzmanlardan görüş alındı. Bu betik dilinin avantajları ve dezavantajları tartışıldı. Uzmanlardan alınan geribildirimler sonucunda tekrar geliştirilen Online Değerlendirme Sistemi hakkında kurs veren öğretim üyelerinden görüş alınmıştır ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu aşamada yapılması planlanan online değerlendirme sisteminin, ilk aşamadaki sorunlara kuramsal olarak bir çözüm getirme, çözüm getirilirken araştırmanın rolüne karar verme, gerekli müdahale ve geliştirme için sorunları belirleme, geliştirme yöntemlerini belirleme ve son olarak araştırma amacımıza hizmet eden bir prototip geliştirme olacaktır. Sistem arayüzü (front-end development) için Bootstrap 3 ile tasarlanmış mobil uyumlu(responsive) bir tasarım üzerinde karar kılındı. Arka plan kodlama(back-end development) için PHP dili uygun görüldü. Sistem içinde dâhil edeceğimiz Javascript kütüphaneleri belirlendi. Başlıca kütüphanemiz zengin altyapısı nedeni ile Jquery olarak belirlendi.

Uygulamamızda elde ettiğimiz tasarımımızın arka plandaki kodlama işlemlerini sonlandırıp test aşaması sürecine girilmiştir. Ardından kursiyer öğrenciler üzerinde test işlemleri yapılmıştır. Sistemin kullanışlılığı, görselliği test edilmiştir. Yapılan testlerden başarısız olunan bölümler üzerine yeni çözümler üretilir ve yeniden sistem teste tabi tutulur. Online değerlendirme sistemi alınan hatalar ve üretilen yeni çözümlerle birlikte 3 aşamalı (stepwizard) sisteminde son olarak karar kılınmıştır. Aşamalı sistemde hangi aşamada, hangi bilgi istenileceği belirlenip buna göre testler yapılmaya devam edilmiştir. Sistemin kod hataları uygulayıcı ekip tarafından çözümlenip tekrar tekrar teste tabi tutulup işler hale getirilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ardından tekrar uzmanlardan görüş alınmış, düzenlemeler yapılmış ve Akademik Bilişim Blender ile 3D oyun tasarımı kursuna katılanlar üzerinden uygulamaya geçirilmiştir.

Online Değerlendirme Sistemi Tasarım ve değerlendirme Süreçleri

Online Değerlendirme Sistemi giriş bölümü güvenlik için bir anahtar kelime ile giriş yapılmaktadır.Sistemin birinci aşamasında demografik bilgiler alınmaktadır. Bu aşamada girilen bilgilere sistem girilen öğrenim durumuna göre puan vermektedir. Sol blokta kursiyer sayısını, veri tabanından güncel kayıtları çekerek göstermektedir.Resim -3.SiSistemin ikinci aşamasında 3 adet açık uçlu soru yer almaktadır. Bu sorulara verilen cevaplar yönetici tarafından puanlanmaktadır. Verilecek olan üst puan limiti toplam 3 soru için ‘50’ dir.

Sistemin üçüncü aşamasında 10 adet kapalı uçlu çoktan seçmeli soru yer almaktadır. Bu sorulara verilen cevaplar sistem tarafından doğru cevaplar ile eşleştirilerek puanlanmaktadır. Her doğru cevap için ‘3’ puan eklenir. 10 soru için verilen süre 10 dakika olarak belirlenmiştir.Sistemin yönetici paneli veri tabanına kayıt olan kursiyerleri listelemektedir. Kursiyerlerin 3 aşamadan aldıkları puanlar ve toplam puanları listelenmektedir.Sistemin Yönetici Panelinden değerlendirme sonucu sıralama işlemi

 1. Tasarım İlkeleri Üretmek İçin Yansıtma ve Raporlama

Son evremiz, her evrede elde edilen verilerin çözümlemelerine dayalı olarak tasarım ilkeleri ve bir kuram geliştirmektir (Ma ve Harmon, 2009). Bu evre amaçlanan çözümün geliştirilmesi için tasarım ilkelerinin sentezlenmesi ve tasarım tabanlı araştırma yürütmek için kılavuzun sentezlenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Kursa yapılan öntest(bilgi testi) ve kurstan beklentilerini belirlemek için yöneltilen sorular doğrultusunda kurslara öğrenci seçimi gerçekleştirilmiştir. Kursta yapılan sontest(bilgi testi) ve kurstan beklentilerini belirlemek için yöneltilen sorular doğrultusunda, kursun sonunda kursiyerlerden başarı durumu ve kurs hakkındaki görüşleri alınmıştır.Online Değerlendirme Sistemi Son test Arayüzü

 • Sistem 16 sorudan oluşmaktadır. Değerlendirme sonunda veri tabanında kayıt altına alınan sorular daha sonra yönetici panelinde listelenecektir.

 • Sınav sonunda her bir sorunun 3 puan değerinde olduğu 10 sorudan oluşan başarı testinde sınıf ortalaması = 22 bulunmuştur. Başarılı bir sonuç olduğu söylenebilir.

 • Bu da kursun kursiyerler açısından başarılı geçtiğine yorumlanabilir.Online Değerlendirme Sisteminde Son test Sonuçları

Bulgular ve Yorum

Blender ile 3 boyutlu oyun tasarımı kursu için düzenlenen Online Değerlendirme Sistemi kurstan önce ve sonra katılımcılara test uygulamakta ve değerlendirme almaktadır. Kursa katılımları belirlemekte kullanılan 3 aşamalı değerlendirme sistemi ile kursa kesin katılım sağlayacak kursiyerler puanlama ile belirlenmektedir. Kurs sonunda ise kursiyerlere bir online son test uygulanmış ve kursun dönütleri almak amaçlı sorulan bazı sorulara verilen cevapların yüzde(%) ve Frekans(f) dağılımları tablolar halinde verilmiştir.

Soru: Akademik Bilişim Blender ile 3D Oyun Tasarımı eğitimini Genel Olarak Nasıl Buldunuz?

Hiç

Kısmen

Orta

İyi

Çok

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

0

0

0

0

3

8,6

21

60

11

31,4

Soru: Blender ile 3D Oyun Tasarımı Kursu beklentilerinizi ne seviyede karşıladı?

Hiç

Kısmen

Orta

İyi

Çok

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

0

0

1

2,9

7

20

17

48,6

10

28,6

Soru: 3D Blender Eğitiminin içeriğini ve anlatımından ne kadar memnun kaldınız?

Hiç

Kısmen

Orta

İyi

Çok

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

0

0

0

0

7

20

15

42,9

13

37,1

Soru: Kurstan sonra Blender oyun tasarımı alanında kendinizi ne kadar yeterli görüyorsunuz?

Hiç

Kısmen

Orta

İyi

Çok

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

0

0

4

11,4

17

48,6

12

34,3

2

5,7

Kurstan sonraki online son test değerlendirme sisteminde kurs sonrası dönüt almaya yönelik sorulan sorulara yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi genel olarak olumlu cevaplar verildiği görülmektedir. “Blender ile 3 boyutlu Oyun yapımı” kursuna katılan 50 kursiyerin kurstan sonra kendilerini Blender alanında yeterli gördükleri ve kursun beklentilerini karşıladıkları görülmüştür.

Sonuç ve Öneriler

Her yıl düzenlenen Akademik Bilişim sempozyumu öncesinde çeşitli konularda uzman akademisyenler tarafından bazı kurslar verilmektedir. Ancak her kursun kursiyer kontenjanı sınırlı olduğundan ve de başvuru sayısı çok yüksek olduğundan kurslara başvuru yapan adaylara bir öntest ve değerlendirme sürecine tabi tutma ihtiyacı doğmuştur. Online değerlendirme sistemi Akademik Bilişim öncesinde verilen kurslara katılan kursiyerleri değerlendirme ve seçmeye yönelik hazırlanmış web tabanlı bir yazılımdır. Bir kurs öncesinde kursa daha yatkın kursiyerlerin seçilmesi sağlanmış ve kursun daha aktif işlenmesi sağlanmıştır. Bu online değerlendirme sisteminin son testi ile kursiyerlerden dönütler alınarak kursa dönük bazı istatistiki veriler elde edilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak her kurs öncesi bu tür bir değerlendirme sistemi ile yapılacak olan kursa daha yatkın ve aktif öğrenci alımı sağlanmış ve ilerde yapılacak olan kurslar öncesi de bu tür sistemlerin kullanılarak sınırlı kontenjanlara olan yoğun başvurunun sistemli bir şekilde kurs lehine sonuçlandırılması sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

Kaynakça

Keskin, Ö, N. (2011). Akademisyenler için bir mobil öğrenme sisteminin geliştirilmesi ve sınanması. Yayımlanmış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Ma, Y., & Harmon, S. W. (2009). A case study of design-based research for creating a vision prototype of a technology-based innovative learning environment. Journal of Interactive Learning Research, 20(1), 75-93.

Reeves, T. C. (2006). Design research from a technology perspective. Educational design research, 1(3), 52-66.

Shavelson, R. J., Phillips, D. C., Towne, L. ve Feuer, M. J. (2003). On the Science of Education Design Studies. Educational Researcher, 32(1), 25-28.

Wang, F., Hannafin, M. (2004). Using design-based research in design and research of technology-enhanced learning environments. Paper presented
at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA.

Han, S., Bhattacharya, K. (2001). Constructionism, Learning by Design, and
Project-based Learning. In M. Orey (Eds.), Emerging perspectives on
learning, teaching, and technology. http://www.coe.uga.edu/epltt/LearningbyDesign.htm adresinden 02.04.2010 tarihinde eriĢilmiĢtir.

Barab, S., Squire, K. (2004). Design-Based Research: Putting a Stake in the Ground. Journal of the Learning Sciences, 13(1), 1 - 14.

Enkenberg, J. (2001). Instructional design and emerging teaching models in higher education. Computers in Human Behavior, 17(5-6), 495-506.

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R. ve Schauble, L. (2003). Design Experiments in Educational Research. Educational Researcher, 32(1), 9- 13.

van den Akker, J. (1999). Principles and methods of development research. J. van den Akker, N. Nieveen, R.M. Branch, K.L. Gustafson ve T. Plomp (Eds.), Design
Methodology And Developmental Research İn Education And Training içinde (s.1–14). The Netherlands: Kluwer Academic Publishers

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Online Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği iconÜlkemiz artık online sisteme hızlı bir geçiş yapmış bulunmakta. Artık...

Online Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği iconAkademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulu

Online Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği iconSr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği

Online Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği iconSr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği

Online Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği iconYabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda

Online Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği iconİto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği

Online Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği iconİto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği

Online Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği iconİto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği

Online Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği iconİto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği

Online Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği iconİto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı TÜBİder bilişim Sektörü...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev