Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar



kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar





YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KAMU KONUTLARI YÖNERGESİ

(24.12.2015 günlü, 2015/-04-32 sayılı Senato’da kabul edilmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne ait konutların, Üniversite personeline tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönergedeki esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesi'nce yaptırılan, satın alınan, kiralanan Üniversiteye tahsis veya hibe edilen ya da diğer yollarla Üniversitenin kullanımına geçen ve oturulabilir hale getirilen kamu konutlarını kapsar.
Dayanak

MADDE 3- (1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği esasları çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen:
a) Yönetmelik : Kamu Konutları Yönetmeliği'ni,

b) Kurum : Yıldız Teknik Üniversitesi'ni,

c) Konut : Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ait kamu konutlarını,

ç) Yetkili Makam : Rektör veya yetkisini devrettiği Rektör Yardımcısını,

d) Tahsis Komisyonu: Yönetim Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter ile yetkili makam tarafından seçilecek üç üyeden oluşan beş kişilik komisyon.

e) Yönetim Kurulu: Konutlarda, müşterek hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yetkili makam tarafından konut tahsis edilenler arasından belirlenen biri başkan olmak üzere beş kişiden oluşan kurulu.

f) Denetim Kurulu: Her yıl Yetkili Makam tarafından belirlenen ve konut tahsis edilenler arasından seçilen üç üyeden oluşan kurul

g) Lojman Birimi: Genel Sekreterliğe bağlı ve Üniversitenin tüm konutlarında konut teslimi ve konut tahliye işlerini yürüten idari birimi ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Konut Türleri ve Oturma Süreleri

YTÜ Konut türleri

MADDE 5 - (1) YTÜ konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen iki gruba ayrılır:

a) Görev tahsisli konutlar; KİPTAŞ Yeşil Vadi Konakları, Sur Yapı Exen, Finanskent Konutları, Ataşehir EQUINOX ve Davutpaşada bulunan 4+1 konutlardır.

b) Sıra tahsisli konutlar; (a) bendi dışında kalan, bu yönergede belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen YTÜ konutlarıdır. (Bu maddede 25.08.2016/03-20 Senato kararında değişiklik yapılmıştır.)

Oturma süreleri:

MADDE 6 – (1) Görev tahsisli konutlarda, Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Enstitü Müdürleri ve Genel Sekreter, tahsise esas olan görevin devamı süresince oturulabilir, görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar. Bu konutlar, boş kalması durumunda Rektör Oluru ile görevde olan diğer yöneticilere de tahsis edilebilir. (Bu fıkrada 09.02.2017/02-08 Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
(2) Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır.
(3) Kurum dışına geçici görevle görevlendirilen (2547 sayılı Kanunun 39 ve 40/b maddeleri gereğince) personelin istemesi halinde; 5 yıllık oturma süresi dolmadan (kalan süreye ilişkin hakkı saklı kalmak koşuluyla) konut boşaltılabilir. Kalan süre daha sonra talep edilebilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konut Türlerinin Tespiti, Başvurular,

Konutların Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar
Konutların Tespiti

MADDE 7-(1) Her lojman tahsis döneminde Rektör onayı ile doğrudan konut tahsis yapılabilir.
(2) Yetkili Makam tarafından ihtiyaç halinde kullanılmak üzere her dağıtım döneminde bir miktar konutu boş tutulabilir.
(3) Rektör için ayrıca tahsis kararı alınmaz. Rektöre tahsis edilen konuttan Yönetmeliğin 23. maddesine göre kira bedeli alınır. Üniversite Rektörüne, eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilir. Eşyalı görev tahsisli konutların:

a) Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

b) Aydınlatma, elektrik, gaz vb. giderlerin, konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,
c) Yönetmeliğinin 26. maddesinin (A) fıkrasının 2,3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme ve konutun beş yılda bir boya ve üç yılda bir badana giderleri kurumca karşılanır.
Tahsis Komisyonu

MADDE 8- (1) Konutlar Tahsis Komisyonu’nun önerisi, Yetkili Makamın onayı ile dağıtılır.
(2) Tahsis Komisyonu’nun görev süresi üç yıldır. Yetkili Makamın gerekli görmesi durumunda, üç yıllık süre dolmadan komisyon üyelerinde değişiklik yapılabilir. Komisyon üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Bu komisyon, konut tahsisi talebinde bulunanların başvurularını inceler, puanlama cetveline göre değerlendirme yapar ve yapılan değerlendirme sonucu oluşan sıralamayı Yetkili Makamın onayına sunar.
(3) Tahsis Komisyonu'nun sekretarya işleri Genel Sekreterliğe bağlı Lojman Birimi tarafından yürütülür.
(4) Konut tahsis talebinde bulunan tahsis komisyonu üyesi kendisi ile ilgili başvurunun değerlendirilmesine bulunamaz.
Konut Tahsis Talebi

MADDE 9- (1) Konutlara başvurular, Lojman Yönetim Sistemi (lsis.yildiz.edu.tr) üzerinde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle yapılır.
(2) Konut başvuruları her yıl Ocak ayında yapılır. Ancak Yetkili Makamca gerekli görülmesi durumunda, Üniversitenin web sayfasında duyuru yapılarak farklı tarihlerde de başvuru alınabilir.
(3) Konut başvuru formunda yer alan bilgileri kasten noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında disiplin soruşturması yapılır ve bunlara konut tahsis edilmez.
Değerlendirme Esasları

MADDE 10- (1) Konutların dağıtımında değerlendirme puanı esas olmakla birlikte, sahip olunan konut sayısı, talep edilen konut büyüklüğü, konut talebinde bulunan personelin evli olup olmaması, çocuk sayısı ve kanunen bakmakla yükümlü birey sayısı gibi kriterler de göz önünde bulundurulur. (Bu fıkrada 09.02.2017/02-08 Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
(2) Evli personelden sadece bir tanesi için tahsis yapılır. Herhangi bir eş için yapılan tahsis her ikisini de kapsar.
(3) Daha önce konut hakkından yararlanmamış evli personelin her ikisinin de konut başvurusunda bulunması halinde, ilgililerin beyanlarına göre değerlendirme puanı yüksek olanın başvurusu değerlendirilir.
(4) Daha önce konutta oturmayan personel kalmaması ve dağıtımda boş konut olması halinde; sırasıyla 5 yıllık oturma süresi dolmadan ve Konut Tahsis Komisyonun onayı ile konuttan kendi isteği ile çıkanlar ile, beş yıllık oturma süresini tamamlamış olanlar ayrı ayrı puanlamaya tabi tutulur. (Bu fıkrada 25.08.2016/03-20 Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
(5) Konut tahsislerinde dağıtım yapılacak konutların %15’ i İdari personele %85’i Akademik personele tahsis edilir. Akademik personele yapılacak konut tahsisleri unvanlara göre oranlanır ve bu oranlar Lojman Tahsis Komisyonu tarafından belirlenir. (Bu fıkra, 09.02.2017/02-08 Senato kararı ile eklenmiştir.)
Puanlama

MADDE 11-(1) İdari personel için, bu Yönergenin ekinde yer alan Ek-1 deki puanlama cetveli kullanılır.
(2) Akademik personel için, bu Yönergenin ekinde yer alan Ek-2 deki puanlama cetveli kullanılır.
(3) Konut tahsis talebinde bulunan personelin puanlamaya esas bilgilerinde bir değişiklik olduğu takdirde, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, bu durumun değişikliği gösteren belgeler ile birlikte Lojman Birimine bildirilmesi gerekir. Değişiklik talepleri tahsis komisyonu tarafından değerlendirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. (Bu fıkrada 18.02.2016/01-09 Senato kararında değişiklik yapılmıştır.)
Konut Tahsis Kararlarının Duyurulması

MADDE 12-(1) Konut başvuruları, Tahsis Komisyonunca puanlama cetvelindeki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir ve alınan toplam puana göre bir sıra cetveli düzenlenir. Sonuçlar Yetkili Makam tarafından onaylandıktan sonra lsis.yildiz.edu.tr adresinden ilan edilir.
Başvuruların İptali

MADDE 13- (1) YTÜ Sıra Tahsisli Konut Başvuru Formunda talep ettiği büyüklükte konut tahsis edilenlerin; tahsis edilen konutu kabul etmemeleri halinde, başvuruları Tahsis Komisyonunca iptal edilir. Ancak ilgili personel bir sonraki başvuru döneminde başvuru yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Konutların Teslimi, Birlikte Oturabilecek Kişiler,

Konut Kira Bedelleri ve Diğer Giderler
Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş

MADDE 14- (1) Konutlar Lojman Birimince düzenlenen bu Yönergenin ekinde yer alan Ek-3 YTÜ Kamu Konutları Giriş Tutanağı ile hak sahiplerine teslim edilir. Tutanağın bir örneği hak sahibine verilir.
(2) Adlarına konut tahsis edilen personel elektrik, su ve doğalgaz abone işlemlerini kendi adlarına yapmak zorundadırlar. Bu işlemleri yerine getirmeyen personele konut anahtarı teslim edilmez.
(3) Adlarına konut tahsis edilenlerden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda depozito alınır. Depozito Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılır. Herhangi bir nedenle konutların tahliyesinden bir ay sonra ilgilisine iade edilir. Borcu olan personelin depozitosunun, borçları düşüldükten sonra kalan kısmı iade edilir.
(4) Üniversite envanterinde bulunan her bir konut için sicil dosyası oluşturulur ve ilgili konutla ilgili bütün işlemler bu dosyada saklanır.
(5) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğinden itibaren, kabul edilebilir mazeret dışında, en geç 15 gün içinde gerekli işlemleri yapıp konuta girmediği takdirde konut tahsis kararı iptal edilir.
(6) Adına konut tahsis edilip konutu teslim alan personelden, konutu fiilen kullanmadığı veya amacı dışında kullandığı tespit edilenlerin tahsis kararı iptal edildiği gibi, amacı dışında kullananlar hakkında disiplin soruşturması açılır.
Konutta Birlikte Oturabilecek Kişiler

MADDE 15- (1) Konutlarda adına konut tahsis edilen personel kendisinin veya eşinin usul ve füru ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve ahlak kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler ile birlikte oturabilir.
(2) Yukarıda belirtilen kişilerin konuttan bir aydan fazla yararlanması durumunda Lojman Birimi bilgilendirilir. Sürenin altı ayı aşması durumunda, Lojman Biriminden kimlik edinilir.
Konut Kira Bedelinin Tespit ve Tahsili

MADDE 16- (1) Konutların aylık kira bedeli, o yıl için Milli Emlak Genel Tebliğinde belirlenen aylık kira birim bedelinin konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle tespit edilir. Brüt inşaat alanının yüz yirmi metre kareden fazla kısmı dikkate alınmaz.
(2) Kira bedeli konut teslim tarihinden itibaren hesaplanır.
(3) Genel Sekreterlik, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı, görev yeri, tahsis edilen konutun brüt alanı, birim m² fiyatı ve aylık kira miktarını gösteren cetvelin onaylı bir örneğini ilgili maaş birimine ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderir.
(4) Konutların aylık kira bedelleri personelin aylık veya ücretinden peşin olarak ve bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilir.

Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak Giderler

MADDE 17- (1)Konut tahsis edilenler tarafından karşılanması gereken giderler;

a) Kalorifersiz konutlar ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

b) Küçük bakım ve onarım giderleri (Kiracı tarafından kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri işler gibi) ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri,

c) Ortak kullanım alanları dahil konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat, asansör ve benzeri giderleri,

ç) Lojman Yönetimi tarafından istihdam edilen personel giderleri,

d) Konutların yeşil alan düzenlemeleri ve bakımları ile çevre temizliği giderleri,

e) Yönetim giderleri,

f) Maliye Bakanlığınca yayınlanan 294 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde yer alan ve kullanım ömürlerini tamamlamayan demirbaşların tamir bakım ve değiştirme giderleri,
(2) Konuta ait giderler (yakıt, yönetim, su vb.) kiracılar tarafından zamanında ödenmediğinde Yönetim Kurulunun yazısı üzerine Yetkili Makam tarafından yazılı olarak süreli ihtar verilir, ihtar süresi sonunda borcun halen ödenmemesi durumunda, alınan depozitodan söz konusu gider ödenir ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hukuki yola başvurulur.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Konuttan Çıkma, Çıkarılma,

Konut Değişikliği ve Konutların Yönetimi
Konuttan Çıkma

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin kapsamında;

a) Beş yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,

b) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde,

c) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde, konutları teslim aldıkları şekilde temiz olarak boşaltmak ve anahtarlarını, Lojman Birimine teslim etmek zorundadır.

ç) Yukarıda belirtilen sürelerde konutun kullanımına devam edilmesi halinde kullanılacak süre için kira bedeli peşin olarak Strateji Daire Başkanlığına ödenir.
(2) Konutta oturanlardan herhangi bir nedenle kurumla ilişiği kesilenlerin bilgileri, Personel Daire Başkanlığı tarafından Lojman Birimine bildirilir. Konutlarını boşaltanlar, konuta girerken teslim aldıkları demirbaş eşya ve mefruşatları tam ve sağlam olarak teslim eder. Bunlardan herhangi birine ait eksiklik olması halinde İdare tarafından tutanak tutulur ve verilen zarar depozitodan kesilerek tahsil edilir.
(3) Konutlar geri alınırken bu Yönergenin ekinde yer alan Ek-4 Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı düzenlenir ve ilgili dosyaya konulur. Konutlar teslim alınırken kira borcu ve lojman yönetimine herhangi bir borcu olup olmadığına bakılır. Kira veya aidat borcu olanlar kendisine yapılan tebligata rağmen borcu ödemezlerse mevzuat hükümleri uyarınca borcun tahsili yoluna gidilir.
Konuttan Çıkarılma

MADDE 19- (1) Konutlar, Yönergede belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise Yetkili Makam ilgili kolluk kuvvetlerine başvurabilir. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvvetleri kullanılarak bir hafta içinde boşaltılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşaltma işleminin yürütülmesini durdurmaz.

(2) Konut tahsisi yapılmadan konutu işgal edenler, tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, konutta ikamet ederken durumundaki değişikliği bir ay içinde bildirmeyenler, diğer konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışta bulunan ve kendisine Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler ile konuta ait giderleri ödememekte ısrar edenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Konut Değişikliği

Madde 20- (1) Kendilerine konut tahsis edilenler bir yıl geçmeden konut değişikliği talebinde bulunamazlar. Konut değişiklik talepleri bir dilekçe ile Lojman Birimine iletilir. Konut değişiklik taleplerinde mutlaka gerekçe yazılır.
(2) Değişiklik talepleri Tahsis Komisyonu tarafından değerlendirilerek Yetkili Makama sunulur ve Yetkili Makamca sonuçlandırılır.
Konutların Yönetimi

MADDE 21- (1) Davutpaşa konutlarının yönetimi Yönetim Planında belirlenen usul ve esaslara göre idare edilir.


ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler
MADDE 22- (1) 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği Ek-4 de yer alan Konutlarda Oturanlarca Karşılanacak Giderler cetvelinde sayılanların, oturanlar tarafından karşılanması esastır. Konutun İdarece teslimi esnasında söz konusu giderlerin karşılanmadığının tespiti halinde, idarece depozitodan giderler karşılanır ve kalan miktar varsa ilgiliye ödenir.
(2) Depozito miktarı yetmez ise tespit edilen miktar ilgiliye tebliğ edilir ve ilgilinin tespit edilen hasar miktarını 15 gün içinde ödememesi halinde hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 23- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 24- 24.02.2014 tarihli ve 2014/01 sayılı Senato’nun 32 sıra sayılı kararı ile kabul edilen Yıldız Teknik Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
EK.1

İDARİ PERSONEL PUANLAMA CETVELİ

a. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda geçirilen her hizmet yılı için (+5 Puan)

b. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda çalışırken konut imkanından yararlanılan her yıl için (-3 Puan)

c. Personelin eşi için (+6 Puan)

d. Personelin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+3 Puan) (En fazla iki çocuk için)

e. Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+ 1 Puan)

f. Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (- 15) puan,

g. Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan.

h. Engelli raporu (En az %40) olan personel için (+5 Puan)

ı. Doktora yapan personel için (+15 Puan)

i. Tezli Yüksek Lisans yapan personel için (+10)

j. Lisans mezunları için (+5 Puan)

k. İç Denetçi, Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı olarak (Kadrolu) görev yapan personel için (+50 Puan)

l. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreteri olarak (Kadrolu) görev yapan personel için (+35 Puan)

m. Şube Müdürü olarak (Kadrolu) görev yapan personel için (+20 Puan)
AKADEMİK PERSONEL PUANLAMA CETVELİ EK.2

Madde

Puan

Üst Sınır

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda geçirdiğiniz hizmet yılı

0,014

Yok

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda çalışırken konut imkanından yararlandığınız toplam yıl

-3

Yok

Medeni Haliniz

6

Yok

Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısı

3

6

Eşiniz ve çocuklarınız dışında, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız aile ferdi sayısı

1

Yok

Kendinizin, eşinizin, çocuğunuzun ve kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde sahip oldukları oturmaya elverişli toplam konut sayısı

-15

Yok

Kendinizin, eşinizin, çocuğunuzun ve kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, aynı il veya ilçede Kamu Konutları Yönetmeliğinin (4) Sayılı Cetvel (1)’in (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde sahip oldukları oturmaya elverişli toplam konut sayısı

-10

Yok

Engelli raporunuz var mı?

5

Yok

Bütçesi YTÜ tarafından karşılanmayan ve 350001 TL ve üzeri olan toplam proje sayınız (Yönetici olarak)

10

100

Bütçesi YTÜ tarafından karşılanmayan ve 150001 TL-350000 TL arasında olan toplam proje sayınız (Yönetici olarak)

6

60

Bütçesi YTÜ tarafından karşılanmayan ve 25001 TL-150000 TL arasında olan toplam proje sayınız (Yönetici olarak)

4

40

Bütçesi YTÜ tarafından karşılanmayan ve 150001 TL-350000 TL arasında olan toplam proje sayınız (Araştırmacı olarak)

1,5

15

Bütçesi YTÜ tarafından karşılanmayan ve 25001 TL-150000 TL arasında olan toplam proje sayınız (Araştırmacı olarak)

1

10

Bütçesi YTÜ tarafından karşılanmayan ve 350001 TL ve üzeri olan toplam proje sayınız (Araştırmacı olarak)

2,5

25

SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makale sayınız (1. Yazar)

12

200

SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makale sayınız (2. Yazar)

10

SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makale sayınız (3. Yazar)

8

SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makale sayınız (4. Yazar veya sonrası)

6

Yayınlanmış uluslararası patent sayınız

20

100

Yayınlanmış ulusal patent sayınız

10

50

Uluslararası kitap sayınız (Kendi alanında ders kitabı)

15

75

Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı sayınız (Kendi alanında ders kitabı)

5

25

Ulusal kitap sayınız (Kendi alanında ders kitabı)

10

50

Ulusal kitapta bölüm yazarlığı sayınız (Kendi alanında ders kitabı)

4

20

Danışmanlığınızda doktorasını tamamlamış toplam öğrenci sayısı

6

30

Danışmanlığınızda yüksek lisansını tamamlamış toplam öğrenci sayısı

4

20

Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ya da Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmakta mısınız?

40

Yok

Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ya da Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta mısınız?

20

Yok

Vekaleten Daire Başkanı, Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul Sekreteri, Rektörlükçe görevlendirilen Danışman ya da Koordinatör olarak görev yapmakta mısınız?

15

Yok

Üniversite Yönetim Kurulu ya da Senato üyeliğiniz var mı?

10

Yok

YTÜ de verdiğiniz lisans dersi sayısı (Son 6 Dönem, 6xDönemDersSayi)

0,3

Yok

YTÜ de verdiğiniz lisansüstü dersi sayısı (Son 6 Dönem, 6xDönemDersSayi)

0,5

Yok

Uluslararası/Ulusal hakemli DİĞER dergilerde yayınlanan toplam yayın sayınız

2

30

SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerden aldığınız toplam atıf sayısı (WOS’a göre)

0.1

50

Uluslarası Sempozyumlara Katılım (Sözlü sunum, Poster, Proceeding ve ya özet)

1

30

Ulusal Sempozyumlara Katılım (Sözlü sunum, Poster, Proceeding ve ya özet)

0.5

15

EK.3

T.C.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KAMU KONUTLARI GİRİŞ TUTANAĞI
Konut Tahsis Edilen Personelin;

   1 – Adı ve Soyadı : .....................................................................   

  2 – Görevi : .....................................................................   

  3 – İrtibat Telefonu : .....................................................................   

4 – Konut Tahsis Tarihi : .....................................................................   

   5 – Konut Tahsis Kararının Sayısı : .....................................................................   

  6 – Konutun Teslim ve Konuta Giriş Tarihi : .....................................................................   

7– Konutun Adı : .....................................................................   

8– Blok Adı/Giriş Kapısı/Daire No. :.....................................................................   

9– Konutun Brüt İnşaat Alanı : .....................................................................

Yukarıda özellikleri belirtilen kamu konutunu Duş Teknesi, Aspiratör ve Dolap ile birlikte aşağıdaki şartlarla teslim aldım.

1-Kiraladığım konutu “Kamu Konutları Yönetmeliği” “YTÜ Kamu Konutları Yönergesi” ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kullanmayı ve hükümlerine riayet etmeyi, beyanımda belirttiğim çocuk ve bakmakla yükümlü olduğum kişilerle birlikte kullanacağımı,

2-Konutu teslim aldığım şekil ve özellikte teslim etmeyi,

3-Konutun boşaltılması sırasında tanzim edilecek "Kamu Konutları Çıkış Tutanağı" ile konuta giriş esnasında düzenlenen ve yukarıda belirtilen Demirbaşlarda noksanlık tespit edilirse, tespit edilecek bedeli rayiç değeri üzerinden (çıkış tarihinden itibaren 1 ay içinde) ödeyeceğimi,

4-Konutta oturduğum süre içinde yaptığım zarar ve hasarın bedelini aynen karşılayacağımı, konutu kullandığım süre içerisinde elektrik, su, telefon ve doğalgaz gibi giderler için maaş hesabımın olduğu bankaya otomatik ödeme talimatı vereceğimi ve bunu konutta oturduğum sürece iptal etmeyeceğimi,

5- Konuta ait ortak kullanım alanlarındaki elektrik, su, doğalgaz, peyzaj vb. giderler ile kapıcı ve diğer çalışanların ücreti gibi ortak giderlerden payıma düşen giderleri zamanında ödeyeceğimi, bu giderleri ödemeden konuttan ayrıldığım takdirde borçlarımın ödemiş olduğum depozitodan karşılanmasını,

5-Konutu teslim aldığım şekil ve özellikte teslim etmeyi,

6-Konutun iç ve dış mimarisinde herhangi bir değişiklik yapmayacağımı, zorunlu hallerde iç mimaride değişiklik için YTÜ Rektörlüğünün iznini alacağımı, yapılan değişikliklerle ilgili herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi,

7-Kamu konutlarının yönetimi ile ilgili YTÜ Rektörlüğü ile Lojman Yönetiminin alacağı kararlara uyacağımı,

Taahhüt ve yukarıda belirtilen hükümleri aynen kabul ettiğimi şimdiden beyan ederim.

                                                                                                 Personelin Adı ve Soyadı,

                                                                                                                  Görevi, İmzası

….....................İli, ...........................................İlçesi ................................................Mahallesi……………………………….. ................................Sokağında/Caddesinde bulunan ve yukarıda Blok Adı/Giriş Kapısı/Daire No.su belirtilen dairenin belirtilen özellikleriyle teslim edildiğini gösteren tutanaktır. …../....../201.......

 
  Konutu Teslim Alanın                                                 Konutu Teslim Edenin

  Adı ve Soyadı, Görevi                                                      Adı ve Soyadı, Görevi

EK.4

KAMU KONUTLARI GERİ ALMA TUTANAĞI

A - Konut Tahsis Edilen Personelin:

1 - Adı ve Soyadı :

2 – Görevi :

3 – Konuttan Çıkış Tarihi :

B – Konutun Bulunduğu:

1 – İli :

2 – İlçesi :

3 – Mahallesi :

4 – Cadde veya Sokak Adı :

5 – Konutun Kapı Numarası :

6 – Blok Adı ve Giriş Adı :

7 - Daire Numarası :

8 –Teslim edilen demirbaş eşya veya mefruşatta fark ve noksanlıklar ve değerleri:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................          

9 – Konutta meydana gelen zarar ve ziyanlar ve bedelleri:           

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................          

10 – Konutun mimari durumunda bir değişiklik yapılıp yapılmadığı:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11 – Konut Yönetimine borcunun bulunup bulunmadığı:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….

             Yukarıda belirtilen konutun mahsus hanelerinde açıklanan durumu ile teslim alındığını gösterir tutanaktır.    ...... /...../........

Konutu Teslim Alan Konutu Teslim Eden (Kiracı)

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı

Görevi Görevi

Doküman No: YÖ-036; Revizyon Tarihi: 09.02.2017; Revizyon No: 04 Sayfa: /

sosyal ağlarda paylaşma



Benzer:

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu





© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev