İto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneğisayfa1/6
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6myklogoisimsiz


ULUSAL MESLEK STANDARDI

BT SATIŞ ELEMANI

SEVİYE 4

REFERANS KODU: ____________

RESMİ GAZETE TARİH / SAYI: _______ / _______


Meslek


BT SATIŞ ELEMANI

Seviye


4I

Referans Kodu


-

Standardı Hazırlayan Kuruluş


İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi


MYK Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih / Sayı


________ tarih ve ________ sayılı karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı


-

Revizyon No


-


TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

BAKIM: İlgili makine, donanım, alet ya da sistemlerin aşınmış, periyodik olarak değişmesi gereken veya ömrü biten parçalarının değiştirilmesini, temizlik türü işlemlerin gerçekleştirilmesini ve ayarlarının teknik talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre yapılmasını kapsayan çalışmaları,

BAYİ KANALI: İmalatçı - üretici veya ithalatçı ile kullanıcı arasındaki tedarik işlemini gerçekleştiren firmaların bütününü,

BT: Bilgi teknolojilerini,

CARİ HESAP: Alıcı, satıcı, banka ve benzeri hesapların borç ve alacaklarının takibinin yapıldığı hesapları,

ÇEVRE BİRİMİ: Giriş - çıkış birimleri veya iletişim birimleri gibi bilgisayar sistemi ile birlikte kullanılan donanımı,

ÇEVRESEL KOŞUL DÜZENLEYİCİ: Bir konumun sıcaklık, soğukluk ve nem gibi özelliklerini düzenlemeye yarayan özel donanımları,

DEPO ÇIKIŞ LİSTESİ: Satışı gerçekleştirilmiş ürünlerin, alıcılarına sevk edilmesi için depoya teslim edilmesi gereken listeyi,

DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını,

E-TİCARET YAZILIMLARI: İnternet üzerinden satış işlemini gerçekleştirmek amacıyla kullanılan yazılımları,

FATURA: Satılan ürün veya hizmet karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere, ürünü satan veya hizmeti gerçekleştiren satıcı tarafından düzenlenerek müşteriye verilen belgeyi,

GARANTİ BELGESİ: İmalatçı - üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen, garanti koşullarını ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İRSALİYE: Satılan malın taşınırken yanında bulunması gereken resmi evrakı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KULLANIM KILAVUZU: Bir ağ donanımı, bilgisayar sistemi veya çevre cihazının tüm yeteneklerini doğru, yeterli ve tehlikesiz biçimde kullanmak için üretici tarafından yazılmış kitapçığı,

PİYASA ARAŞTIRMASI: Belirli bir pazar içinde ulaşılabilecek uygun satış miktarını, müşterileri, ürün ve fiyatları belirlemeyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAHA ÇALIŞMASI: Pazarda yapılan görüşmeler, araştırmalar ve diğer tekniklerle bilgi elde etme sürecini,

SATIŞ ANALİZİ: Satış hacmi performansının gücü ve yetersizliğinin detaylı çalışmasını,

SİPARİŞ EMİRLERİ: Müşteriden gelen ürün taleplerini,

SİPARİŞ FORMU: Müşteriden gelen ürün taleplerine göre ürün cinsi, miktarı, fiyatı gibi bilgileri içeren belgeyi,

TEDARİK SÜRECİ: Ürünün, siparişten stoklara girişine kadar geçen sürecini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek, zarar veya hasar verme potansiyelini,

TİCARİ RİSK: Peşin veya banka teminatı dışında kalan, açık hesap alım ve satış işlemlerinin oluşturduğu ödeme riskini,

TİCARİ YÖNETİM YAZILIMI: Müşteri, ürün veya hizmetin, satış, stok takibi, raporlama, ödeme gibi tüm ticari faaliyet bilgilerini düzenli bir şekilde tutmayı sağlayan yazılımı,

ÜRÜN ALIM TEKLİFLERİ: Ürünlere ait stok ve fiyat taleplerinin oluşturulmasını,

VERİ YEDEKLEME: Donanım yapılandırma değerlerinin veya diğer veri yedeklerinin, herhangi bir sorun durumunda tekrar yüklenebilmesi için başka bir konuma kopyalanması işlemlerini,

YAZILIM: Ağ donanımlarının ve bilgisayar sistemini oluşturan donanım birimlerinin yönetimini ve kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan programları,

ifade eder.
İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ 6

2.MESLEK TANITIMI 7

1.1.Meslek Tanımı 7

1.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri 7

1.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler 7

1.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat 7

1.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları 8

1.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler 8

3.MESLEK PROFİLİ 9

1.7.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri 9

1.8.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman 27

1.9.Bilgi ve Beceriler 27

1.10.Tutum ve Davranışlar 27

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME 291.GİRİŞ

BT Satış Elemanı (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği tarafından hazırlanmıştır.

BT Satış Elemanı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
2.MESLEK TANITIMI

  1. Meslek Tanımı

BT Satış Elemanı (Seviye 4), İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; bilişim teknolojileri sektöründe; amiri tarafından talep edilen, BT ürün ve hizmetlerinin satış öncesi hazırlığını ve tanıtımını yapan, kurumsal veya bireysel kullanıcı satışını gerçekleştiren, satış sonrası işlemleri yürüten, mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli meslek elemanıdır.

Meslek elemanının, yaptığı işlemlerde, satış işlemini gerçekleştirebilecek düzeyde genel bilgisayar donanım ve çevre birimleri, internet ve ofis programları kullanım bilgisine sahip olması esastır.

İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir.

  1. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08 : 2434 (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Satış Temsilcisi)

  1. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

  1. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.


  1. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Genelde kapalı alanlarda, iyi aydınlatılmış, havalandırılmış ve işe göre hazırlanmış ortamlarda ayakta veya oturarak çalışır. Çalışma ortamı ve koşulları alt sektörlere göre farklılıklar gösterir.

  1. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilikler bulunmamaktadır.

3.MESLEK PROFİLİ

  1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri
GÖREVLER
İŞLEMLER
BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İSG önlemleri almak

(devamı var)

A.1

Tehlikelere ve risklere karşı önlem önerisinde bulunmak

A.1.1

İşlemler sırasında karşılaşılabilecek olası İSG tehlikelerini, yapılacak işlemlere ve bunlarla ilgili koşullara göre belirler.

A.1.2

İşletmenin İSG talimatlarını değerlendirerek belirlediği tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri saptar.

A.1.3

Talimatlarda yer almayan, bildirilen ve belirlenen tehlikeler ve riskleri İSG birimine/görevlisine veya amire, önlem önerisiyle birlikte iletir.

A.1.4

Çalışma ortamında belirlenen tehlike kaynaklarının ve risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara verilen görevlere göre katılır.

A.2

Çalışanlarla ilgili İSG önlemlerini almak

A.2.1

Yapılacak işlerin ve çalışılacak sahanın özelliklerine uygun olarak, önlenemeyen risklerden korunmak amacıyla İSG talimatlarında belirtilen KKD kullanır.

A.2.2

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

A.2.3

Çalışanların bakım ve onarım sürecinde varsa, İSG kurallarına aykırı davranışlarının nasıl düzeltebileceğini aldığı eğitim ve talimatlar doğrultusunda gösterir.

A.2.4

Çalışanların bakım ve onarım sürecinde İSG kurallarına aykırı davranışlarını sürdürmeleri durumunda, işletme kural ve yöntemlerine uygun şekilde amire bildirimde bulunur.

A.3

Çalışılan alanlarda İSG önlemlerini almak

A.3.1

İşe özgü olarak varsa talimatlarda belirtilen güvenli çalışma sürelerine uyar.

A.3.2

Çalışmalarda kullanılan araç, gereç ve aletleri güvenlik talimatlarına uygun olarak kullanır.
GÖREVLER  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği iconİto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği

İto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği iconİto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği

İto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği iconİto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği

İto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği iconİto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı TÜBİder bilişim Sektörü...

İto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği iconİstanbul Ticaret Odası Koordinasyonunda yasad yazılım Sanayicileri...

İto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği iconİstanbul Ticaret Odası Koordinasyonunda yasad yazılım Sanayicileri...

İto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği iconİstanbul Ticaret Odası Koordinasyonunda yasad yazılım Sanayicileri...

İto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği iconİstanbul Ticaret Odası Koordinasyonunda yasad yazılım Sanayicileri...

İto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği iconİstanbul Ticaret Odası Koordinasyonunda yasad yazılım Sanayicileri...

İto koordinasyonunda tbv türkiye Bilişim Vakfı ve TÜBİder bilişim Sektörü Derneği iconİstanbul Ticaret Odası Koordinasyonunda yasad yazılım Sanayicileri...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev