Madde 2 Taraflara ilişkin bilgilersayfa3/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3

14.3. Hangi sebeple olursa olsun avansın zamanında verilmemesinden dolayı Yüklenici İdareden hiçbir şekilde süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamayı kabul etmiştir.

14.4. Yüklenicinin avans almak için İdareye yapacağı yazılı başvuruda bu avansı yukarıdaki amaca uygun olarak kullanacağını, ayrıca avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ve itfa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır.

14.5.Yüklenici aldığı bu avansı, bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura suretleri ve benzeri geçerli belgeleri ……… gün içinde İdareye verecektir.

14.6. İdare; iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya ….. gün içinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini bu halleri takip eden ilk hakedişten defaten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.

14.7. .Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır.

14.7.1. Avans mahsup oranı, avans verilme oranının …. fazlasıdır.

14.7.2. Mahsup işlemi, sözleşme bedeli esas alınarak hesaplanan her bir hak ediş tutarından avans mahsubu oranında kesinti yapılması suretiyle gerçekleştirilir ve mahsup edilen tutar kadar avans teminatı iade edilir.

14.7.3. Mahsup işlemlerinin sonunda avans bakiyesi kalmışsa, bu tutar son geçici hakedişten avans mahsup oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde, aradaki farkın yüklenici tarafından otuz gün içinde nakden ödenmemesi halinde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

14.7.4. İşin tasfiye edilmesi halinde Yüklenici, tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün içinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde avans teminatı nakde çevrilmek suretiyle avans bakiyesi mahsup edilir.

14.8. Verilen avans hiçbir şekilde başkalarına devir veya temlik edilemez.

14.9. Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”

25 (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./30 md.) (1) İdarenin fiyat farkı hesaplanmasını öngörmesi halinde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“15.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

(2) İdarenin fiyat farkı hesaplanmasını öngörmemesi halinde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

“15.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.”

25.1(Ek:16/07/2011-27996 R.G./30 md.) (1) 15.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi halinde 15.1.1. maddesi, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir.

(2) 15.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtilmesi halinde “15.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”

26 (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./31 md.) (1) İdari Şartnamede isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri öngörülmüşse madde 16.1’de, ad, ticaret unvanı ve tebligata esas açık adresleri ile üstlendikleri işler sırasıyla gösterilecektir.

(2) İdari Şartnamede isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmemesi durumunda, madde 16.1 aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“Danışman işin bir kısmını İdarenin iznini alarak alt yükleniciye yaptırabilir.

27 (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 36 md.) Bu madde aşağıda belirtilen açıklamalara uygun olarak İdare tarafından düzenlenecektir:

(1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı süresinde tamamlanmayan kısmın bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(3) Kısmi kabul yapılıp yapılmayacağına bakılmaksızın; işin özelliği gereği sürekli tekrar eden işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı (iki veya daha fazla) idarece belirlenerek bu maddede yazılacaktır. Ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu maddede yer verilecektir.

(4) İşin tamamının ya da kısmi kabule konu olan kısmının süresinde bitirilmemesi veya işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halleri hariç, idarece gerek görülüyorsa diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin neler olduğu belirlenecek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesi durumunda İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(5) İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyeceği hususu da bu maddede belirtilecektir.

28 Birim fiyat sözleşmelerde buraya aşağıdaki hüküm yazılacaktır:

“Sözleşmenin 51 nci maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.”

29İşin yürütülmesi sırasında Danışman ile birlikte Kontrol Teşkilatı tarafından tutulması öngörülecek kayıt ve tutanaklar belirtilecektir.

30 İdare, Sözleşme Hükümleri çerçevesinde Danışman tarafından üstlenilen bir hizmetin konusu olan ya da hizmetin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri ve sınai haklar ile marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, yarı iletken topoğrafyalar (chip’ler), dijital iletişim, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler, coğrafi ad ve işaretler, açıklanmamış bilgiler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet konusu haklardan hangisi veya hangilerine, ne kadar süreyle ve ne gibi şartlarla sahip olacağını, ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak, kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ve duraksamaya yer bırakmayacak şekilde burada düzenleyecektir.

31 (1) İdare tarafından öngörülmesi halinde, bu maddede iş ve işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun kime ait olacağı hususu ile işin nitelik ve özelliğine göre, sigorta türleri ve teminat kapsam ve limitlerini tereddüte yer bırakmayacak şekilde burada belirtilecek. ve maddeye aşağıdaki bentler eklenecektir.

“32.2.2. Kıymetlerin tam değer üzerinden sigorta ettirilmesi zorunlu olup düzenlenen poliçelerde; İdarenin işveren sıfatıyla, Danışmanın ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yüklenicilerin yer alması gereklidir.

32.2.3. Tüm sigorta limitleri işe başlama tarihinin yıldönümünde güncel değerlere yükseltilecektir.

32.3Danışman, İdarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını iş fiili olarak başlamadan önce İdareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.”

(2) İdare tarafından sigortaya ilişkin bir düzenleme yapılmaması halinde ise “Bu madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır.

32(1)  İhale dokümanında, isteklilerin sözleşme konusu işle ilgili olarak Profesyonel Sorumluluk Sigortası yaptırması istenmişse, ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak sigortanın kapsamı ve limiti burada belirtilecektir.

(2) İhale dokümanında, isteklilerin sözleşme konusu işle ilgili olarak Profesyonel Sorumluluk Sigortası yaptırması istenmemişse bu madde kullanılmayacaktır.

33Danışmanın, sorumlu müdür dahil istihdam edeceği teknik personelin her birinin adı, unvanı, iş tanımı, asgari niteliği ve çalışma süresi burada belirtilecektir.

34 Danışmanlara, alt yüklenicilere ve personele sağlanması düşünülen başka yardımlar öngörülüyorsa bu yardımlar burada belirtilecektir.

35 Kabul süresinin işin kabule elverişli şekilde idarece teslim alınmasından itibaren kaç işgünü olacağı burada belirtilecektir.

36 Eğer alınan hizmet ile ilgili bir garanti süresi öngörülüyorsa, işin kabulüne ilişkin özel düzenlemeler madde metnine eklenecektir.

37 Bu süre en az 10 gün olmak üzere İdarece belirlenecektir.

38 Bu oran İdarece belirlenecektir.

39 (Mülga:16/07/2011-27996 R.G./32 md.)

40 (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 39 md.) (1) Götürü bedel sözleşme yapılması öngörülen danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“51.1. Bu ihalede 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.”

(2) Birim fiyat sözleşme yapılması öngörülen danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“ 51.1.Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu iş içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

51.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

51.3. Bu ihalede 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.”

41 (1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların esas olarak Türk Mahkemelerince çözümlenmesi öngörülecektir. Bu durumda madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde .....................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır)………....mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”

(2) Uluslararası katılıma açık şekilde yapılan ihalelerde, sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak milletlerarası tahkim öngörülmesi halinde buraya aşağıdaki metin yazılacaktır:

“1- 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda;

“Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde .....................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır)………....mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”

2- 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığında; “İdare ve yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri konulara ilişkin anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre İdarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir.

Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter vasıtasıyla gönderilen bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine …......(İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır) .......... Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar.

Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk hukukuna tabi olacaktır. Tahkimin dili Türkçe’dir. Tahkim yeri, ................................. (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır)..............................’dır. Yetkili mahkeme ................... (İdarenin bulunduğu yer yazılacaktır)……………… Asliye Hukuk Mahkemesidir.

İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.”

42 İdarelerce, bu Tip Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, ihale dokümanına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine ve bunlara ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve bu Tip Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapmamak ya da sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine göre sözleşmelerde bu başlık altında bir ya da birden fazla maddeyi içerecek şekilde madde numaraları teselsül ettirilerek başka düzenlemelere yer verilebilir

43 (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 40 md.)İdare, sözleşmenin notere tescili ve onaylatılmasını öngörmesi halinde aşağıdaki metni yazacaktır.

56.1. Bu sözleşme noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.”

44 (Ek: 03/07/2009-27277 R.G. / 41 md.)Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

57.1. Bu sözleşme ............. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ..…/…/……tarihinde imza altına alınmış, …….. nüshası İdarede muhafaza edilerek ……... nüshası da yükleniciye verilmiştir.

45 İhale Yetkilisinin adı-soyadı ve görevi

46 Danışmanın (tüzel kişi olması halinde yetkili temsilcisinin) veya yetkili vekilin adı-soyadı/ticaret unvanı; Danışmanın ortak girişim olması halinde, bütün ortakların (tüzel kişi ortağın yetkili temsilcisinin) adları ve soyadları yazılacaktır.

1   2   3

Benzer:

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconI- ihalenin konusu ve teklif vermeye iLİŞKİn hususlar madde 1- İş...

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler icon1 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan...

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconMadde 2: İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconMadde 3- İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve e-tekliflerin açılma tarih ve saati

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconGerçekleşTİRİlen faaliyetlere iLİŞKİn biLGİler

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconTehlikeli madde taşiyan araç ve üst yapilarina iLİŞKİn muayene merkezleriNİn...

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconMadde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara,...

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconDayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev