Madde 2 Taraflara ilişkin bilgilersayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3

EK-4


DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞMESİ

[Birim Fiyat /Götürü Bedel Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesi]

İKN (İhale Kayıt Numarası):

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta .........................................................(bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta............................................................ (bundan sonra “Danışman” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler


2.1. İdarenin

a) Adı:

b) Adresi:

c) Telefon numarası:

ç) Faks numarası:

d) Elektronik posta adresi (varsa) : 2

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, soyadı/ticaret unvanı3:.

b) T.C. Kimlik No4:

c) Vergi Kimlik No5:

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:6

d) Telefon numarası:

e) Bildirime esas faks numarası:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :

Madde 3- Sözleşmenin ve yazışmaların dili

3.1. Sözleşme ve ekleri ile yazışmaların dili Türkçedir.7

Madde 4- Bildirimler

4.1. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

4.2. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 5- Tanımlar

5.1.Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer alan tanımlara ek olarak;

İş: Danışmana ihale edilen ve artışlar dahil Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmek üzere taahhütte bulunulan Danışmanlık hizmetlerini,

Danışman:  Danışmanlık hizmeti vermek üzerine İdareyle sözleşme imzalayan hizmet sunucusunu,

Sözleşme Dokümanları: Sözleşme ile Sözleşmenin eki olan ihale dokümanlarını,

İşyeri: İşin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,

Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin kontrol ve denetimi için İdare içinden görevlendirilmiş bir kişi yahut heyeti veya İdare dışında bu işleri yapmak üzere görevlendirilecek gerçek veya tüzel kişi/kişileri,

Danışmanın Ekipmanı: Danışmanlık Hizmetinin gerçekleştirilip tamamlanması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,

Muayene ve Kabul İşlemleri: Sözleşmede belirtilen danışmanlık hizmetinin yahut herhangi bir bölümünün veya kısmının İdarece teslim alınmasının ardından tamamlanması gereken işlemleri,

Danışman Vekili: İdarenin kabulü üzerine Sözleşme konusu işle ilgili olarak Danışmanı temsil etmek üzere noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiyi,

Üçüncü Kişi: İdare, Kontrol Teşkilatı ve Danışman dışındaki kişi veya kişileri,

Gün: Takvim gününü,

Uygulama Ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerekleştirildiği ayı,

Yıl: Takvim yılını,

Alt yüklenici: İdarenin onayıyla Sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını gerçekleştirmek üzere Danışman adına ve ona bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,

Ortak:  Danışmanın ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturanlardan her birini,

Taraf: Duruma göre İdare veya Danışmanı, taraflar ise her ikisini,

Personel: Danışman ya da alt yüklenici tarafından, ücretli eleman olarak çalıştırılan ve danışmanlık hizmetlerinin ya da bu hizmetlerin bir bölümünün ifası ile görevlendirilen kişileri,

Yabancı Personel: Türk vatandaşı olmayan personeli,

Teknik Personel: Danışmanın hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştıracağı, teknik teklifte adı, unvanı, iş tanımı, niteliği belirtilen teknik personeli,

Teknik Doküman: Sözleşme uyarınca İdare tarafından danışmana verilen bütün proje, hesaplamalar ve benzeri teknik bilgi ve belgeler ile danışman tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,

İş Bedeli: Sözleşmede belirtilen işlerle, öngörülmeyen durumlar nedeniyle 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yapılan ilave işlerin sözleşme hükümlerine göre tamamlanıp, varsa kusur ve eksiklerinin giderilmesi için ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen ve danışmana ödenecek olan bedeli,

İşe Başlama Tarihi: Danışmanın İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin Danışmana teslim edildiği tarihi,

Tamamlanma Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya herhangi bir ölümünün bitirilmesi için varsa İdarece uzatılan süre de dahil olmak üzere belirlenmiş olan zaman aralığını,

Kabul Belgesi: İşlerin tamamlanıp Kabul Heyetinin incelemesi sonucu verilen belgeyi,

Bölüm: Sözleşmede açıkça bölüm veya kısım olarak belirtilmiş iş kısımlarını,

(Mülga:16/07/2011-27996 R.G./24md.)

Kurum: Kamu İhale Kurumunu,

Kurul: Kamu İhale Kurulunu,

5.1.1. .......................8

ifade eder.

5.2. İşbu maddede tanımlanan terimlerin kapsam ve içeriğinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda veya ona dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde kullanılan terimlerin kapsam veya içeriğine aykırı olduğu hallerde; ilgili terim, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda veya ona dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde kullanılan terimlerin kapsam ve içeriğiyle uygulanır.

Madde 6- İş tanımı

6.1. Sözleşme konusu iş; .................................................. 9olup, İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

Madde 7-  Sözleşmenin türü ve bedeli 10

.......................................................................................................

Madde 8- Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanında yer alan bütün belgeler Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Danışmanı bağlar. Ancak Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1- İdari şartname,

2- Müzakereler sonucu kesinleşen teklifi

3- Sözleşme Tasarısı,

4- Özel teknik şartname(Varsa),

5- Teknik şartname,

6- Açıklamalar(Varsa),

………………………......................11

8.3. - Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9- Sözleşmenin süresi 12

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren .......................... takvim günüdür/aydır.

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında süreler takvim günü esasına göre yapılmıştır.13

Madde 10- İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi 14

10.1. İşin yapılma yeri:................................................................................................

10.2. İşyeri teslim(varsa) ve işe başlama tarihi:...........................................................

Madde 11- Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderler

11.1.............................................................................................................. 15

Madde 12- Teminata ilişkin hükümler 

12.1. Kesin teminat : 16

12.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ........... (rakam ve yazıyla) .......................... kesin teminat vermiştir.

12.1.2 ............................................................................................................................................................ Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş teki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. 17

12.2. Ek kesin teminat:

12.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

12.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

12.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

12.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

12.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı18, Yükleniciye iade edilecektir.

12.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin işin kabul tarihine19 kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.

12.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

12.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 13- Ödeme yeri ve şartları

13.1. (Değişik: 03/07/2009-27277R.G. / 35 md.)Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil)20.1 ...........................................................’de 20 ve aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir 21:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

13.2. Ödemelerin Kuru: ......................................................................................22.

13.3. Hakedişler ve Ödeme Şekli 23

13.3.1. ....................................................................................................................

13.3.2. Destekleyici mahiyetteki belgeler İdareye ulaştıktan sonra İdare, hakedişleri düzenleyerek en geç otuz (30) gün içinde Danışmana gerekli ödemenin yapılmasını temin edecektir. Hakedişlerin sadece gerekli belgelerle yeterli ölçüde tevsik edilmeyen bölümüne ait ödemeler geciktirilebilir. Fiili ödeme ile yapılmasına yetki verilen harcamalar arasında herhangi bir tutarsızlık ortaya çıktığı takdirde, İdare, bu farkı sonraki ödemelerin herhangi birine ilave edecek veya bu ödemelerden düşecektir.

13.3.3. Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa Kontrol Teşkilatı, hakediş raporunu İdareye gönderir ve rapor Danışman tarafından imzalanıncaya kadar İdarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Danışman hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.

13.3.3.1. Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

13.3.3.2. Danışmanın geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, İdareye vereceği ve bir örneğini de hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “İdareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer Danışmanın, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile İdareye bildirmek zorundadır. Danışman itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.

13.3.3.3. Her hakediş tutarına eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa Danışmanın İdareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş Raporu, Danışman veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.

13.4. Danışmanın Başvuruda Bulunmaması

13.4.1. Danışman, hakediş başvurusunda bulunmadığı taktirde İdare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir.

Madde 14- Avans verilmesi, şartları ve miktarı (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./29 md.)

14.1. Bu iş için ………………………………………….………………24

Madde 15- Fiyat farkı (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./30 md.)

15.1.  ....................................................................................................................25

15.1.1. …………………………………………………………………………25.1

Madde 16- Alt yükleniciye ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

16.1. .....................................................................................................................26

16.2. (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./31 md.) 4734 sayılı Kanunun, 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar.

16.3. Danışman, alt yüklenicilerin seçimi hususunda basiretli bir tacir gibi davranmak ve halin icabı olarak kendisinden beklenen özen ve dikkati göstermek zorundadır. Danışman 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 15 inci maddesi uyarınca alt yüklenicinin işlem ve eylemlerinden sorumludur.

16.4. (İbare:16/07/2011-27996 R.G./31 md.) Alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin tamamının veya bir kısmının, işin devamı sırasında zorunlu nedenlerle başka alt yüklenicilere yaptırılabilmesi için, İdarenin bu yeni alt yüklenici adaylarını yeterli bularak kabul etmesi, çalışmaya başlamadan önce bu yeni alt yüklenicilerle Danışmanın sözleşme yapması ve bunun bir örneğini İdareye vermesi gerekir. İdare, on beş gün içinde bu yeni alt yükleniciyi kabul edip etmediğini bildirerek, alt yükleniciyi değiştirilmesini veya işin bizzat Danışman tarafından yapılmasını talep edebilir.

16.4. 1. İdarece uygun görülmesi kaydıyla alt yüklenicilere ait iş kısımlarında, işin yapımı sırasında değişiklik yapılabilir.

16.5. İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve eklerindeki hüküm ve şartlara uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya işin bizzat Danışman tarafından yapılmasını isteyebilir.

Madde 17- Cezalar ve kesintiler

17.1. (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 36 md.) İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir.

17.1.1 27………………………………………………………………………..

17.2. (Ek: 03/07/2009-27277 R.G. / 36 md.) Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

Madde 18- Süre uzatımı verilecek haller ve şartları

18.1. Mücbir Sebepler: Danışmandan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Danışmanın bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, engel halin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Danışmanın İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

18.1.1. Danışman, sürenin uzatılmasını gerektiren nedenlerin ortaya çıkışından başlamak üzere yirmi gün içinde, olayların ayrıntılarını ve sonuçlarını ve iş süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini, uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda mümkün değilse nedenlerini belirten bir yazı ile İdareye başvuracak ve durumun açıklık kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir.

18.1.2. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Danışman başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerin devamı sırasında yapılacak başvuru, mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihinden geçerli olmak üzere dikkate alınacaktır.

18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini Danışmanın kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin ve iş programının onaylanmasının,, izin, ruhsat ve olurların gecikmesi, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Danışmanın bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre gereği kadar uzatılabilir.

18.3. ……………………………………………………………………..28

Madde 19- Kontrol teşkilatı ve yetkileri

19.1. İşin, Sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, yapılan işlere ilişkin kayıtları tutar ve işlerin ilerleme durumu hakkında İdareye rapor verir.

Madde 20- İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar 

20.1................................................................................................. 29

Madde 21- İş programı

21.1. Danışman, işe başlama tarihinden itibaren .......... takvim günü içinde, üstlenilen Danışmanlık hizmeti için İdarenin belirleyeceği şekilde ayrıntılı bir İş Programı düzenler ve İdarenin onayına sunar. Verilen süre içinde Danışman iş Programını düzenleyerek İdarenin onayına sunmaz ise İdare, iş programını re’sen düzenleyecektir

21.1.1. İş Programlarında, işe ilişkin teknik belgeler, proje, rapor, ve benzeri diğer belgelerin idareye hangi sıra ile, hangi tarihlerde verileceğinin belirtilmesi gereklidir.

21.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere……… gün içinde onaylar.

21.3. Danışman İdarece onaylanmış İş Programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile İş Programında değişiklik yapılabilir.

Madde 22 - Revize program

22.1. İşe ilişkin İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu veya herhangi bir zamanda Kontrol Teşkilatı, İşlerin fiili ilerlemesinin onay verilmiş bulunan programa uymadığı görüşüne vardığı takdirde, Danışman, İdarenin talebi üzerine on gün içinde İşlerin öngörülen Tamamlanma Süresi içinde bitirilmesini sağlamak üzere bir Revize Program hazırlayarak İdareye sunacaktır.

Madde 23 - Danışmanın görev ve sorumluluklarının devam etmesi

23.1. Yukarıda belirtilen programların İdareye sunulması ve bunlar hakkında İdarenin onayının alınması ya da yukarıda bahsi geçen genel açıklamaların verilmesi, Danışmanı Sözleşme gereği yüklendiği görev veya sorumluluklarından kurtarmaz.

Madde 24- İşin süresinden önce bitirilmesi

24.1. Taahhüdün sözleşmede tespit edilmiş süreden önce tamamlanması halinde, Danışmanın isteği üzerine İdare, sözleşmedeki bitim tarihini beklemeksizin madde 41 ve 42’de belirtilen usullere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.

Madde 25-  Fikri ve sınai mülkiyet konusu haklar

25.1. ...................................................................................................30.

25.1.1. Bu haklar, yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklı kalmak, ürünün mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve ürün sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde kullanılmamak kaydıyla münhasıran ihaleyi yapan İdareye ait olacaktır.

25.1.2. Danışmanın, Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Danışmana aittir. Danışman bu konuda İdareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Danışmana rücu edecektir.

25.1.3. Danışman, hizmet sonucu ortaya çıkan fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki haklarına ilişkin devir ve/veya muvafakatnameleri İdarenin talebi doğrultusunda verecektir.

Madde 26- Danışmanın genel yükümlülükleri

26.1. Danışman, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken ve Hizmetleri ifa ederken genel kabul görmüş teknik ve uygulamalara uygun azami itinayı gösterecek, randımanlı çalışacak, ekonomi ilkeleriyle hareket edecek, sağlıklı yönetim ve ileri teknoloji ile birlikte güvenilir ve etkin malzeme, teçhizat, makine ve yöntemler kullanacaktır. Danışman, Sözleşme kapsamındaki Hizmetlere ilişkin her konuda İdareye güvenilir Danışmanlar olarak hizmet verecek ve alt yüklenici ve üçüncü şahıslarla yürütülecek ilişkilerde İdarenin meşru menfaatlerini destekleyecek ve koruyacaktır.

Madde 27- Mevzuata uygunluk

27.1. Danışman, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere,

İşlerin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve İşlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün ulusal mevzuata,

Malları veya hakları, işler dolayısıyla herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu kuruluşlarının tüzük ve yönetmeliklerine uyacak ve Danışman, İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalar ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir .

Madde 28- Diğer danışman ve yüklenicilere olanakların sağlanması

28.1. Danışman, İdarenin isteklerine uygun olarak;

a) İdare tarafından istihdam edilen diğer bütün Danışman ve yüklenicilere ve onların işçilerine,

b) İdarenin işçilerine ve

c)Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İdarenin Sözleşme konusu işlerle bağlantılı olarak ya da bu işlere yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir sözleşmenin, işyerinde veya yakınında yürütülmesinde görevlendirilen usulünce yetkilendirilmiş diğer kişilere ve onların personeline İşlerini yapmaları için gereken bütün makul imkanları sağlayacaktır.

Madde 29- Danışmanın komisyon, indirim ve benzeri yollarla çıkar sağlayamaması

29.1. Danışmana ödenecek olan bedel, Sözleşme ya da Hizmetlere ilişkin olarak Danışmana ödenecek olan yegane ödeme olup, Danışman, Sözleşmeye ilişkin olarak ya da bu Sözleşme kapsamındaki görev ve yükümlülüklerini yerine getirirken, kendisine menfaat sağlayacak şekilde bir davranışta bulunmayacak ve Danışman bundan bir menfaat veya ek kazanç elde etmeyecek ve alt yüklenici personel ve temsilcilerinin de bu yolla ek kazanç elde etmelerini önlemek için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır.

29.2. Hizmetlerin bir parçası olarak Danışmanın, mal alımı, yapım işleri veya hizmet temini konusunda İdareye önerilerde bulunmakla sorumlu olması durumunda Danışman, İdarenin uymak zorunda olduğu satın alma usullerine uyacak ve her zaman bu sorumluluklarını, İdarenin çıkarlarını koruyacak şekilde yerine getirecektir.

Madde 30- Çelişen faaliyetlerde bulunma yasağı

30.1. Danışman, danışmanın personeli, alt yüklenici ile bunların personeli, doğrudan ya da dolaylı olarak Sözleşme kapsamında kendilerine verilmiş bulunan işler ile çıkar çelişkisi yaratabilecek herhangi bir ticari veya mesleki faaliyete giremezler.

Madde 31- Gizlilik

31.1. Danışman ve alt yükleniciler ile bunların personeli, Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla hem bu Sözleşme süresince hem de Sözleşmenin sona ermesinden sonra, İdarenin yazılı izni olmaksızın, bu Sözleşmeye ilişkin hiçbir bilgiyi ve İdarenin ticari faaliyet ve işlemlerine ilişkin bilgileri açıklayamazlar.

Madde 32- Koruma Tedbirleri ve Sigorta

32.1. Danışman işin devamı süresince kaza, zarar, kayıpların meydana gelmesini önlemek amacıyla her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararların tazmininden Danışman sorumludur. Bu konularda gerek İdare tarafından istenen gerekse Danışmanın kendi isteği ile aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin giderlerin tümü Danışmana aittir.

32.1.1. Danışman, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve Kontrol Teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

32.2. ............................................................................................................ 31

32.4. Profesyonel Sorumluluk Sigortası 32

Madde 33- Rapor verme yükümlülüğü

33.1. Danışman, Teknik Şartnamede belirtilen, proje, rapor ve benzeri belgeleri, yine Teknik Şartnamede belirtilen şekil, sayı ve süre içerisinde hazırlayarak İdareye teslim edecektir.

Madde 34- İdare tarafından temin edilen ekipman ve malzemeler

34.1. Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesi için gerek İdare tarafından Danışmana verilen, gerekse İdarenin sağladığı finansman ile Danışman tarafından satın alınan malzeme ve teçhizat, İdarenin mülkü olacak ve buna göre kayıtlara geçecektir. Bu Sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi üzerine Danışman, söz konusu malzeme ve teçhizata ilişkin bir envanteri İdareye verecek ve bu malzeme ve teçhizatı, İdarenin talimatları uyarınca İdareye teslim edecektir. Bu malzeme ve teçhizatın zilyetliğine sahip oldukları sürece Danışman, bu malzeme ve teçhizatı, ikame değerleri üzerinden sigorta ettirecekler ve sigorta masrafları da Danışman tarafından karşılanacaktır.

Madde 35- Personel tanımı 33

35.1......................................................................................................

Madde 36- Personelin onaylanması

36.1. Madde 35’ de hem isimleri hem de unvanları itibariyle belirtilen Teknik Personel, İdare tarafından onaylanmıştır. Danışman hizmetlerin ifasında çalıştırmak istediği diğer teknik personele ilişkin olarak, söz konusu personel öngörülen çalışmaya başlamadan önce, bu personelin özgeçmişlerini incelenmesi ve onaylanması için İdareye iletecektir. İdarenin söz konusu özgeçmişi aldıktan sonra yirmibir (21) takvim günü içinde gerekçeleriyle birlikte yazılı bir itirazda bulunmaması durumunda, söz konusu teknik personelin İdare tarafından onaylanmış olduğu kabul edilecektir.

Madde 37-Personelin görevden alınması ve/veya değiştirilmesi

37.1. İdarenin yazılı onayı alınmadıkça, teknik personelde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir. Danışmanın makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden ötürü Personelde değişikliğe gidilmesi gerektiği takdirde, Danışman bu elemanların yerine aynı ya da daha üstün niteliklere sahip elemanlar görevlendirecektir.

37.2. İdare; personelin ciddi bir şekilde görevini suistimal ettiğini ya da üstlenmiş olduğu görevini hakkıyla veya İdarenin güvenini sarsmadan yerine getirmesini engelleyecek bir suç iddiasıyla hakkında bir ceza kovuşturmasının sürdüğünü tespit ettiği veya Personelin performansından memnun olmamak için yeterli sebebe sahip olduğu takdirde, Danışman, İdarenin gerekçeli bildirimi üzerine söz konusu Personelin yerine İdarenin kabulüne şayan ve aynı ya da daha üstün niteliklere sahip bir elemanı görevlendirecektir.

37.3. Yukarıdaki 37.1. ve 37.2. fıkraları uyarınca değiştirilen personelin yerine atanacak Personele ödenecek ücretler İdarenin onayına tabi olacaktır. İdare tarafından aksi yönde bir mutabakata varılmadıkça,

Personelin değiştirilmesi ve/veya görevden alınmasına ilişkin bütün ilave seyahat masrafları ile diğer masraflar, Danışman tarafından üstlenecektir,

Yeni personele ödenecek olan ücret değiştirilen ya da görevden alınan Personele ödenen ücreti aşmayacaktır.

Madde 38- Sorumlu müdür

38.1. Danışman, hizmetleri ifa ettikleri tüm süre boyunca İdarenin kabulüne şayan bir yerleşik Sorumlu Müdürün, bu hizmetlerin ifasından sorumlu olarak görev yapmasını temin edecektir.

Madde 39- Yardımlar ve kolaylıklar

39.1. İdare aşağıdaki konularla ilgili olarak, ihtiyaç duyması halinde Danışmana gerekli yardım ve kolaylıkları sağlayacaktır:

Danışman, alt yüklenici ve personel için gerekli çalışma izinleri ile bunların Hizmetleri yerine getirebilmesi için gerekli diğer belgelerin elde edilmesi;

Yabancı Personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu şahıslardan uygun görülenler için Türkiye'ye giriş ve çıkış vizeleriyle, ikamet izinleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaları için gerekli diğer izinlerin alınması;

Hizmetler için gerekli malzemeler ile Yabancı Personelin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu şahıslardan uygun görülenlerin şahsi eşyalarının gümrük işlemlerinin kısa sürede tamamlanabilmesi;

Danışman ve alt yüklenici ile bunların personeline, uygulanacak hukuka göre makul miktarda dövizi Hizmetlerin ifası maksadıyla ve kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları şahısların şahsi kullanımı için Türkiye Cumhuriyeti'ne getirebilme ve hizmetlerin ifası sırasında personelin kazanacağı paraları çekebilme kolaylığının tanınması;

39.2..................................................................................................34

Madde 40- Yer teslimi

40.1. İdare, Danışmanın işlerin gereği gerekli olacak her yer ve sahaya ücretsiz ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın girebileceğini garanti eder. Danışmanın bu yer ve sahalara girmesi neticesinde, bu arazilerde veya arazilerde bulunan gayri menkullerde meydana gelebilecek her tür zarar ve ziyandan İdare sorumlu olacak ve söz konusu zarar veya ziyan, Danışman ile alt yüklenicinin veya bunların Personeli'nin kusur veya ihmalinden kaynaklanmadığı sürece İdare, Danışmanı ve Danışman personelini her türlü mali mesuliyete karşı tazmin edecektir.

Madde 41- Teslim, muayene, kabul işlemleri ve kesin hesap

41.1. Sözleşme konusu iş tamamlandığında, Danışman, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile İdareye başvurur. Yapılan işler, İdarece verilecek talimat üzerine Kontrol Teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Bu inceleme sonucunda Kontrol Teşkilatı işlerin mevcut haliyle Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve İdarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu tespit ederse, İşin tamamlanmış veya listelenen eksiklikleri ile tamamlanmış sayılabilir olduğunu İdareye bildirir. Bu durumda İdare en az üç kişiden oluşan bir Kabul Komisyonu kurar ve kabul aşamasına geçilir. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, yürürlükteki “Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren ……..35 işgünü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır 36

41.1.1. Danışmanın dilekçesi üzerine yapılan incelemede, İşte önemli ve işin fonksiyonelliğini engellediği için İdarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilirse bu durum İdareye bildirilir ve kabul aşamasına geçilmez. İdare bu bildirim üzerine işin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması için Danışmana nedenleri açıkça belirtilen ...... gün süreli 37bir ihtarda bulunarak işlerin tamamlanmasını isteyecektir. Bu ihtardan sonra Danışman işi süresi içinde kabul edilebilir hale getiremez ise Sözleşme feshedilir. Bu tamamlama süresi, Madde 9’da belirtilen sürenin aşılmasına neden olursa, aşan süre cezalı olarak çalışılır.

41.1.2. Verilen bu sürede eksikliklerin giderilerek teslim için ikinci başvurunun yapılmasını müteakip, Kontrol Teşkilatı tekrar bir inceleme yapar ve kusur ve eksiklikleri giderilmiş haliyle işin Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen İşte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve İdarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu, tespit ettiği eksiklikleri de gösteren bir liste ile İdareye bildirir. Danışman veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen Kabulde hazır bulunmazsa veya Kabul Tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.

41.1.3. Kabul Heyeti tarafından, Danışman veya vekili ile birlikte, yapılacak incelemeden sonra İşin durumu uygun görüldüğü takdirde bir Kabul Tutanağı düzenlenir ve bunu Danışman veya vekili de imzalar. Kabul Heyeti işin kabulüne ilişkin kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, gördüğü kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi belirler.

41.1.4. Kabul Heyetinin kabul esnasında tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede Danışman tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre Madde 17’de gecikme cezası olarak yazılan miktarın % .........’i 38tutarında ceza uygulanır ve kabul tarihi eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme sözleşmede belirtilen süreyi geçtiği takdirde İdare, bu eksiklikleri üçüncü taraflara yaptırabilir. Bu işlerin bedeli, Danışmanın varsa alacaklarından veya teminatından kesilir. Bu takdirde eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.

41.1.5. Kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, İşin kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu Kabul Heyeti tespit ederek tutanağa geçirir. Kabul işleminin tamamlanması sonucunda yapılmış işleri ayrıntılı olarak (gerekli durumlarda iş kalemlerini içeren bir liste halinde) gösteren bir Kabul Belgesi düzenlenir.

Madde 42- Kesin hesap raporu

42.1. Kabul Belgesinin düzenlenmesinden sonra en geç 60 gün içerisinde, Kabul Heyeti detaylı olarak, Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olan bütün İşlerin değerini gösteren tamamlayıcı dokümanlarla birlikte bir Kesin Hesap Raporu düzenleyecektir.

42.1.1. Kesin Hesap Raporu aşağıdaki asgari bilgileri içerecektir;

(a) Kabul heyetinin görüşüne göre Sözleşme gereği kesin olarak muaccel hale gelen ve ödenmesi gereken tutar,

(b) İdare tarafından daha önce ödenmiş bulunan bütün meblağlar ve İdarenin Sözleşme ile hak kazandığı bütün alacaklar indirildikten sonra, duruma göre İdarenin Danışmana ya da Danışmanın İdareye borçlu kaldığı bakiye (varsa).

42.1.2. Kesin Hesap aşamasında Danışmana ödenmesi gereken bir tutar öngörülmüşse bu tutar, Kesin Hesabın İdareye iletilmesinden itibaren 60 gün içerisinde İdare tarafından Danışmana ödenecektir.

Madde 43- Sözleşmede değişiklik yapılması

43.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Danışmanın karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

(a) İşin yapılma veya teslim yeri.

(b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 44- Sözleşmenin devri

44.1. Sözleşmenin devri, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla mümkündür İdare, Sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16 ncı maddesi kapsamında engel bir durumun olup olmadığını tespit edecektir. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından düzenlenecek devir sözleşmesi ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen durumlarının olmadığına ilişkin beyanlarının bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz.

44.2. Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu Sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak üç yıl içinde Danışman tarafından başka bir Sözleşmenin devredildiği veya devralındığının İdare tarafından belirlenmesi halinde, Sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconI- ihalenin konusu ve teklif vermeye iLİŞKİn hususlar madde 1- İş...

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler icon1 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan...

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconMadde 2: İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconMadde 3- İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve e-tekliflerin açılma tarih ve saati

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconGerçekleşTİRİlen faaliyetlere iLİŞKİn biLGİler

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconTehlikeli madde taşiyan araç ve üst yapilarina iLİŞKİn muayene merkezleriNİn...

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconMadde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara,...

Madde 2 Taraflara ilişkin bilgiler iconDayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev