En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî esayfa7/7
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7

C. DEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları

Hakkında Yönetmelik” ve Maliye Bakanlığı’nın 08.04.2014 tarihli ve 3082 sayılı Genelgesi’nin

5’inci maddesi gereğince, Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’na göre hazırlanmıştır.

Buna göre 2015-2019 Stratejik Planı’na göre oluşturulan stratejilerimiz aşağıdaki gibidir:

1- Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yükseltmek için çalışmalar yapılacaktır.

2- Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarında düşük olan bölgelere ve ailelere yönelik destekleyici

çalışmalar yapılacaktır.

3- Taşımalı Eğitim Uygulamalarına ait hizmet kalitesi artırılacaktır.

4- Taşımalı öğrenci modülünün etkin ve verimli kullanılması sağlanacaktır.

5- Erişim konusunda durum raporları hazırlanarak analiz edilecektir.

6-Kariyer günleri vb. etkinliklere öğrencilerin katılımı desteklenecektir.

7- Okulların kendi alanlarına yönelik faaliyetleri ve çalışmaları toplumla paylaşılarak, her okul

türüne yönelik farkındalık arttırılacaktır.

8- Pansiyonların kalitesini arttırma çalışmaları yapılacaktır.

9- Burs ve pansiyon imkânlarının öğrenciler tarafından bilinirliği sağlanacaktır.

10- Özel eğitim hizmetlerine erişim artırılacaktır.

11- Paydaşlar ile hizmete erişimin artırılması ve iyileştirilmesi amacıyla planlama yapılacaktır.

12- Fiziksel engellilere yönelik erişim sorunları tespit edilecek ve bu konuda gerekli çalışmalar

yapılacaktır.

13- Okullarımız bünyesinde en az bir özel eğitim sınıfı açılması ve tam donanımlı bir destek eğitim

odası oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.

14- 25‐64 yaş aralığındaki yetişkinlere yönelik öğrenme fırsatları sunularak Hayatboyu Öğrenmeye

katılım oranı artırılacaktır.

15- Sınıf tekrarının azaltılması için uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

16- Ortaöğretime devam etmeyen çocuklar eğitime kazandırılacak, kademeler arası geçiş oranları

artırılacaktır.

17- Ortaöğretimde öğrencilerin okul başarılarını artırmak üzere sınıf geçme oranlarının

yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

18- Devamsızlık ve sınıf tekrarı oranlarının düşürülmesi için Denizli Başarı İzleme Projesi

kapsamında çalışmalar gerçekleştirilecektir.

19- Okul terk oranının düşürülmesi için çalışmalar yapılacaktır.

20- Temel eğitimde verilen erken çocukluk eğitim hizmetleri çeşitlendirilecektir.

21- Temel Eğitimde yer alan standart izleme araçlarındaki kriterlerde iyileştirmeler sağlanacaktır.

22- Okul öncesinde belirlenen standartlar çerçevesinde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.

23- Çocukları ve gençleri madde bağımlılığından uzaklaştıracak faaliyetler düzenlenecektir.

24- Plan dönemi sonuna kadar okul sağlığı ile ilgili tüm taraflarda farkındalık oluşturma çalışmaları

yapılacaktır.

25- Öğrenci, okul çalışanlarına (öğretmen, yönetici, memur, kantin görevlileri, servis şoförleri) ve

velilere yönelik sağlık konulu eğitimler düzenlenecektir.

26- Yükseköğretim programları, yükseköğretime hazırlanan öğrencilere 9. sınıftan itibaren tanıtılacak ve öğrenciler 10. sınıfta seçecekleri dersler hakkında bilgilendirilecektir.

27- Bağımlılık ve şiddet olayları konusunda çalışmalar yapılacaktır.

28- Destek eğitim odalarının işlevselliği, üstün yetenekli ve diğer kaynaştırma öğrencileri için

arttırılacak, bu konuda öğretmenlere BEP hazırlama ve benzeri eğitim kaynakları sağlanacaktır.

29- Akademik başarıyı artırıcı ders dışı çalışmalar yapılması, sınav başarısını artıracak konferans,

kariyer planlama ve rehberlik çalışmalarının artırılması, başarıyı artıracak aile, okul, stk,

üniversiteler ile işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.

30- Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik hazırlanan seçmeli

derslere olan ilgi ve talebi artırılacaktır.

31- Okullarda ilgili seçmeli derslere yönelik fiziki alan ihtiyaçları belirlenip ilgili birimlerle

paylaşılacaktır.

32- Öğrencilere yaratıcılığı teşvik edecek üst düzey becerilerin gelişimini sağlayacak çoklu

kaynaklar sunulacaktır.

33- Öğrencilerin başarılarını izleme ve değerlendirme sistemi güçlendirilecektir.

34- Öğrencilerin başarı durumları ile ilgili yıllık analizler gerçekleştirilecektir.

35- Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde kullanılan tanılama formları standart hale

getirilecektir.

36- Rehber Öğretmenler ile çalıştay/seminer düzenlenerek Okul Rehberlik servislerinden

yararlanıcı sayısı artırılacaktır.

37- Okullarımızda üst öğrenime yerleşme oranını yükseltebilmek için Sivil Toplum Kuruluşlarının

da destek vereceği çalışmalar gerçekleştirilecektir.

38- Akademik başarıyı artırıcı ders dışı çalışmalar yapılacaktır.

39- Başarıyı arttıracak tüm paydaşlar ile (aile, okul, STK, üniversiteler) işbirliği yapılacaktır.

40- Ailenin okul yaşamına katılarak okul, aile ve çevre işbirliği ile öğrencilerin akademik ve

meslekî gelişimine katkı sağlanacaktır.

41- Öğrencilerin bireysel farkındalık ve yeteneklerine yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

42- Değerler eğitimine ağırlık verilecektir. (Adalet, saygı, sorumluluk, özgüven, dürüstlük,

yardımseverlik vb.)

43- Öğrencilerimizin özgüven duygusunun geliştirilmesi için her öğrencinin en az bir faaliyete

katılımını sağlayacak programlar organize edilmesi sağlanacaktır.

44- Okullarımız, öğrencilerimizin ders dışında da vakit geçirebilecekleri sosyal, kültürel, sanatsal ve

sportif faaliyetlerin düzenlendiği sosyal yaşam alanları olarak düzenlenecektir.

45- Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kurslar

açılacaktır.

46- Branş bazında yetenekli öğrencilerin tespiti yapılarak ilgili edebiyat, sanat ve spor alanlarına

yönlendirilmesi yapılacaktır.

47- Bakanlığın politikaları doğrultusunda eğitim, öğretim ve yönetimde yeni teknolojilerin

kullanılmasına yönelik ilgili birimlerle işbirliği içerisinde kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler

belirlenecek, belirlenen stratejilere göre eylem planı hazırlanacak ve bu planların ilgili

birimlerle işbirliği içinde uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.

48- İlçemizdeki Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarındaki yöneticiler bilgi teknolojilerini etkili

kullanır hale getirilecektir.

49- Okul /kurum web sayfalarının istenilen formata getirilmesi sağlanacaktır.

50- Meslekî ve teknik okullara gelen öğrencilerin mevcut durumları tespit edilerek temel

kazanımlarla ilgili eksiklikleri destekleyici eğitim yoluyla giderilmesi için çalışmalar

düzenlenecektir.

51- Fizik, Matematik, Kimya gibi ana derslerde öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri tespit

edilecektir. Sonuçlar değerlendirilecek ve öğrenci eksiklerini tamamlamak amacıyla okullarda

kurs açılması sağlanacaktır.

52- Meslek tanıtımlarına ağırlık verilecektir.

53- Öğrencilerin kabiliyet ve yeteneklerine yönelik durum tespiti yapılarak yönlendirme çalışmaları

yapılacaktır.

54- MTE okullarında görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin sektörde eğitim alması

sağlanacaktır.

55- Mesleğe hazırlama kurslarının eğitim programları, öğrenci, öğretmen ve velilere yapılacak

memnuniyet anketi çerçevesinde geliştirilecektir.

56- Topluma uyum kapasitesini ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik temel ve meslekî beceriler

programlarına katılan yetişkin sayısı artırılacaktır.

57- Kurumlarda HBÖ alanında farkındalık çalışmaları yapılacaktır.

58- Meslekî ve teknik eğitimde okul‐sektör iş birliği artırılacaktır.

59- Meslekî ve teknik eğitime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma planlama

ve geliştirme çalışmaları yapılacak/yaptırılacaktır.

60- İş yeri eğitimlerinin etkinliği ve verimliliği artırılacaktır.

61- İşletmelerde öğrencinin ve kursiyerin kazanacağı bilgi, beceri, tutum ve davranışların

belirlenmesinde; sürecin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde koordinatör

öğretmen ve işletmenin eğitim sorumlusunun iş birliği içinde etkin ve verimli çalışması

sağlanacaktır.

62- Trafik ve sürücü Eğitimlerinde uluslararası geçerli sertifika verilecek şekilde sınav süreçlerinin

geliştirilmesi sağlanacaktır.

63- Trafik ve sürücü eğitimlerinde uluslararası geçerli eğitim sertifikaları verilerek sürücü sınav

süreçleri geliştirilecektir.

64- DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sisteminin verimli kullanılması sağlanacaktır.

65- Öğretmenlerin meslekî ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetiçi eğitimlere

katılımın üst seviyede gerçekleşmesi için tedbirler alınacaktır.

66- Öğretmenlerin meslekî gelişimlerinin sağlanmasına yönelik ilgili paydaşlarla işbirliğine

gidilecektir. (Üniversite, STK, vb)

67- Öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre kurslar tespit edilerek ve öğretmenlerin katılımları

teşvik edilerek eğitimlere katılan öğretmen sayısının arttırılması sağlanacaktır.

68- Öğretmen ve yöneticilerin ihtiyaç analizleri doğrultusunda belirlenen konularda eğitim almaları

sağlanacaktır.

69- Öğretmenlerin; eğitim öğretim programlarına, özel öğretim yöntem ve tekniklerine, eğitim

psikolojisine, eğitim teknolojisine, psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik hizmet içi eğitim

faaliyetleri verilecektir.

70- MTSK Sınav yapıcı ve sürücü eğiticilerine yönelik eğitimler düzenlenecektir.

71- Okul ve kurumlarımızda kullanılmaz hale gelen ve hurdaya ayrılan (öğrenci sırası, masası vb.)

malzemeler tamir edilerek yeniden kullanılır hale getirilecektir.

72- İlkokul ve Ortaokul (İlköğretim) bulunmayan, çeşitli nedenle eğitim öğretime kapalı,

birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullardaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilkokul ve

ortaokullarına günübirlik taşınması ve öğrencilere öğle yemeği verilerek daha kaliteli bir

eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır.

73- Resmî ve özel kurumlarla araştırma ve yeni eğitim projeleri geliştirme konusunda işbirliği

yapılacaktır.

74- Strateji Geliştirme Başkanlığı çalışmalarıyla doğru orantılı olarak kuruma bağlı okul ve

kurumların hizmet ve kalite standartları belirlenerek, kalite yönetim sistemi kurulması ve

uluslararası geçerliliği olan değerlendirme modelleri ile kurumsal performansın izlenmesi

sağlanacaktır.

75- Her yıl 3 GEKA Projesi yazılacaktır.

BÖLÜM 5

ÖNENERİ VE TEDBİRLER

5. ÖNERİ VE TEDBİRLER
Eğitim ve öğretime erişimin arttırılarak fırsat eşitliğinin sağlanması, kurumsal kapasitenin

geliştirilmesi, eğitim ve öğretimin sunumunda kalitenin iyileştirilmesi yönünde faaliyetler yürütülecektir.

İlçemiz eğitim göstergelerine bakıldığımda eğitimin her alanında okullaşmanın arttırıldığı gözlenmektedir. Özellikle okulöncesinde katlanır ivmeli bir şekilde okullaşma gerçekleşmiştir.

Milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak gerçekleştirilecek dönüşüm ve iyileştirmelere, “ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek” vizyonuyla uyumlu olacak şekilde, müdürlüğümüz tüm birimleriyle faaliyet göstermektedir.

Müdürlüğümüzün eğitim ve öğretime erişimin arttırılması, eğitim ve öğretimin niteliğinin

geliştirilmesi ile kurumsal kapasitenin arttırılması yönündeki çabaları geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Eğitim ve öğretime erişimin artırılarak fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda derslik ihtiyacının giderilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Müdürlüğe ayrılan ödenek her ne kadar geçmiş yıllara göre artış gösterse de ihtiyacın tam olarak karşılanması için yeterli gelmemektedir.

Ayrıca bilindiği üzere eğitimde fırsat ve imkân eşitliğine yönelik yürütülen uygulamalardan bir diğeri de ücretsiz ders kitabı dağıtımıdır. Bakanlığımızın önümüzdeki yıllarda da devam ettireceği bu uygulama ile tüm okullarımızda ders yılının ilk gününde öğrencilerimiz ders kitaplarını sıralarının üzerinde bulmaktadır.

İkamet ettiği bölgede, öğrenim gördüğü okul türü bulunmayan öğrencilerimize yönelik olarak ta öğrenci pansiyonlarımızla hizmet vermekteyiz.

EKLER


Ek 1 : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. [4]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Bekilli - 11 Ocak 2018)

.

Halit ULUSOY

İlçe Millî Eğitim Müdürü
Ek 2 : Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi[9] olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2017 yılı Faaliyet Raporunun “3/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Bekilli – 11/01/2018)


Mustafa ÇOBAN

Şube Müdür1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconIşleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconŞimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconİl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev